Επικύρωση καταλόγου σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Τζούντο στις 20/3/2021

Επικύρωση καταλόγου σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Τζούντο στις 20/3/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις :

α) Tου άρθρου 68 του Π.Δ.4/2018 (ΦΕΚ.7/Α ́/2018), «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.
β) Του Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ.114/Α ́/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού …»

γ) Του άρθρου 109, του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133/07/08/2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
δ) Του Ν.3861/09-07-2010 (ΦΕΚ.112/Α ́) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

2) Του άρθρου 8 του Ν.2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/1999) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του Ν.4726/2020 (ΦΕΚ181/Α/2020) «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.»

5) Το άρθρο 142 του Ν.4714/2020 (ΦΕΚ148/Α ́/31-7-2020) «ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων-…».
6) Το άρθρο 28 του Ν.2725/99 όπως ισχύει.
7) Την παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8) Την παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.4726/2020.
9) Την ΥΠΠΟΑ/598899/27-10-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο επί των άρθρων 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4726/2020.
10) Το αρ.πρωτ.13009/4-2-2021 έγγραφο της Ε.Ο.ΤΖΟΥΝΤΟ με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/48379/5-2-2021, περί επικύρωσης καταλόγου σωματείων μελών με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επικύρωση του καταλόγου των εξήντα τριών ( 63 ) σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Τζούντο στις 20/3/2021, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με βάση το τηρούμενο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

X