ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Τρίτη έκδοση του Κανονισμού Διαιτησίας. Ως βάση για τις διορθώσεις ελήφθη το πρωτότυπο  βιβλίο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούντο εκδόσεως 1998 καθώς και οι πιο πρόσφατες τροποποιήσεις του κανονισμού.
Οκτώβριος 2002

Αγωνιστικός Χώρος

 

Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι το λιγότερο 14Χ14 μέτρα και το περισσότερο 16χ16 μέτρα. Πρέπει να είναι καλυμμένος από τατάμι ή από ένα αποδεκτό παρεμφερές υλικό, πρασίνου, συνήθως, χρώματος  (βλέπε τον Αθλητικό Κώδικα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζούντο).
Η επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου πρέπει να χωρίζεται σε δύο ζώνες. Η οριοθέτηση μεταξύ των δυο  αυτών ζωνών αποτελεί τη ζώνη κινδύνου που προσδιορίζεται από μία έγχρωμη λωρίδα (συνήθως κόκκινη) φάρδους περίπου ενός μέτρου, που αποτελεί μέρος του αγωνιστικού χώρου ή είναι προσκολλημένο σε αυτό και παράλληλο στις τέσσερις πλευρές της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου.
Η οριοθετημένη επιφάνεια από τη ζώνη κινδύνου (και που συμπεριλαμβάνει αυτήν την τελευταία ) αποτελεί τον αγωνιστικό χώρο που πρέπει να είναι πάντα το λιγότερο 8Χ8 μέτρων και το περισσότερο 10Χ10 μέτρων.
Η επιφάνεια που ευρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της ζώνης κινδύνου αποκαλείται ζώνη ασφαλείας που πρέπει να είναι 3 μέτρων. Μια κολλητική ταινία κόκκινη και μία λευκή, περίπου 10 εκατοστών πλάτους και 50 εκατοστών μήκους, πρέπει να κολληθούν στο κέντρο της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου, σε μια απόσταση περίπου 4 μέτρων η μια από την άλλη, ώστε να φαίνεται καθαρά η τοποθέτηση των αγωνιζομένων στην αρχή και στο τέλος του αγώνα. Η κόκκινη ταινία πρέπει να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του διαιτητή και η λευκή στην αριστερή του.
Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι τοποθετημένος πάνω σε πάτωμα ή σε εξέδρα ορισμένης ελαστικότητας (βλ. παράρτημα άρθρου.1).
Εάν δυο, η περισσότερες  επιφάνειες αγωνιστικού χώρου είναι τοποθετημένες η μια δίπλα στην άλλη, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση  μιας κοινής ζώνης ασφαλείας ελαχίστου πλάτους 4 μέτρων.
Ένας ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 50 εκατοστών πρέπει να υπάρχει γύρω από τον αγωνιστικό χώρο.

 

Παράρτημα Άρθρο 1 – Αγωνιστικός Χώρος

 

Για  Ολυμπιακούς και παγκόσμιους αγώνες και σε διοργανώσεις ηπειρωτικού επιπέδου ή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο αγωνιστικός χώρος θα πρέπει να είναι στο μέγιστο μέγεθος.

 

Τατάμι.
Κατά κανόνα, τα τατάμι είναι ορθογώνια στρώματα μεγέθους 1Χ2 μέτρα και είναι κατασκευασμένα από πιεσμένο άχυρο, ή πιο συχνά, από πιεσμένη σπογγοειδή μάζα.
Πρέπει να είναι σταθερά κάτω από το πέλμα και να έχουν την ιδιότητα να απορροφούν τις βίαιες κρούσεις κατά τη διάρκεια των ukemi (πτώσεων). Τα τατάμι πρέπει να καλύπτονται από πλαστικοποιημένο υλικό, κυρίως χρώματος ερυθρού ή πράσινου το οποίο δεν πρέπει να γλιστράει ούτε να είναι πολύ τραχύ.
Αυτά τα στοιχεία που αποτελούν τον αγωνιστικό χώρο πρέπει να είναι τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο, χωρίς κενά μεταξύ τους, να αποτελούν ομαλή επιφάνεια και να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μετατοπίζονται.
Εξέδρα.
Η εξέδρα είναι προαιρετική. Πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό  ξύλο και να έχει μια σχετική ελαστικότητα. Πρέπει να έχει μήκος περίπου 18 μέτρα στις πλευρές και να μην υπερβαίνει ποτέ σε ύψος τα 50 εκατοστά.

Εφόδια

 

(α). Καθίσματα και σημαίες (κριτές): Δύο ελαφριές καρέκλες, πρέπει να είναι τοποθετημένες στη ζώνη ασφαλείας σε δύο γωνίες διαμετρικά αντίθετες από τον αγωνιστικό χώρο και με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην κρύβουν τον πίνακα αποτελεσμάτων από τους κριτές και τους σημειωτές. Μία κόκκινη και μία άσπρη σημαία πρέπει να βρίσκονται  σε μία ειδική θήκη πάνω σε κάθε καρέκλα.
(β). Πίνακας ανακοινώσεων: Για κάθε αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να υπάρχουν δύο πίνακες αποτελεσμάτων που θα αναγράφουν τους βαθμούς οριζόντια και δεν θα ξεπερνούν τα 90 εκατοστά ύψος και δύο μέτρα φάρδος για κάθε αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να βρίσκονται έξω από αυτόν τον χώρο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτοι από τους διαιτητές, κριτές, μέλη επιτροπών και τους θεατές.
Οι ποινές πρέπει να μετατρέπονται αμέσως σε αντίστοιχους  βαθμούς και να αναγράφονται στους πίνακες. Οι πίνακες πρέπει να είναι τουλάχιστον έτσι φτιαγμένοι ώστε οι επιβαλλόμενες ποινές στους αγωνιζόμενους να αναρτώνται. (βλ. εικόνα).
Πρέπει να υπάρχουν δύο κόκκινοι σταυροί και δύο άσπροι στο πάνω μέρος του πίνακα αποτελεσμάτων για την πρώτη και τη δεύτερη εξέταση (βλ. τα άρθρα 8 και το παράρτημα 29).
Κάθε φορά που χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται και οι χειροκίνητοι πίνακες ανακοινώσεων για επαλήθευση (βλ. την προσθήκη)
(γ).  Χρονόμετρα : Τα χρονόμετρα πρέπει να διατίθενται ως εξής.¨
Διάρκεια Αγώνα – Ένα
Osaekomi – Δύο
Εφεδρικό – Ένα
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών χρονομέτρων, πρέπει να χρησιμοποιούνται και χειροκίνητα χρονόμετρα για επαλήθευση (βλ.  την προσθήκη).
(δ). Σημαίες : (χρονομέτρες) Οι χρονομέτρες  πρέπει να χρησιμοποιούν τις σημαίες ως ακολούθως:
Κίτρινη – Διακοπή αγώνα
Μπλε : Osaekomi
Δεν είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση κίτρινης και μπλε σημαίας σε περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικού μηχανισμού που αναγράφει τη διάρκεια του αγώνα και τον χρόνο ακινητοποίησης. Εν τούτοις, οι σημαίες  πρέπει να είναι διαθέσιμες.
(ε). Σήμα λήξης του αγώνα : Το τέλος του αγώνα πρέπει να σημειώνεται στο διαιτητή μέσω ενός κουδουνιού η ενός αντίστοιχου ηχητικού σήματος.
(στ). Λευκές και κόκκινες ζώνες : Κάθε αγωνιζόμενος πρέπει να φέρει μία κόκκινη ή άσπρη ζώνη φάρδους τουλάχιστον 5 εκατοστών και μήκους αρκετού όσου χρειάζεται για να κάνει μια φορά το γύρο της μέσης του αγωνιζόμενου, πάνω από τη ζώνη του βαθμού και να περνά 20 με 30 εκατοστά από κάθε πλευρά του κόμπου που τη δένει. (Ο πρώτος αγωνιζόμενος που καλείται φέρει την κόκκινη ζώνη. Ο δεύτερος την άσπρη).

 

Παράρτημα Άρθρο 2 –Εφόδια.
Θέσεις Βαθμολογητών, Σημειωτών, Χρονομετρών.
Όσο είναι δυνατόν, πρέπει οι σημειωτές και οι χρονομέτρες να είναι απέναντι από τον διαιτητή και ευδιάκριτοι από τους βαθμολογητές στον ηλεκτρονικό πίνακα.
Η απόσταση των θεατών.
Γενικά, οι θεατές δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων από την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου.
Χρονόμετρα και ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσμάτων.
Τα χρονόμετρα πρέπει να είναι στη διάθεση των υπευθύνων προσώπων και η ακρίβεια τους πρέπει να ελέγχεται συχνά, πριν από την έναρξη του αγώνα και κατά τη διάρκεια του. Οι πίνακες οφείλουν να ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούντο και να είναι διαθέσιμοι αμέσως σε περίπτωση ανάγκης.
Τα χειροκίνητα χρονόμετρα και οι χειροκίνητοι πίνακες αποτελεσμάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με τον ηλεκτρικό πίνακα, σε περίπτωση βλάβης αυτού.

 

Χειροκίνητος πίνακας αποτελεσμάτων.
 

 

Παράδειγμα :

Ο κόκκινος βαθμολογήθηκε με waza-ari  και τιμωρήθηκε με 2 shido . Ο λευκός βαθμολογείται αμέσως με ένα  yuko λόγω  της τιμωρίας του κόκκινου με 2 shido.

 

Κόκκινοι και λευκοί σταυροί.
Το βάθος του πίνακα πρέπει να είναι πράσινο και οι σταυροί κόκκινοι και λευκοί, για να ανταποκρίνονται στη ζώνη που φορά ο κάθε αγωνιζόμενος.

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να φορούν ένα judogi που να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:
(α). Να είναι γερής κατασκευής από βαμβάκι ή εφάμιλλου υφάσματος και να είναι σε καλή κατάσταση (χωρίς σκίσιμο).
(β). Να είναι λευκό ή σχεδόν λευκό.
(γ). Δεκτές επιγραφές:

 1. Ολυμπιακή εθνική σύντμηση (στην πλάτη του σακακιού).
 2. Εθνικό έμβλημα (στο μπροστινό πάνω μέρος του αριστερού μανικιού). Μέγιστο μέγεθος 10Χ10 εκατοστά.
 3. Επωνυμία του κατασκευαστή (μπροστά και στο κάτω μέρος του σακακιού). Μέγιστο μέγεθος 5Χ5 εκατοστά.
 4. Αναγνωριστικά σήματα στους ώμους (αρχίζει από το κολάρο κατά μήκος των μανικιών).Μέγιστο μέγεθος 25 εκατοστά και μέγιστο φάρδος 5 εκατοστά.
 5. Το όνομα του αγωνιζόμενου μπορεί να αναγράφεται στη ζώνη, στο κάτω μέρος της μπροστινής πλευράς του σακακιού και στο πάνω μέρος της μπροστινής πλευράς του παντελονιού και πρέπει να είναι το πολύ 3Χ10 εκατοστά.

Επίσης, το όνομα ή σύντμηση του ονόματος του αγωνιζομένου μπορεί να αναγράφεται πάνω από την ολυμπιακή εθνική σύντμηση, με ύψος το πολύ 7 εκατοστά.
(δ). Το σακάκι πρέπει να είναι τόσο μακρύ, ώστε να καλύπτει τους μηρούς και να φτάνει τουλάχιστον ως τους καρπούς, όταν τα χέρια είναι εντελώς τεντωμένα σε κάθε πλευρά του σώματος. Το σακάκι πρέπει να είναι αρκετά φαρδύ, ώστε οι δύο πλευρές να διασταυρώνονται στη βάση του θωρακικού χώρου, σε φάρδος τουλάχιστον 20 εκατοστών. Τα μανίκια του σακακιού πρέπει να είναι αρκετά μακριά ώστε να φτάνουν στο μέγιστο την κλείδωση του καρπού και στο ελάχιστο 5 εκατοστά πάνω από τον καρπό. Πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα 10 με 15 εκατοστά μεταξύ του μανικιού και του βραχίονα (συμπεριλαμβανομένων των επιδέσμων) σε όλο το μήκος του μανικιού.
(ε). Δεν πρέπει να υπάρχουν σημειώσεις πάνω στα παντελόνια. Αυτά πρέπει να είναι αρκετά μακριά για να καλύπτουν τις κνήμες και πρέπει να καλύπτουν το μέγιστο  τον αστράγαλο και το ελάχιστο να σταματούν 5 εκατοστά πάνω από τον αστράγαλο. Πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα 10-15 εκατοστά μεταξύ του παντελονιού και της κνήμης (συμπεριλαμβανομένων των επιδέσμων) σε όλο το μήκος του παντελονιού στην κνήμη.
(στ). Μια γερή ζώνη φάρδους 4 με 5 εκατοστά και χρώματος  αντίστοιχου του βαθμού του αγωνιζομένου πρέπει να φέρεται πάνω στο σακάκι,  στο ύψος της μέσης και δεμένη με έναν κόμπο επίπεδο και καλά δεμένη ώστε να αποφευχθεί τυχόν άνοιγμα του σακακιού. Πρέπει να είναι αρκετά μακριά, ώστε να κάνει δύο φορές το γύρο της μέσης και να περισσεύει 20 με 30 εκατοστά από κάθε πλευρά του κόμπου που τη δένει.
(ζ). Οι γυναίκες πρέπει να φορούν μέσα από το σακάκι ένα φανελάκι λευκό χωρίς σημειώσεις (στάμπες), κοντομάνικο ανθεκτικό και αρκετά μακρύ ώστε να μπαίνει μέσα στο παντελόνι ή κορμάκι  λευκό.

 

Παράρτημα Άρθρο 3- Εμφάνιση (Judogi)

Αν το Judogi ενός αγωνιζόμενου δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το άρθρο, ο διαιτητής πρέπει να τον διατάξει να το αλλάξει το συντομότερο δυνατόν, με ένα Judogi που να ανταποκρίνεται στο άρθρο.
Αν ο διαιτητής θεωρήσει ότι τα μανίκια του σακακιού ενός αγωνιζόμενου είναι πολύ κοντά ή πολύ στενά, θα του ζητήσει να τεντώσει και τα δύο χέρια προς  τα εμπρός στο επίπεδο των ώμων για τον έλεγχο.
Επί πλέον, για να βεβαιωθεί ότι τα μανίκια του σακακιού έχουν το απαιτούμενο φάρδος, ο διαιτητής ζητά από τον αγωνιζόμενο να σηκώσει τα χέρια προς τα εμπρός και να κάνει ορθή γωνία με τους αγκώνες.

(α). Το judogi πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς δυσάρεστη οσμή.
(β). Τα νύχια των ποδιών και των χεριών πρέπει να είναι κομμένα βαθιά.
(γ). Η σωματική καθαριότητα του αγωνιζομένου πρέπει να είναι άριστη.
(δ). Τα μακριά μαλλιά πρέπει να είναι δεμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ενοχλούν τον άλλο αγωνιζόμενο.

Παράρτημα Άρθρο 4 – Υγιεινή

Σε κάθε αγωνιζόμενο που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4, θα απαγορευθεί το δικαίωμα συμμετοχής  στον αγώνα και ο αντίπαλος θα κερδίσει τον αγώνα με kiken-gachi, σύμφωνα  με τον κανόνα της «πλειοψηφίας των τριών».(βλ. άρθρο 28)

Διαιτητές και Μέλη Επιτροπής

Κατά κανόνα ο αγώνας διευθύνεται από ένα διαιτητή και δύο κριτές υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Διαιτησίας. Οι Διαιτητές και οι Κριτές θα βοηθούνται από σημειωτές και χρονομέτρες.

 

Παράρτημα Άρθρο 5 – Διαιτητές και Μέλη Επιτροπών

Οι χρονομέτρες, η γραμματεία, σημειωτές και άλλοι τεχνικοί βοηθοί, πρέπει να είναι το λιγότερο 21 ετών, να έχουν το λιγότερο  τρία χρόνια εμπειρίας ως εθνικοί διαιτητές και καλή γνώση των κανόνων διαιτησίας.
Η αγωνόδικος επιτροπή οφείλει να εξασφαλίζει την επιμόρφωση τους πριν από τη δραστηριοποίηση τους. Χρειάζονται τουλάχιστον δύο χρονομέτρες, ένας για τη διάρκεια του αγώνα και ένας για τα osaekomi.

 

Στο μέτρο του δυνατού χρειάζεται, κι ένα τρίτο άτομο για να επιβλέπει τους δύο χρονομέτρες και να αποφευχθούν έτσι τα λάθη και οι παραλήψεις.
Ο χρονομέτρης (πραγματικός  χρόνος) ξεκινά το χρονόμετρο του μόλις ανακοινωθεί hajime ή  yoshi  και το σταματά μόλις ανακοινωθεί matte ή sonomama.
Ο χρονομέτρης του osaecomi ξεκινά το χρονόμετρο του μόλις ανακοινωθεί osaecomi, το σταματά μόλις ακούσει sonomama  και το ξαναξεκινά μόλις ακουστεί yoshi.
Ακούγοντας   toketa ή  matte, σταματά το χρόνο και υποδεικνύει στον διαιτητή πόσα δευτερόλεπτα έχουν περάσει ή τη λήξη του χρόνου για osaecomi. Στο τέλος του χρόνου ακινητοποίησης (25 δευτερόλεπτα αν δεν έχει προκύψει άλλο αποτέλεσμα ή 20 δευτερόλεπτα αν το ακινητοποιημένο άτομο έχει εναντίον του ένα waza-ari ή 3 Shido), ανακοινώνει το τέλος του χρόνου μέσω ενός ηχητικού σήματος.
Ο χρονομέτρης του  osaekomi πρέπει να σηκώνει μία μπλε σημαία κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάθε φορά που σταματά το χρονόμετρο του.
Ο χρονομέτρης (πραγματικού χρόνου) πρέπει να σηκώνει μια κίτρινη σημαία όταν σταματά το χρονόμετρο του ακούγοντας την ανακοίνωση και βλέποντας το σήμα του matte ή sonomama και να την κατεβάζει όταν το ξαναξεκινά με την ανακοίνωση του hajime ή  yoshi.
Όταν ο χρόνος  διάρκειας του αγώνα εξαντληθεί, οι χρονομέτρες οφείλουν να ειδοποιήσουν τον διαιτητή μέσω ενός ηχητικούς σήματος. (βλ. άρθρα 10,11 και 12 του Κανονισμού Αγώνων).
Ο σημειωτής πρέπει να βεβαιωθεί ότι είναι πλήρως ενημερωμένος  για τα τρέχοντα σημεία καθώς και για τα σήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την ένδειξη του αποτελέσματος ενός αγώνα.
Επί πλέον των ανωτέρω ατόμων, χρειάζεται και κάποιος υπεύθυνος στη γραμματεία που θα καταχωρεί το σύνολο των αγώνων.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ενός ηλεκτρονικού συστήματος, ο τρόπος διεξαγωγής είναι  αυτός που περιγράφηκε παραπάνω. Παρ’ όλα αυτά, ο αντίστοιχος χειροκίνητος τρόπος πρέπει να είναι διαθέσιμος.

Ο Διαιτητής οφείλει να παραμένει συνήθως εντός του αγωνιστικού χώρου. Πρέπει να διευθύνει τον αγώνα και να αποφασίσει. Πρέπει επίσης να σιγουρεύεται ότι οι αποφάσεις τους αναγράφονται  σωστά στον πίνακα.

Παράρτημα Άρθρο 6 – Η θέση και το έργο του Διαιτητή.

Όταν ο Διαιτητής ανακοινώνει μια εκτίμηση, χωρίς να χάνει από τα μάτια του τους αγωνιζόμενους και ενώ θα διατηρεί το σήμα της γνώμης του, θα τοποθετείται έτσι, ώστε να παρατηρεί αν ο κριτής  του οποίου η θέση επιτρέπει να τον βοηθήσει καλύτερα, δηλώνει μία διαφορετική εκτίμηση. Σε περιπτώσεις όπως όταν και οι δύο αγωνιζόμενοι βρίσκονται στη newaza και με μέτωπο προς τα έξω, ο διαιτητής μπορεί να παρατηρεί τη φάση από την περιοχή ασφαλείας.
Πριν αναλάβουν καθήκοντα σε έναν αγώνα, ο διαιτητής και οι κριτές θα πρέπει να εξοικειώνονται προς τον ήχο του κουδουνιού ή των μέσων που υποδηλώνουν το τέλος του αγώνα στο δικό τους αγωνιστικό χώρο (τατάμι).
Όταν αναλαμβάνουν να κάνουν έλεγχο  ενός χώρου αγώνων, ο διαιτητής και οι κριτές, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η επιφάνεια των στρωμάτων είναι καθαρή και σε καλή κατάσταση , ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ των στρωμάτων, ότι οι καρέκλες  των κριτών είναι στη θέση τους και ότι οι αγωνιζόμενοι ανταποκρίνονται στα άρθρα 3 και 4 των Κανονισμών Διαιτησίας.
Οι Διαιτητές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν θεατές, οπαδοί ή φωτογράφοι σε θέση ώστε να ενοχλούν ή να προκαλούν κίνδυνο τραυματισμού για τους αγωνιζόμενους.

Οι Κριτές βοηθούν το διαιτητή και κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλον  σε δύο γωνίες εκ διαμέτρου αντίθετες, στο εξωτερικό του αγωνιστικού χώρου. Κάθε Κριτής πρέπει να αποφασίζει κάνοντας  το ανάλογο σήμα, κάθε φορά που η απόφαση του διαφέρει από αυτήν του διαιτητή, είτε σε μια εκτίμηση τεχνικής, είτε σε μία ανακοίνωση ποινής από το διαιτητή.
Αν ο διαιτητής δώσει ένα μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν των δύο κριτών πάνω σε ένα τεχνικό αποτέλεσμα ή μια ποινή, πρέπει να εξομοιώσει το βαθμό του πάνω σε αυτόν του κριτή που έδωσε τον μικρότερο βαθμό.
Αν ο διαιτητής δώσει ένα μικρότερο βαθμό από αυτόν των δύο κριτών πάνω σε ένα τεχνικό αποτέλεσμα ή μια ποινή, πρέπει να εξομοιώσει το βαθμό του πάνω σε αυτόν του κριτή που έδωσε τον μικρότερο βαθμό.
Αν ένας κριτής δώσει ένα μεγαλύτερο βαθμό και ο άλλος κριτής ένα μικρότερο βαθμό από αυτόν του διαιτητή, τότε υπερισχύει η απόφαση του Διαιτητή.
Αν οι κριτές δείξουν μια διαφορετική απόφαση από αυτήν του διαιτητή και αυτός δεν αντιληφθεί τη διαφωνία τους, τότε σηκώνονται όρθιοι και επιμένουν στα σήματα τους, μέχρις ότου τους αντιληφθεί ο διαιτητής και διορθώσει την απόφαση του.
Εάν μετά από αρκετό χρόνο (αρκετά δευτερόλεπτα), ο διαιτητής δεν έχει δει τους κριτές που βρίσκονται σε όρθια στάση, ο κριτής που είναι πιο κοντά στον διαιτητή, πρέπει να τον πλησιάσει αμέσως και να του γνωστοποιήσει την πλειοψηφούσα απόφαση.
Ο κριτής οφείλει να υποδείξει το απαιτούμενο σήμα και να εκφέρει τη γνώμη του, στο κατά πόσον μία ενέργεια που γίνεται πάνω στο όριο ή στο εξωτερικό του αγωνιστικού χώρου είναι έγκυρη ή όχι. Οι συζητήσεις μεταξύ διαιτητή και κριτών είναι δυνατές και αναγκαίες μόνο στην περίπτωση που ο διαιτητής ή ο ένας  από τους κριτές ήταν μάρτυρας ενός περιστατικού που οι άλλοι δύο δεν είδαν και που θα μπορούσε να αλλάξει την απόφαση.
Παρόλα αυτά, το άτομο του οποίου η γνώμη είναι μειοψηφούσα, πρέπει να είναι σίγουρο για αυτό που υποστηρίζει , ώστε να αποφευχθούν άσκοπες  συζητήσεις. Οι κριτές οφείλουν επίσης να παρατηρούν αν τα αποτελέσματα που καταχωρούνται από τους σημειωτές ανταποκρίνονται σε αυτά που ανακοινώνει ο διαιτητής.

Παράρτημα Άρθρο 7 – Θέση και έργο των Κριτών

 

Ο Διαιτητής και οι κριτές πρέπει να απομακρύνονται από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης ή κατά τη διάρκεια μεγάλης αναβολής του προγράμματος.
Ο κριτής πρέπει να καθίσει με τα πόδια ανοιχτά, έξω από τον αγωνιστικό χώρο και να βάλει τις παλάμες του πάνω στους μηρούς. Αν ένας κριτής διαπιστώσει ένα λάθος στον πίνακα οφείλει να το γνωστοποιήσει στον διαιτητή.
Ο κριτής πρέπει να είναι γρήγορος στις μετακινήσεις του και να μετακινεί την καρέκλα του, όταν αυτή δημιουργεί  κίνδυνο για τους αγωνιζόμενους.
Ο κριτής δεν πρέπει να προκαταλαμβάνει το σήμα του διαιτητή για κάποιο αποτέλεσμα. Σε τεχνική πάνω στο όριο, ο κριτής πρέπει αμέσως  να κάνει σήμα για το αν η ενέργεια είναι ΜΕΣΑ ή ΕΞΩ .
Εάν ένας αγωνιζόμενος πρέπει να αλλάξει  κομμάτι της στολής του έξω από τον αγωνιστικό χώρο και ο κριτής που τον συνοδεύει δεν είναι του ίδιου φύλου, ο υπεύθυνος διαιτησίας θα ορίσει κάποιον άλλον για να τον συνοδεύσει.
Αν ο αγωνιστικός χώρος δεν χρησιμοποιείται και γίνεται αγώνας σε παράπλευρο αγωνιστικό χώρο, ο κριτής πρέπει να αποσύρει την καρέκλα του, σε περίπτωση  που η θέση του παρουσιάζει κίνδυνο για τους αγωνιζόμενους στον παράπλευρο χώρο.

(α).  Ο Διαιτητής
Ο Διαιτητής πρέπει να συνοδεύει τις διάφορες αναγγελίες του με τα ακόλουθα σήματα χεριών :

 1. IPPON : Σηκώνει το χέρι πάνω από το κεφάλι, με την παλάμη προς τα εμπρός.
 2. WAZA-ARI :Σηκώνει το χέρι οριζοντίως στο σώμα με την παλάμη προς τα κάτω.
 3. WAZA-ARI AWASETE IPPON : Χειρονομία  WAZA-ARI ακολουθούμενη από χειρονομία IPPON.
 4. YUKO : Σηκώνει το χέρι με κλίση 45ο παραπλεύρως του σώματος, με την παλάμη προς τα κάτω.
 5. KOKA : Σηκώνει το χέρι λυγισμένο με τον αντίχειρα κατευθυνόμενο προς τον ώμο και τον αγκώνα πλησίον του σώματος.
 6. OSAEKOMI : Τέντωμα του χεριού προς την κατεύθυνση των αγωνιζομένων, με την παλάμη προς τα κάτω σκύβοντας προς αυτούς.
 7. TOKETA : Σηκώνει το χέρι προς τα εμπρός και το κουνάει δεξιά αριστερά δύο ή τρεις φορές.
 8. HIKI-WAKE : Σηκώνει το χέρι στον αέρα, κατόπιν  το κατεβάζει μπροστά του (με τον αντίχειρα προς τα επάνω) και το κρατάει για λίγο.
 9. TTE : Σηκώνει το ένα χέρι οριζοντίως προς την κατεύθυνση του χρονομέτρη, με την παλάμη προς αυτόν (τα δάκτυλα προς τα επάνω).
 10. SONOMAMA : Γέρνει προς τα εμπρός , αγγίζοντας τους δυο αγωνιζόμενους με τις παλάμες του.
 11. YOSHI : Ασκεί πίεση πάνω στους δύο αγωνιζόμενους με τις παλάμες των χεριών.
 12. Για να ακυρώσει μια απόφαση : Επαναλαμβάνει την ένδειξη της απόφασης με το ένα χέρι, κουνώντας  πάνω από το κεφάλι του το άλλο, δεξιά αριστερά, δύο ή τρεις φορές.
 13. HANTEI : Σηκώνει το κόκκινο ή το άσπρο σημαιάκι  ανάλογα με ποιον από τους δύο αθλητές θεωρεί νικητή.
 14. KACHI : (Για να δείξει   τον νικητή ενός αγώνα) Σηκώνει ένα χέρι πάνω από τον ώμο, προς τη μεριά του νικητή.
 15. Για να υποδείξει στον (στους) αγωνιζόμενο (ους) ότι πρέπει να φτιάξουν το, judogi :  σταυρώνει το αριστερό πάνω στο δεξί χέρι, στο ύψος της ζώνης, με τις παλάμες προς τα μέσα.
 16. Μη-Μαχητικότητα: Περιστρέφει τα χέρια του μπροστά του, στο ύψος του στήθους. Κατόπιν με το δείκτη, δείχνει προς τη μεριά του αγωνιζόμενου.
 17. Για να δώσει ποινή: Δείχνει με το δείκτη (σφιγμένη γροθιά) προς την κατεύθυνση του αγωνιζόμενου.
 18. Για να δείξει ιατρική εξέταση από το γιατρό :  Ο διαιτητής κάνει σήμα με το ένα χέρι προς την κατεύθυνση του αγωνιζόμενου και με το άλλο, γυρισμένο προς το τραπέζι του γιατρού. Θα σηκώσει το δείκτη για την πρώτη εξέταση και με το δείκτη με το μέσο για την δεύτερη εξέταση.(βλ. προσθήκη άρθρου 30).
 19. Free-touch  (ελεύθερο άγγιγμα) :Σε περίπτωση μικροτραυματισμού (άνοιγμα μύτης, κ.λ.π.) σηκώνει το χέρι του προς την κατεύθυνση του ιατρού  με την παλάμη προς τα επάνω.
 20. Free examination (ελεύθερη εξέταση ): Σηκώνει τα δύο χέρια του προς την κατεύθυνση του ιατρού, με τις παλάμες προς τα επάνω.
 21. Ποινή-Ζώνη Κινδύνου : Σηκώνοντας ένα  χέρι πάνω από το κεφάλι και προς τα εμπρός με ανοιχτά δάχτυλα.

(β). Οι Κριτές

 1. Για να δηλώσει ότι κατά τη γνώμη του ένας αγωνιζόμενος έμεινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο κριτής θα σηκώνει ένα χέρι του ψηλά στον αέρα και θα το κατεβάζει κάτω, στο ύψος του ώμου,  με τον αντίχειρα  προς τα πάνω, έτσι ώστε να εκτείνεται κατά μήκος της οριακής  γραμμής του αγωνιστικού και θα το κρατά εκεί για λίγο.
 2. Για να δηλώσει ότι κατά τη γνώμη του, ένας από τους αγωνιζόμενους είναι έξω από τον αγωνιστικό χώρο, ο κριτής θα σηκώνει ένα χέρι στο ύψος του ώμου, με τον αντίχειρα προς τα πάνω, έτσι ώστε να εκτέινεται κατά μήκος της οριακής γραμμής του αγωνιστικού χώρου και θα το κουνάει δεξιά-αριστερά μερικές φορές.
 3. Για να δηλώσει ότι κατά τη γνώμη του ένας βαθμός ή ποινή που έδωσε ο διαιτητής σύμφωνα με το άρθρο 8 (α), είναι άκυρη, ο κριτής θα σηκώνει το χέρι του πάνω από το κεφάλι του και θα το κουνάει δεξιά-αριστερά δύο τρεις φορές.
 4. Για να δηλώσει ότι η απόφαση του διαφέρει από εκείνη του διαιτητή , ο κριτής θα κάνει ένα από τα σήματα του άρθρου 8 (α).
 5. Αφού ο διαιτητής  ανακοινώσει hantei , οι κριτές θα σηκώνουν αμέσως , είτε την  άσπρη είτε την  κόκκινη σημαία πάνω από τα κεφάλια τους για να υποδείξουν ποιον αγωνιζόμενο θεωρούν νικητή.  Οι κριτές οφείλουν να κρατούν τα σημαιάκια στο αντίστοιχο χέρι (δηλ. το κόκκινο σημαιάκι στο δεξί χέρι, αν ο αγωνιζόμενος που φορά την κόκκινη ζώνη είναι στα δεξιά του κριτού κ.ο.κ.).
 6. Όταν οι κριτές κρίνουν ότι ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει matte σε newaza  (έλλειψη προόδου στην τεχνική), οφείλουν να το γνωστοποιήσουν σηκώνοντας τα χέρια τους με το ή τις παλάμες προς τα πάνω, στο ύψος των ώμων.

 

Παράρτημα Άρθρο 8 – Τα σήματα χεριών.

Όταν ο διαιτητής ανακοινώσει ένα βαθμό και δεν διακρίνεται καθαρά σε ποιον απενεμήθη, μπορεί να δείξει τη λευκή ή κόκκινη κολλητική ταινία (σημείο εκκινήσεως)  για να καθορίσει τον αγωνιζόμενο στον οποίο καταλόγισε το βαθμό.
Για να υποδηλώσει στον (στους) αγωνιζόμενο (-ους) ότι μπορεί (-ούν) να καθίσει (-ουν) με σταυρωμένα τα πόδια στη (στις) θέση (-εις) έναρξης, αν φανεί ότι θα υπάρξει αρκετή καθυστέρηση στον αγώνα, ο διαιτητής  θα πρέπει να δείξει προς τη θέση έναρξης με ανοιχτό χέρι και την παλάμη προς τα επάνω.
Τα σήματα του yuko και του waza-ari θα πρέπει να αρχίζουν με το χέρι σταυρωτά προς το στήθος και με κατεύθυνση  πλάγια στη συνέχεια, προς τη σωστή θέση.
Τα σήματα  του koka, και του yuko και του waza-ari πρέπει να διατηρούνται ενόσω ο διαιτητής μετακινείται για να εξασφαλιστεί ότι ο βαθμός είναι καθαρά ορατός από τους κριτές. Ωστόσο, κατά τη στροφή, πρέπει να διατηρείται η θέα των αγωνιζόμένων.
Αν και στους δύο αγωνιζόμενους δοθεί ποινή, ο διαιτητής πρέπει να αλλάξει εναλλάξ και προς τους δύο αγωνιζόμενους (με τον αριστερό δείκτη για τον αγωνιζόμενο που θα είναι αριστερά του και με το δεξιό δείκτη για τον αγωνιζόμενο που θα είναι δεξιά του).
Σε περίπτωση διορθωτικού σήματος, αυτό θα γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά το σήμα ακύρωσης.
Όλα τα σήματα των χεριών θα πρέπει να διατηρούνται από τρία έως πέντε δευτερόλεπτα.
Για να αναδειχθεί ο νικητής, ο διαιτητής  επανέρχεται στην αρχική τους θέση, κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός, δείχνει το νικητή και κάνει ένα βήμα προς τα πίσω.

 Χώρος (Έγκυρος χώρος)

Ο αγώνας πρέπει να πραγματοποιηθεί στον αγωνιστικό χώρο. Καμία τεχνική δεν είναι έγκυρη αν ένας από τους αγωνιζόμενους  βρίσκεται έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Επίσης, ένας αγωνιζόμενος πρέπει να χαρακτηρίζεται έτσι όταν ακουμπήσει το πόδι, το χέρι ή το γόνατο έξω από τον αγωνιστικό χώρο ή το ήμισυ του σώματος του έξω από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια ενός sutemi-waza (τεχνική αυτοθυσίας).
Εξαιρέσεις :
(α). Όταν ένας εκ των αγωνιζομένων ρίξει τον αντίπαλο του εκτός αγωνιστικού χώρου, παραμένοντας όμως ο ίδιος για αρκετό διάστημα για να αποσαφηνίσει καθαρά την αποτελεσματικότητα της τεχνικής του, τότε αυτή  αναγνωρίζεται ως έγκυρη.
Αν μια πτώση  αρχίζει με τους δύο αγωνιζόμενους στο εσωτερικό του αγωνιστικού χώρου και κατά τη διάρκεια της πτώσης, ο uke συρθεί έξω από αυτόν, η φάση μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη όσο είναι συνεχόμενη και ο tori  που κάνει την πτώση, παραμένει στο εσωτερικό του αγωνιστικού χώρου, αρκετά ώστε να αποδείξει την αποτελεσματικότητα της τεχνικής του.
). Στο ne-waza, η δραστηριότητα είναι έγκυρη και μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ενός εκ των δύο αγωνιζομένων ακουμπά στον αγωνιστικό χώρο.
(γ). Αν κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης όπως o-uchi-gari ή ko-uchi-gari, το πόδι ή η κνήμη του tori εγκαταλείψει την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου και βρεθεί στη ζώνη ασφαλείας, η φάση θεωρείται έγκυρη (ως προς τις εκτιμήσεις ) όσο ο tori δεν στηρίζεται στο πόδι του ή στην κνήμη του, στο εξωτερικό της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου.

 

Παράρτημα Άρθρο 9- Χώρος (έγκυρος χώρος)
Σε περίπτωση «osaekomi στο όριο», αν το μέρος του σώματος του αγωνιζομένου που ακουμπάει ακόμη στην επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου  είναι σηκωμένο και δεν ακουμπάει πια στο τατάμι, ο διαιτητής πρέπει να πει matte.
Αν, κατά τη διάρκεια μιας πτώσης, ο tori βγει από τον αγωνιστικό χώρο, ευρισκόμενος στον «αέρα» (δηλαδή δεν ακουμπάει πουθενά στον αγωνιστικό χώρο), η εφαρμοζόμενη τεχνική θεωρείται έγκυρη ως προς την εκτίμηση αν ο uke προσγειωθεί στο τατάμι, πριν ένα μέρος του σώματος του tori αγγίξει το εξωτερικό μέρος του αγωνιστικού χώρου.
Δεδομένου ότι η ζώνη κινδύνου (κόκκινη) που ορίζει την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου, από τη ζώνη ασφαλείας, βρίσκεται αμέσως στο εσωτερικό των ορίων του αγωνιστικού χώρου, κάθε αγωνιζόμενος σε όρθια στάση, του οποίου  τα πόδια ακουμπούν  ακόμα αυτήν την έγχρωμη ζώνη, πρέπει να θεωρείται σας να είναι στο εσωτερικό της επιφάνειας  του αγωνιστικού χώρου.
Κατά τη διάρκεια ενός sutemi-waza η τεχνική θεωρείται έγκυρη , αν ο tori έχει τουλάχιστον το ήμισυ του σώματος του στο εσωτερικό της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου (συνεπώς, τα πόδια του tori δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο πριν η πλάτη και τα πλευρά του ακουμπήσουν το τατάμι).
Αν ο tori πέσει εκτός αγωνιστικού χώρου εκτελώντας μια  τεχνική, η φάση θεωρείται έγκυρη ως προς το αποτέλεσμα, αν το σώμα του uke ακουμπήσει το τατάμι πριν από του tori.
Επομένως, αν το γόνατο, το χέρι ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος του tori ακουμπήσει τη ζώνη ασφαλείας πριν από οποιοδήποτε μέρος του σώματος του uke, το αποτέλεσμα θεωρείται άκυρο.
Εφόσον ο αγώνας έχει αρχίσει, οι αγωνιζόμενοι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο, παρά μόνον αν ο διαιτητής το επιτρέψει. Μία τέτοια άδεια δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (για αλλαγή judogi το οποίο δεν πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 3 ή έχει σχιστεί ή λερωθεί).

Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τους Ολυμπιακούς αγώνες, η διάρκεια των αγώνων καθορίζεται από τον Αθλητικό Κώδικα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  Τζούντο.
Διάρκεια Αγώνων:

Άνδρες (Seniors) : 5 λεπτά – πραγματικός χρόνος
Άνδρες (-21 ετών): 5 λεπτά – – πραγματικός χρόνος
Γυναίκες : 5 λεπτά – – πραγματικός χρόνος

 

Παράρτημα Άρθρο 10 – Διάρκεια Αγώνα
Η διάρκεια του αγώνα και ο τρόπος διεξαγωγής του πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της εκδήλωσης.
Ο διαιτητής πρέπει να ενημερωθεί για την διάρκεια των αγώνων πριν ανέβει στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Νεκρός Χρόνος

Η διάρκεια του χρόνου από την ανακοίνωση, του matte και hajime του  sonomama  και yoshi δεν πρέπει να υπολογιστεί στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Χρονικό Σήμα Λήξης του Αγώνα

Το τέλος χρόνου που αφορά στον αγώνα, πρέπει να σημειώνεται για το διαιτητή, μέσω ενός ηχητικού σήματος ή από ένα καμπανάκι.

Χρόνος Ακινητοποίησης (Osaekomi)

 

Ιppon:  σύνολο 25’’
Waza-ari : 20’’ ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 25’’
Yuko :15’’ ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 20’’
Koka : 10’’ ή περισσότερο , αλλά λιγότερο από 15’’
Μία ακινητοποίηση για λιγότερο από 10’’ υπολογίζεται σαν μια επίθεση.

Τεχνική που συμπίπτει  με το σήμα λήξης του αγώνα

Οποιαδήποτε τεχνική που εφαρμόζεται με επιτυχία τη στιγμή που λήγει ο αγώνας, θεωρείται έγκυρη.
Αν ένα osaekomi ανακοινώνεται ταυτόχρονα με το σήμα της λήξης του αγώνα, ο χρόνος που δίνεται για τον αγώνα παρατείνεται μέχρι να σημειωθεί ippon, ή μέχρι να ανακοινωθεί toketa από τον διαιτητή.

 

Παράρτημα Άρθρο 11 – Διακοπή του Αγώνα

 

Παράρτημα Άρθρο 12 – Σήμα λήξης του αγώνα

 

Όταν χρησιμοποιούνται περισσότεροι του ενός χώροι αγώνων ταυτόχρονα, απαιτείται η χρήση διαφορετικών  ηχητικών συσκευών. Το χρονικό σήμα πρέπει να ακούγεται αρκετά, ώστε να υπερνικά τον θόρυβο των θεατών.

Παράρτημα Άρθρο 13 – Η διάρκεια του osaekomi

Όταν ανακοινώνεται  osaekomi ταυτόχρονα με το ηχητικό σήμα λήξης, ο χρόνος που δίνεται για τον αγώνα θα παρατείνεται μέχρι, να ανακοινωθεί ippon (η κάτι αντίστοιχο), είτε να ανακοινώσει ο διαιτητής toketa ή matte.

Παράρτημα Άρθρο 14 – Τεχνική που συμπίπτει με το σήμα λήξης του αγώνα.

Κάθε τεχνική που εφαρμόζεται μετά το χτύπημα του κουδουνιού ή άλλης συσκευής, που υποδηλώνει τη λήξη του χρόνου του αγώνα, δεν θα είναι έγκυρη, έστω και αν ο διαιτητής δεν έχει φωνάξει μέχρι εκείνη την ώρα soremade.

Πριν από την έναρξη κάθε αγώνα, ο διαιτητής και οι δύο κριτές πρέπει να βρίσκονται μαζί στο εσωτερικό των ορίων του αγωνιστικού χώρου (στο κέντρο) και οφείλουν να χαιρετήσουν το joseki πριν πάρουν τη θέση τους.
Ο διαιτητής και οι κριτές, για να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να χαιρετήσουν ξανά προς το joseki (έχει ήδη περιγραφεί ο χαιρετισμός της αρχής).
Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλο πάνω στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση που τους έχει καθοριστεί από την κόκκινη ή λευκή ταινία θα, σύμφωνα με το χρώμα της ζώνης που φορούν. Μόλις οι αγωνιζόμενοι υποκλιθούν και κάνουν ένα βήμα εμπρός, ο διαιτητής ανακοινώνει hajime για να αρχίσει ο αγώνας.
Μόνο τα μέλη της επιτροπής διαιτησίας μπορούν να διακόψουν τον αγώνα (βλέπε άρθρο 17).

 

Παράρτημα Άρθρο 15- Έναρξη του αγώνα.

 

Ο διαιτητής και οι κριτές πρέπει  πάντα να βρίσκονται στις θέσεις τους, πάνω στο τατάμι, έτοιμοι να ξεκινήσουν τον αγώνα, πριν τον ερχομό των αγωνιζομένων. Ο διαιτητής πρέπει να στέκεται στο κέντρο, περίπου δύο μέτρα πίσω από τις αρχικές θέσεις των αγωνιζομένων. Πρέπει να βρίσκεται απέναντι από τα χρονόμετρα.
Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να υποκλιθούν μεταξύ τους στην αρχή και στο τέλος του αγώνα. Εάν οι αγωνιζόμενοι παραλείψουν τον χαιρετισμό ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει rei πριν από την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής πρέπει να σιγουρευτεί ότι «όλα είναι εντάξει» (αγωνιστικός χώρος, εφόδια, εμφάνιση, υγιεινή, μέλη επιτροπών κ.λ.π.)

 

 

Διαδικασία υπόκλισης.

 

Α. Στην αρχή των αγώνων.

 1. Πριν από κάθε  έναρξη των αγώνων, οι τρεις πρώτοι, ο διαιτητής εν μέσω των δύο κριτών, πρέπει να πλησιάσουν μαζί τη ζώνη ασφαλείας και να πάρουν θέση στο κέντρο και αντίθετα από τον joseki
 2. Πρέπει κατόπιν να προχωρήσουν προς τη ζώνη κινδύνου του αγωνιστικού χώρου ώστε να απευθύνουν άλλον έναν χαιρετισμό στον joseki πριν αλληλοϋποκλιθούν. Κατόπιν, κατευθύνονται προς την τελική θέση έναρξης του αγώνα.

Β. Όταν ο διαιτητής πρέπει να αλλάζει τη θέση του με αυτήν ενός κριτή. 

Μετά το τέλος του αγώνα, αν ο διαιτητής πρέπει να αλλάζει θέση με έναν από τους  κριτές τότε πλησιάζουν ο ένας το άλλο, στη ζώνη κινδύνου, ανταλλάσσουν μια υπόκλιση και κατευθύνονται προς τις θέσεις τους.

 

Γ. Στην αρχή των αγώνων.

Αφού οι τρεις πρώτοι διαιτητές εκπληρώσουν τους σχετικούς χαιρετισμούς όπως αναφέρονται στο (α) 1-2 οι διαιτητές που ακολουθούν, πρέπει να κατευθυνθούν προς τη ζώνη ασφαλείας και να πραγματοποιήσουν μια υπόκλιση. Όπως αναφέρεται στο α 1 μόνον και κατόπιν να κατευθυνθούν προς τις θέσεις τους.

 

Δ. Στο τέλος του αγώνα.

Στο τέλος του αγώνα, αν οι τρεις διαιτητές πρέπει να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο, τότε οφείλουν να επιστρέψουν στη θέση που αναφέρεται στο άρθρο 1 υποκλίνονται προς το joseki και εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο.

 

Ε. Τέλος αγώνων.

Μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα της ημέρας, οι τρεις διαιτητές πρέπει να κατευθυνθούν προς τη θέση που αναφέρεται στο άρθρο 2, να χαιρετήσουν τον joseki, κατόπιν, να χαιρετιστούν μεταξύ τους και να κατευθυνθούν προς τη θέση που αναφέρεται στο άρθρο 1 να απευθύνουν έναν τελευταίο χαιρετισμό προς τον joseki και να αποχωρήσουν.

Οι αγωνιζόμενοι μπορούν  να περάσουν από την όρθια στάση στη ne-waza στις ακόλουθες περιπτώσεις, καίτοι ο διαιτητής μπορεί να τους διατάξει να επανέλθουν στην όρθια στάση, αν δεν υπάρχει συνέχεια στην εφαρμοζόμενη τεχνική:

Α. Όταν ένας αγωνιζόμενος που έχει πάρει κάποιο αποτέλεσμα με τεχνική ρίψης, αλλάζει χωρίς διακοπή στη ne-waza και επιτίθεται.

Β. Όταν ένας αγωνιζόμενος πέσει μετά από μια αποτυχημένη τεχνική ρίψης, ο άλλος  μπορεί να τον ακολουθήσει στο έδαφος. Αν έχει μόνο χάσει την ισορροπία του και κινδυνεύει να πέσει, ο άλλος μπορεί να πάρει το πλεονέκτημα και να συνεχίσει στο έδαφος.

Γ. Όταν ένας αγωνιζόμενος πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα με shime-waza ή kansetsu-waza σε όρθια στάση και συνεχίσει χωρίς διακοπή σε ne-waza.

Δ. Όταν ένας αγωνιζόμενος παρασύρει τον αντίπαλό του στη ne-waza με την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής ενέργειας που μοιάζει σε μια τεχνική ρίψης, χωρίς να είναι.

Ε. Σε οποιαδήποτε μη προβλεπόμενη από αυτό το άρθρο , περίπτωση που ένας αγωνιζόμενος μπορεί να πέσει ή είναι στο σημείο να πέσει, ο άλλος μπορεί να πάρει πλεονέκτημα της θέσης του αντιπάλου του για να τον σύρει στη ne-waza.

 

Παράρτημα Άρθρο 16- Είσοδος στη ne-waza (αγώνας στο έδαφος )

 

Δ. Παράδειγμα > Όταν ένας αγωνιζόμενος εφαρμόζει hikkomi-gaeshi και οι αγωνιζόμενοι χωρίζουν στο τέλος της φάσης, η Τεχνική θεωρείται έγκυρη και βαθμολογείται ανάλογα.

Όταν ένας αγωνιζόμενος σύρει τον αντίπαλο του στο έδαφος ne-waza , κατά έναν τρόπο  μη σύμφωνο προς το άρθρο 16 και ο αντίπαλος εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να συνεχίσει σε ne-waza ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά ο διαιτητής πρέπει να δώσει shido στον αγωνιζόμενο που παραβίασε το άρθρο 27 (20)

Ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει matte για να σταματήσει προσωρινά τον αγώνα, και hajime για να ξαναεκινήσει στις παρακάτω περιπτώσεις.

Α. Όταν ένας ή και οι δύο αγωνιζόμενοι βγουν από τον αγωνιστικό χώρο (βλέπε εξαίρεση στο άρθρο 9).

Β. Όταν ένας ή και οι δύο αγωνιζόμενοι κάνουν μία από τις απαγορευμένες ενέργειες.

Γ. Όταν ένας ή και οι δύο αγωνιζόμενοι τραυματιστούν ή ασθενήσουν.

Δ. Όταν είναι αναγκαία η τακτοποίηση του τζουντόγκι από έναν ή και από τους δύο αγωνιζόμενους.

Ε. Όταν δεν υπάρχει καμία εμφανής πρόοδος στη ne-waza  και οι δυο αγωνιζόμενοι βρεθούν σε μια αδιέξοδη στάση όπως ashi-garami (μπλεγμένα πόδια)

Στ. Όταν ένας αγωνιζόμενος σε ne-waza επανέλθει σε όρθια στάση , ή ημιόρθια και φέρει τον αντιπαλό του στην πλάτη.

Ζ. Όταν ένας αγωνιζόμενος σε όρθια στάση ή ευρισκόμενος στο έδαφος, επανέρχεται στην όρθια στάση και σηκώνει εντελώς τον αντιπαλό του από το έδαφος όπου είναι πεσμένος με την πλάτη και με το πόδι του γύρω από οποιοδήποτε μέρος του σώματος του αγωνιζόμενου.

Η. Όταν ένας αγωνιζόμενος εφαρμόζει ή προσπαθεί να εφαρμόσει ένα shime-waza ή kansetsu-waza σε όρθια στάση χωρίς άμεσο  αποτέλεσμα.

Θ. Όταν οι διαιτητές ή η επιτροπή (οι υπεύθυνοι διαιτησίας) επιθυμούν να συσκεφθούν.

Ι. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που θα κρίνει αναγκαία ο διαιτητής.

 

Παράρτημα Άρθρο 17 – Εφαρμογή του matte (περιμένετε)

 

Αφού ανακοινώσει matte ο διαιτητής, πρέπει να προσέχει τους αγωνιζόμενους ώστε να σιγουρευτεί ότι άκουσαν το matte και δεν συνεχίζουν τον αγώνα.
Ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει matte για να αποτρέψει τους αγωνιζόμενους να βγουν από τον αγωνιστικό χώρο εκτός αν η κατάσταση παρουσιάζει κίνδυνο.
Ο διαιτητής δεν πρέπει να ανακοινώσει matte χωρίς εμφανή αιτία, όταν  ένας αγωνιζόμενος «βγήκε» από ένα osaekomi, ένα shime-waza ή ένα kansetsu-waza και φαίνεται να επιθυμεί μία διακοπή.
Ο διαιτητής δεν πρέπει να ανακοινώσει matte όταν ένας αγωνιζόμενος που είναι με το πρόσωπο στο έδαφος με τον αντίπαλο στη πλάτη του, κατορθώσει να σηκωθεί σε ημιόρθια στάση, με τα χέρια του να μην αγγίζουν το έδαφος, δείχνοντας ότι ο αντίπαλος  έχει χάσει τον έλεγχο.
Αν ο διαιτητής ανακοινώσει matte κατά λάθος σε ne-waza και οι αγωνιζόμενοι χωρίσουν, μπορούν, ο διαιτητής και οι κριτές, στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα  μεε τον κανόνα της πλειοψηφίας των τριών, να επανατοποθετήσουν τους αγωνιζόμενους στην πλησιέστερη θέση που είχαν τη στιγμή του matte και να ξαναρχίσει ο αγώνας, ώστε να μην αδικηθεί κάποιος από τους αγωνιζόμενους.
Μετά την ανακοίνωση του matte οι αγωνιζόμενοι πρέπει να επαναεκαταλάβουν την αρχική τους θέση.
Όταν ο διαιτητής ανακοινώσει matte οι αγωνιζόμενοι πρέπει να σταθούν όρθιοι αν τους απευθύνουν το λόγο ή τους πουν να τακτοποιήσουν τα τζουντόγκι τους ή να καθίσουν σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής.
Οι αγωνιζόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να πάρουν άλλη θέση, πλην της περίπτωσης παροχής ιατρικής βοήθειας.
Ο διαιτητής μπορεί να ανακοινώσει matte όταν ένας από τους αγωνιζόμενους τραυματιστεί ή έχει πρόβλημα και ζητήει από τον γιατρό, να ανέβει στον αγωνιστικό χώρο και να προβεί σε μια γρήγορη εξέταση.
Ο διαιτητής μπορεί να ανακοινώσει matte αν ένας τραυματισμένος αγωνιζόμενος τους γνωστοποιήσει ότι χρειάζεται εξέταση . Τέτοιου είδους εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα (βλέπε άρθρο 29).
Ο διαιτητής μπορεί να ανακοινώσει matte αν η Επιτροπή Διαιτησίας μετά από αίτημα του ιατρού επιτρέψει σε αυτόν να προβεί σε μια γρήγορη εξέταση του τραυματισμένου αθλητή. (βλέπε άρθρο 29)

Sonomama (ακίνητοι)

Ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει sonomama (ακίνητοι), σε περίπτωση που επιθυμεί να σταματήσει για λίγο τον αγώνα (π.χ. για να απευθύνει το λόγο στον έναν ή και στους  δύο αγωνιζόμενους, χωρίς να αλλάξουν θέση ή για να δώσει κάποια ποινή, χωρίς ο άλλος αγωνιζόμενος να χάσει το πλεονέκτημα).
Πρέπει να φωνάξει yoshi για να ξαναρχίσει ο αγώνας.
Το sonomama δεν εφαρμόζεται παρά μόνο στη ne-waza.

Παράρτημα Άρθρο 18 – Sonomama

Κάθε φορά που ο διαιτητής ανακοινώνει sonomama, πρέπει να προσέχει ώστε να μην υπάρχει αλλαγή στη θέση ή στις λαβές των αγωνιζομένων.
Αν ένας αγωνιζόμενος  τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του ne-waza , ο διαιτητής μπορεί να ανακοινώσει sonomama κατόπιν να επανατοποθετήσει τους αγωνιζόμενους στη θέση που κατείχαν πριν από το sonomama και να ανακοινώσει yoshi.

Τέλος του Αγώνα

Ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει  soremade για να δώσει τέλος στον αγώνα:

Α. Όταν ένας αγωνιζόμενος πετύχει ippon η waza-ari awasete-ippon (άρθρο 20 και 21)

Β. Στην περίπτωση του sogo-gachi (σύνθετη νίκη) (άρθρο 22 )

Γ. Στην περίπτωση του fusen-gachi (νίκη με αποκλεισμό) ή του kiken-gachi (νίκη με εγκατάλειψη) (άρθρο 28).

Δ. Στην περίπτωση του hunsoku-make (αποκλεισμός) (άρθρο 27)

Ε. Όταν ένας αγωνιζόμενος δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα λόγω τραυματισμού (άρθρο 29)

ΣΤ. Όταν λήξει ο χρόνος (βλέπε hantei )

Μόλις ανακοινώσει soremade ο διαιτητής, οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να καταλάβουν τις θέσεις που κατείχαν στην έναρξη του αγώνα.

 

Ο διαιτητής καταλογίζει τη νίκη ως ακολούθως:

 1. Αν ένας αγωνιζόμενος κάνει ippon ή κάτι αντίστοιχο, ανακηρύσσεται νικητής.
 2. Αν δεν γίνει ippon ή κάτι αντίστοιχο  ο νικητής ανακηρύσσεται εφόσον: ένα waza-ari προηγείται οποιουδήποτε αριθμού yuko . Ένα yuko προηγείται οποιουδήποτε αριθμού koka..
 3. Αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα ή υπάρχει ισοπαλία σε κάθε περίπτωση (waza-ari, yuko, koka), τότε ο διαιτητής πρέπει να υπποδείει και να ανακοινώσει hantei.

Πριν την ανακοίνωση του hantei, ο διαιτητής και οι κριτές πρέπει να καθορίσουν τον αγωνιζόμενο που θεωρούν ως νικητή, λαμβάνοντας υπόψη την συμπεριφορά, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ή την επιδεξιότητα και αποτελεσματικότητα των τεχνικών.
Ο διαιτητής πρέπει να προσθέσει τη γνώμη του με αυτήν των κριτών και να ανακηρύξει νικητή σύμφωνα με την πλειοψηφία των τριών.

 1. Πρέπει να δοθεί hiki-wake (ισοπαλία) μετά από το hantei, ελλείψει πλεονεκτημάτων και αν είναι δυνατόν να κριθεί η υπεροχή του ενός ή του άλλου εκ των αγωνιζομένων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Μόλις ο διαιτητής βγάλει το αποτέλεσμα του αγώνα, πρέπει οι αγωνιζόμενοι να κάνουν ένα βήμα πίσω στην αντίστοιχη θέση τους (κόκκινη – άσπρη ), να υποκλιθούν και να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο. Αφού ο διαιτητής ανακοινώσει το αποτέλεσμα του αγώνα στους αγωνιζόμενους δεν είναι δυνατόν να αλλάξει την απόφαση του. Εφόσον εκείνος και οι κριτές έχουν εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο.

 

Αν από λάθος ο διαιτητής ανακηρύξει νικητή το χαμένο, οι δυο κριτές πρέπει να επιβεβαιωθούν ότι θα αλλάξει την απόφαση του αυτή πριν εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με την πλειοψηφία των τριών είναι οριστικές και αμετάκλητες.

 

 

Παράρτημα Άρθρο 19 – Τέλος του αγώνα.

 

Αφού ανακοινώσει, soremade ο διαιτητής οφείλει να παρακολουθεί τους αγωνιζόμενους ώστε να βεβαιωθεί ότι άκουσαν καλά και δεν συνεχίζούν τον αγώνα.
Ο διαιτητής πρέπει να ζητήσει, αν κρίνει απαραίτητο, από τους αγωνιζόμενους, να φτιάξουν τα τζουντόκι τους, πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει ippon  όταν κρίνει ότι μια τεχνική ρίψης ανταποκρίνεται στα παρακάτω κριτήρια:

Α. Όταν ένας αγωνιζόμενος, με έλεγχος  ρίχνει τον αντίπαλο του με το μεγαλύτερο μέρος της πλάτης, με αρκετή δύναμη και ταχύτητα.

Β. Όταν ένας αγωνιζόμενος κρατάει τον αντίπαλο τους σε osaekomi (κατακράτηση) για είκοσι-πέντε (25) δευτερόλεπτα, μετά την ανακοίνωση του osaekomi.

Γ. Όταν ένας αγωνιζόμενος εγκαταλείψει χτυπώντας δύο ή περισσότερες  φορές με το χέρι ή με το πόδι, ή πει maitta (εγκαταλείπω) συνήθως μετά από μια τεχνική ακινητοποίησης, ή shime-waza (στραγγαλισμός) ή kansetsu-waza (στρέβλωσης βραχίονος).

Δ. όταν το αποτέλεσμα ενός στραγγαλισμού ή μιας στρέβλωσης βραχίονος είναι αρκετά εμφανές.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ: Αν ένας αγωνιζόμενος τιμωρηθεί με hunsoku-make ο αντίπαλος του ανακηρύσσεται αυτομάτως νικητής. Στην περίπτωση που οι δύο αγωνιζόμενοι  πάρουν ταυτόχρονα ippon ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει hiki-wake (ισοπαλία) και στην ανάγκη, να ξαναρχίσει τον αγώνα σύμφωνα με το δικαίωμα που έχουν οι αγωνιζόμενοι. Αν μόνο ένας αγωνιζόμενος επιθυμεί να συνεχίσει, ανακηρύσσεται νικητής με kiken gachi.

Ταυτόχρονες τεχνικές : όταν και οι δύο αγωνιζόμενοι πέσουν στο έδαφος με τεχνικές, που φαίνονται ότι έγιναν ταυτόχρονα  και ο διαιτητής και οι κριτές δεν μπορούν να διακρίνουν ποια τεχνική υπερίσxυσε, δεν θα πρέπει να δίνεται κανένας βαθμός.

 

Αν ο διαιτητής ανακοινώσει ippon κατά λάθος στη διάρκεια του ne-waza και οι αγωνιζόμενοι χωρίσουν, μπορούν ο διαιτητής και οι κριτές στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με τον κανόνα της πλειοψηφίας των τριών να επανατοποθετήσουν όσο γίνεται τους αγωνιζόμενους στην αρχική τους θέση, ώστε να μην υπάρξει αδικία.

 

Αν ένας αγωνιζόμενος πέσει κάνοντας ηθελημένα «γέφυρα» (κεφάλι και πέλματα ακουμπισμένα στο έδαφος) μετά την πτώση καίτοι έχει αποφύγει τα απαιτούμενα κριτήρια για ippon ο διαιτητής πρέπει, παρ όλα αυτά να δώσει ippon ή όποια άλλη εκτίμηση θεωρεί πρέπουσα, ακόμα κι αν τα απαιτούμενα  κριτήρια δεν πληρούνται, προκειμένου να αποθαρρύνονται τέτοιες ενέργειες.
«Η χρήση kansetsu-waza για τη ρίψη του αντιπάλου, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να δοθεί κάποιος βαθμός».

Αν ένας αγωνιζόμενος πάρει ένα δεύτερο waza-ari στον ίδιο αγώνα (βλέπε άρθρο 23 ) ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει waza-ari awasete ippon. (Δυο waza-ari κάνουν ένα ippon).

Sogo-gachi (σύνθετη νίκη)

Ο διαιτητής ανακοινώνει sogo-gachi στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. Αν ένας αγωνιζόμενος κερδίσει waza-ari και ο αντίπαλος του χρεωθεί με ποινές  3 shido(βλέπε άρθρο 27γ)

Β. Αν ένας αγωνιζόμενος, ο αντίπαλος του οποίου χρεώθηκε με ποινές  3 shido πάρει κατόπιν ένα waza-ari.

Στην περίπτωση που και στους δύο αγωνιζόμενους αποδοθεί  sogo-gachi ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει hiki-wake και οι αγωνιζόμενοι θα έχουν το διακίωμα να διεξαγάγουν νέο αγώνα αμέσως. Εάν ένας μόνο αγωνιζόμενος  επιθυμεί να αγωνιστεί ξανά  και ο αντίπαλος του παραιτείται του δικαιώματος, ο αγωνιζόμενος που επιθυμεί να ξανα-αγωνιστεί, θα ανακηρύσσεται νικητής με kiken-gachi.

Ο διαιτητής ανακοινώνει waza-ari όταν κρίνει ότι μια τεχνική ανταποκρίνεται στα παρακάτω κριτήρια:

Α. Όταν ένας αγωνιζόμενος με ελεγχόμενη κίνηση, ρίξει τον αντίπαλο του με μια τεχνική στην οποία λείπει μια από τις τέσσερις αναγκαίες προϋποθέσεις για ippon (βλέπε άρθρο 20α και παράρτημα).

Β. Όταν ένας αγωνιζόμενος κρατάει τον ατνίπαλο του σε osaekomi για είκοσι (20) δευτερόλεπτα ή περισσότερα αλλά λιγότερο από εόκοσι-πέντε (25) δευτερόλεπτα.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ: Αν ένας αγωνιζόμενος χρεωθεί με τρίτο shido ο αντίπαλος του παίρνει αυτομάτως ένα waza-ari.

 

Παράρτημα Άρθρο 21 – waza-ari awasete-ippon

Παράρτημα Άρθρο 22 – Sogo-gachi

Παράρτημα Άρθρο 23 waza-ari

 

Ακόμα και αν τα κριτήρια που απαιτούνται για το ippon (κατά μεγάλο μέρος με την πλάτη με δύναμη και ταχύτητα) θεωρούνται προφανή κατά τη διάρκεια της πτώσης όπως tomoenage, το μεγαλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να δοθεί είναι waza-ari αν δεν υπάρξει συνεχόμενη κίνηση στην εκτέλεση της πτώσης.

Ο διαιτητής ανακοινώνει yuko όταν κρίνει ότι μια τεχνική  ανταποκρίνεται στα παρακάτω κριτήρια :

Α. Όταν ένας αγωνιζόμενος ρίχνει τον αντίπαλο του με μια τεχνική από την οποία λείπουν δυο από τις τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις για να δώσει ippon.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

 1. Ρίψη που δεν είναι «κατά μεγάλο μέρος με την πλάτη» και στην οποία λείπει ία από τις δύο άλλες προϋποθέσεις «δύναμη» και «ταχύτητα».
 2. Ρίψη «κατά μεγάλο μέρος με την πλάτη» και στην οποία λείπουν και η «δύναμη» και η «ταχύτητα» (βλέπε παράρτημα «πλευρό του σώματος»).

Β. Όταν ένας αγωνιζόμενος κρατάει τον αντίπαλο του σε osaekomi για δέκα-πέντε (15) συνεχόμενα δευτερόλεπτα ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από είκοσι δευτερόλεπτα.
ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ: Αν ένας αγωνιζόμενος χρεωθεί με δύο shido ο αντίπαλος του παίρνει αυτομάτως yuko.

Ο διαιτητής ανακοινώνει koka όταν κρίνει ότι μια τεχνική ανταποκρίνεται στα παρακάτω κριτήρια :

 

Α. Όταν ένας αγωνιζόμενος ρίξει τον αντίπαλο του στους μηρούς  ή στα οπίσθια με δύναμη και ταχύτητα.
Β. Όταν ένας αγωνιζόμενος κρατάει τον αντίπαλο του σε osaekomi για δέκα (10) δευτερόλεπτα ή περισσότερο αλλά λιγότερο από δέκα-πέντε (15) δευτερόλεπτα.
ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ: Αν ένας αγωνιζόμενος χρεωθεί με  shido  ο αντίπαλος του παίρνει αυτομάτως koka.

 

Παράρτημα Άρθρο 24 – yuko

 

Όσος και αν είναι ο αριθμός των koka  το σύνολο τους δεν θα είναι ποτέ ίσο με ένα yuko ή ένα waza-ari. Ο συνολικός αριθμός των koka πρέπει να αναγράφεται. Το να ρίξεις έναν αντίπαλο στα πόδια, στα γόνατα, στα χέρια, η στους αγκώνες θεωρείται μια απλή επίθεση. Παρομοίως ένα osaekomi  για λιγότερο από δέκα (10) δευτερόλεπτα θεωρείται μια απλή επίθεση.

Ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει osaekomi όταν- κατά τη γνώμη του- η εφαρμοζόμενη τεχνική ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια:

Α. ο αγωνιζόμενος που κρατείται από τον αντίπαλο του πρέπει να ελέγχεται από αυτόν και να ακουμπούν στο έδαφος, η πλάτη του, οι ώμοι του (ή ένας ώμος)

Β. Ο έλεγχος (ακινητοποίηση) μπορεί να γίνεται από τα πλάγια από πίσω ή από πάνω.

Γ. ο αγωνιζόμενος που κάνει τη λαβή δεν πρέπει να έχει δεσμευμένα τα πόδια του (το πόδι του ) από αυτά (από αυτό) του αντίπαλου του.

Δ. Πρέπει τουλάχιστον ένα μέρος του σώματος του αγωνιζομένου να αγγίξει τον αγωνιστικό χώρο με την ανακοίνωση του osaekomi από το διαιτητή.

Παράρτημα Άρθρο 26- osaekomi

 

Εάν ένας αγωνιζόμενος που ελέγχει τον αντίπαλο του κρατώντας τον με osaekomi   αλλάξει το είδος του osaekomi με ένα άλλο χωρίς να χάσει τον έλεγχο ο χρόνος του osaekomi συνεχίζει μέχρι την ανακοίνωση του ippon (ή του waza-ari ή του αντίστοιχου βαθμού στην περίπτωση του waza-ari awasete ippon του  toketa ή του ,matte.
Στο osaekomi αν ο αγωνιζόμενος που έχει το πλεονέκτημα κάνει ένα αξιόποινο λάθος ο διαιτητής οφείλει να ανακοινώσει matte να επαναφέρει τους αγωνιζόμενους στην αρχική τους θέση να δώσει την ποινή και το αποτέλεσμα του osaekomi αν υπάρχει κατόπιν να ξαναρχίσει τον αγώνα ανακοινώνοντας hajime.
Στο osaekomi αν ο αγωνιζόμενος που είναι σε μειονεκτική θέση κάνει ένα αξιόποινο λάθος ο διαιτητής οφείλει να ανακοινώσει sonomama να δώσει την ποινή και να ξαναρχίσει τον αγώνα αγγίζοντας τους αγωνιζόμενους και ανακοινώνοντας  yoshi. Παρ όλα αυτά εάν η ποινή που  θα του αποδοθεί είναι hunsoku-make ο διαιτητής θα ενεργήσει σύμφωνα με το παράρτημα  του άρθρου 27,3η και 4η παράγραφος.
Αν και οι δύο κριτές συμφωνούν ότι υπάρχει osaekomi αλλά ο διαιτητής δεν το έχει ανακοινώσει θα πρέπει να το υποδηλώσουν με το σήμα του osaekomi και – με τον κανόνα της πλειοψηφίας των τριών- ο διαιτητής θα ανακοινώσει osaekomi αμέσως.
Ο διαιτητής θα ανακοινώσει matte στην περίπτωση του osaekomi στο όριο όταν το μέρος του αγωνιζόμενου που αγγίζει ακόμα τον αγωνιστικό χώρο σηκωθεί στον αέρα και χάσει έτσι την επαφή του με το τατάμι.
Toketa θα πρέπει να ανακοινωθεί αν κατά τη διάρκεια του osaekomi ο uke καταφέρει να κάνει «ψαλίδι» γύρω από το πόδι του αντιπάλου του.
Στις Τεχνικές εδάφους μετά την ανακοίνωση του sonomama ο διαιτητής δίνει matte αν πρέπει να δώσει hunsoku-make ανακοινώνει το νικητή και τελειώνει με
Soremade.
Σε περίπτωση που ο uke κάνει «γέφυρα» κατά τη διάρκεια του osaekomi αλλά ο tori εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο  η κατακράτηση πρέπει να συνεχιστεί.

Απαγορευμένες Ενέργειες

Απαγορευμένες ενέργειες και αντίστοιχες ποινές.
Ο διαχωρισμός των ποινών σε 4 ομάδες έχει σκοπό να δώσει μια καθαρή εξήγηγ για όλες τις σχετικές ποινές που καταλογίζονται.
Οι ποινές δεν προστίθενται π.χ. Κάθε ποινή πρέπει  να καταλογίζεται στην πραγματική αιτία.
Ο καταλογισμός μιας δεύτερης ή επακόλουθης ποινής αυτομάτως ακυρώνει την προηγούμενη.
Αν ο αγωνιζόμενος έχει shido και του δοθεί εκ νέου ποινή ισοδύναμη με την πρώτη θα του καταλογιστεί η αμέσως υψηλότερη δηλαδή 2 shido. Οπότε ο διαιτητής καταλογίσει μια ποινή θα πρέπει να δείξει με απλό τρόπο για πιο λόγο δόθηκε η ποινή.
Μια ποινή μπορεί να δοθεί μετά την ανακοίνωση του soremade για οποιαδήποτε απαγορευμένη ενέργεια που έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα ή σε ορισμένες περιπτώσεις για σοβαρές ενέργειες που έγιναν μετά το τέλος του χρόνου και μόνο όταν δεν έχει αποδοθεί απόφαση  από το διαιτητή.
Α. shido δίνεται σε κάθε αγωνιζόμενο που κάνει μια ελαφρά παράβαση:

  1. όταν αποφεύγει σκόπιμα το πιάσιμο με σκοπό να εμποδίσει τη δράση κατά τον αγώνα.
  2. όταν υιοθετεί στην όρθια στάση υπερβολικά αμυντική συμεριφορά κατά κανόνα πάνω από πέντε  δευτερόλεπτα.
  3. στην όρθια στάση κρατάει συνέχεια kumi-kata χωρίς να επιτίθεται (βλέπε παράρτημα μη –αγωνιστικότητας)
  4. όταν στην εφαρμογή μια κίνησης που δίνει την εντύπωση επίθεσης αλλά που αποδεικνύει καθαρά ότι δεν υπάρχει πρόθεση να ρίξει τον αντίπαλο (ψεύτικη επίθεση)
  5. όταν σε όρθια στάση έχει και τα δύο του πόδια μέσα στη ζώνη κινδύνου εκτός αν ξεκινά μια επίθεση εκτελεί την επίθεση αποφεύγει  την  επίθεση του αντιπάλου του ή αμύνεται στην επίθεση του αντιπάλου  του (βλέπε παράρτημα ζώνη κινδύνου).
  6. Σε όρθια στάση κρατάει συνέχεια χωρίς να επιτίθεται κατά κανόνα πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

Α. με ένα ή δυο χέρια τη ζώνη ή το κάτω μέρος του τζουντόγκι του αντιπάλου του.

Β. με τα δυο χέρια στην ίδια πλευρά το ρεβέρ ή το γιακά του τζουντόγκι του αντιπάλου του μανίκι ή σακάκι.

Γ. με τα δυο χέρια στην ίδια πλευρά ένα μανίκι του τζουντογκι του αντιπάλου του.

 1. σε όρθια στάση κρατάει συνέχει το άκρο ενός ή και των δύο μανικιών  του αντιπάλου του για αμυντικό σκοπό κατά κανόνα πάνω από 5 δευτερόλεπτα.
 2. όταν βάζει ένα η περισσότερα δάχτυλα στο μανίκι ή στο κάτω μέρος του παντελονιού του αντιπάλου του η πιάνει στρίβοντας το μανίκι του.
 3. σε όρθια στάση κρατάει συνέχεια τα δάχτυλα του ενός ή των δύο χεριών του αντιπάλου του περιπλεγμένα ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε ενέργεια στον αγώνα κατά κανόνα πάνω από 5 δευτερόλεπτα.
 4. λύνει σκόπιμα το τζουντόγκι του λύνει ή δένει τη ζώνη του ή δένει πάλι το παντελόνι του χωρίς την έγκριση του διαιτητή.
 5. περνά το άκρο της ζώνης ή του σακακιού γύρω από οποιαδήποτε μέρος του σώματος του αντιπάλου του.
 6. πιάνει το τζουντογκι του αντιπάλου του στο στόμα του
 7. βάζει ένα χέρι ένα μπράτσο ένα πόδι ή τη γάμπα του κατευθείαν πάνω στο πρόσωπο του αντιπάλου του.
 8. σε όρθια στάση πιάνει το ή τα πόδια την ή τις γάμπες ή ακόμα το παντελόνι του αντιπάλου του με το ένα ή και τα δύο χέρια του εκτός από την περίπτωση παράλληλης επίθεσης με στόχο να εφαρμόσει μια τεχνική ρίψης.
 9. βάζει το πέλμα ή το πόδι του μέσα από τη ζώνη το γιακά ή το πέτο του αντιπάλου του
 10. το δέσιμο των μακριών μαλλιών θα επιτρέπεται δύο φορές περαιτέρω σταμάτημα του χρόνου για αυτό το σκοπό θα τιμωρείται με shido
 11. το να εφαρμόζει  ένας αγωνιζόμενος shime-waza χρησιμοποιώντας το κάτω μέρος του σακακιού ή τη ζώνη
 12. εφαρμόζει «ψαλίδι» με τα πόδια στον κορμό του αντιπάλου του (dojime) το λαιμό του ή το κεφάλι του (εννοείται ως «ψαλίδι» το σταύρωμα των ποδιών εφαρμόζοντας δύναμη με το τέντωμα τους)
 13. κλωτσάει με το γόνατο ή το πέλμα την παλάμη ή το χέρι του αντιπάλου του για να τον κάνει να αφήσει τη λαβή του.
 14. λυγίζει προς τα πίσω το (τα) δάχτυλο (α) του αντιπάλου του για να σπάσει τη λαβή του.
 15. στο tachi-waza η ne-waza να βγαίνει έξω από τον αγωνιστικό χώρο ή να αναγκάζει τον αντίπαλο (σπρώχνοντας τον) να βγαίνει έξω από αυτόν ενώ εφαρμόζει μια τεχνική που άρχισε μέσα σε αυτόν, εκτός των εξαιρέσεων του άρθρου 9.

Β. hunsoku-make δίνεται σε όποιον αγωνιζόμενο διαπράξει ένα πάρα πολύ σοβαρό παράπτωμα

 1. προσπαθώντας να ρίξει τον αντίπαλο του τυλίγοντας ένα πόδι γύρω από το πόδι του έχοντας το μέτωπο περίπου προς τη ίδια κατεύθυνση με τον αντίπαλο του και πέφτοντας προς τα πίσω επάνω του (kawazu-gake)
 2. εφαρμόζοντας kansetsu-waza (τεχνικές εξαρθρώσεων)οπουδήποτε αλλού εκτός από την άρθρωση του αγκώνα.
 3. σηκώνοντας πάνω τον αντίπαλο του που είναι ξαπλωμένος στο έδαφος για να τον ξαναπετάξει στο έδαφος.
 4. σαρώνοντας το πόδι που στηρίζει τον αντίπαλο του  από την μέσα μεριά όταν ο αντίπαλος εφαρμόζει μια τεχνική όπως harai-goshi
 5. αγνοώντας τις οδηγίες του διαιτητή
 6. φωνάζοντας χωρίς λόγο και κάνοντας παρατηρήσεις ή προσβλητικές χειρονομίες προς τον αντίπαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα.
 7. σε βουτιά με προβολή του κεφαλιού προς τα κάτω εφαρμόζοντας ή προσπαθώντας να εφαρμόσει μια τεχνική όπως uchi-mata ,harai-goshi κ.λ.π.
 8. όταν ηθελημένα πέφτει προς τα πίσω με τον αντίπαλο του προσκολλημένο στην πλάτη του και τον κάθε αγωνιζόμενο να ελέγχει την κίνηση του άλλου.
 9. όταν φέρει ένα σκληρό ή μεταλλικό αντικείμενο (καλυμμένο ή μη)
 10. πέφτοντας κατευθείαν στο έδαφος ενώ εφαρμόζει ή επιχειρεί να εφαρμόσει τεχνικές όπως waki-gatame.
 11. κάνοντας  οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ή να τραυματίσει τον αντίπαλο ειδικότερα το λαιμό ή την σπονδυλική στήλη του αντιπάλου ή που μπορεί να είναι αντίθετη προς το πνεύμα του τζούντο.
 12. σκόπιμη ρίψη με kata-guruma προς τα πίσω.
 13. Eάν  προηγουμένως  έχει  χρεωθεί  με  3 shido και κατόπιν               διαπράξει  κάποια  απαγορευμένη  ενέργεια.

Παράρτημα Άρθρο 27 – Απαγορευμένες ενέργειες

 

Οι διαιτητές  και οι κριτές έχουν την έγκριση να καταλογίζουν ποινές  σύμφωνα με την πρόθεση ή την περίπτωση και προς  όφελος του αθλήματος. Θα πρέπει ο διαιτητής να αποφασίσει καταλογισμό ποινής στον (στους) αγωνιζόμενο εκτός από την περίπτωση sonomama στη ne-waza Θα πρέπει να σταματήσει προσωρινά τον αγώνα να επαναφέρει τους αγωνιζόμενους σε όρθια θέση και να ανακοινώσει την ποινή δείχνοντας  τον (τους) αγωνιζόμενο (ους) που υπέπεσαν στην απαγορευμένη ενέργεια.
Προτού καταλογιστεί hunsoku-make ο διαιτητής πρέπει να συμβουλευτεί με τους κριτές και να αποφασίσει σύμφωνα με την πλειοψηφία των τριών.
Αν και οι δύο αγωνιζόμενοι παραβιάσουν τους κανονισμούς ταυτοχρόνως θα πρέπει να καταλογιστεί στον καθένα ποινή σύμφωνα με το βαθμό της παράβασης.
Όταν και στους δυο αγωνιζόμενους έχoυν καταλογιστεί 3 shido  και εν συνεχεία έχουν πάρει ο καθένας μια περαιτέρω ποινή, θα πρέπει και στους δυο να καταλογιστεί hunsoku-make. Παρά ταύτα η Επιτροπή Διαιτησίας  μπορεί να πάρει την τελική της απόφαση σε αυτήν την περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 30-Καταστάσεις μη προβλεπόμενες από τον κανονισμό.
3  shido ή hunsoku-make στο έδαφος θα πρέπει να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο όπως στο osaekomi (Άρθρο 26 παρ 2-3).
Όταν ένας αγωνιζόμενος τραβήξει τον αντίπαλο του σε ne-waza  με τρόπο ασύμφωνο προς το άρθρο 16 και ο τελευταίος δεν πάρει το πλεονέκτημα για να αρχίσει ne-waza  ο διαιτητής οφείλει  να ανακοινώσει matte να καταλογίσει shido σύμφωνα με το άρθρο περί ψεύτικης επίθεσης.

 1. μη αγωνιστικότητα. Θεωρούμε ότι υπάρχει μη αγωνιστικότητα όταν συνήθως για είκοσι πέντε δευτερόλεπτα δεν υπάρχουν επιθετικές κινήσεις εκ μέρους ενός ή και των δυο αγωνιζομένων.

Σημείωση: δεν υπάρχει απλή παρατήρηση για μη αγωνιστικότητα Όταν δεν υπάρχει επιθετική ενέργεια η μη αγωνιστικότητα δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί αν ο διαιτητής θεωρεί ότι ο αγωνιζόμενος προσπαθεί ειλικρινώς να βρει ευκαιρία να επιτεθεί.

  1. ζώνη κινδύνου Ο διαιτητής θα όφειλε να επιτρέψει στον (στους) αγωνιζόμενους μία σύντομη «δωρεάν» περίοδο πέντε δευτερολέπτων. Στη ζώνη κινδύνου.
  2. ένας αγωνιζόμενος δεν πρέπει να τιμωρείται για κράτημα του σακακιού με τα δύο χέρια αν αυτή η περίπτωση είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο αντίπαλος του έχει περάσει το κεφάλι κάτω από το χέρι του. Παρ όλα αυτά αν ένας αγωνιζόμενος περνά συνεχώς το κεφάλι του κάτω από το χέρι του αντιπάλου του πρέπει ο διαιτητής να κρίνει αν αυτός δεν υιοθετεί μια «υπερβολικά αμυντική θέση» (2)

11. Η ενέργεια «κύκλωσης» εξυπακούει ότι η ζώνη ή το σακάκι κάνει ένα πλήρη γύρο. Το γεγονός της χρησιμοποίησης της ζώνης  ή του σακακιού ως σηείου στήριξης (χωρίς κύκλωση) για να μπλοκάρει το χέρι του αντιπάλου π.χ. δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί.
13. το πρόσωπο ορίζεται από το μέτωπο τα αυτιά και την κάτω σιαγόνα.
32 παράδειγμα: kani-basami συνδυασμός kansetsu-waza και nage-waza
30>31 επιχειρώντας ρίψεις όπως harai-goshi, uchi-mata κ.λ.π. με το ένα χέρι κρατώντας το πέτο του σακακιού  του αντιπάλου του από μία θέση που μοιάζει με waki-gatame (στην οποία το χέρι του αντιπάλου είναι μπλοκαρισμένο κάτω από τη μασχάλη αυτού που κάνει τη ρίψη) και πέφτει σκόπιμα ,μπρούμυτα  μπορεί να τραυματίσει τον αντίπαλο και για αυτό τιμωρείται.
Ενέργειες που δεν έχουν σαν στόχο το ρίξιμο ενός αντιπάλου καθαρά με την πλάτη, είναι επικίνδυνες και θα αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως το waki-gatame.

Η απόφαση για fusen-gachi  πρέπει να δοθεί  σε αγωνιζόμενο του οποίου ο αντίπαλος δεν παρουσιάζεται για να αγωνιστεί.
Πριν δώσει fusen-gachi  ο διαιτητής πρέπει να σιγουρευτεί ότι πήρε την άδεια από την Επιτροπή Διαιτησίας  (και όχι από οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο των αγώνων)
Η απόφαση του kiken-gachi (νίκη από εγκατάλειψη) πρέπει να δοθεί σε αγωνιζόμενο του οποίου ο αντίπαλος αποσύρεται από τον αγώνα για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του.
Όποιος αγωνιζόμενος  δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 θα του απαγορευθεί να αγωνιστεί και ο αντίπαλος του θα ανακηρύσσεται νικητής με kiken-gachi σύμφωνα με τον κανόνα της πλειοψηφίας των τριών.

Παράρτημα Άρθρο 28- Μη εμφάνιση και εγκατάλειψη

 

Φακοί Επαφής /επίδεσμοι
Αν ένας αγωνιζόμενος κατά τη διάρκεια του αγώνα χάσει ένα φακό επαφής και δεν μπορεί να τον ξαναβρεί αμέσως, ενημερώνει τον διαιτητή ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς τον φακό του. Τότε ο διαιτητής αφού συμβουλευτεί τους κριτές δίνει τη νίκη στον αντίπαλο με kiken-gachi.

 

Fusen-gacdhi
Ένας αγωνιζόμενος που δεν είναι στην αρχική του θέση μετά από τρία συνεχόμενα καλέσματα (ένα κάθε λεπτό) θα θεωρηθεί χαμένο και θα ανακηρύσσεται νικητής ο αντίπαλος του.

Τραυματισμός-Ασθένεια ή Ατύχημα

Η απόφαση για kachi ή hiki-wake (ισοπαλία) πρέπει να δοθεί από τον διαιτητή αφού αυτός συμβουλευτεί τους κριτές εφόσον ένας από τους αγωνιζόμενους δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα, λόγω τραυματισμού, ασθένειας ή ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτή η απόφαση πρέπει να παρθεί σύμφωνα με τις παρακάτω  παραγράφους.
Α. Τραυματισμός

 1. αν η ευθύνη του τραυματισμού αποδοθεί στον τραυματισμένο αγωνιζόμενο τότε αυτός είναι που χάνει τον αγώνα.
 2. αν η ευθύνη του τραυματισμού αποδοθεί στον μη τραυματισθέντα αγωνιζόμενο τότε αυτός χάνει τον αγώνα.
 3. αν είναι αδύνατον να καθοριστεί αυτός ή αυτό που προξένησε τον τραυματισμό τους ενός ή του άλλου εκ των αγωνιζομένων, μπορεί να δοθεί hiki-wake.

Β. Ασθένεια
Κατά κανόνα αν ένας αγωνιζόμενος ασθενήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα και αδυνατεί να συνεχίσει χάνει τον αγώνα.
Γ. Ατύχημα.
Αν συμβεί ένα ατύχημα που οφείλεται σε εξωγενή παράγοντα, πρέπει να δοθεί hiki-wake (ισοπαλία)
Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο αγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα δυο ιατρικών εξετάσεων. Ο διαιτητής πρέπει να σιγουρευτεί ότι ο αριθμός των διακοπών κατά τη διάρκεια του αγώνα λόγω ιατρικών εξετάσεων αναγράφεται για κάθε αγωνιζόμενο.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

X