ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Επιλογή κεφαλαίου:

 1. Ο Εσωτερικός κανονισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  27, 30, 31, 33, 44, 45, 46, 55, 129 και 135 του Ν 2725/99 και του άρθρου 30 του Καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο.
 2. Εκδίδεται από το Δ.Σ. και ψηφίζεται από την Γ.Σ.
 3. Υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας  από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό.
 4. Η σχετική απόφαση του Υπουργού για την έγκριση του υποβληθέντος κανονισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 5. Η τήρηση των περιλαμβανομένων κανόνων είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά Σωματεία που ανήκουν στην Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο και για τα επί μέρους  αναφερόμενα  Όργανα και Πρόσωπα.
 6. Δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό όσες διατάξεις  του Καταστατικού  κρίθηκαν ότι δεν απαιτούν  επί πλέον  ερμηνεία ή αναφορά εφόσον δεν επιβάλλονται από τον Νόμο.
 7. Σε περίπτωση παράλειψης ή αμφισβήτησης  περιεχομένου τινός στον παρόντα Κανονισμό εφαρμογή έχει ο Νόμος και το Καταστατικό.
 8. Για την ακριβέστερη παρουσίαση της ύλης του Κανονισμού, αυτός χωρίστηκε σε 15 Κεφάλαια ( Α΄ έως ΙΕ΄ ) στο δε τέλος του προστέθηκαν 11 παραρτήματα                ( Ι έως ΧΙ ) για  την ευχερέστερη χρήση του από τους ενδιαφερόμενους.
 9. Επίσης προστέθηκε παράρτημα αρ. VIII στο οποίο αναγράφονται τα Περιεχόμενα του ‘‘Κανονισμού για την Οργάνωση, Διοίκηση και Λειτουργία των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της’’  – που καταρτίστηκε σύμφωνα  με τη διάταξη του άρθρου 30 του Ν 2725/99 και έχει ήδη  εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 11132 Απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 540 Β/ 11-4-00.
 10. Όπου στον παρόντα Κανονισμό δεν προσδιορίζεται το φύλο των αθλητών, προπονητών, διαιτητών και λοιπών προσώπων, οι αναφερόμενες διατάξεις ισχύουν και για τα 2 φύλα.
 11. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται η Ε. Ο. Τζούντο ή η Ομοσπονδία, εννοείται η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο  και όπου αναφέρεται  το Δ.Σ., εννοείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο.
 12. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται η Γ. Σ., εννοείται η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο.

‘Αρθρο 2 – Γενικά περί Ε.Ο. Τζούντο

 1. Η Ε.Ο. Τζούντο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Αθλητικής Νομοθεσίας.
 2. Αποτελεί την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Αθλητικών Σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα του Τζούντο στην Ελλάδα.
 3. Ο κύριος σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η διάδοση, καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος του Τζούντο σε όλη την Ελλάδα.
 4. Η Ε.Ο. Τζούντο εκπροσωπεί το Ελληνικό Τζούντο Διεθνώς.
 5. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο EJU  και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζούντο IJF.
 6. Συμμετέχει με εκπροσώπους της στην IJF, EJU και την Ε.Ο.Ε.
 7. Συμμετέχει στην Επιτροπή Ενημέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών της Γ.Γ.Α.
 8. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Ομοσπονδίας ασκούνται από τη Γ.Γ.Α., εκτός της θεώρησης των βιβλίων της Ομοσπονδίας που αναφέρεται στη παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού αυτο

‘Αρθρο 3 – Γενική Συνέλευση

 1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και αποτελείται από τους Αντιπροσώπους των Σωματείων που υπάγονται σε αυτήν και που οπωσδήποτε είναι μέλη των αντιστοίχων Σωματείων με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
 2. Δικαίωμα εισόδου και  συμμετοχής στη Γ.Σ.  έχουν οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές όλων των εγγεγραμμένων Σωματείων στην Ομοσπονδία καθώς και τα Μέλη του Δ.Σ. που δεν είναι  Αντιπρόσωποι Σωματείων.
 3. Δικαίωμα λόγου έχει ο ένας εκ των δύο αντιπροσώπων των Σωματείων που δεν έχουν λάβει και διατηρούν την αθλητική αναγνώριση έχουν όμως τη συμμετοχή που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.
 4. Δικαίωμα λόγου και ψήφου έχει ένας εκ των δύο εκπροσώπων των Σωματείων  που πληρούν τις αναφερόμενες  στο Νόμο και το Καταστατικό προϋποθέσεις, δηλαδή έχουν λάβει και διατηρούν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και είχαν κατά το προ της Γ.Σ. ημερολογιακό
  έτος συμμετοχή σε επίσημους αγώνες Τζούντο με δέκα ( 10 ) τουλάχιστον αθλητές ή αθλήτριες.
 5. Σε κάθε Γ.Σ. εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της και ο Γραμματέας της Γ.Σ. ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. Πρόεδρος και Γραμματέας της Γ.Σ. μπορεί να  εκλεγούν οποιοιδήποτε από τους παρόντες αντιπροσώπους ή  μέλη του
  Δ.Σ.
 6. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας  της Γ.Σ. είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των πρακτικών στο σχετικό βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων το οποίο και υπογράφουν.

‘Αρθρο 4 – Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Δ.Σ. της Ε. Ο. Τζούντο αποτελείται από δεκαπέντε (15)  μέλη και εκλέγεται  κάθε τετραετία και συγκεκριμένα όπως προβλέπεται στην αθλητική Νομοθεσία δηλαδή εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων σύμφωνα με τη διαδικασία
  του άρθρου 12 του Καταστατικού.
 2. Από τα εκλεγέντα αυτά δεκαπέντε (15) Μέλη στο Δ.Σ. μέχρι πέντε    (5) μπορεί να μην είναι αντιπρόσωποι σε Σωματεία – Μέλη της Ομοσπονδίας είναι όμως Φίλαθλοι και Μέλη Σωματείων που είναι Μέλη της Ομοσπονδίας Τζούντο.
 3. Επίσης τουλάχιστον τα τρία (3) από τα εκλεγέντα Μέλη  στο Δ.Σ. πρέπει να είναι γυναίκες ( όταν η πλειοψηφία στο Δ.Σ. είναι άνδρες  ή αντίστροφα ), εφόσον οι υποψήφιες είναι τουλάχιστον  έξι (6) ασχέτως  κάλυψης  ή μη του εκλογικού μέτρου.
 4. Μέχρι πέντε (5) Σωματεία – Μέλη μπορεί να διαθέτουν από δύο (2) Μέλη στο Δ.Σ. εκ των οποίων το ένα θα είναι υποχρεωτικά Αντιπρόσωπος.
 5. Η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. περιλαμβάνει : τον Πρόεδρο, 3 Αντιπροέδρους, τον Γεν. Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Ταμία και τον Έφορο Υλικού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού. Κατά τη συγκρότηση σε σώμα του
  Δ.Σ. ορίζεται και ο Έφορος των Εθνικών Ομάδων.
 6. Τα καθήκοντα των ανωτέρω περιλαμβάνονται λεπτομερώς στα άρθρα 14-16-17-18-19-20-21 & 22 του Καταστατικού.
 7. Για να γίνει δεκτός κάποιος ως υποψήφιος για τις εκλογές του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. της Ομοσπονδίας πρέπει να υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ, και να προσκομίσει βεβαίωση του Σωματείου που ανήκει ότι είναι Μέλος του Σωματείου αυτού
  για περισσότερο από ένα έτος, και ότι έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
 8. Τα Μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να υποβάλουν ετησίως στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου την από το Ν. 2429/96 προβλεπομένη δήλωση περιουσιακής κατάστασης γι αυτούς,  τις / τους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους.
 9. Το Δ.Σ. συνεδριάζει όπως προβλέπεται στο Καταστατικό.
 10. Το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει τους εκπροσώπους και αναπληρωματικούς της Ομοσπονδίας για την Ε.Ο.Ε. την EJU και σε άλλους φορείς που είναι  αναγκαίοι  ή επιβάλλεται εκπροσώπηση.
 11. Οι πιο πάνω οριζόμενοι  Εκπρόσωποι της Ε.Ο. Τζούντο στους Διεθνείς  και άλλους Οργανισμούς  θα πρέπει να εκφράζουν την πολιτική και να μεταφέρουν  τη βούληση  και τις   εντολές της Ομοσπονδίας προς αυτούς. Μετά την επιστροφή  τους υποβάλλουν σχετική
  έκθεση στο Δ.Σ.
 12. Επίσης οι Εκπρόσωποι αυτοί σε περιπτώσεις αντιμετώπισης και χειρισμού ειδικών θεμάτων εξωτερικής πολιτικής για τον Αθλητισμό, θα πρέπει να ενημερώνονται  ανάλογα από την Επιτροπή Ενημέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών της Γ.Γ.Α.
 13. Η ιδιότητα του Μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική  και άμισθη  σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό. Για τις μετακινήσεις  εκτός τόπου κατοικίας των Μελών του Δ.Σ. με εντολή του Δ.Σ.  αυτά δικαιούνται τα έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής τους μόνον
  στην περίπτωση που αυτά πράγματι απαιτηθούν,  το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Εάν η μετακίνηση  των ανωτέρω γίνεται  δι ιδίων μέσων καταβάλλονται έξοδα χρήσης ΙΧ  που επίσης ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
 14. Στα Μέλη του Δ.Σ. της επαρχίας, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησής τους από και προς τα Γραφεία της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τη προηγούμενη παράγραφο.

‘Αρθρο 5 – Αρχαιρεσίες

 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 12 του Καταστατικού.
 2. Η εκλογή των Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται ταυτόχρονα  με εκείνη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού .
 3. Η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών γίνεται μόνο από εφορευτική επιτροπή στην οποία προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος ο οποίος ορίζεται όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 24 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999.
 4. Η ανακήρυξη των εκλεγομένων τακτικών και αναπληρωματικών Μελών στο Δ.Σ. και την Ε.Ε. γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή η οποία συντάσσει  το σχετικό πρακτικό όπου φαίνεται ή σειρά επιτυχίας όλων των υποψηφίων στους συνδυασμούς που πήραν μέρος στις
  αρχαιρεσίες.

‘Αρθρο 6 – Επιτροπές

 1. Για την απρόσκοπτη, ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία της Ομοσπονδίας προβλέπεται η σύσταση διαφόρων Επιτροπών.
 2. Για να γίνει κάποιος Μέλος σε οποιαδήποτε Επιτροπή πρέπει να υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος V και να προσκομίσει βεβαίωση του Σωματείου  που ανήκει ότι είναι Μέλος του πέραν του έτους από της εγγραφής του σε αυτό.
 3. Οι οποιασδήποτε φύσεως υπηρεσίες των Μελών των διαφόρων Επιτροπών είναι άμισθες. Για τις μετακινήσεις των Μελών αυτών με εντολή του Δ.Σ., αυτά δικαιούνται μόνον και εφόσον απαιτηθούν τα έξοδα κινήσεως, διαμονής και διατροφής, όπως αυτά ορίζονται από
  το Δ.Σ.
 4. Στο άρθρο 15 του Καταστατικού προβλέπεται η εκλογή, η σύνθεση και τα καθήκοντα της Ε.Ε. Επίσης στο άρθρο 26 η εκλογή, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος  λειτουργίας της Δικαστικής Επιτροπής.
 5. Στα άρθρα 23-24 & 25 του Καταστατικού προβλέπεται η σύσταση διαφόρων      Επιτροπών. Οι προβλεπόμενες σήμερα Επιτροπές στην Ε.Ο. Τζούντο είναι οι ακόλουθες :
  • α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
   • Επιτροπή Ανάπτυξης
   • Επιτροπή Αγωνιστικού Σχεδιασμού και Εθνικών Ομάδων
   • Επιτροπές Διαιτησίας
   • Επιτροπή Ιεραρχίας και DAN
  • β ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Τ.Ε.)
   • Τ.Ε.  Θράκης ( Ν. Έβρου-Ροδόπης-Ξάνθης )
   • Τ.Ε   Ανατ. Μακεδονίας (Ν. Δράμας-Σερρών-Καβάλας)
   • Τ.Ε.  Κεντρ.Μακεδονίας-Τομέας Α(Ν.Θεσ/νίκης-Κιλκίς- Χαλκιδικής)
   • Τ.Ε.  Κεντρ. Μακεδονίας-Τομέας Β(Ν.Πιερίας-Ημαθίας)
   • Τ.Ε. Δυτ. Μακεδ.(Ν.Φλώρινας-Κοζάνης-Καστοριάς-Γρεβενών)
   • Τ.Ε. Θεσσαλίας (Ν.Λάρισας-Μαγνησίας-Καρδίτσας-Τρικάλων)
   • Τ.Ε.  Ηπείρου (Ν.Ιωαννίνων-Άρτας-Πρέβεζας-Θεσπρωτίας)
   • Τ.Ε.  Β. Πελοποννήσου (Ν.Αχαϊας-Κορίνθου-Ηλείας)
   • Τ.Ε. Κ & Ν. Πελοποννήσου (Ν.Αρκαδίας-Αργολίδας- Μεσσηνίας-Λακωνίας)
   • Τ.Ε. Νήσων Αιγαίου (Ν.Δωδεκανήσσων-Λέσβου κ.λ.)
  • γ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
   • Επιτροπή Δημοσίων / Διεθνών Σχέσεων & Επικοινωνίας
   • Οικονομική Επιτροπή
   • Επιτροπή Προμηθειών
   • Επιτροπή Μεταγραφών
  • δ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ή ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
   Οι Επιτροπές αυτές συστήνονται από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ. για ένα ορισμένο λόγο και χρονικό διάστημα. όπως : η Εφορευτική Επιτροπή, η Αγωνόδικος Επιτροπή, Επιτροπή αξιολόγησης Σωματείων, κ.λ.π
 6. Σύμφωνα με το Καταστατικό, άρθρο 23, το Δ.Σ. μπορεί να  συστήνει οποιασδήποτε φύσεως Επιτροπές.
 7. Ο Πρόεδρος κάθε Επιτροπής εκλέγεται από το Δ.Σ. Μετά την εκλογή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει τα υπόλοιπα Μέλη της Επιτροπής τα οποία εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ.
 8. Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις αρμοδιότητες της  Επιτροπής ή ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας ή  απόφαση του Δ.Σ.
 9. Η λήψη αποφάσεως στις διάφορες Επιτροπές παίρνεται με την πλειοψηφία των Μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία  ( σε άλλη συνεδρίαση ή για επείγοντα θέματα στην ίδια συνεδρίαση ) οπότε σε περίπτωση νέας ισοψηφίας υπερισχύει
  η θέση του Προέδρου της  Επιτροπής.
 10. Οι Αποφάσεις – Προτάσεις των Επιτροπών υποβάλλονται εγγράφως στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας το οποίο και θα φέρει το θέμα για συζήτηση στο Δ.Σ.
 11. Ο Πρόεδρος ή και τα Μέλη των διαφόρων Επιτροπών μπορούν να κληθούν σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τυχόν διευκρινίσεις στα θέματα που τους αφορούν.
 12. Το Δ.Σ., σύμφωνα με τη παραπάνω παράγραφο 7 και μετά τη συγκρότηση  των διαφόρων Επιτροπών των εδαφίων α, ( επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 60 του Κανονισμού αυτού ), β και γ  της πιο πάνω παραγράφου 5,  μπορεί οποτεδήποτε με απόφασή του να
  αντικαθιστά τα Μέλη τους με αντίστοιχα άτομα αναλόγων προσόντων  και ιδιοτήτων.

Άρθρο 7 – Καθήκοντα και υποχρεώσεις επιτροπών

1. Επιτροπή Ανάπτυξης του Τζούντο.

 

α. Βασικός σκοπός της Επιτροπής αυτής είναι η αναζήτηση και καταγραφή των κινήτρων που θα πρέπει να δίνονται στη Βάση, που είναι τα Σωματεία Τζούντο, ώστε αυτά να φροντίζουν αφενός για τη στρατολόγηση νέων και περισσοτέρων αθλητών, και αφετέρου για
τη μεγαλύτερη συμμετοχή των Σωματείων στις αγωνιστικές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας.

β.  Η Επιτροπή Ανάπτυξης φροντίζει για την παροχή κάθε δυνατής τεχνικής και διοικητικής βοήθειας προς τα Σωματεία Τζούντο.

γ. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τη παροχή κινήτρων  προς τα εγγεγραμμένα  και ενεργά Σωματεία Τζούντο που κυρίως είναι η οικονομική και υλική βοήθεια.

δ. Φροντίζει για τη χορήγηση των απαραιτήτων ΤΑΤΑΜΙ  για την κάλυψη των αναγκών τους.

ε. Επισκέπτεται τα Σωματεία Τζούντο ακούγοντας    τα προβλήματά τους τα   οποία μεταφέρει στο Δ.Σ.
στ. Μεταφέρει στα Σωματεία  τις απόψεις του Δ.Σ. και καταγράφει  τις δικές τους για το Δ.Σ.

ζ. Ενημερώνει τακτικά ή όποτε  ζητηθεί το Δ.Σ. με σχετικές εκθέσεις  των ενεργειών της.

η. Ανάλογα με τις δυνατότητες και τα διατιθέμενα Μέσα της Επιτροπής, αυτή έρχεται σε επαφή και με μη ενεργά Σωματεία Τζούντο για την ενθάρρυνσή τους στην ανάπτυξη τμημάτων Τζούντο.

θ. Η Επιτροπή Ανάπτυξης συγκροτείται κυρίως από μέλη του Δ.Σ. ή άλλα πρόσωπα με Τεχνικές Γνώσεις στο άθλημα του Τζούντο.

ι.  Στο τέλος κάθε έτους η επιτροπή ανάπτυξης συντάσσει έκθεση που απευθύνεται προς το Δ.Σ. και στην οποία αξιολογείται κάθε σωματείο ξεχωριστά για τις προσπάθειες που καταβάλλει στην ανάπτυξη του Τζούντο. Η έκθεση αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπ’ όψιν
από την Ομοσπονδία για την συνολική αξιολόγηση και επιχορήγηση των Σωματείων.

 

2. ΕΠΙΤΡΟΠH ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 

α. Συγκροτείται κυρίως από άτομα με Τεχνικές Γνώσεις στο άθλημα του Τζούντο, Μέλη ή όχι του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

 

β. Η Επιτροπή αυτή κύριο σκοπό έχει τη διαρκή συνεργασία με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή και τους συνεργάτες του για τη επίτευξη υψηλότερης απόδοσης των αθλητών των Εθνικών Ομάδων.

γ. Μαζί με τον Υπεύθυνο των Εθνικών Ομάδων παρακολουθεί το έργο  του Ομοσπονδιακού Προπονητή και των συνεργατών του.

δ. Με τη συνεργασία του Υπεύθυνου των Εθνικών Ομάδων του Εδικού Συνεργάτη και του Τεχνικού Συμβούλου, επιμελείται με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό το πρόγραμμα προετοιμασίας των Εθνικών Ομάδων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

ε. Ύστερα από συνεργασία της Επιτροπής αυτής  με τα ανωτέρω αναφερόμενα στελέχη προτείνει στο .Δ.Σ. επιπρόσθετα κίνητρα για τους αθλητές των Εθνικών Ομάδων.

στ.  Η Επιτροπή Αγωνιστικού Σχεδιασμού προτείνει στο Δ.Σ. βελτιώσεις για την Τεχνική υποδομή, οργάνωση, στελέχωση, προετοιμασία και προγραμματισμό των Εθνικών Ομάδων.

3. ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

α. Η σύσταση, λειτουργία, και λοιπά θέματα των Τοπικών Επιτροπών περιγράφονται πλήρως στο άρθρο 24 του Καταστατικού.

β. Πρόεδρος στην κάθε Τοπική Επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. της περιοχής αυτής ή ικανό Σωματειακό Στέλεχος της περιοχής.

γ. Ο κύριος σκοπός της ύπαρξης και λειτουργίας των Τοπικών Επιτροπών είναι η δυνατότητα αποκέντρωσης ορισμένων δραστηριοτήτων του Δ.Σ. της Ε.Ο. Τζούντο.

δ. Τα καθήκοντα των Τοπικών Επιτροπών είναι τα εξής:

 1. Η ακριβής τήρηση των προβλεπομένων  από το καταστατικό βιβλίων τους.
 2. Η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν την περιοχή τους
 3. Η σύνταξη του ετήσιου Προϋπολογισμού τους και η υποβολή του στην Ομοσπονδία μέχρι 30/9 κάθε έτους για το επόμενο έτος.

ε.    Οι αρμοδιότητες των Τοπικών Επιτροπών είναι μεταξύ άλλων οι εξής :

 1. Η επιτήρηση του έργου που γίνεται από τα Σωματεία της περιοχής τους.
 2. Η μέριμνα  της ανάπτυξης του Τζούντο στην περιοχή τους, με την  διευκόλυνση των Τοπικών Σωματείων στην κάλυψη των αναγκών τους και την  επάνδρωσή τους με ικανά στελέχη.
 3. Η ενθάρρυνση των Σωματείων για την αύξηση του αριθμού των αθλουμένων τους στο Τζούντο.
 4. Η διάθεση των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από την Ομοσπονδία σύμφωνα με  την πρόβλεψη που υπάρχει στον εγκριθέντα από την Ε.Ο. Τζούντο Προϋπολογισμό τους.
 5. Η παρότρυνση των Σωματείων για την διοργάνωση ανεπίσημων αγώνων Τζούντο.
 6. Η προτροπή των Σωματείων για τη δημιουργία Camping στην περιοχή τους.
 7. Η εισήγηση προς το Δ.Σ.  θεμάτων από τις δραστηριότητες της περιοχής τους.
 8. Η παρακολούθηση και επίβλεψη των προπονήσεων των Κλιμακίων των Εθνικών Ομάδων της περιοχής τους.
 9. Η πρόταση προς το .Δ.Σ. για την επίλυση των τυχόν προβλημάτων της περιοχής τους.

στ. Για να συσταθεί και να υφίσταται Τοπική Επιτροπή  θα πρέπει να έχει στη δύναμή της τουλάχιστον 5 Συλλόγους από την περιοχή της. Εδικά για τις ακριτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., ο αριθμός των αντίστοιχων Συλλόγων τους μπορεί
να είναι τουλάχιστον 3.

 

ζ.  Με απόφαση του Δ.Σ. καταργείται η λειτουργία Τοπικής Επιτροπής όταν ο αριθμός των Συλλόγων της γίνει μικρότερος του αναφερομένου στο προηγούμενο εδάφιο. Σε αυτή την περίπτωση μερίμνη του Προεδρείου της επιστρέφονται τα βιβλία, η σφραγίδα και η τυχόν
περιουσία της στην Ομοσπονδία με σχετικό πρακτικό των Μελών της.

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ / ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Τα καθήκοντα της Επιτροπής Δημοσίων / Διεθνών Σχέσεων & Επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:

α. Η αποστολή Δελτίων Τύπου στα Μ.Μ.Ε. σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο την καλύτερη δυνατή προβολή του αθλήματος.

β. Η τακτική επαφή με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν  το ρεπορτάζ του αθλήματος.

γ. Η διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου.

δ. Η συνδρομή στη διοργάνωση Εορτών και  Εκδηλώσεων.

ε. Η μέριμνα για τη Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική κάλυψη όλων των επισήμων αγώνων.

στ. Η τήρηση σε μηνιαία βάση του αρχείου δημοσιευμάτων σχετικά με το Τζούντο.

ζ. Η ενημέρωση του Δ.Σ. για τα θέματα της αρμοδιότητάς της.

η. Η δημιουργία και ανάπτυξη Ιστοσελίδας της Ε. Ο. Τζούντο στο Διαδίκτυο.

θ. Η δημιουργία βιβλιοθήκης Τζούντο που θα περιλαμβάνει την Ελληνική και Ξένη Βιβλιογραφία για το Τζούντο και γενικά για τον Αθλητισμό (Γυμναστική, Αθλητική Ψυχολογία, Προπονητική κλπ.) στα γραφεία της Ομοσπονδίας

ι. Έκδοση περιοδικού της Ε.Ο. Τζούντο με σκοπό την ενημέρωση του Φιλάθλου Κόσμου του Ελληνικού Τζούντο με πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητες της Ε.Ο. Τζούντο, των Σωματείων, των Αθλητών, των Διαιτητών, των Προπονητών, των Εθνικών Ομάδων, τους
Αγώνες κ.λ.π.

ια. Αντιμετώπιση και διεκπεραίωση κάθε άλλου σχετικού θέματος που ανατίθεται σε αυτή από το Δ.Σ. της  Ε. Ο. Τζούντο.

5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

α.    Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής τρία ( 3 ) μέλη του Δ.Σ. που είναι κατά προτίμηση κάτοικοι της περιοχής πρωτευούσης :

 1. Έναν Αντιπρόεδρο.
 2. Τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα  και
 3. Τον Αναπληρωτή Ταμία.

β. Το έργο της Επιτροπής αυτής αρχίζει από την ημέρα συγκρότησής της.

γ. Κύριος σκοπός της Επιτροπής αυτής είναι ο έλεγχος των πάσης φύσεως γενομένων δαπανών της Ε.Ο. Τζούντο.

δ. Φροντίζει ώστε οι δαπάνες που πραγματοποιούνται να έχουν προβλεφθεί σε αντίστοιχα κονδύλια του εγκριθέντος Προϋπολογισμό.

ε. Επίσης φροντίζει ώστε όλες οι δαπάνες για υλικά και υπηρεσίες που πραγματοποιούνται να εγκρίνονται από το Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις αυτού.

στ. Με την  βοήθεια του Προέδρου, του Ταμία και του Λογιστή μεριμνά για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού.

ζ. Συνεργάζεται με τον Έφορο Υλικού για τη σύνταξη του βιβλίου της περιουσίας  της Ομοσπονδίας.

η. Η Οικονομική Επιτροπή αλληλοενημερώνεται με την αντίστοιχη επί των Προμηθειών για τη εξασφάλιση της νόμιμης διαδικασίας που πρέπει να τηρείται στα θέματα που αφορούν στο μέρος του Κανονισμού αυτού σχετικά με τις ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ΄΄

θ. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής αυτής, όπως ορίζεται στο ανωτέρω εδάφιο ( α ), με άλλο μέλος του Δ.Σ. ή προσώπου που έχει κατάλληλες οικονομικές γνώσεις.

ι. Η άνω Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να αναζητά είτε μέσω των μελών της είτε με ανάθεση σε τρίτα εξειδικευμένα πρόσωπα:  διαφημίσεις, χορηγίες, επιδοτήσεις και δωρεές κάθε είδους από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την επιβοήθηση της εκπλήρωσης των σκοπών
της Ομοσπονδίας

 

6. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

α. Τα καθήκοντα των Επιτροπών :
i    Ιεραρχίας και DAN
ii   Διαιτησίας
iii   Προμηθειών
iv   Μεταγραφών
αναφέρονται στα αντίστοιχα Κεφάλαια  του Παρόντος Κανονισμού.

β. Για τις Έκτακτες η Περιπτωσιακές Επιτροπές τα καθήκοντά τους θα αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ. με την οποία θα συγκροτούνται.

Ι. Υπερκείμενοι φορείς

 

Άρθρο 8 – Εθνικοί φορείς

 1. Ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός είναι το ανώτατο όργανο εποπτείας και ελέγχου του Αθλητισμού στην Ελλάδα.
 2. Η Γ.Γ.Α. με τις υπηρεσίες της και με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ή και τις εκδιδόμενες αποφάσεις του ως άνω Υπουργού εποπτεύει και ελέγχει όλους τους Αθλητικούς Φορείς σε όλες τις δραστηριότητές τους.
 3. Η .Γ.Γ.Α. διαθέτει τα προερχόμενα από τον Ο.Π.Α.Π., Ο.Δ.Ι.Ε. ή και άλλες πηγές έσοδά της στις Αθλητικές Ομοσπονδίες σύμφωνα  με τις σχετικές Αποφάσεις της Κυβέρνησης.
 4. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο που λειτουργεί στη Γ.Γ.Α. διενεργεί λογιστικούς και διαχειριστικούς  ελέγχους στα Αθλητικά Σωματεία και τις Ομοσπονδίες με εντολή του Υπουργού της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
 5. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία και την εσωτερική λειτουργία της Ομοσπονδίας.
 6. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ.  λειτουργεί στη Γ.Γ.Α. και ασχολείται με την εκδίκαση προσφυγών και αποφάσεων των πειθαρχικών και άλλων οργάνων.
 7. Στη Γ.Γ.Α. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού για τον Αθλητισμό Επιτροπή Ενημέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών με σκοπό την ενημέρωση των Εκπροσώπων σε Διεθνείς Αθλητικούς Οργανισμούς σε θέματα εξωτερικής πολιτικής για τον Αθλητισμό.
 8. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή Ε.Ο.Ε.

  α.    Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποτελείται από εκλεγόμενους αντιπροσώπους των Αθλητικών Ομοσπονδιών των Ολυμπιακών Αθλημάτων.
  β.    Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας για να εκλεγεί κάποιος εκπρόσωπος στην
  Ε.Ο.Ε θα πρέπει να έχει εξαντλήσει μια τουλάχιστον θητεία ως μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο. Τζούντο.
  γ.     Ο αντιπρόσωπος της Ε.Ο. Τζούντο για την Ε.Ο.Ε. μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. κάθε τετραετία.
  δ.    Η Ε.Ο.Ε
  μπορεί να παρέχει στην Ε. Ο. Τζούντο συμπληρωματική επιχορήγηση για την καλύτερη προετοιμασία των Αθλητών της.
  ε.     Η Ε.Ο.Ε  φροντίζει για την αποστολή στον τόπο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων των αθλητών που επελέγησαν για να συμμετάσχουν
  σε αυτούς, μαζί με τους προπονητές τους και τους σχετικούς αθλητικούς παράγοντες.
  στ.   Ενημερώνει τις Ομοσπονδίες σχετικά  με τα θέματα των Ολυμπιακών Αγώνων.
  ζ.     Συμβουλεύει τις Ομοσπονδίες σε διάφορα αθλητικά και σχετικά με τον Αθλητισμό
  Θέματα.
  η.    Στην Ε.Ο.Ε λειτουργεί η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος  ( Ε.ΦΙ.Π. ) όπου παραπέμπονται σοβαρές παραβάσεις των αθλητών, προπονητών, διαιτητών, παραγόντων και φιλάθλων.
  θ.    Μαζί με την Δ.Ο.Ε. φροντίζει για την προστασία  του
  συμβόλου της Ολυμπιακής Φλόγας.

Άρθρο 9 – Διεθνείς φορείς

 

1. Η   Δ.Ο.Ε.

 

α. Είναι η ανώτατη Παγκόσμια Οργάνωση με κύριο σκοπό την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και την εποπτεία του Διεθνούς Αθλητισμού.
β. Εκπονεί τον Καταστατικό Χάρτη του Ολυμπιακού κινήματος.
γ. Συντάσσει ( και ενημερώνει ) τον Ιατρικό Κανονισμό
που ασχολείται με ζητήματα Φαρμακοδιέγερσης ο οποίος και εφαρμόζεται Διεθνώς για όλα τα αθλήματα.
δ. Υποδεικνύει τη μορφή ή τον Κανονισμό σχετικά με τις συμβάσεις χορηγίας ή και διαφήμισης.
ε. Εκλέγει μόνη της τα Μέλη της και διοικείται από
11μελές Δ.Σ.

 

2. Η  E.J.U.

 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Τζούντο ( EJU ) διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τους Εκπροσώπους των Ομοσπονδιών των Κρατών – Μελών.
 2. Ο εκπρόσωπος της Ε.Ο. Τζούντο μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
 3. Οι αρμοδιότητες της EJU είναι μεταξύ άλλων οι εξής :

  α. Γενικά ρυθμίζει όλα τα θέματα του αθλήματος του Τζούντο μεταξύ των Ομοσπονδιών των Κρατών της Ευρώπης.

  β. Διοργανώνει τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Ανδρών, Γυναικών, Νέων, Νεανίδων Α΄, Εφήβων, και Νεανίδων Β΄.

  γ. Μεριμνά για την διοργάνωση Τεχνικών Συνεδρίων όπου ανταλλάσσονται απόψεις για τεχνικά θέματα του Τζούντο  και τέτοια Διαιτησίας με σκοπό να προωθηθούν στην IJF.

  δ. Διοργανώνει Σεμινάρια Διαιτησίας  και εξετάσεων Διαιτητών

  ε. Διορίζει τους καθηγητές Διαιτησίας  στα ανωτέρω Σεμινάρια.

  στ. Διορίζει τους Διαιτητές, Παρατηρητές και υπεύθυνους Διαιτησίας στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες.

  ζ. Επιβάλλει κυρώσεις στους Διαιτητές της δύναμής της.

  η. Διατηρεί φιλικές σχέσεις  μεταξύ των Ομοσπονδιών των Κρατών – Μελών.

  θ. Φροντίζει για την ανάπτυξη του Τζούντο στην Ευρώπη.

  ι. Αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Τζούντο στην IJF, Δ.Ο.Ε. και άλλους Οργανισμούς.

  ια.  Εκδικάζει πιθανές διαφωνίες μεταξύ των Ομοσπονδιών – Μελών της.

  ιβ.  Εκδίδει Διπλώματα για DAN  στους δικαιούμενους και προτεινόμενους από Ομοσπονδίες  των Κρατών – Μελών.

3. Η I.J.F.

 1. Η Διεθνής Ομοσπονδία Τζούντο ( IJF ) διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται από μέλη των Ενώσεων των Ηπείρων.
 2. Η Ε.Ο. Τζούντο όπως και όλες οι Εθνικές Ομοσπονδίες των Κρατών της Γης είναι Μέλος της IJF.
 3. Οι αρμοδιότητες της IJF είναι μεταξύ άλλων οι παρακάτω :

  α. Συγκεντρώνει και εξετάζει τις εισηγήσεις και προτάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Ηπειρωτικών Ενώσεων.

  β. Οργανώνει Τεχνικά Συνέδρια για τα θέματα του Τζούντο.

  γ. Διοργανώνει τους Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες Ανδρών, Γυναικών Τζούντο.

  δ. Επιμελείται, εκδίδει και ενημερώνει τους Διεθνείς Κανονισμούς Διαιτησίας.

  ε. Ορίζει τους Διαιτητές, Παρατηρητές και Υπεύθυνους Διαιτησίας στους αντίστοιχους  της δικαιοδοσίας της αγώνες.

  στ. Ελέγχει και επιβάλλει κυρώσεις στα όργανα διαιτησίας της δικαιοδοσίας της.

  ζ. Εκδίδει διπλώματα για DAN στους δικαιούμενους και προτεινόμενους από τις Εθνικές Ομοσπονδίες που προϋπογράφονται και από τις αντίστοιχες Ηπειρωτικές Ενώσεις Τζούντο.

   

ΙI. Συνεργαζόμενοι φορείς

 

 

Άρθρο 10 – Αθλητικές ομοσπονδίες

 1. Η Ε. Ο. Τζούντο στην προσπάθειά της για την ανάπτυξη του Αθλητισμού και την αύξηση του αριθμού των αθλουμένων στην Ελλάδα διατηρεί στενές και συνεχείς επαφές με τις υπόλοιπες Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες.
 2. Συνεργάζεται με τις άλλες Ομοσπονδίες για την επιτυχία των κοινών στόχων τους σχετικά με:

  α. Την βελτίωση της παρουσίασης των αθλημάτων τους.

  β. Την καλύτερη εμφάνιση των αθλητών.

  γ. Την ομαδική ασφάλιση των αθλητών.

  δ. Την εξεύρεση γυμναστηρίων και χώρων Αγώνων.

  ε. Διάφορα άλλα θέματα για την ανάπτυξη των αθλημάτων τους.

 3. Ανταλλάσσει απόψεις με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες για την ασφάλεια των χώρων Άθλησης και Αγώνων καθώς και για τη τήρηση του Φιλάθλου Πνεύματος από όλους τους εμπλεκόμενους και παριστάμενους.
 4. Συνεργάζεται με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες για οικονομικά θέματα για την αύξηση της Κρατικής επιχορήγησης καθώς και την εξεύρεση των αναγκαίων χορηγών και διαφημιστών ( SPONSORS ).
 5. Διατηρεί και καλλιεργεί καλές σχέσεις με όλες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και τις ενημερώνει για τις τυχόν αλλαγές στη Διοίκησή της.

Άρθρο 11 – Απολογισμοί – Ισολογισμοί – Προυπολογισμοί

 1. Κάθε οικονομικό έτος η Ε.Ο. Τζούντο υποχρεούται να συντάσσει Προϋπολογισμό, Απολογισμό και Ισολογισμό.
 2. Η σύνταξη του Απολογισμού και του Ισολογισμού γίνεται από τον Ταμία της
  Ε. Ο. Τζούντο σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή και τον Λογιστή  της Ομοσπονδίας, του δε Προϋπολογισμού από τους ίδιους με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα
  του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη και το αναφερόμενο στην επόμενη παράγραφο αγωνιστικό πρόγραμμα.
 3. Μαζί με τον Προϋπολογισμό συντάσσεται και το ετήσιο πρόγραμμα των αγώνων που προβλέπεται να γίνουν το επόμενο έτος στο Εσωτερικό και Εξωτερικό από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα βοηθούμενων από τον Υπεύθυνο των Εθνικών Ομάδων, τον Ομοσπονδιακό
  Προπονητή καθώς και τον Τεχνικό Σύμβουλο και τον  Ειδικό Συνεργάτη εφόσον υπάρχουν. Ο προϋπολογισμός της Ε. Ο. Τζούντο πρέπει να είναι προσανατολισμένος στην υποστήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων αγωνιστικών διοργανώσεων στην Ελλάδα αλλά και στην κατά
  το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή Ελληνικών (Εθνικών ή Σωματειακών) ομάδων σε αγώνες του Εξωτερικού (επίσημους αγώνες).
 4. Δαπάνες εκτός Προϋπολογισμού επιτρέπονται μόνον εφόσον καλύπτονται από χορηγίες και δωρεές του ιδίου έτους οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με οποιασδήποτε μορφής επιχορήγηση την οποία μπορεί να λάβει η Ε. Ο. Τζούντο από την Γ.Γ.Α. την Ε.Ο.Ε. ή άλλο δημόσιο
  φορέα, εκτός εάν έχει δοθεί έκτακτη επιχορήγηση γι΄ αυτόν ακριβώς τον σκοπό.
 5. Κατά την σύνταξη των οικονομικών πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς το Δ.Σ. υποβάλλει στη Τακτική Γενική Συνέλευση τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό για έγκριση, αφού εντωμεταξύ αυτοί έχουν ήδη αποσταλεί στα Σωματεία με τη πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
  Μαζί με τα ανωτέρω αποστέλλεται στα Σωματεία και ο Προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους.
 6. Ο Απολογισμός και Ισολογισμός της Ε.Ο. Τζούντο υποβάλλεται για έγκριση στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέχρι το τέλος  Φεβρουαρίου κάθε έτους.
 7. Ο ετήσιος Ισολογισμός της Ομοσπονδίας δημοσιεύεται σε μια αθλητική εφημερίδα πριν την υποβολή του στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
 8. Ο Προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας του κάθε έτους καταρτίζεται τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους και υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για έγκριση μέχρι 31 Οκτωβρίου του έτους αυτού.
 9. Ο υποβαλλόμενος ως άνω Προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας συνοδεύεται και από οικονομικό προγραμματισμό για την προοπτική ανάπτυξης του Ελληνικού Τζούντο το επόμενο έτος, πρέπει δε να βασίζεται στα δεδομένα του προηγούμενου έτους.
 10. Τροποποίηση του Προϋπολογισμού μπορεί να γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και ύστερα από έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Άρθρο 12 – Επιχορηγήσεις και άλλα έσοδα της ομοσπονδίας

  1. Το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης της Ομοσπονδίας ορίζεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ανακοινώνεται έως το τέλος του Ιανουαρίου κάθε έτους.
  2. Σε περίπτωση μη υποβολής του ετησίου απολογισμού και ισολογισμού στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και δημοσίευσης του ισολογισμού όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο αναστέλλεται η επιχορήγηση μέχρι την υποβολή ή δημοσίευσή του.
  3. Απαγορεύεται η διάθεση από την Ομοσπονδία της επιχορήγησης της Γ.Γ.Α χωρίς την έγκρισή της για διαφορετικό σκοπό από εκείνο που δόθηκε, διαφορετικά καταλογίζονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις στα αρμόδια όργανα της παράβασης αυτής.
  4. Δεν καταβάλλεται η επιχορήγηση στην Ομοσπονδία σε περίπτωση πρόσληψης του Ειδικού Συνεργάτη κατά παράβαση του Νόμου και του άρθρου 20  του παρόντος Κανονισμού.
  5. Περικόπτεται ή διακόπτεται η Επιχορήγηση σε περίπτωση άρνησης της Ομοσπονδίας για τον έλεγχο των Βιβλίων και Στοιχείων της από το Ελεγκτικό Συμβούλιο της Γ.Γ.Α.
  6. Επιχορήγηση επίσης λαμβάνει η Ε.Ο. Τζούντο και από την Ε.Ο.Ε. για την καλύτερη προετοιμασία των αθλητών κυρίως για τις ανάγκες της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
  7. Άλλα έσοδα της Ομοσπονδίας  μπορεί να είναι και τα αναφερόμενα στις παραγράφους (γ) έως (η) του άρθρου 5 του Καταστατικού καθώς επίσης και τα πιο κάτω :

α. Τα τυχόν επιβαλλόμενα δικαιώματα εγγραφής και Συνδρομής των Σωματείων – Μελών οριζόμενα με απόφαση του Δ.Σ.

β. Τα πάσης φύσεως επιβαλλόμενα πρόστιμα σε Σωματεία, αθλητές, προπονητές, διαιτητές και το Υπαλληλικό Προσωπικό της Ομοσπονδίας, όπως προβλέπεται στα οικεία άρθρα 98 έως 102 του παρόντος Κανονισμού.

γ. Οι εισπράξεις από τις τυχόν υποβαλλόμενες ενστάσεις κατά τους αγώνες, σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 85 του Κανονισμού αυτού.

δ. Τα έσοδα από τις τυχόν επιβαλλόμενες συμμετοχές των διδασκομένων σε Σχολές ή Σεμινάρια Προπονητικής, Διαιτησίας, Γραμματείας και άλλων Επιμορφωτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία.

ε. Οι πιστωτικοί τόκοι από τους λογαριασμούς καταθέσεων.

στ. Κάθε άλλο έσοδο.

 1. Έκτακτη επιχορήγηση από την Γ.Γ.Α. προβλέπεται σε περίπτωση ανάληψης από την Ομοσπονδία της διοργάνωσης στην Ελλάδα Διεθνών Αγώνων που έχουν Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία,  ύστερα από  έγκριση του αρμοδίου Υπουργού. Σε αυτή τη περίπτωση
  συγκροτούνται Οργανωτικές – Εκτελεστικές Επιτροπές ( με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ) που αναλαμβάνουν την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των αγώνων.
 2. Επιτρέπεται στην Ε.Ο. Τζούντο εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Δ.Ο.Ε. και της Νομοθεσίας να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη του Τζούντο.
 3. Η επιχορήγηση προς την Ομοσπονδία μειώνεται ή περικόπτεται, εφόσον διαπιστωθεί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο της Γ.Γ.Α. παράβαση των διατάξεων που σχετίζονται με το Κεφάλαιο Δ΄”ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ”.

Άρθρο 13 – Οικονομική διαχείριση και έλεγχος δαπανών

 1. Ο Ταμίας της Ομοσπονδίας βοηθούμενος από την Οικονομική Επιτροπή και τον Λογιστή της Ε.Ο. Τζούντο είναι υπεύθυνος για την εν γένει οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας.
 2. Οποιαδήποτε δαπάνη της Ομοσπονδίας πρέπει να έχει προβλεφτεί σε σχετικό κονδύλι του Προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από τη Γ.Γ.Α.
 3. Τυχόν πραγματοποίηση δαπανών πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας καταλογίζονται σε βάρος των αρμοδίων οργάνων ή προσώπων που ενέκριναν την πραγματοποίησή τους.
 4. Διάθεση της επιχορήγησης της Γ.Γ.Α. για σκοπούς αντίθετους από εκείνους για τους οποίους αυτή εγκρίθηκε επισύρει τις ποινικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 50 παρ. 5 του Ν. 2725/1999.
 5. Ουδεμία αύξηση των μισθών και απολαβών του Υπαλληλικού και λοιπού  Προσωπικού της Ομοσπονδίας γίνεται κατ’ εξαίρεση των σχετικών διατάξεων της Εθνικής Νομοθεσίας, δηλαδή των νόμων Ν. 2725/99 και Ν. 2470/97 όπως εκάστοτε ισχύουν.
 6. Με απόφαση του Δ.Σ. και στα πλαίσια του Προϋπολογισμού ορίζονται τα οδοιπορικά των αθλητών των Εθνικών Ομάδων ύστερα από εισήγηση του σχετικού υπευθύνου Μέλους του Δ.Σ.
 7. Με πρόταση της Κ.Ε.Δ. το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι ασχολούμενοι με Διαιτητικό Έργο  σε επισήμους αγώνες όπως ρυθμίζονται στο άρθρο 61  του Κανονισμού αυτού.
 8. Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται και οι αποζημιώσεις των μελών της Αγωνοδίκου Επιτροπής των Αγώνων.
 9. Για τα πρόσωπα των προηγουμένων παραγράφων 7 & 8  η Ομοσπονδία φροντίζει  να εξασφαλίζει μόνον σε όσους δικαιούνται  τα μέσα μεταφοράς, τη διαμονή και τη διατροφή. Για όσα προγεύματα  και γεύματα δεν καλύπτονται, καταβάλλεται στους δικαιούχους αντίστοιχη
  αποζημίωση που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 10. Η κάλυψη μικρό αναγκών πέραν των εξόδων διαμονής, διατροφής και κίνησης, των αθλητών , προπονητών, διαιτητών και λοιπών μελών των αποστολών στο Εξωτερικό ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την διεθνή πρακτική.
 11. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε διοργάνωσης το μέσον μετακίνησης των μελών των αποστολών στο Εσωτερικό και Εξωτερικό.
 12. Σε υπάλληλο της Ομοσπονδίας , που χρησιμοποιεί ίδιον μέσον για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας, χορηγούνται οδοιπορικά που αντιστοιχούν στον αριθμό των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται και των αποστάσεων που διανύονται.
 13. Τα έξοδα μετακινήσεων των Μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στο άρθρο 4 και τα αντίστοιχα των Μελών των Επιτροπών στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού.
 14. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται οι αποζημιώσεις των διδασκόντων στα διάφορα επιμορφωτικά Σεμινάρια ή Σχολές (Προπονητικής, Διαιτησίας, Γραμματείας κλπ.) που διοργανώνονται από την Ε. Ο. Τζούντο. Οι αποζημιώσεις  ορίζονται ανά ώρα ή ημέρα ή Σεμινάριο.

Άρθρο 14 – Τήρηση βιβλίων και στοιχέιων στην ομοσπονδία

  1. Σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο και τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού στην Ομοσπονδία Τζούντο τηρούνται υποχρεωτικά τα εξής βιβλία :

α. Μητρώου Σωματείων Μελών.

β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.

γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Εσόδων – Εξόδων.

ε. Περιουσιακών Στοιχείων.

στ. Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχόμενων εγγράφων.

ζ. Μητρώου Αθλητών.

η. Μητρώου Προπονητών.

θ. Μητρώου Διαιτητών.

  1. Η Ε.Ο. Τζούντο διαθέτει επίσης μπλοκ αποδείξεων :

α. Εσόδων.

β. Εξόδων ή πληρωμής.

 1. Τα βιβλία των περιπτώσεων (α) έως και (στ) της ανωτέρω παραγράφου 1  καθώς και τα στοιχεία της παραγράφου 2 θεωρούνται από τη Νομαρχία Αθηνών πριν από  τη χρήση τους.
 2. Πλέον των ανωτέρω αναφερομένων στο παρόν άρθρον, στα γραφεία της Ομοσπονδίας τηρούνται ειδικοί φάκελοι και επιμέρους βιβλία που αναφέρονται σε κάθε ξεχωριστή δραστηριότητα της Ε. Ο. Τζούντο.

Άρθρο 15 – Περιουσία της Ε.Ο. Τζούντο

 1. Η κινητή περιουσία της Ομοσπονδίας ευρισκόμενη κυρίως  στα Κεντρικά Γραφεία και τις Τοπικές  Επιτροπές της καταγράφεται με λεπτομέρεια στο ‘‘Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων της Ομοσπονδίας’’, το οποίο τηρείται με ευθύνη του Ταμία, του Αναπληρωτή Ταμία
  και του Έφορου Υλικού.
 2. Η περιουσία αυτή περιλαμβάνει :

  α. Γραφεία, βιβλιοθήκες, καθίσματα, κ.λ.π. έπιπλα.

  β. Τηλέφωνα. FAX, αθροιστικές μηχανές, φωτοτυπικά μηχανήματα

  γ. Προσωπικούς Υπολογιστές, εκτυπωτές, Scanners, κ.λ.π.

  δ. Συσκευές Τηλεοράσεως, Βίντεο, Βιντεοκάμερες.

  ε. Ζυγαριές αθλητών.

  στ. Υλικά Διαιτησίας και Γραμματείας αγώνων

  ζ. Τα Στρώματα Τζούντο ( ΤΑΤΑΜΙ ).

  η. Εφόδια και υλικά  Προπόνησης  των Εθνικών Ομάδων.

 3. Ειδικά για τα αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο ΤΑΤΑΜΙ, αυτά υπάρχουν στο προπονητήριο των Εθνικών Ομάδων και επίσης πολλά  έχουν διανεμηθεί με αποφάσεις του Δ.Σ. σε διάφορα Σωματεία Τζούντο μέλη της Ε. Ο. Τζούντο.
 4. Για οποιαδήποτε προσθήκη στην ανωτέρω περιουσία της Ομοσπονδίας ή αντίθετα διάθεση, απώλεια, καταστροφή ή καταδίκη ενημερώνεται σχετικά το Βιβλίο της παραγράφου 1.
 5. Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Ο. Τζούντο σύμφωνα με άρθρο 35 του Καταστατικού τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται στη Γ.Γ.Α.
 6. Επίσης σε ειδικό φάκελο ενημερώνονται οι καταστάσεις με τα αναλώσιμα Αθλητικά Υλικά : φόρμες, παπούτσια, JUDOGI, μετάλλια, κ.λ.π.
 7. Ειδικά για τις περιπτώσεις της πιο πάνω παραγράφου ( 4 ) σχηματίζεται Ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Προμηθειών η οποία εξετάζει κάθε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή ανάγκης καταδίκης υλικού και
  συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλεται στο Δ.Σ. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται τυχόν περίπτωση πώλησης των καταδικασθέντων υλικών. Το Δ.Σ. στην συνέχεια με απόφασή του προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. Μετά την καταδίκη και διαγραφή υλικού ο Έφορος
  Υλικού ενημερώνει ανάλογα το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 16 – Ειδική αθλητική αναγνώριση της ομοσπονδίας

 

 1. Η Ε.Ο. Τζούντο που λειτουργούσε κατά την  17/6/1999 θεωρείται ότι έχει λάβει την Εδική Αθλητική Αναγνώριση από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό.
 2. Η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της Ομοσπονδίας ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του ανωτέρω Υπουργού για μια από τις κάτωθι περιπτώσεις:

  α. Εάν ο αριθμός των μελών – Σωματείων της Ομοσπονδίας μειωθεί πέραν των  10.

  β. Λόγω μη τήρησης ή θεώρησης των προβλεπόμενων Βιβλίων και Στοιχείων (άρθρο 14  του παρόντος Κανονισμού ).

  γ. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Άρθρο 17 – Γενικά περί προμηθειών

 

  1. Τα διάφορα απογραφικά (δηλαδή μη αναλώσιμα) υλικά που απαιτούνται και αγοράζονται για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και αποτελούν την κινητή περιουσία της Ε.Ο. Τζούντο (σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού) είναι κατά ομάδες
   τα εξής :

α. Τα  έπιπλα και σκεύη των Γραφείων.

β. Τα μηχανήματα, οι συσκευές μηχανοργάνωσης και ο λοιπός εξοπλισμός των Γραφείων.

γ. Συσκευές προβολής και λήψεως αγώνων και διδασκαλίας Τζούντο.

δ. Τα Ειδικά  Στρώματα ( ΤΑΤΑΜΙ ) Τζούντο.

ε. Τα Εφόδια, Μηχανήματα, Συσκευές και λοιπά Αθλητικά Υλικά διεξαγωγής των Αγώνων Τζούντο.

στ. Τα αθλητικά εφόδια, μηχανήματα και υλικά προπόνησης.

ζ. Οι σημαίες των διαφόρων Κρατών.

η. Οι κασέτες με τους Εθνικούς Ύμνους των διαφόρων Κρατών

θ. Οι γραμμένες κασέτες VIDEO  διδασκαλίας και αγώνων.

ι. Οποιαδήποτε άλλα υλικά που κρίνονται ως απογραφικά.

  1. Τα μη απογραφικά  (δηλ. αναλώσιμα) υλικά που προμηθεύεται η Ομοσπονδία για το Άθλημα περιλαμβάνουν :

α. Τα Αθλητικά υλικά όπως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 6, του αναφερομένου στη προηγούμενη παράγραφο άρθρου.

β. Τα κοστούμια διαιτητών και λοιπών παραγόντων των Αγώνων.

γ. Η γραφική ύλη.

δ. Τα διάφορα έντυπα : διπλώματα, έπαινοι, δελτία, κ.λ.π.

ε. Το φαρμακευτικό υλικό.

στ.Οι πλακέτες, σήματα, σημαίες, και λοιπά δώρα για επισήμους αγώνων και εκδηλώσεων.

ζ. Οι κενές δισκέτες, ακουστικές και οπτικές κασέτες.

η. Τα υλικά συντήρησης, καθαριότητας, κ.λ.π.

θ. Άλλα υλικά που θεωρούνται αναλώσιμα.

  1. Η Ε.Ο. Τζούντο για την επίτευξη των στόχων της μπορεί να συνάπτει συμβάσεις για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών, μεταξύ των οποίων οι κυριότερες είναι οι εξής:

α. Η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου.

β. Η ανάθεση εκτέλεσης έργων (καθαρισμός χώρων αγώνων, επισκευές κλπ.).

γ.  Η προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων  για τους αγώνες και άλλες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας.

δ. Η μετακίνηση με επίγεια και θαλάσσια μέσα για αγώνες κ.λ.π.

ε.  Η διαμονή σε ξενοδοχεία των Εθνικών Ομάδων, διαιτητών και λοιπών παραγόντων.

στ. Η εξεύρεση ξενοδοχείων για τη διαμονή των Ομάδων και συνοδών τους κατά τους Πανελλήνιους, Διασυλλογικούς και λοιπά Πρωταθλήματα.

ζ. Η ενοικίαση Γυμναστηρίων και χώρων για τους αγώνες.

η. Η μεταφορά στρωμάτων και λοιπού αθλητικού υλικού για τους αγώνες.

θ. Η αγορά, επιδιόρθωση και αναβάθμιση των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ι. Η θεραπευτική αγωγή και φυσικοθεραπείες των αθλητών των Εθνικών Ομάδων.

ια. Η ενοικίαση χώρων διαμονής των αθλητών των Εθνικών Ομάδων.

ιβ. Η παροχή διατροφής σε αθλητές Εθνικών Ομάδων.

ιγ. Η ομαδική ασφάλιση των αθλητών των Εθνικών Ομάδων.

ιδ. Η καθαριότητα  των εν γένει χώρων της Ομοσπονδίας.

 1. Τα πάγια λειτουργικά έξοδα της Ε.Ο. Τζούντο, εκτός των δαπανών για το προσωπικό ( μισθών, εισφορών, κ.λ.π. ), είναι μεταξύ άλλων :

  α. Η ενοικίαση των Κεντρικών και Περιφερειακών Γραφείων.

  β. Η ενοικίαση των Αιθουσών και χώρων Προπόνησης των Εθνικών Ομάδων.

  γ.  Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνα, ταχυδρομικά των ανωτέρω.

  δ. Η θέρμανση και ο κλιματισμός των χώρων της Ομοσπονδίας.

  ε.  Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν στη λειτουργία των Γραφείων και Προπονητικών χώρων της Ε.Ο. Τζούντο.

Άρθρο 18 – Διαδικασία προμηθειών

 

  1. Για την προμήθεια των εφοδίων, υλικών, αγαθών και υπηρεσιών των παραγράφων 1,2 και 3 του προηγούμενου άρθρου  και εφόσον η συνολική αξία τους κατά είδος σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει τα 5.000.000 δρχ. διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός από την Επιτροπή
   Προμηθειών της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου του παρόντος Κανονισμού με τη συγκέντρωση τουλάχιστον 3 σχετικών προσφορών των ενδιαφερομένων.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να πληροφορηθούν τις ανάγκες της Ομοσπονδίας από σχετικές προκηρύξεις στα Τοπικά Γραφεία της Ε.Ο Τζούντο, ή τις Τοπικές Εφημερίδες ή ακόμη μπορεί και σε σχετική δημοσίευση σε μια εφημερίδα, και από επιστολές της
   Ομοσπονδίας προς τους προμηθευτές.
  3. Για αγαθά και υπηρεσίες αξίας μεγαλύτερης των 5.000.000 δρχ. γίνεται δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές μετά από δημοσίευση σε μια πολιτική και μια αθλητική εφημερίδα καθώς επίσης και από επιστολές της Ομοσπονδίας προς τους προμηθευτές του
   Εσωτερικού και Εξωτερικού, δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
  4. Στις διακηρύξεις προμηθειών αναφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία, όπως :

α. Το είδος.

β. Η ποσότης.

γ. Οι προδιαγραφές.

δ. Ημερομηνία υποβολής των φακέλων.

ε. Τα κριτήρια επιλογής, εάν υπάρχουν άλλα εκτός της χαμηλότερης τιμής.

στ.Η ημερομηνία προμήθειας των υλικών ή υπηρεσιών.

ζ. Ο τρόπος και ο χρόνος αποπληρωμής.

η. Η ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των αναληφθεισών  υποχρεώσεων.
θ. Ο αρμόδιος της Ομοσπονδίας που θα παρέχει σχετικές πληροφορίες.

ι. Οι λοιποί όροι : φερεγγυότητα του προμηθευτή, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εγγύηση, κ.λ.π.

  1. Ειδικά για τις περιπτώσεις προμήθειας των ΤΑΤΑΜΙ και Ηλεκτρονικών Πινάκων Βαθμολογίας και Χρόνων της παραγράφου 1,  του προηγούμενου άρθρου θα γίνονται δημόσιοι διαγωνισμοί με την υποχρεωτική ειδοποίηση δύο τουλάχιστον σχετικών οίκων του εξωτερικού.
  2. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα υποβάλλει στην Ομοσπονδία την έγγραφη προσφορά του σε δύο φακέλους οι οποίοι κλειστοί θα παραδοθούν στην Επιτροπή Προμηθειών για την αξιολόγησή τους. Ο πρώτος φάκελος θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που τυχόν ζητούνται
   από την προκήρυξη του διαγωνισμού εκτός της οικονομικής προσφοράς. Εάν τα στοιχεία του πρώτου φακέλου δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς τότε ο δεύτερος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά επιστρέφεται σφραγισμένος στον αντίστοιχο προμηθευτή.
   Η όλη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των προμηθευτών πρέπει να γίνεται σε μια δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής κατά την οποία δικαιούνται να παρίστανται και εκπρόσωποι των προμηθευτών.
  3. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός προμηθευτή μπορεί να είναι η χαμηλότερη τιμή ή η συμφερότερη (βέλτιστη) προσφορά εφόσον βέβαια πληρούνται οι προδιαγραφές του διαγωνισμού.
  4. Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν είναι απλώς μειοδοτικός, η προσφορά του πρώτου φακέλου αξιολογείται από την Επιτροπή και βαθμολογείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της σε μια κλίμακα από το 0% έως το 100%. Προσφορές που βαθμολογούνται κάτω από
   70% αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισμού. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών αυτές διαιρούνται με την επί τοις εκατό άνω βαθμολογία για να βρεθεί η τιμή ανοιγμένης προσφοράς (ΑΠ). Η μικρότερη τέτοια προσφορά θεωρείται η βέλτιστη προσφορά.
  5. Ενστάσεις κατά του κύρους των αποφάσεων της Επιτροπής Προμηθειών υποβάλλονται από κάθε ενδιαφερόμενο στο Δ.Σ. της Ε. Ο. Τζούντο εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης. Το Δ.Σ. υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 ημερών
   από την κατάθεση της ένστασης με αιτιολογημένη απόφασή του.
  6. Με απόφαση του Δ.Σ.  επιτρέπεται  η προμήθεια υλικών αγαθών και υπηρεσιών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, χωρίς δημόσιο διαγωνισμό μόνον στις περιπτώσεις :

α. Επείγουσας απρόβλεπτης ανάγκης.

β. Διαμονή και διατροφή αποστολών στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων.

 1. Οι πληρωμές στους προμηθευτές γίνονται μια μέρα της εβδομάδας όπως ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 19 – Επιτροπή προμηθειών

 

  1. Η Επιτροπή Προμηθειών της Ε.Ο. Τζούντο αποτελείται  από τα εξής μέλη :

α. Έναν Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ.

β. Τον Ταμία  ή τον Αναπληρωτή Ταμία.

γ. Τον Λογιστή ή άλλο υπάλληλο της Ε. Ο. Τζούντο.

 

Το κύριο έργο της Επιτροπής αυτής είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας σε ότι αφορά την προμήθεια του πάσης φύσεως υλικού, αγαθών και υπηρεσιών της Ομοσπονδίας που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, αξίας άνω των 200.000 δρχ. κατά είδος.

 1. Εάν ή αξία των υπό προμήθεια υλικών, αγαθών και υπηρεσιών υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000δρχ. κατά είδος σε ετήσια βάση διενεργείται Δημόσιος Διαγωνισμός.
 2. Στη περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου το μέλος ( γ ) της Επιτροπής Προμηθειών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται με έναν υπάλληλο της Γ.Γ.Α. που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού ύστερα από αίτημα της Ε. Ο. Τζούντο.
 3. Η Επιτροπή Προμηθειών φροντίζει γενικά για την επίτευξη των οικονομικότερων δαπανών και συμφερότερων όρων προμηθειών υλικών και υπηρεσιών για την Ομοσπονδία.
 4. Μετά τη συγκέντρωση των φακέλων των σχετικών προσφορών η Επιτροπή Προμηθειών υποβάλλει τη σχετική πρότασή της στο Δ.Σ. το οποίο παίρνει την τελική απόφαση,  εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες.
 5. Η Επιτροπή αυτή συνεργάζεται με την Οικονομική Επιτροπή της Ομοσπονδίας για την κάλυψη των δαπανών της Ομοσπονδίας με χορηγίες και άλλους πόρους εκτός της επιχορήγησης της Γ.Γ.Α.
 6. Έργο της Επιτροπής Προμηθειών είναι επίσης και η πώληση των καταδικαζομένων ή μη αναγκαιούντων υλικών και εφοδίων  της Ομοσπονδίας ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 20 – Ειδικός συνεργάτης

  1. Στην Ομοσπονδία ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσληφθεί Ειδικός Συνεργάτης.
  2. Οι αρμοδιότητες του Ειδικού Συνεργάτη είναι οι εξής :

α. η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

β. η κατάρτιση και εισήγηση του προϋπολογισμού

γ. η κατάρτιση και εισήγηση σχεδίων για τον Κανονισμό της Ομοσπονδίας και τυχόν τροποποίησή του

δ. άλλες αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.Ο Ειδικός Συνεργάτης προσλαμβάνεται με Σύμβαση εργασίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.

  1. Ο Ειδικός Συνεργάτης προσλαμβάνεται με Σύμβαση εργασίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.
  2. Η Σύμβαση αυτή μπορεί να ανανεώνεται ανά τετραετία.
  3. Για να επιλεγεί κάποιος ως Ειδικός Συνεργάτης πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής προσόντα :

α.  να είναι αναγνωρισμένου κύρους στο χώρο του Αθλητισμού ή στον επιχειρηματικό ή επαγγελματικό τομέα.

β. να έχει δίπλωμα Α.Ε.Ι.  ή ισότιμο Πανεπιστημίου της  αλλοδαπής.

γ. να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον  διαρκείας  ή να έχει εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αθλητικά θέματα.

δ. να γνωρίζει άριστα δύο (2) ξένες γλώσσες της Ε.Ε.

 1. Οι πάσης φύσεως μικτές αποδοχές του συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε τυχόν άλλης παροχής καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. που δεν μπορούν όμως να υπερβαίνουν τις αποδοχές που λαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου.
 2. Η αναφερόμενη στις ανωτέρω παραγράφους 3 & 4 Σύμβαση για να είναι έγκυρη πρέπει να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 3. Η εν λόγω σύμβαση μπορεί να καταγγέλλεται μόνο για σπουδαίο λόγο και με σχετική και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. με την πλειοψηφία τουλάχιστον των 10 Μελών του. Στην περίπτωση αυτή ο Ειδικός Συνεργάτης δεν δικαιούται καμιάς αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης που τυχόν περιέχεται στην σύμβαση.
 4. Για να προχωρήσει το Δ.Σ. στην πρόσληψη αυτή θα πρέπει προηγούμενα να έχει προϋπολογιστεί η σχετική δαπάνη και να έχει εγκριθεί αρμοδίως.
 5. Η επιλογή των υποψηφίων για την θέση του Ειδικού Συνεργάτη  θα γίνει από το Δ.Σ. μετά από σχετική προκήρυξη και δημόσια ανακοίνωση σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες από τις οποίες η  μία αθλητική.

 

Άρθρο 21 – Τεχνικός σύμβουλος

 1. Η Ε.Ο. Τζούντο εξετάζοντας τις σχετικές ανάγκες της και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσλάβει Τεχνικούς Συμβούλους Έλληνες ή Αλλοδαπούς.
 2. Τα καθήκοντα του Τεχνικού Συμβούλου είναι μεταξύ άλλων τα εξής :

  α. Βοηθά το Προεδρείο του Δ.Σ. σε Τεχνικά Θέματα του Τζούντο .

  β. Εισηγείται στο Δ.Σ. γενικά και ειδικά σχέδια και ενέργειες που σχετίζονται με το άθλημα του Τζούντο.

  γ. Προτείνει στο Δ.Σ. βελτιώσεις στη παρουσίαση και συμμετοχή αθλητών και Σωματείων Τζούντο.

  δ. Συμμετέχει στην κατάρτιση του ετησίου αγωνιστικού προγράμματος και προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας.

  ε. Εισηγείται στο Δ.Σ. προγράμματα για την ανάπτυξη του Τζούντο τόσο στο επίπεδο του μαζικού αθλητισμού όσο και στο επίπεδο του πρωταθλητισμού.

  στ. Προτείνει προγράμματα διδασκαλίας και προπόνησης αθλητών των Σωματείων.

  ζ. Φροντίζει σε συνεργασία με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή και την επιτροπή Ιεραρχίας και DAN για την σχεδίαση ενός κοινού προγράμματος εκμάθησης των τεχνικών του Τζούντο.

  η. Ερευνά τι ισχύει στις άλλες χώρες σχετικά με τα ανωτέρω και εξετάζει τυχόν εφαρμογή τους στην Ε.Ο. Τζούντο.

 3. Τα προσόντα του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνουν :

  α. Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμου και αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

  β. 4ο τουλάχιστον Αγωνιστικό DAN στο Τζούντο και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  γ. Πρέπει να έχει υπάρξει τουλάχιστον μία φορά πρωταθλητής σε κατηγορία εκτός παίδων και κορασίδων της χώρας προέλευσής του. Να έχει αποδεδειγμένα μεγάλη προπονητική πείρα και αθλητές του να έχουν γίνει πρωταθλητές στο Εθνικό Πρωτάθλημα της χώρας προέλευσής του ή σε διεθνές επίπεδο.Η πρόσληψή του αποφασίζεται από το Δ.Σ. ύστερα από επιλογή των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν από τη σχετική προκήρυξη .

 4. Η πρόσληψή του αποφασίζεται από το Δ.Σ. ύστερα από επιλογή των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν από τη σχετική προκήρυξη .
 5. Η πρόσληψη γίνεται με Σύμβαση Έργου ή ορισμένου χρόνου όπου ορίζονται οι όροι παροχής υπηρεσιών και οι αποδοχές του Συμβαλλόμένου οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από αυτές του Ομοσπονδιακού προπονητή.
 6. Η εν λόγω Σύμβαση νομιμοποιείται όπως προβλέπεται.
 7. Για να προχωρήσει το Δ.Σ. στη πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου θα πρέπει να έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό.
 8. Kατά παρέκκλιση των ανωτέρω και ανεξαρτήτως άλλων προσόντων, Τεχνικός Σύμβουλος στην Ε.Ο. Τζούντο προσλαμβάνεται ο αθλητής / τρια του Τζούντο που κατέκτησε τουλάχιστον 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους αθλητές αυτούς εντός 5 ετών από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας.

Άρθρο 22 – Ιατρικό προσωπικό

 

  1. Οι Ιατροί, Ψυχολόγοι, Φυσιοθεραπευτές, Νοσηλευτές κ.λ.π. προσλαμβάνονται με απόφαση του Δ.Σ. για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των αθλητών της Ομοσπονδίας.
  2. Η επιλογή των ανωτέρω γίνεται με την εξέταση των βιογραφικών των υποψηφίων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με σχετική προκήρυξη.
  3. Η πρόσληψη γίνεται με ‘‘ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’’ αφού οι ανωτέρω δεν υπάγονται στην εργατική νομοθεσία ούτε στην ασφάλιση του ΙΚΑ και εκτός αυτού οι υπηρεσίες τους προσφέρονται κυρίως κατά περίπτωση.
  4. Η σύμβαση πλέον των όρων της παροχής υπηρεσιών και της αποζημίωσης θα αναφέρει και τη χρονική διάρκεια.
  5. Η δαπάνη για το ιατρικό προσωπικό προβλέπεται σε ιδιαίτερο κονδύλιο του Προϋπολογισμού.
  6. Μεταξύ των καθηκόντων του Γιατρού  της Ομοσπονδίας  είναι :

α.  Η παροχή ιατρικών φροντίδων στους αγωνιζόμενους κατά τα Πανελλήνια και Διασυλλογικά Πρωταθλήματα.

β.  Η επιλογή των αθλητών που θα υποβληθούν σε DOPING CONTROL.

γ.  Διατηρεί φάκελο υγείας για τους αθλητές των Εθνικών Ομάδων με ιστορικό, τραυματισμούς, θεραπείες κ.λ.π.

δ.  Ενημερώνει τον Ομοσπονδιακό Προπονητή για τα θέματα και τυχόν προβλήματα υγείας των αθλητών των Εθνικών Ομάδων.

ε.  Ενημερώνεται για την κατάσταση υγείας των αθλητών των τοπικών ομάδων από τους αντίστοιχους θεραπευτές.

στ. Συνεργάζεται με το ιατρικό προσωπικό της EJU σχετικά με τη υγεία – διαιτητική  – τραυματισμούς – θεραπείες  – κ.λ.π.

ζ.   Φροντίζει για την συμμετοχή του στα αθλητιατρικά  συνέδρια του Τζούντο και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, όπου ανταλλάσσονται απόψεις στα θέματα διατροφής, υγείας και υγιεινής των αθλητών του Τζούντο.

 1. Ακόμη το Ιατρικό Προσωπικό της Ε.Ο. Τζούντο φροντίζει :

  α. Για τη παροχή ιατρικών συμβουλών στα Σωματεία και τους αθλητές τους.

  β. Για την οργάνωση Σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών.

  γ. Για την κατάρτιση διαιτολογίου για τους αθλητές Τζούντο σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, το βάρος, και τον βαθμό προπόνησής τους.

  δ. Για την υποστήριξη με βιταμίνες των αθλητών.

  ε. Για την εκπόνηση εκλαϊκευμένου βοηθήματος σχετικού με τη διατροφή, πρώτες βοήθειες, τραυματισμούς, λοιπές ιατρικές συμβουλές  και ψυχολογική υποστήριξη των αθλητών.

Άρθρο 23 – Άλλες ειδικότητες

 1. Οι Δικηγόροι, Δημοσιογράφοι, Λογιστές, Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων και λοιπές ειδικότητες που αναφέρονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν 2725/99 προσλαμβάνονται με αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. για την κάλυψη αντιστοίχων θέσεων και αναγκών.
 2. Η επιλογή των ανωτέρω γίνεται μετά την εξέταση των προσόντων των υποψηφίων όπως αυτά αναφέρονται στα βιογραφικά σημειώματα που θα υποβληθούν μετά από την σχετική προκήρυξη.
 3. Η πρόσληψη γίνεται με ‘‘ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ’’ ή ‘‘ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’’ ή ‘‘ΕΝΤΟΛΗΣ’’ οπότε οι ανωτέρω δεν υπάγονται στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
 4. Η σύμβαση του καθενός από τους ανωτέρω αναφέρει τους  όρους συνεργασίας και της αποζημίωσής τους καθώς επίσης και τη χρονική διάρκεια ισχύος της.
 5. Οι σχετικές δαπάνες προβλέπονται στον Προϋπολογισμό.

Άρθρο 24 – Γενικά περί σωματείων

 

 1. Η ίδρυση Αθλητικού Σωματείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 2. Τα Αθλητικά Σωματεία λειτουργούν σύμφωνα με Καταστατικό και τον τυχόν Κανονισμό τους, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας και τον Αθλητικό Νόμο.
 3. Τα Αθλητικά Σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του Τζούντο θα πρέπει στο Καταστατικό τους να αναφέρεται ρητά ο κλάδος άθλησης στο Τζούντο.
 4. Η μερική ή ολική εκποίηση ή αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων των Σωματείων απαγορεύεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφαρμόζεται ή διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Νόμου 2725/99.
 5. Επιτρέπεται στα αθλητικά Σωματεία να συνάπτουν συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τηρώντας τους Κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. και τη σχετική Νομοθεσία.
 6. Επιτρέπεται στα Σωματεία Τζούντο με απόφαση του Δ.Σ. τους να εισπράττουν αντίτιμο για τη διδασκαλία του αθλήματος τηρώντας τον Κ.Β.Σ. Αυτό δεν ισχύει για τους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων τους.
 7. Επιτρέπεται η συμμετοχή των Ομάδων των Σωματείων Τζούντο ή μεμονομένων αθλητών τους μόνον σε αγώνες που διοργανώνονται ή εγκρίνονται από την Ε. Ο. Τζούντο ή από τις αντίστοιχες διεθνείς Ομοσπονδίες σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις αντίστοιχες προκηρύξεις αγώνων της Ε.Ο. Τζούντο.
 8. Η συμμετοχή Σωματείου Τζούντο ή αθλητών του σε αγώνες στο Εξωτερικό θα πρέπει να έχει εγκριθεί προηγουμένως από την Ομοσπονδία.
 9. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Σωματείων Τζούντο εκτός της περίπτωσης της            παραγράφου 13 του άρθρου 33 του παρόντος Κανονισμού ασκούνται από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Άρθρο 25 – Μέλη των Αθλητικών Σωματείων

 1. Για να γίνει κάποιος Μέλος σε Αθλητικό Σωματείο Μέλος της Ε.Ο. Τζούντο θα πρέπει να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα που αναφέρονται στην ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία, γεγονός για την πιστοποίηση του οποίου πρέπει να υπογράφεται από τα υποψήφια μέλη το πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος Ι.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού Σωματείου είναι είκοσι ( 20 ), ενώ ο μέγιστος είναι απεριόριστος.
 3. Τα Ιδρυτικά Μέλη του Σωματείου έχουν αμέσως το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Δ.Σ. και τα λοιπά όργανά του.
 4. Τα νεοεγγραφόμενα  Μέλη αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μετά την πάροδο ενός ( 1 ) έτους από την εγγραφή τους στο Σωματείο.
 5. Διαιτητές και λοιπά όργανα διαιτησίας του Τζούντο μπορούν να είναι μέλη του αθλητικού Σωματείου  που καλλιεργεί το άθλημα του Τζούντο.
 6. Αθλητές μπορούν  να εγγραφούν ως μέλη αθλητικού Σωματείου μετά από ένα (1) τουλάχιστον έτος από την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αγώνα.
 7. Το προσωπικό του Σωματείου μπορεί να γίνουν μέλη του Σωματείου ένα ( 1 ) χρόνο μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας ή έργου  ή οποιασδήποτε παροχής υπηρεσιών με αμοιβή.
 8. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιουδήποτε από τα κωλύματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/99 για την μη ύπαρξη των οποίων έχει υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Ι το περί ου πρόκειται μέλος εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου.

Άρθρο 26 – Μέλη Δ.Σ. – Ε.Ε. Σωματείων

 1. Για να  εγκριθεί η υποψηφιότητα κάποιου Μέλους του Σωματείου-μέλους της Ε. Ο. Τζούντο για μία θέση στο Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή του, απαιτείται η υπογραφή και η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος  ΙΙ.
 2. Οι διαιτητές και οι λοιποί ασχολούμενοι με διαιτητικό έργο στο Τζούντο δεν μπορούν να εκλεγούν στο Δ.Σ. ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή Αθλητικού Σωματείου.
 3. Ομοίως δεν μπορούν να είναι Μέλη Δ.Σ. ή Ε.Ε. του Σωματείου οι έμποροι αθλητικών ειδών και οι μέτοχοι, εταίροι και διαχειριστές εταιριών με αντικείμενο την εμπορία ή την κατασκευή αθλητικών ειδών.
 4. Απαγορεύεται σε Μέλη του Δ.Σ., τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέρφια τους να συνάπτουν με το Δ.Σ. του Σωματείου οποιασδήποτε μορφής σύμβαση με οικονομικό αντάλλαγμα.
 5. Η παράβαση της προηγούμενης παραγράφου συνεπάγεται την έκπτωση των Μελών του Δ.Σ. που αποφάσισαν σχετικά.

Άρθρο 27 – Τήρηση βιβλίων στα σωματεία

  1. Τα Αθλητικά Σωματεία γενικά είναι υποχρεωμένα να τηρούν σύμφωνα με το Νόμο τα εξής βιβλία :

α. Μητρώο Μελών.

β. Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.

δ. Εσόδων – Εξόδων.

ε. Περιουσιακών Στοιχείων.

στ. Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχόμενων εγγράφων.

  1. Επίσης διατηρούν σε φακέλους τα εξής :

α. Αποδείξεις Εσόδων.

β. Αποδείξεις – Τιμολόγια Εξόδων.

γ. Εισερχόμενα έγγραφα.

δ.  Εξερχόμενα έγγραφα.

  1. Επί πλέον έχουν τριπλότυπα μπλοκ αποδείξεων.

α. Εσόδων.

β. Εξόδων.

  1. Στο Σωματείο τηρείται επίσης Μητρώο και Αρχείο των αθλητών του (κατά άθλημα) με τα ατομικά στοιχεία του αθλητή, ημερομηνίες εγγραφής, μεταγραφής, διαγραφής και τυχόν προαγωγών του και λοιπά για το Σωματείο χρήσιμα και νόμιμα στοιχεία
  2. Από τα ανωτέρω βιβλία και στοιχεία πρέπει να θεωρούνται από την αρμόδια Νομαρχία πριν από τη χρήση τους τα εξής :

α. Τα βιβλία της παραγράφου 1

β. Τα στοιχεία της παραγράφου 3

 1. Πλέον των ανωτέρω το κάθε Σωματείο μπορεί  να τηρεί και άλλα βιβλία και  στοιχεία σύμφωνα με την οργάνωση και τη λειτουργία του.
 2. Τα Σωματεία Τζούντο υποχρεούνται να διευκολύνουν τον έλεγχο των λογιστικών τους βιβλίων και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν ζητηθεί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο που λειτουργεί στη Γ.Γ.Α.
 3. Η Ε.Ο. Τζούντο έχει το δικαίωμα να ελέγχει εάν τα Σωματεία  – Μέλη  της τηρούν τα βιβλία που αναφέρονται  στη 1η παράγραφο του παρόντος άρθρου. Ο έλεγχος  αυτός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. στην οποία ορίζονται επίσης και τα Μέλη του Δ.Σ. που θα κάνουν τον έλεγχο αυτό. Μετά τον έλεγχο αυτό υποβάλλεται σχετική έκθεση στο Δ.Σ.
 4. Στο Σωματείο που θα βρεθεί να μην τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία, δίνεται μια προθεσμία μέχρι το πολύ ένα  ( 1 ) μήνα για τη συμμόρφωσή του με την υποχρέωση αυτή. Διαφορετικά  το Δ.Σ. προχωρεί σε ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 99  του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 28 – Εγγραφή σωματείων μελών στην Ε.Ο. Τζούντο

 

 1. Η εγγραφή των Αθλητικών Σωματείων του Τζούντο, ή όσων έχουν τμήμα Τζούντο, στη δύναμη της Ε.Ο. Τζούντο γίνεται μετά από αίτησή τους προς το Δ.Σ. υποβάλλοντας και τα προβλεπόμενα από την παράγραφο (α) του άρθρου 6 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας δικαιολογητικά.
 2. Με την παραπάνω αίτησή του το Σωματείο δηλώνει επίσης ότι αποδέχεται όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ομοσπονδίας.
 3. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής των Σωματείων στην Ε. Ο. Τζούντο γίνεται από 3/ μελή Ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από :

  –  Έναν Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

  –  Τον Γενικό Γραμματέα  ή άλλο Μέλος του Δ.Σ., και

  –  Τον Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας.

 4. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συνέρχεται τακτικά 2 φορές το χρόνο και συγκεκριμένα τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο και εκτάκτως όποτε αποφασίσει το Δ.Σ., προκειμένου να επιληφθεί της εξέτασης των φακέλων των αιτούντων Σωματείων.
 5. Η Επιτροπή αυτή εντός των αναφερομένων πιο πάνω μηνών υποβάλλει στο Δ.Σ. τους φακέλους των υποψηφίων Σωματείων – Μελών και σχετικό πόρισμα – πρόταση πλήρως δικαιολογημένο ( ανά Σωματείο ) για την αποδοχή ή όχι των Σωματείων αυτών.
 6. Η έγκριση της εγγραφής του Σωματείου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας στην επόμενη ή το αργότερο στη μεθεπόμενη συνεδρίασή του μετά την υποβολή του πορίσματος της Επιτροπής.
 7. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Δ.Σ. αποστέλλει έγγραφο στο Υποψήφιο Σωματείο – Μέλος αναφέροντας τους λόγους της απόρριψης της εγγραφής. Το Σωματείο αυτό  επανέρχεται με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά, οπότε κρίνεται εκ νέου την επόμενη περίοδο.
 8. Το δικαίωμα του Σωματείου να εκλέγει και να εκλέγεται στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε.  της Ομοσπονδίας αποκτάται μετά τη λήψη της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από τον Υπουργό Αθλητισμού.
 9. Πριν από την εγγραφή του το Σωματείο λαμβάνει γνώση και αντίγραφο του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ομοσπονδίας.
 10. Στα εγγραφόμενα Σωματεία Τζούντο στη δύναμη της Ομοσπονδίας και ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, η Ε.Ο. Τζούντο με απόφαση του Δ.Σ. παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την ανάπτυξή τους.
 11. Στην αναφερόμενη πιο πάνω βοήθεια περιλαμβάνεται η χορήγηση στο Σωματείο συμπληρωματικού ΤΑΤΑΜΙ, σύμφωνα με τις δυνατότητες της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 29 – Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείων τζούντο

  1. Η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση Σωματείου Τζούντο χορηγείται με απόφαση   του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργό που θα αφορά το άθλημα του Τζούντο.
  2. Η αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου προς τη Γ.Γ.Α. για τη χορήγηση της αναγνώρισης αυτής  συνοδεύεται από τα εξής :

α.  Απόφαση της Ε.Ο. Τζούντο στην οποία φαίνεται ότι :

ι.   Το εν λόγω Σωματείο είναι από τριετίας Μέλος της Ομοσπονδίας.

ιι.  Κατά την τριετία αυτή έχει συμμετάσχει σε επίσημους αγώνες της Ομοσπονδίας και,

ιιι  Συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

β. Εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Καταστατικό του.

γ.  Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί εγγραφής στο βιβλίο των Σωματείων.

δ. Βεβαίωση ότι τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Νόμο βιβλία όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 27 του παρόντος Κανονισμού.

ε.  Την προβλεπόμενη βεβαίωση για την επωνυμία του Σωματείου.

  1. Η ανωτέρω αθλητική Αναγνώριση του Σωματείου για το άθλημα του Τζούντο ανακαλείται για έναν από τους πιο κάτω λόγους :

α.  Δεν τηρεί και θεωρεί τα προβλεπόμενα βιβλία του άρθρου 27  του Κανονισμού  αυτού.

β.  Δεν τηρεί τον Κ.Β.Σ. για τα δίδακτρα αθλητών σύμφωνα με τη παράγραφο 6 του άρθρου  24 του παρόντος κανονισμού.

γ.  Συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση.

δ.  Υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του  Σωματείου.

ε.  Συμμετέχει σε αγώνες στην Ελλάδα που δεν έχουν εγκριθεί από την Ε.Ο Τζούντο.

στ. Συμμετέχει σε Διεθνείς Αγώνες στο Εξωτερικό που δεν έχουν εγκριθεί από τις Ηπειρωτικές Ενώσεις Τζούντο ή τη Διεθνή Ομοσπονδία Τζούντο.

ζ.   Δεν απασχολεί προπονητή Τζούντο όπως προβλέπεται ( από την αθλητική Νομοθεσία ).

 1. Τα αναγνωρισμένα από τη Γ.Γ.Α. Σωματεία Τζούντο και Μέλη της  Ομοσπονδίας Τζούντο μέχρι 17/6/1999 θεωρούνται ότι έχουν λάβει την προβλεπόμενη από το Ν 2725/99 Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

Άρθρο 30 – Υποχρεώσεις σωματείων τζούντο

 

   1. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ο. Τζούντο τα Σωματεία – Μέλη της  οφείλουν να ενημερώνουν και υποβάλλουν στην Ομοσπονδία τα κάτωθι :

α. την τυχόν τροποποίηση του Καταστατικού τους.

β. την αντίστοιχη δικαστική απόφαση για την ανωτέρω τροποποίηση.

γ. την οποιαδήποτε αλλαγή προσώπων και θέσεων του Δ.Σ. τους.

δ. τις τυχόν αλλαγές των διευθύνσεων των κατοικιών των Μελών του Δ.Σ. τους.

ε. τις τυχόν αλλαγές των διευθύνσεων της έδρας του Σωματείου και των αθλητικών του χώρων για το Τζούντο.

στ. την τυχόν έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού του Σωματείου και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.

ζ. τις τυχόν αλλαγές των Αντιπροσώπων του στην Ε.Ο. Τζούντο.

   1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες Τζούντο στην Ελλάδα που δεν έχουν εγκριθεί από την Ομοσπονδία.
   2. Ομοίως απαγορεύεται η συμμετοχή των ανωτέρω σε αγώνες Τζούντο στο Εξωτερικό που δεν είναι εγκεκριμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τζούντο (EJU) ή  τη Διεθνή Ομοσπονδία Τζούντο (IJF)
   3. Τα Σωματεία υποχρεούνται να συντάσσουν  Απολογισμό – Ισολογισμό και Προϋπολογισμό κάθε οικονομικό έτος.
   4. Οι Προϋπολογισμοί των Σωματείων καταρτίζονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και υποβάλλονται στην Ε. Ο. Τζούντο με ειδικό έγγραφο μέχρι την 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 31 – Αντιπρόσωποι σωματείων

   1. Αντιπρόσωπος του Σωματείου στην Ε.Ο. Τζούντο ορίζεται με  απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου οποιοδήποτε Μέλος του Σωματείου  αυτού που κατά το χρόνο του ορισμού του είναι μέλος του για τουλάχιστον ένα  (1) έτος από την εγγραφή του σε αυτό.
   2. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται και ο αναπληρωτής του ο οποίος πρέπει να έχει τα  ίδια ως άνω προσόντα
   3. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται στην Ομοσπονδία για την εγγραφή τους στη σχετική τηρούμενη κατάσταση.
   4. Το σωματείο έχει το δικαίωμα να τροποποιεί την ανωτέρω απόφασή του οποτεδήποτε.
   5. Το Δ.Σ. του Σωματείου πριν από την επιλογή των ανωτέρω αντιπροσώπων του για την Ε.Ο. Τζούντο θα πρέπει να διαπιστώσει ότι  αυτοί δεν έχουν την ιδιότητα του Διαιτητή στο Τζούντο και δεν είναι έμποροι αθλητικών ειδών ούτε στελέχη εταιρειών κατασκευής  ή  εμπορίας αθλητικών ειδών.
   6. Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 9 παράγραφος ( ζ )  του Καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο και τον Νόμο, δεν μπορεί να ορίζονται αντιπρόσωποι Σωματείου οι Υπάλληλοι ή Προπονητές του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους  και για ένα ( 1 ) έτος από τη λήξη της καθώς και οι συμβαλλόμενοι με το Σωματείο ή την Ε.Ο. Τζούντο για εκτέλεση έργου με αμοιβή για όσο χρόνο διαρκεί ή εκτέλεση του έργου και για ένα ( 1 ) έτος μετά την παράδοση αυτού.
   7. Ο οριζόμενος ως άνω αντιπρόσωπος δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και εκπρόσωπος σε άλλη Αθλητική Ομοσπονδία.

Άρθρο 32 – Αξιολόγηση σωματείων

   1. Τα Σωματεία του Τζούντο αξιολογούνται σύμφωνα με τις επιδόσεις των αθλητών τους σε επίσημους αγώνες με τους παρακάτω βαθμούς ανά αθλητή και επιτυχία :

 

α. Χρυσό Μετάλλιο σε :

Τοπικά ή Περιφερειακά Πρωταθλήματα  με τουλάχιστον 4 Συλλόγους 4
Διασυλλογικούς 6
Πανελλήνιους 10
Διεθνή Τουρνουά Β 8
Διεθνή Τουρνουά Α. 10
Βαλκανικούς 15
Μεσογειακούς 20
Πανευρωπαϊκούς 40
Παγκόσμιους 70
Ολυμπιακούς 100

β. Αργυρό Μετάλλιο σε :

Τοπικά ή Περιφερειακά  Πρωταθλήματα με τουλάχιστον 6 Συλλόγους 2
Διασυλλογικούς 4
Πανελλήνιους 5
Διεθνή Τουρνουά Β 4
Διεθνή Τουρνουά Α 5
Βαλκανικούς 8
Μεσογειακούς 10
Πανευρωπαϊκούς 20
Παγκόσμιους 40
Ολυμπιακούς 60

γ. Χάλκινο Μετάλλιο σε :

Τοπικά ή Περιφερειακά  Πρωταθλήματα με τουλάχιστον 8 Συλλόγους 1
Διασυλλογικούς 2
Πανελλήνιους 3
Διεθνή Τουρνουά Β 2
Διεθνή Τουρνουά Α 3
Βαλκανικούς 4
Μεσογειακούς 5
Πανευρωπαϊκούς 10
Παγκόσμιους 20
Ολυμπιακούς 30

δ. Πέμπτη θέση σε :

Πανευρωπαϊκούς 5
Παγκόσμιους 10
Ολυμπιακούς 20

ε. Έβδομη θέση σε :

Παγκόσμιους 5
Ολυμπιακούς 10
   1. Επίσης η συμμετοχή κάθε αθλητή  σε Επίσημους Αγώνες βαθμολογείται με τους εξής βαθμούς :

    α. σε Τοπικά ή Περιφερειακά Πρωταθλήματα, Διασυλλογικούς και Διεθνή Τουρνουά Β, βαθμοί 1

    β. σε Πανελλήνιους, Βαλκανικούς & Διεθνή Τουρνουά Α,  βαθμοί 2

    γ. σε Μεσογειακούς, βαθμοί 3

    δ. σε Πανευρωπαϊκούς & Παγκόσμιους, βαθμοί 4

    ε. σε Ολυμπιακούς, βαθμοί 8

   2. Η Συμμετοχή  κάθε σωματείου σε Ομαδικά Πρωταθλήματα βαθμολογείται ετήσια ως εξής :

α. Σε Πανελλήνια Ομαδικά Πρωταθλήματα  με τουλάχιστον 4 αθλητές ανά
κατηγορία, βαθμοί 10 και επί πλέον για την κατάκτηση :

1ης θέσης , βαθμοί 40 εφόσον συμμετέχουν τουλάχιστον 4 Σύλλογοι

2ης θέσης βαθμοί 30, εφόσον συμμετέχουν τουλάχιστον 6 Σύλλογοι

3ης θέσης, βαθμοί 20, εφόσον συμμετέχουν  τουλάχιστον 8 Σύλλογοι

β. Σε Πανευρωπαϊκούς Διασυλλογικούς αγώνες ( CLUB CUP ) βαθμοί 20 και επί  πλέον για την  κατάκτηση :

1ης θέσης , βαθμοί 80

2ης θέσης, βαθμοί 60

3ης θέσης, βαθμοί 40

   1. Για τη διοργάνωση από Σωματείο εγκεκριμένης   Ημερίδας  με συμμετοχή άνω των 4 Συλλόγων, βαθμοί 10.
   2. Για διοργάνωση Camping τουλάχιστον 6 ημερών στο  Εσωτερικό βαθμοί 20, και στο  Εξωτερικό 30.
   3. Το σύνολο των βαθμών των προηγούμενων παραγράφων αποτελεί και το συνολικό βαθμό της ετήσιας αξιολόγησης του Σωματείου.

Άρθρο 33 – Επιχορηγήσεις σωματείων

   1. Τα Σωματεία – Μέλη της Ομοσπονδίας λαμβάνουν τακτική επιχορήγηση μόνο από την Ομοσπονδία.
   2. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλουν απολογισμό εντός μηνός από το τέλος της χρήσης και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Ιανουαρίου εκάστου έτους, στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας όπως προβλέπεται.
   3. Αν δεν υποβληθεί έγκαιρα ο εν λόγω απολογισμός, η παροχή της επιχορήγησης του επομένου έτους αναστέλλεται.
   4. Η επιχορήγηση αυτή στα Σωματεία δίνεται εφόσον εγκριθεί  και δοθεί το σχετικό κονδύλι του Προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας από τη Γ.Γ.Α.
   5. Η κατανομή του εγκριθέντος ποσού της επιχορήγησης στα Σωματεία γίνεται ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σύμφωνα με την ετήσια  αξιολόγησή τους αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης όλων των εγγεγραμμένων στην Ε. Ο. Τζούντο Σωματείων που έχουν συμμετάσχει με τουλάχιστον 10 αθλητές σε επίσημους αγώνες Τζούντο κατά το προηγούμενο έτος. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. κοινοποιείται υποχρεωτικά προς όλα τα Σωματεία.
   6. Τα Σωματεία  που δεν συντάσσουν τον ετήσιο Απολογισμό, Ισολογισμό και  Προϋπολογισμό τους όπως προβλέπεται στο Άρθρο 30 του Κανονισμού αυτού  δεν δικαιούνται επιχορήγησης.
   7. Έκτακτη επιχορήγηση μπορούν να λαμβάνουν τα Σωματεία  από τη Γ.Γ.Α. για συγκεκριμένους λόγους, οπότε και υποβάλλουν στη Γ.Γ.Α τον σχετικό απολογισμό  αυτής της επιχορήγησης  η οποία δεν μπορεί χωρίς την έγκρισή της να διατεθεί για διαφορετικό σκοπό από εκείνο που τους δόθηκε.
   8. Εάν η συνολική ετήσια επιχορήγηση τακτική & έκτακτη προς το Σωματείο είναι μικρότερη από 1.000.000 δρχ. μπορεί αντί  απολογισμό να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχορήγηση διατέθηκε για τους σκοπούς που δόθηκε.
   9. Σε περίπτωση υψηλότερης  επιχορήγησης  από την αναφερόμενη στη προηγούμενη  παράγραφο , το Σωματείο καταρτίζει ειδικό απολογισμό ο οποίος υποβάλλεται για έλεγχο στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  μαζί με τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό.
   10. Επιχορήγηση σε Αθλητικό Σωματείο που δεν απασχολεί  προπονητή  όπως προβλέπεται στο Άρθρο 51  του Κανονισμού αυτού  δεν επιτρέπεται.
   11. Η συμμετοχή ή διοργάνωση αγώνων Τζούντο από το Σωματείο χωρίς την έγκριση της Ομοσπονδίας επιφέρει την περικοπή ή διακοπή της καταβολής της επιχορήγησης σε αυτό.
   12. Αν από τον έλεγχο της παραπάνω  παραγράφου  9 διαπιστωθούν παραβάσεις προβλέπεται καταλογισμός ευθυνών,  περικοπή ή διακοπή της επιχορήγησης  ή και Διαχειριστικός Έλεγχος από τη αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Α.
   13. Σε περίπτωση άρνησης του ελέγχου των Βιβλίων και Στοιχείων από το Ελεγκτικό Συμβούλιο της Γ.Γ.Α. τούτο εισηγείται την περικοπή ή διακοπή της επιχορήγησης.
   14. Επιπλέον των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου   επιχορηγήσεων από την Ομοσπονδία ή και τη Γ.Γ.Α. το Σωματείο μπορεί να λαμβάνει παρόμοιες επιχορηγήσεις ή και επιδοτήσεις και από άλλους φορείς όπως : Δήμους, Νομαρχίες, κ.λ.π.
   15. Εφόσον τα οικονομικά της Ομοσπονδίας  το επιτρέπουν είναι δυνατόν ύστερα  από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. να δοθεί μία μικρή επιχορήγηση και στα Σωματεία που δεν υπάγονται στη παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, καλύπτουν όμως τουλάχιστον την ελάχιστη απαίτηση της περίπτωσης ( στ ) της παραγράφου 2 του άρθρο 34 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 34 – Διαγραφή σωματείων – μελών

   1. Η διαγραφή ενός Σωματείου Τζούντο για οποιοδήποτε λόγο από τη δύναμη της Ε.Ο. Τζούντο γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας κατά την οποία το Σωματείο Μέλος δεν έχει ψήφο ύστερα από σχετική αλλά δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο Τζούντο όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
   2. Οι λόγοι διαγραφής όπως αναφέρονται στο αυτό άρθρο 7 είναι οι εξής :

α.   Η έγγραφη δήλωσή του ότι παραιτείται.

β.   Η διαγραφή του από τα Βιβλία Σωματείων του Τοπικού Πρωτοδικείου.

γ.   Η μη συμμόρφωσή του ως προς τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ομοσπονδίας.

δ.   Η απώλεια της φίλαθλης ιδιότητας.

ε.   Η οριστική ανάκληση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α.

στ.  Η μη συμμετοχή του σε επίσημους αγώνες που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία με τέσσερις τουλάχιστον αθλητές ή αθλήτριες ανά έτος εντός μιας διετίας.

ζ.   Όταν με ενέργειες ή παραλήψεις του ζημιώνει αποδεδειγμένα το σκοπό και τις επιδιώξεις της Ε.Ο. Τζούντο.

   1. Για τις περιπτώσεις (στ) και (ζ) της πιο πάνω παραγράφου 2 απαιτείται σύμφωνα με το Καταστατικό  ή κλήση σε απολογία του εν λόγω Σωματείου από το Δ.Σ. της Ε. Ο. Τζούντο.
   2. Η διαπίστωση της παράβασης της περίπτωσης (γ) της αυτής ως άνω παραγράφου 2, γίνεται με πόρισμα της Δικαστικής Επιτροπής, ύστερα από παραπομπή του περί  ου πρόκειται Σωματείου από το Δ.Σ.
   3. Αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης της διαγραφής Σωματείου Τζούντο από τη δύναμη της Ομοσπονδίας, τούτο επιστρέφει αμέσως οτιδήποτε υλικό έχει παραλάβει από την Ομοσπονδία κατά το διάστημα της λειτουργίας του.

Άρθρο 35 – Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων από σωματεία

   1. Πέραν των προβλεπομένων στο Κεφάλαιο ΙΑ του παρόντος Κανονισμού Επισήμων Αγώνων που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία, τα Σωματεία Τζούντο έχουν δικαίωμα να διοργανώνουν Ημερίδες ή φιλικούς Τζούντο ή και άλλες αθλητικές εκδηλώσεις και να ορίζουν τις κατηγορίες και τους συμμετέχοντες Συλλόγους.
   2. Για τη διοργάνωση αυτή κάθε Σωματείο ενημερώνει εγγράφως την Ομοσπονδία ή οποία μπορεί να εγκρίνει ή όχι τις εκδηλώσεις αυτές.
   3. Τα τυχόν έξοδα των εκδηλώσεων αυτών όπως :

α.  ενοικίαση χώρου.

β.  μεταφορά στρωμάτων και λοιπού αναγκαίου υλικού.

γ.  αποζημιώσεις γραμματείας και διαιτησίας.

δ.  μετάλλια, διπλώματα.

ε.  αμοιβή ιατρού.

στ. διάφορα άλλα έξοδα, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους διοργανωτές  ή και τους συμμετέχοντες.

   1. Ομοίως τα Σωματεία μπορούν να διοργανώνουν με δικά τους έξοδα CAMPING στο Εσωτερικό ή να πηγαίνουν σε αντίστοιχα του Εξωτερικού, και σε αυτή τη περίπτωση ενημερώνουν σχετικά την Ε.Ο. Τζούντο με στοιχεία αριθμού αθλητών, συνοδών, Συλλόγων, τοποθεσία, διάρκεια κ.λ.π.
   2. Όλες οι πιο πάνω εκδηλώσεις  δεν θεωρούνται επίσημοι αγώνες  όμως για την ενθάρρυνση των Σωματείων  να προβαίνουν σε τέτοιες διοργανώσεις, η Ομοσπονδία προβλέπει την προσθήκη ορισμένων βαθμών στη αξιολόγησή τους με το άρθρο 32  του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 36 – Εγγραφή αθλητών σε σωματείο

 1. Στις αθλητικές ομάδες Τζούντο των Σωματείων μελών της Ε. Ο. Τζούντο μπορούν να εγγράφονται αθλητές και αθλήτριες κάθε ηλικίας από 5 ετών και άνω
 2. Για την εγγραφή ανήλικου αθλητή είναι απαραίτητη και η ρητή έγγραφη σύμφωνη γνώμη του προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα του άνω ανηλίκου.
 3. Για την εγγραφή αθλητού στο Σωματείο απαιτείται πιστοποιητικό γεννήσεως ή ταυτότητα για τους μεγαλύτερους.
 4. Απαγορεύεται το Σωματείο να εγγράψει στις τάξεις του οποιονδήποτε αθλητή  ή αθλούμενο που δεν θα προσκομίσει πιστοποιητικό Γιατρού ( Αθλητιάτρου ή Καρδιολόγου ή Παθολόγου ή για παιδιά Παιδιάτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του επομένου άρθρου) ότι είναι ικανός να προπονείται και να αθλείται στο άθλημα του Τζούντο.
 5. Η πιο πάνω βεβαίωση του Γιατρού θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο με ευθύνη του αθλούμενου αλλά και του Σωματείου.
 6. Το Σωματείο έχει το δικαίωμα να εκδίδει και να χορηγεί σε όλους τους αθλούμενούς του ατομικό δελτίο  ή ταυτότητα αθλητή ή βιβλιάριο αθλητή αναγράφοντας σε αυτό τα ατομικά στοιχεία και τη πρόοδο , τους αγώνες του κ.λ.π.
 7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου Τζούντο μπορεί να ορίζονται δικαιώματα εγγραφής καθώς και δίδακτρα για την εκμάθηση του αθλήματος. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να εκδίδονται τα προβλεπόμενα από το ΚΒΣ στοιχεία.
 8. Εφόσον το Σωματείο διαθέτει αθλητές κάτω των 18 ετών  υποχρεούται να έχει προπονητή  σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2725/1999 όπως αυτός ισχύει.
 9. Επιτρέπεται  να εγγράφονται στα Σωματεία Τζούντο άτομα οποιασδήποτε ιθαγένειας.
 10. Σε περίπτωση εγγραφής ομογενούς ή αλλοδαπού ο αθλητής αντί των αναφερομένων στην πιο πάνω παράγραφο 3 στοιχείων  υποχρεούται να προσκομίσει διαβατήριο.

Άρθρο 37 – Υγεία αθλητών

  1. Η επίτευξη καλής Υγείας των αθλουμένων πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος όλων των ανθρώπων (αθλητών, προπονητών, διοικητικών παραγόντων) που ασχολούνται με το Τζούντο στην Ελλάδα.
  2. Η πιστοποίηση υγείας του αθλητή ή γενικά του αθλούμενου γίνεται από Δημόσια Νοσοκομεία ή Κέντρα ή Ιατρεία ή από συμβεβλημένους με το Δημόσιο Ιατρούς.
  3. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται σε Δελτία Υγείας που εκδίδει η Ομοσπονδία ή από Βεβαιώσεις που εκδίδονται από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 2 όργανα.
  4. Το Δελτίο Υγείας ή η Βεβαίωση της Ιατρικής Ικανότητας του αθλητή για να προπονείται και να αγωνίζεται στο Τζούντο ισχύει για (1) ένα έτος.
  5. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι αθλητές  καθορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο αθλητής δεν πάσχει από καρδιακή ή άλλη πάθηση η οποία μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για την υγεία ή και την ζωή του κατά την προπόνηση ή τους αγώνες Τζούντο και ότι δεν πάσχει από μολυσματική ή μεταδοτική ασθένεια.
  6. Τα Δελτία Υγείας της Ομοσπονδίας περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία :

α. Ατομικά στοιχεία του αθλητή.

β. Το Σωματείο που ανήκει.

γ. Φωτογραφία.

δ. Κενά φύλλα για την πιστοποίηση της Υγείας του.

 1. Η ανανέωση του Δελτίου Υγείας ή η χορήγηση της ετήσιας βεβαίωσης της Ιατρικής Εξέτασης Ικανότητας Αθλητού είναι της ευθύνης και φροντίδας του Αθλητή.
 2. Υπόδειγμα της αναφερομένης στις πιο πάνω παραγράφους 3, 4 & 7, καθώς και στη παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου ιατρικής βεβαίωσης υπάρχει στο Παράρτημα VII στο τέλος του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 38 – Δελτία αθλητών

  1. Στην Ε.Ο. Τζούντο τηρείται Μητρώο Αθλητών όπου εγγράφονται όλοι οι αθλητές και αθλήτριες του Τζούντο αποκτώντας έτσι τον Αριθμό Μητρώου της Ομοσπονδίας.
  2. Για την εγγραφή αθλητού στο Μητρώο Αθλητών απαιτούνται τα κάτωθι :

α. Αίτηση του Σωματείου όπου ο Αθλητής είναι εγγεγραμμένος.

β. Πιστοποιητικό Δήμου ή γεννήσεως ή ταυτότητα ή διαβατήριο για τους Έλληνες Υπηκόους.

γ. Για τους Ομογενείς πιστοποιητικό γεννήσεως ή Δήμου ξένης Χώρας, πιστοποιητικό της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών από το οποίο να προκύπτει ότι ο αθλητής είναι ομογενής από Πατρική ή Μητρική γραμμή και Διαβατήριο.

δ. Για τους Αλλοδαπούς το Διαβατήριο.

ε. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

στ. Πιστοποίηση υγείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος Κανονισμού επί του δελτίου ή με συνημμένη βεβαίωση.

ζ. Υπογραφή του Αθλητή ή και του κηδεμόνα του για τους ανηλίκους επί του δελτίου.

η. Υπογραφή και σφραγίδα του Σωματείου επί του δελτίου.

 1. Με την εγγραφή του αθλητή στο Μητρώο της Ομοσπονδίας εκδίδεται  και χορηγείται από αυτήν το σχετικό  ‘‘ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΗ’’.
 2. Εγγραφή και χορήγηση  δελτίου δίνεται σε αθλητές και αθλήτριες που διανύουν τουλάχιστον το 9ο έτος της ηλικίας τους ημερολογιακά δηλ. υπολογίζεται το έτος γεννήσεως και όχι οι αντίστοιχες ημερομηνίες.
 3. Ένας και μόνο Αριθμός Μητρώου Ομοσπονδίας αντιστοιχεί πάντα σε έναν αθλητή.
 4. Αθλητής που απέκτησε Δελτίο σε μικρή ηλικία θα πρέπει όταν φτάσει σε ηλικία 16 ετών να αλλάξει δελτίο, υποβάλλοντας δύο ( 2 ) πρόσφατες φωτογραφίες και πιστοποιητικό Υγείας ή βεβαίωση Γιατρού εφόσον χρειάζεται, ώστε να μην αντιμετωπίσει τυχόν πρόβλημα μη αναγνώρισης κατά τη συμμετοχή του  σε αγώνες.
 5. Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίου ο Αθλητής  και το Σωματείο του θα πρέπει να φροντίσουν με δική τους ευθύνη για την άμεση έκδοση  νέου Δελτίου με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί της απώλειας και των απαιτούμενων στοιχείων της ανωτέρω παραγράφου 2.
 6. Σε περίπτωση καταστροφής ή αλλοίωσης του Δελτίου και ανάγκης επανέκδοσής του υποβάλλονται τα αναγκαία από την παράγραφο 2 στοιχεία και το κατεστραμμένο ή αλλοιωμένο Δελτίο.
 7. Ομογενείς ή αλλοδαποί αθλητές εγγράφονται στα Μητρώα της Ομοσπονδίας με την Υπηκοότητα  που αναφέρουν τα χαρτιά τους. Όσοι από αυτούς εγγραφούν σε Δημοτολόγιο Ελληνικού Δήμου αποκτώντας έτσι την Ελληνική Υπηκοότητα διορθώνεται ανάλογα το Δελτίο τους.

Άρθρο 39 – Κατηγορίες αθλητών τζούντο

 1. Κατηγορίες ηλικιών Αθλητών και Αθλητριών.
  • Παίδες Β & Κορασίδες Β,  10 έως 12 ετών χρονολογικά.
  • Παίδες Α & Κορασίδες Α, 13 &  14 ετών χρονολογικά.
  • Έφηβοι & Νεανίδες Β,  15 & 16 ετών χρονολογικά.
  • Νέοι & Νεανίδες Α (ΝΕΕΣ), 17 έως και 19 ετών χρονολογικά (κάτω των 20).
  • Άνδρες & Γυναίκες, 20 και άνω ετών χρονολογικά
 2. Βάρη κατά κατηγορία Αθλητών.
  • Παίδες Β μέχρι  -27,-30,-33,-36,-39,-42,-45,-48,-51,-55,+55κιλά.
  • Παίδες Α μέχρι  -34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,-73,+73 κιλά.
  • Έφηβοι μέχρι –50, -55, -60, -73, -81, -90, +90 κιλά
  • Νέοι μέχρι –60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 κιλά,
  • Άνδρες μέχρι –60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 κιλά, Ανοικτή
 3. Βάρη κατά κατηγορία Αθλητριών.
  • Κορασίδες Β μέχρι –24, -27, -30, -33, -36, 39, -42, -45, -48, -52, +52 κιλά
  • Κορασίδες Α μέχρι –32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 κιλά
  • Νεανίδες Β μέχρι – 40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 κιλά
  • Νεανίδες Α (ΝΕΕΣ)  –48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 κιλά
  • Γυναίκες μέχρι –48, -52, -57, -63, -70,-78, +78 κιλά, Ανοικτή
 4. Διάρκεια Αγώνων.
  • Παίδες Β και Κορασίδες Β , 2 λεπτά.
  • Παίδες Α και Κορασίδες Α, 3 λεπτά.
  • Έφηβοι και Νεανίδες Β,  4 λεπτά.
  • Νέοι και Νεανίδες Α (ΝΕΕΣ),  4 λεπτά.
  • Άνδρες , 5 λεπτά.
  • Γυναίκες,  4 λεπτά.
 5. Η διάρκεια αγώνων σε Τοπικά ή Περιφερειακά Πρωταθλήματα μπορεί με τη  προκήρυξη των αγώνων αυτών να ορίζεται μικρότερη από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο.
 6. Όλες οι πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες ηλικιών και βαρών ( παράγραφοι 1-2-3, του άρθρου αυτού ) καθώς και της διάρκειας των αγώνων  ( παράγραφος 4 ) μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. να αλλάζουν ώστε να προσαρμόζονται με τυχόν αλλαγή τους από την Διεθνή Ομοσπονδία Τζούντο χωρίς την αναφερόμενη στη παράγραφο 2 του άρθρου 105 του Κανονισμού αυτού διαδικασία.
 7. Η αλλαγή αυτή θα ισχύει άμεσα αλλά θα ενσωματώνεται στην αμέσως επόμενη τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Ε. Ο. Τζούντο.
 8. Στις αρχές κάθε έτους και για διευκόλυνση των Συλλόγων, το Δ.Σ. θα εκδίδει μία εγκύκλιο / ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρονται όλες οι κατηγορίες των αθλητών και αθλητριών που θα ισχύουν για τα αντίστοιχα έτη.
 9. Επίσης με την αναφερόμενη ανωτέρω εγκύκλιο του Δ.Σ. θα αναφέρεται εάν και με ποιες προϋποθέσεις οι αθλητές / τριες διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών θα μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες με κατηγορίες μεγαλυτέρων ηλικιών.
 10. Σε Ημερίδες, Φιλικούς αγώνες, ή Επιδείξεις των Σωματείων (μη επίσημοι αγώνες) η διάρκεια των αγώνων των κατηγοριών των πιο πάνω παραγράφων 1-2-3 ορίζεται στην προκήρυξή τους που μπορεί να είναι μικρότερη της προβλεπόμενης στη παραπάνω παράγραφο 4.

Άρθρο 40 – Υποχρεώσεις – Καθήκοντα αθλητών

   1. Κάθε αθλητής οφείλει :

α. Να παρακολουθεί το προπονητικό πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Προπονητή του Σωματείου του.

β. Να φροντίζει για την καθαριότητα και την υγεία του.

γ. Να μετέχει στους αγώνες στους οποίους ορίζεται η συμμετοχή του από το Σωματείο του.

δ. Εφόσον κληθεί στην Εθνική Ομάδα να μετέχει στις προπονήσεις και τους αγώνες της. Οι επιτυχίες του αθλητή καθορίζουν μια θέση του στην Εθνική  Ομάδα  αλλά και ειδικές παροχές από την Πολιτεία και την Ομοσπονδία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 41 του παρόντος Κανονισμού.

ε. Εφόσον κληθεί από τα αρμόδια όργανα να υποβληθεί σε DOPING CONTROL.

   1. Αθλητής Τζούντο που βρέθηκε να έχει κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών εκτός των επιβαλλόμενων ποινών από την Ε. Ο. Τζούντο και την Διεθνή Ομοσπονδία Τζούντο στερείται και από τα τυχόν ευεργετήματα και παροχές από την Πολιτεία και την Ομοσπονδία.
   2. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή Τζούντο σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από την Ε.Ο. Τζούντο .
   3. Επιτρέπεται σε αθλητή του Τζούντο να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικό ή Νομικό πρόσωπο τηρώντας τους Κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. και τη σχετική Εθνική Νομοθεσία.
   4. Οι συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου θα ισχύουν μόνον ύστερα από έγκριση της Ε.Ο. Τζούντο και θεώρησή τους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός δέκα ημερών από την υπογραφή τους από τα μέρη.

Άρθρο 41 – Οικονομικές και άλλες παροχές σε αθλητές

   1. Σύμφωνα με την Αθλητική Νομοθεσία η Πολιτεία θεσπίζει ορισμένα ευεργετήματα στους διακρινόμενους αθλητές του Τζούντο και των άλλων Ολυμπιακών Αθλημάτων.
   2. Για κατάκτηση 1ης έως 7ης νίκης στο Τζούντο σε Ολυμπιακούς Αγώνες Ανδρών – Γυναικών, 1ης έως 5ης νίκης στο Τζούντο σε Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες  Ανδρών – Γυναικών, Νέων – Νεανίδων Α, Εφήβων – Νεανίδων Β προβλέπεται η χορήγηση των κάτωθι :

α. Οικονομική επιβράβευση σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Αθλητισμού.

β. Διορισμός σε κενές θέσεις του Δημόσιου Τομέα.

γ. Εισαγωγή σε οποιοδήποτε τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφόσον είναι 17 έως 30 ετών.

δ. Εισαγωγή σε σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Λιμενοφυλάκων.

   1. Αν στο ίδιο έτος επιτύχουν και άλλες διακρίσεις εκτός της μεγαλύτερης προβλεπόμενης οικονομικής επιβράβευσης της πιο πάνω παραγράφου 2 οι αθλητές θα λάβουν επιπλέον το 20% του ποσού που αντιστοιχεί στις άλλες διακρίσεις.
   2. Για κατάκτηση 7ης νίκης στο Τζούντο σε Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς Ανδρών – Γυναικών, Νέων – Νεανίδων Α. Εφήβων – Νεανίδων Β ή 1η έως 3η νίκη στο Τζούντο σε Μεσογειακούς ή Βαλκανικούς Ανδρών –Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων Β, ή 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες Τζούντο Ανδρών – Γυναικών, Νέων – Νεανίδων Α, Εφήβων –Νεανίδων Β, 1Η έως 5η νίκη σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς Παίδων – Κορασίδων Α, ή 1η νίκη σε Πανελλήνιους Παίδων – Κορασίδων Α, προβλέπεται η χορήγηση των κάτωθι :

α. Εισαγωγή σε ΤΕΦΑΑ εφόσον είναι 17 έως 30 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του 30% του αριθμού των εισακτέων.

β. Εισαγωγή σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε ποσοστό 1% του αριθμού των εισακτέων με σειρά προτεραιότητας .

   1. Για κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης στο Τζούντο σε Ολυμπιακούς Αγώνες παρέχονται επίσης τα εξής :

α. Απονομή χρυσού Μεταλλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

β. Πρόσληψη ως Τεχνικού Συμβούλου στο Υπουργείο για τον Αθλητισμό.

   1. Για κατάκτηση 5ης νίκης στο Τζούντο σε Ολυμπιακούς Αγώνες παρέχονται ακόμα  τα εξής :

α. Απονομή δημόσιου Επαίνου από τον Υπουργό Αθλητισμού.

β. Πρόσληψη ως Τεχνικού Σύμβούλου στην Ε.Ο. Τζούντο,

   1. Επίσης για κατάκτηση 1ης έως 7ης νίκης στο Τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες δικαιούνται χορήγηση άδειας πρακτορείου Ο.Π.Α.Π. και λοιπών λαχείων.
   2. Σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες Τζούντο για μεν τη κατάκτηση 1ης έως 5ης  νίκης παρέχονται τα ευεγερτήματα που αναφέρονται στα εδάφια β- γ- δ-  της πιο πάνω παραγράφου 2, για δε  την 7η νίκη εκείνα της παραπάνω παραγράφου 4.
   3. Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες που σημειώσουν μία διάκριση των πιο πάνω παραγράφων 1,2, 4 και 8 εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γ.Γ.Α. κατά σειρά προτεραιότητας.
   4. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι των περιπτώσεων του παρόντος άρθρου θα πρέπει να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2725/99.
   5. Επιπλέον των ανωτέρω ευεργετημάτων του Νόμου και η Ε.Ο. Τζούντο, οφείλει με απόφαση του Δ.Σ. να ανταμείψει αναλόγως τους διακριθέντες αθλητές  της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητές της.

Άρθρο 42 – Doping Control

   1. Για τη διαπίστωση της πραγματικής ικανότητας των αθλητών των Εθνικών Ομάδων και των διακρινομένων στα διάφορα Πρωταθλήματα ώστε να αποκλειστεί ή να εξακριβωθεί η τυχόν χρήση απαγορευμένων ουσιών και άλλων μεθόδων που αυξάνουν τεχνητά τις ικανότητες των αθλητών, η Ε.Ο. Τζούντο με τα αρμόδια όργανά της και σε συνεργασία με τα πιστοποιημένα από την Δ.Ο.Ε. εργαστήρια  ελέγχου, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο DOPING σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ιατρικό Κώδικα της Δ.Ο.Ε. .
   2. Οι απαγορευμένες Ουσίες και Μέθοδοι  είναι εκείνες που ορίζονται και καταγράφονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Ιατρικό Κώδικα της Δ.Ο.Ε.
   3. Η ανεύρεση και διαπίστωση χρήσης από αθλητή Τζούντο απαγορευμένων Ουσιών ή Μεθόδων τεχνητής αύξησης της ικανότητάς του είναι μέγιστη παράβαση και επιφέρει τις ακόλουθες κυρώσεις στον αθλητή αυτόν :

α.    Διετή αποκλεισμό από οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση Ελληνική, Αλλοδαπή  και Διεθνή υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (αθλητής, προπονητής, διαιτητής) ύστερα από εισήγηση της Δικαστικής Επιτροπής.

β.   Εάν ο αθλητής είναι υπότροπος, ισόβιο αποκλεισμό από οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση Ελληνική, Αλλοδαπή  και Διεθνή υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (αθλητής, προπονητής, διαιτητής) ύστερα από εισήγηση της Δικαστικής Επιτροπής.

   1. Η άρνηση ενός αθλητή να δώσει δείγμα για ανάλυση εφόσον του ζητηθεί, επισύρει τις ίδιες με τις ανωτέρω ποινές.
   2. Η επιλογή των προς εξέταση αθλητών για DOPING γίνεται από τον Γιατρό της Ομοσπονδίας πριν ή και μετά από τους αγώνες, οπότε ελέγχονται τουλάχιστον οι κατακτήσαντες  μετάλλια, ή με πρόταση του Προεδρείου ή του Γιατρού της Ομοσπονδίας οποτεδήποτε.
   3. Τα δείγματα μετά τη συλλογή τους και με τη προβλεπόμενη από την IJF διαδικασία διαβιβάζονται στα αρμόδια εργαστήρια του Ο.Α.Κ.Α. ή σε αντίστοιχο πιστοποιημένο από την Δ.Ο.Ε. εργαστήριο της αλλοδαπής για τον έλεγχο.
   4. Τα πορίσματα του Εργαστηρίου για κάθε εξετασθέντα  αθλητή ή αθλήτρια διαβιβάζονται στην Ομοσπονδία καθώς και όπως προβλέπεται στη διαδικασία των Εργαστηρίων.
   5. Στην περίπτωση κατά την οποία το πρώτο δείγμα ενός αθλητή βρεθεί θετικό η Ομοσπονδία είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει εγγράφως τον αθλητή αυτόν για την ορισθείσα ημερομηνία ελέγχου του δευτέρου δείγματος τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία.. Η ειδοποίηση αυτή θα γίνεται με κοινοποίηση σε αυτόν με δικαστικό επιμελητή σχετικού ειδοποιητηρίου εγγράφου του Δ.Σ.
   6. Εάν ο αθλητής δεν παρουσιασθεί την προγραμματισμένη ημέρα ελέγχου του Β δείγματος, αν και έχει εμπροθέσμως ειδοποιηθεί από την Ομοσπονδία, τότε αυτή υποχρεούται να ζητήσει από το εργαστήριο ελέγχου να μην ανοίξει το Β δείγμα αλλά να το φυλάξει μέχρι την 90η ημέρα από την ημερομηνία παράδοσής του στο εργαστήριο, και να ειδοποιήσει ξανά τον αθλητή ορίζοντας νέα ημερομηνία ελέγχου του Β δείγματος σύμφωνα με την διαδικασία της άνω παραγράφου. Στην περίπτωση που ο αθλητής δεν παρευρεθεί ούτε την δεύτερη φορά τότε η Ομοσπονδία δεν ελέγχει το δείγμα αλλά ζητά από το Εργαστήριο να το κρατήσει μέχρι το τέλος της ως άνω 90ήμερης προθεσμίας μετά την παρέλευση της οποίας το θέμα παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή.
   7. Όποιο θέμα δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έχει άμεση εφαρμογή ο Ιατρικός Κώδικας της Δ.Ο.Ε.

Άρθρο 43 – Εθνικές ομάδες τζούντο

   1. Εθνικές Ομάδες Τζούντο υπάρχουν για τις παρακάτω κατηγορίες φύλου και ηλικιών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 39 του παρόντος Κανονισμού.

α.   Ανδρών.

β.   Γυναικών.

γ.   Νέων.

δ.   Νεανίδων Α (Νέων)

ε.   Εφήβων

στ. Νεανίδων Β

   1. Σκοπός της συγκρότησης των πιο πάνω Εθνικών Ομάδων είναι η εκπλήρωση των Διεθνών υποχρεώσεων της Ε.Ο. Τζούντο και  η προσπάθεια συμμετοχής των αθλητών τους στις διοργανώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων, στα Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, στους Μεσογειακούς, Βαλκανικούς και άλλους Διεθνείς Αγώνες.
   2. Εάν  οι αναφερόμενοι στη προηγούμενη παράγραφο Οργανισμοί προκηρύξουν και πρωταθλήματα ή Αγώνες Παίδων ή και Κορασίδων Α, η Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ θα προετοιμάσει αντίστοιχες Εθνικές Ομάδες.
   3. Οι Εθνικές Ομάδες  Τζούντο αποτελούνται κατά τεκμήριο από τους καλύτερους αθλητές της κατηγορίας τους.
   4. Για την επιλογή των αθλητών που θα συγκροτήσουν τις Εθνικές Ομάδες λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια. :

α. Οι επιτυχίες των αθλητών ( μετάλλια ) κάθε κατηγορίας στους Πανελληνίους, Διασυλλογικούς και Διεθνείς Αγώνες.

β. Η εν γένει πρόοδος και αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών.

γ. Η διάθεση και το ήθος των αθλητών.

δ. Η υπευθυνότητα στην ανάληψη των καθηκόντων τους στις αντίστοιχες Εθνικές Ομάδες.

   1. Ο Ομοσπονδιακός προπονητής με το τυχόν επιτελείο του λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καταρτίζει κατάσταση των καλύτερων απ΄ αυτούς την οποία παραδίδει με τα σχετικά σχόλιά του στον υπεύθυνο των Εθνικών ομάδων και μέλος του Δ.Σ. Ο τελευταίος κάνοντας και τις δικές του παρατηρήσεις υποβάλει στο Δ.Σ για έγκριση την τελική προτεινόμενη κατάσταση και το Δ.Σ αποφασίζει σχετικά.
   2. Στις προπονήσεις των Εθνικών Ομάδων καλούνται οι κατά τεκμήριο καλύτεροι αθλητές κάθε κατηγορίας ηλικίας, φύλου και βάρους. Ο αριθμός των συμμετεχόντων αθλητών ανά κατηγορία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος των τριών εκ των οποίων οι δύο πρώτοι του Πανελληνίου Πρωταθλήματος καλούνται υποχρεωτικά.
   3. Η προσφορά των υπηρεσιών των αθλητών Τζούντο στις Εθνικές Ομάδες είναι τιμητική αλλά και υποχρεωτική για τους επιλεγόμενους αθλητές  και η τυχόν άρνησή τους στη  συμμετοχή τους σε αυτές, επιφέρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 100  του παρόντος Κανονισμού Ποινές.
   4. Οι Εθνικές Ομάδες προπονούνται στην προς τούτο διατιθέμενη από την Ομοσπονδία αίθουσα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα προπονήσεών τους που ορίζεται από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή. Οι αθλητές της Εθνικής Ομάδας είναι υποχρεωμένοι να προπονούνται με την Εθνική ομάδα δύο φορές την εβδομάδα ενώ τις υπόλοιπες ημέρες μπορούν να προπονούνται με τον προσωπικό τους προπονητή εάν αυτός δεν συμπίπτει με τον Ομοσπονδιακό προπονητή.
   5. Το προπονητικό πρόγραμμα των Εθνικών Ομάδων Τζούντο που περιλαμβάνει ασκήσεις τεχνικής κατάρτισης και φυσικής κατάστασης, μαθήματα τακτικής και στρατηγικής αγώνων, θεωρητικά μαθήματα, γνώσεις διαιτησίας και συμπεριφοράς κ.λ.π. καθορίζεται από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή και υποβάλλεται για έγκριση στο Δ.Σ.
   6. Με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από σχετική πρόταση του υπεύθυνου των Εθνικών Ομάδων, καθορίζονται  τα οδοιπορικά των αθλητών των Εθνικών Ομάδων των διαφόρων κατηγοριών, λαμβάνοντας υπόψη και το εγκριθέν αντίστοιχο κονδύλι του Προϋπολογισμού.
   7. Με απόφαση επίσης του Δ.Σ. ορίζεται  το ποσοστό επί των οδοιπορικών που θα λαμβάνουν οι αθλητές των Εθνικών Ομάδων ανάλογα με τον αριθμό των παρουσιών τους στις προπονήσεις των Εθνικών Ομάδων.
   8. Σε όσους αθλητές λαμβάνουν μέρος σε Διεθνείς Αγώνες χορηγούνται επίσης :

α. Δύο ( 2 ) JUDOGI ετησίως.

β. Σάκος που περιέχει Αθλητική Φόρμα, παπούτσια και ότι άλλο αποφασίσει το Δ.Σ.

   1. Εάν αθλητής που πήρε τα αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο υλικά αποδειχθεί ότι δεν τα χρησιμοποίησε όπως προβλέπεται, υποχρεούται να τα επιστρέψει  στην Ομοσπονδία. Διαφορετικά χρεώνεται με το αντίστοιχο ποσό της δαπάνης το οποίο στη συνέχεια αν δεν εξοφληθεί από αυτόν μεταφέρεται σαν χρέος του Σωματείου του.

Άρθρο 44 – Εκμάθηση τεχνικών και εξετάσεις προόδου αθλητών

   1. Με σκοπό την ανάγκη του ενιαίου κατά το δυνατόν επιπέδου γνώσεων των αθλητών των Σωματείων, ο Ομοσπονδιακός Προπονητής με τους τυχόν συνεργάτες του θα καταρτίσει πίνακα με τις διάφορες τεχνικές NAGE και NE WAZA  που θεωρούνται απαραίτητες τεχνικές για κάθε KYU (ζώνη)
   2. Επίσης θα καθορισθεί και ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος προπονήσεων των αθλητών σε κάθε τέτοιο βαθμό, ανάλογα με την ηλικία και τη συχνότητα της παρακολούθησης των μαθημάτων και λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχα           προγράμματα του Εξωτερικού.
   3. Ακόμη θα προταθούν  προγράμματα  και μέθοδοι προθέρμανσης και αποθεραπείας , αύξησης της φυσικής κατάστασης κ.λ.π.
   4. Μετά την απόκτηση  των ανωτέρω γνώσεων και προϋποθέσεων οι μαθητές του Τζούντο ( JUDOKA ) είναι έτοιμοι να δώσουν τις απαραίτητες εξετάσεις για την απόκτηση του επόμενου βαθμού ΚYU.
   5. Βέβαια οι Προπονητές των Σωματείων είναι υπεύθυνοι έναντι των Διοικήσεών τους για την Προπόνηση και ετοιμασία των αθλητών τους και επομένως ελεύθεροι να διδάσκουν και εξετάζουν τους αθλητές τους κατά την κρίση τους.
   6. Οι αναφερόμενες στις πιο πάνω παραγράφους 1, 2, και  3 οδηγίες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους διαφόρους κατά Σωματείο Προπονητές και σαν οδηγός ή βοήθημα.

Άρθρο 45 – Γενικά περί μεταγραφών

  1. Οι οποιασδήποτε φύσεως μεταγραφές αθλητών από Σωματείο σε Σωματείο μπορούν να γίνονται μια φορά το χρόνο και για περίοδο 30 ημερών.
  2. Η περίοδος αυτή ορίζεται για την Ε.Ο. Τζούντο από την 1η Οκτωβρίου έως την 30 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας  και μόνον για σπουδαίο λόγο, όπως διεθνείς υποχρεώσεις αγώνων, έκτακτες καταστάσεις, έγκριση του παρόντος κανονισμού κ.λ.π., η περίοδος αυτή των 30 ημερών μπορεί  να μετατεθεί για το συγκεκριμένο έτος μέχρι την 15η Δεκεμβρίου το αργότερο.
  3. Ελεύθερη μεταγραφή αθλητού επιτρέπεται στις πιο κάτω περιπτώσεις :

α. Εφόσον έχει παρέλθει 8ετία από την εγγραφή του αθλητή σε Σωματείο όπως φαίνεται από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου της Ομοσπονδίας και ο αθλητής έχει κλείσει τα 22 έτη τουλάχιστον.

β. Εφόσον έχει παρέλθει τετραετία από την εγγραφή ή μεταγραφή του αθλητή σε Σωματείο όπως φαίνεται από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου της Ομοσπονδίας εάν αυτή η εγγραφή ή μεταγραφή είχε γίνει μετά την συμπλήρωση των 18 ετών.

γ.  Λόγω διάλυσης του Σωματείου του σύμφωνα με το Καταστατικό του.

δ. Λόγω διαγραφής του Σωματείου του από την δύναμη της Ε.Ο. Τζούντο σύμφωνα με το άρθρο 34  του Κανονισμού αυτού.

ε.  Λόγω ανάκλησης της αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο  29 του παρόντος Κανονισμού.

στ.Λόγω έλλέιψης αγωνιστικής δραστηριότητας  του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.

ζ.  Εφόσον υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας του ανεξαρτήτως χρόνου εγγραφής του στο Σωματείο

  1. Ειδικά για τις Β΄ και Α΄ κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή τους σε άλλο Σωματείο ασχέτως χρόνου εγγραφής τους ύστερα από γονική συγκατάθεση.
  2. Συναινετική μεταγραφή αθλητών του Τζούντο γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου :

α. Με αποδέσμευση από το Σωματείο  για οποιοδήποτε άλλο Σωματείο.

β. Με συμφωνία μεταγραφής για ορισμένο Σωματείο χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

γ.  Με τη συμφωνία του προηγούμενου εδαφίου αλλά με οικονομικό αντάλλαγμα.

  1. Αναγκαστική μεταγραφή αθλητού επιβάλλεται στις πιο κάτω περιπτώσεις :

α. Λόγω μετοίκησης του αθλητού ή της οικογενείας του για επαγγελματικούς ή   οικογενειακούς λόγους σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων από την έδρα του Σωματείου του αθλητή. Η μετοίκηση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του Εργοδότη, βεβαίωση του αρμοδίου Ασφαλιστικού φορέα, μισθωτήριο κατοικίας, βεβαίωση της Αστυνομίας για τον τόπο κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του επομένου άρθρου του παρόντος Κανονισμού.

β. Ύστερα από προσφυγή και ευνοϊκή απόφαση από το Α.Σ.Ε.Α.Δ.

  1. Προσωρινή μεταγραφή αθλητού επιτρέπεται στις κατωτέρω περιπτώσεις :

α. Λόγω σπουδών του αθλητού και για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές αυτές.

β. Λόγω προσωρινής μετοίκησης του αθλητού ή της οικογενείας του για το διάστημα της αλλαγής κατοικίας τους.

γ. Λόγω στρατιωτικής θητείας του αθλητή μακράν του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και για όσο χρόνο διαρκέσει αυτή.

 1. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο Αθλητής επιστρέφει στο Σωματείο από το οποίο πήρε προσωρινή μεταγραφή αμέσως μετά την εξάλειψη των αναφερομένων λόγων.
 2. Η μεταγραφή αθλητών σε Σωματείο της Αλλοδαπής γίνεται  με την απλή εγγραφή του σε Σωματείο της αρεσκείας του στο νέο τόπο μονίμου ή προσωρινής διαμονής με τους εκεί ισχύοντες Κανονισμούς. Σε αυτή τη περίπτωση συνεχίζει να ανήκει στη δύναμη του Ελληνικού Σωματείου με τη δυνατότητα της συμμετοχής του σε επίσημους αγώνες Τζούντο στην Ελλάδα.
 3. Για αλλοδαπό αθλητή του Τζούντο που επιθυμεί να εγγραφεί σε Ελληνικό Σωματείο Τζούντο εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 36 του παρόντος Κανονισμού.
 4. Δικαίωμα μεταγραφής σε άλλο Σύλλογο αποκτά ο Αθλητής Τζούντο  που επί  δώδεκα (12) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν αγωνίσθηκε σε επισήμους αγώνες της Ε.Ο. Τζούντο.

Άρθρο 46 – Διαδικασία μεταγραφών

 1. Ο ενδιαφερόμενος για τη μεταγραφή του σε άλλο Σύλλογο υποβάλλει σχετική αίτηση στην Ομοσπονδία με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το 1ο δεκαήμερο της περιόδου που ορίζεται σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου.
 2. Τα  προβλεπόμενα από την προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικά είναι τα εξής :
 3. α. Το Δελτίο του Αθλητή.
 4. β. Δύο ( 2 ) πρόσφατες φωτογραφίες.
 5. γ.  Ιατρική βεβαίωση εφόσον η προηγούμενη έληξε ή λήγει σε διάστημα μικρότερο των τριών ( 3 ) μηνών.
 6. δ. Για την περίπτωση του εδαφίου γ της ελεύθερης μεταγραφής ( παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου ) την απόφαση της διάλυσης του Σωματείου.
 7. ε.  Για την περίπτωση  της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου την γονική συγκατάθεση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κηδεμόνα.
 8. στ.Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του αυτού ως άνω άρθρου την απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου του.
 9. ζ.  Για την περίπτωση του εδαφίου ( α ) της παραγράφου 6 του ίδιου ως άνω αναφερομένου  άρθρου Συμβόλαιο ενοικίασης (ή αγοράς) της νέας  κατοικίας, ή βεβαίωση του εργοδότη και βεβαίωση της Αστυνομίας.
 10. η. Για την περίπτωση του εδαφίου ( β ) της αναφερόμενης πιο πάνω παραγράφου  6 του προηγούμενου άρθρου την απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ.
 11. θ. Για τις περιπτώσεις  της παραγράφου 7 του προηγούμενου άρθρου ανάλογα βεβαίωση της Σχολής, του εργοδότη, της ενοικίασης, της Αστυνομίας, της Στρατιωτικής Μονάδας.
 12. Ειδικά για την περίπτωση ( γ ) της παραγράφου 5  του προηγούμενου άρθρου απαιτείται η έκδοση παραστατικού σύμφωνα με τον  Κ.Β.Σ. και η καταχώρηση στα βιβλία Εσόδων – Εξόδων των 2 Σωματείων.
 13. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του προηγούμενου άρθρου διενεργείται αλληλογραφία μεταξύ της Ε.Ο. Τζούντο και των Αλλοδαπών Ομοσπονδιών Τζούντο.
 14. Η περίπτωση της παραγράφου 11 του προηγούμενου άρθρου διαπιστώνεται από τα φύλλα αγώνων της αναφερόμενης χρονικής περιόδου.
 15. Αν ο υπό μεταγραφή Αθλητής είναι τιμωρημένος από την Ε.ΦΙ.Π. ή την Ε. Ο. Τζούντο η τιμωρία του ισχύει και για την ομάδα του Νέου Σωματείου στο οποίο αυτός θα ανήκει μετά το πέρας της μεταγραφής του.
 16. Με τη λήξη του 10/ημέρου της παραγράφου ( 1 ) του παρόντος άρθρου ο αρμόδιος υπάλληλος συγκεντρώνει τις υποβληθείσες αιτήσεις μεταγραφών με τα δικαιολογητικά τους, συντάσσει σχετική κατάσταση και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή Μεταγραφών με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα.
 17. Με τη λήψη του πορίσματος της Επιτροπής Μεταγραφών το Δ.Σ. με απόφασή του στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του επικυρώνει και εκδίδει το πόρισμα αυτό ως έχει.
 18. Οι ενδιαφερόμενοι αθλητές ή Σωματεία του Τζούντο που διαφωνούν με το πόρισμα αυτό, έχουν το δικαίωμα της προσφυγής στα αρμόδια όργανα του Νόμου.

Άρθρο 47 – Επιτροπή μεταγραφών

  1. Η Επιτροπή Μεταγραφών συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από:

α. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε. Ο. Τζούντο.

β. Τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα ή ένα Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο. Τζούντο

γ.  Τον Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας ή ένα Μέλος της Δικαστικής Επιτροπής.

 1. Με τη λήψη του εγγράφου σύμφωνα με τη παράγραφο 7 του προηγούμενου άρθρου η Επιτροπή Μεταγραφών συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του Προέδρου της και εξετάζει όλες τις αιτήσεις μεταγραφών μία προς μία.
 2. Για καθεμία αίτηση χωριστά καταγράφει τις παρατηρήσεις και την πρόταση αποδοχής ή απόρριψης της αιτούμενης μεταγραφής.
 3. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τουλάχιστον δύο μελών της, στην περίπτωση όμως αυτή η απόφαση θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Όταν είναι παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία.
 4. Μετά το τέλος των εξετάσεων η Επιτροπή υποβάλλει στο Δ.Σ. μέχρι την 25η μέρα της περιόδου μεταγραφών το συνολικό πόρισμά της με όλα τα στοιχεία και τα συνημμένα για την έκδοση της σχετικής αποφάσεως. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της εισήγησης της Επιτροπής να εκδώσει την σχετική απόφαση.
 5. Η πρόταση της Επιτροπής Μεταγραφών είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ.

Άρθρο 48 – Κατηγορίες – προσόντα προπονητών

  1. Οι προπονητές του Τζούντο ως προς την θέση της απασχόλησης τους διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :

α. Εθνικοί Προπονητές

β. Περιφερειακοί Προπονητές

γ. Σωματειακοί Προπονητές

δ. Βοηθοί Προπονητές

  1. Επίσης ως προς την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Προπονητή που χορηγείται από τη Γ.Γ.Α κατατάσσονται στις κατηγορίες Α΄- Β΄- Γ΄.
  2. Για να ονομαστεί κάποιος Προπονητής απαιτείται να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Προπονητή από τη Γ.Γ.Α. ( οποιασδήποτε κατηγορίας ).
  3. Απαιτούμενα προσόντα για τη χορήγηση της ειδικής αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Προπονητή Α΄ κατηγορίας είναι τα ακόλουθα :

α. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο Τζούντο ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα  της σχολής προπονητών Τζούντο της Γ.Γ.Α. από το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών Τζούντο της αλλοδαπής.

β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό Εισαγγελικής αρχής, πιστοποιητικό υγείας και καταβολή σχετικού παραβόλου.

  1. Αντί των αναφερομένων στο εδάφιο (α) της προηγούμενης παραγράφου απαιτούμενων προσόντων ο υποψήφιος για την απόκτηση της άδειας  ασκήσεως επαγγέλματος του Προπονητή Τζούντο Α΄ κατηγορίας μπορεί να έχει τα εξής προσόντα αθροιστικά :

α. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ οποιασδήποτε ειδικότητας ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής β. Να έχει υπάρξει Πρωταθλητής σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών – Νέων – Εφήβων – Νεανίδων Α΄- Β΄.

γ. Να έχει τουλάχιστον τον βαθμό του ενός ( 1 ) DAN στο Τζούντο τεχνικού επιπέδου αποκτηθέν ύστερα από εξετάσεις στην Ε.Ο Τζούντο ή σε ξένη Ομοσπονδία μέλος της IJF.

 1. Οι ήδη χορηγηθείσες Άδειες Άσκησης του Επαγγέλματος του Προπονητή Τζούντο από τη Γ.Γ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.
 2. Η Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Προπονητή Τζούντο ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Αθλητισμού ύστερα από πρόταση της Ε.Ο. Τζούντο για παραβάσεις που προβλέπονται  από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2725/1999.

Άρθρο 49 – Ομοσπονδιακός προπονητής

  1. Η Ομοσπονδία για την κάλυψη των αναγκών της συγκρότησης, ετοιμασίας και εμφάνισης Εθνικών αντιπροσωπευτικών Ομάδων για τα Διεθνή και διακρατικά πρωταθλήματα και αγώνες προβαίνει μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. στην πρόσληψη Ομοσπονδιακών Τεχνικών .
  2. Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση  του Ομοσπονδιακού Προπονητή Τζούντο γίνεται από το Δ.Σ. μετά από σχετική προκήρυξη δημοσιευμένη σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες από τις οποίες  η μία αθλητική, και ανακοίνωση στα κεντρικά και περιφερειακά καταστήματα της Ομοσπονδίας.
  3. Στην ανακοίνωση και προκήρυξη αναφέρονται λεπτομερώς τα απαιτούμενα προσόντα, τα  καθήκοντα, τα οικονομικά στοιχεία και η διάρκεια της Σύμβασής του με την Ομοσπονδία.
  4. Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του Εθνικού ( Ομοσπονδιακού ) Προπονητή είναι αθροιστικά τα εξής :

α. Απολυτήριο Λυκείου, για όσους δεν έχουν πτυχίο ανωτάτης Σχολής της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής.

β. Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Προπονητή Τζούντο Α΄ κατηγορίας, με τα προσόντα που περιγράφονται στο άρθρο 48 του Κανονισμού αυτού (παράγραφοι 4 &  5).

γ.  Να έχουν τουλάχιστον τον βαθμό του 4ου Τεχνικού DAN από την Ε.Ο. Τζούντο ή από Ξένη Ομοσπονδία μέλος της IJF.

δ. Τετραετή τουλάχιστον Προπονητική πείρα στο άθλημα του Τζούντο.

ε. Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας ( LOWER ).

  1. Τα καθήκοντα του Ομοσπονδιακού Προπονητή είναι :

α. Η επιλογή των αθλητών των Εθνικών Ομάδων σύμφωνα με τις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 43 του παρόντος Κανονισμού σε συνεννόηση με το αρμόδιο Μέλος του Δ.Σ., τον Έφορο Εθνικών Ομάδων.

β. Η κατάρτιση του προπονητικού προγράμματος  των Εθνικών Ομάδων, υποβολή για έγκριση στο Δ.Σ. και κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους.

γ. Η κατάστρωση προγράμματος για την επίτευξη και διατήρηση της απαραίτητης φυσικής κατάστασης των αθλητών του.

δ.  Εισηγείται στο Δ.Σ. ύστερα από συνεργασία με το αρμόδιο Μέλος του Δ.Σ. την συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων στις διάφορες Ευρωπαϊκές και λοιπές Διεθνείς διοργανώσεις.

ε. Ομοίως με την ίδια διαδικασία προτείνει τη συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων σε Επιλεγμένα CAMPING.

στ. Βοηθά το Δ.Σ. στην κατάρτιση του ετησίου αγωνιστικού προγράμματος.

ζ. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του συνολικού ετησίου κόστους του προτεινόμενου προπονητικού προγράμματος και οι δυνατότητες περικοπής ή διαγραφής ορισμένων κονδυλίων που τυχόν ζητηθούν από το Δ.Σ.

η. Η κατά το δυνατόν κάλυψη των απαιτήσεων και στόχων της Ομοσπονδίας.

θ. Η διαρκής συνεργασία του με τις Τεχνικές Επιτροπές της Ομοσπονδίας.

ι. Η κατά τακτά χρονικά διαστήματα έγγραφη ενημέρωση του Δ.Σ. ή και προφορικά εφόσον του ζητηθεί σχετικά με την πρόοδο των Εθνικών Ομάδων και του ακολουθούμενου προγράμματος.

ια. Η υποβολή στο Δ.Σ. τον Ιανουάριο ή όποτε του ζητηθεί του απολογισμού του έργου του στην προηγηθείσα περίοδο.

ιβ. Καταρτίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα προπονήσεων των Εθνικών Ομάδων στον προς τούτο ενοικιασμένο χώρο στο Ο.Α.Κ.Α.

ιγ. Υποβάλει στο Δ.Σ. μέσω του υπεύθυνου  των Εθνικών Ομάδων τις παρουσίες  των αθλητών στις προπονήσεις.

ιδ. Αναφέρει στο Δ.Σ. τα αποτελέσματα και άλλα στοιχεία σχετικά με τους λοιπούς συνεργαζόμενους προπονητές της Ομοσπονδίας.

ιε. Η κατά τακτά χρονικά διαστήματα εξέταση  των αθλητών των Εθνικών Ομάδων  στο Εργομετρικό Κέντρο του Ο.Α.Κ.Α. και η τήρηση των σχετικών πληροφοριών.

ιστ. Η αντιμετώπιση κάθε άλλου σχετικού θέματος που του ανατίθεται από το Δ.Σ.

  1. Για την πρόσληψη του Ομοσπονδιακού Προπονητή απαιτείται η υπογραφή και υποβολή του Παραρτήματος VI ( στο τέλος του Κανονισμού αυτού ).
  2. Οι μικτές αποδοχές του Ομοσπονδιακού Προπονητή ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Από τις αποδοχές αυτές αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις.
  3. Ο Ομοσπονδιακός  Προπονητής προσλαμβάνεται με Σύμβαση εργασίας δύο (2) ετών που μπορεί να ανανεώνεται ανά έτος από την λήξη της με απόφαση του Δ.Σ.
  4. Ο ανωτέρω Προπονητής συμβάλλεται με την Ομοσπονδία εγγράφως, η δε σύμβασή του για να είναι έγκυρη πρέπει να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  5. Η Σύμβαση του Προπονητή μπορεί να καταγγελθεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. για τους πιο κάτω λόγους :

α. Λόγω παραίτησής του.

β.  Λόγω αναδιάρθρωσης των Εθνικών Ομάδων της Ε.Ο. Τζούντο ή  μη ανάγκης διατήρησης της θέσης.

γ. Λόγω περικοπής του σχετικού κονδυλίου από τη Γ.Γ.Α.

δ. Λόγω αποδεδειγμένης αδιαφορίας του στην παροχή των υπηρεσιών του.

ε. Λόγω τιμωρίας του όπως προβλέπεται στο άρθρο 101 του παρόντος Κανονισμού.

στ. Λόγω ανάκλησης της αδείας του από τη Γ.Γ.Α.

 1. Στις περιπτώσεις  της προηγούμενης  παραγράφου  δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση πλην των δεδουλευμένων αποδοχών του.
 2. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ορίζονται πρόσθετα κωλύματα πέραν των αναφερομένων  στη παραπάνω παράγραφο 6 για την πρόσληψη Ομοσπονδιακού Προπονητή. Αυτά τα κωλύματα εφόσον καθιερωθούν μπορεί να περιληφθούν σε προσεχή τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 50 – Περιφερειακοί και λοιποί προπονητές

 1. Για την καλύτερη οργάνωση, προπόνηση και απόδοση των Εθνικών Ομάδων και ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους αλλά και την οικονομική δυνατότητα της Ε.Ο. Τζούντο, ο Εθνικός Προπονητής  με απόφαση του Δ.Σ. πλαισιώνεται με έναν Συνεργάτη Προπονητή  καθώς και με τους προβλεπόμενους εκάστοτε από το Δ.Σ. Περιφερειακούς Προπονητές και αναλόγως των αναγκών με Βοηθούς Προπονητές.
 2. Τα προσόντα του  Συνεργάτη του Εθνικού Προπονητή, των Περιφερειακών Προπονητών και των τυχόν Βοηθών του Ομοσπονδιακού Προπονητή είναι τα ίδια με εκείνα του Ομοσπονδιακού Προπονητή, όπως ορίζονται στη παράγραφο 4 του άρθρου 49 του Κανονισμού αυτού.
 3. Η επιλογή των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων του Συνεργάτη του Εθνικού Προπονητή και των Περιφερειακών Προπονητών γίνεται με την διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 49 του Κανονισμού αυτού.
 4. Για την πρόσληψη οποιουδήποτε Προπονητή απαιτείται η υπογραφή και  υποβολή της Υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος VΙ.
 5. Μετά την πρόσληψη των αναφερομένων στην πιο πάνω παράγραφο 1 προπονητών, ο Ομοσπονδιακός Προπονητής κατανέμει το έργο της προετοιμασίας των Εθνικών Ομάδων αναλόγως στους Προπονητές αυτούς, ύστερα από συνεργασία με το αρμόδιο Μέλος του Δ.Σ. και αναφέρει σχετικώς στο Δ.Σ.
 6. Όλοι οι ανωτέρω προπονητές ακολουθούν το γενικό προπονητικό σχεδιασμό που συντάσσεται από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 49 του παρόντος Κανονισμού και αναφέρονται σε αυτόν ή μέσω του Ομοσπονδιακού Προπονητή στο  Δ.Σ.
 7. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται οι αποδοχές του Συνεργάτη Ομοσπονδιακού Προπονητή που δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερες του 80% των αποδοχών του Ομοσπονδιακού Προπονητή, των Περιφερειακών που οι αποδοχές τους φτάνουν έως το 30% των αντιστοίχων του Ομοσπονδιακού Προπονητή ( λόγω μερικής απασχόλησής τους ) και των τυχόν Βοηθών Προπονητών έως το 50%. Από τις αποδοχές αυτές αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις.
 8. Οι παραπάνω αναφερόμενοι Προπονητές προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας δύο ( 2 ) ετών που μπορεί να ανανεώνεται για ένα έτος από τη λήξη της με απόφαση του Δ.Σ.
 9. Οι ανωτέρω Προπονητές συμβάλλονται με την Ομοσπονδία εγγράφως . Η σύμβασή τους για να είναι έγκυρη πρέπει να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 10. Η σύμβαση των Προπονητών αυτών μπορεί να καταγγελθεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. για τους πιο κάτω λόγους :

  α. Λόγω παραίτησής τους.

  β. Λόγω αναδιάρθρωσης των Εθνικών Ομάδων της Ε.Ο. Τζούντο ή μη ανάγκης  διατήρησης της θέσης τους.

  γ. Λόγω περικοπής του σχετικού κονδυλίου από τη  Γ.Γ.Α.

  δ. Λόγω αποδεδειγμένης αδιαφορίας τους στην παροχή των   υπηρεσιών τους.

  ε. Λόγω τιμωρίας τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 101  του παρόντος   Κανονισμού.

  στ. Λόγω ανάκλησης της αδείας τους από τη Γ.Γ.Α.

  ζ.  Λόγω μη συμμόρφωσής τους με την πιο πάνω παράγραφο 6.

 11. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση πλην των δεδουλευμένων αποδοχών τους.
 12. Oι διατάξεις της παραγράφου 12 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν και για τους αναφερομένους  την   παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 51 – Σωματειακοί προπονητές

 1. Τα Σωματεία Τζούντο είναι ελεύθερα στην πρόσληψη οποιουδήποτε κατά την κρίση τους προπονητή στο άθλημα του Τζούντο.
 2. Εφόσον όμως τα Σωματεία αυτά έχουν αθλητές στην Ομάδα του Τζούντο κάτω των 18 ετών υποχρεούνται  να έχουν προπονητή που να έχει τα απαιτούμενα προσόντα,  όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 31  του Ν. 2725/1999.
 3. Για να προσληφθεί κάποιος ως προπονητής σε Σωματείο θα πρέπει να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VΙ.
 4. Οι Σωματειακοί Προπονητές θα πρέπει να φροντίζουν για την διαρκή ενημέρωσή τους στο άθλημα και τους Κανόνες Διαιτησίας του Τζούντο ώστε να μεταδίδουν τα απαραίτητα στοιχεία στους αθλητές τους.
 5. Οι Προπονητές αυτοί θα πρέπει  επίσης να μεριμνούν για την πρόοδό τους  και να παρακολουθούν σχετικά Σεμινάρια  που οργανώνονται από την Ομοσπονδία.
 6. Τα Σωματεία του Τζούντο θα πρέπει να παροτρύνουν τους Προπονητές τους που δεν έχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Προπονητή Τζούντο να φροντίσουν για την απόκτησή της.
 7. Οι Προπονητές των Σωματείων Τζούντο που δεν έχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Προπονητή Τζούντο αλλά έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την απόκτησή της, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 48  του παρόντος Κανονισμού, να φροντίσουν  μέσω της Γ.Γ.Α. για την απόκτησή της.
 8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη Προπονητή σε Σωματεία  όπου δεν υπάρχουν αθλητές κάτω των 18 ετών είναι η κατοχή ενός ( 1 ) τεχνικού DAN και η επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίου Προπονητικής Τζούντο εγκεκριμένου από την Ε. Ο. Τζούντο.
 9. Οι Προπονητές συμβάλλονται υποχρεωτικά εγγράφως με τα Σωματεία στα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πλήρη ή μερική ή περιοδική απασχόληση. Η σύμβασή τους  για να είναι έγκυρη πρέπει να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 10. Οι Προπονητές των Σωματείων φροντίζουν σε συνεργασία με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή  και φυσικά με το Ο.Α.Κ.Α. για τη δυνατότητα του Εργομετρικού Ελέγχου των επιλεγόμενων αθλητών τους στο αντίστοιχο Κέντρο.
 11. Συνεργάζονται με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή για το προπονητικό πρόγραμμα και μεθόδους αύξησης της φυσικής κατάστασης των αθλητών τους.
 12. Οι Σωματειακοί Προπονητές έχουν δικαίωμα με δικά τους και μόνον έξοδα να ακολουθούν τους αθλητές τους, στις αποστολές των Εθνικών Ομάδων για αγώνες ή CAMPING, και να τους καθοδηγούν ακόμα και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ουδεμία παρέμβαση επιτρέπεται στο έργο του Ομοσπονδιακού Τεχνικού από τους Σωματειακούς Προπονητές στις αποστολές αυτές. Οι αθλητές που δεν ακολουθούνται από τους άνω προσωπικούς προπονητές τους καθοδηγούνται υποχρεωτικά από τον Ομοσπονδιακό προπονητή.

Άρθρο 52 – Έκτακτες οικονομικές παροχές σε προπονητές

 1. Στον Προπονητή του Τζούντο, του οποίου αθλητής σημείωσε μια από τις αναφερόμενες στη παράγραφο 2 του άρθρου 41 του παρόντος Κανονισμού διακρίσεις, χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. το 50% της προβλεπόμενης οικονομικής επιβράβευσης του αθλητή.
 2. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός αθλητές του Προπονητή Τζούντο κατακτήσουν μία από τις πιο πάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται στη μεγαλύτερη διάκριση που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αθλητισμού.
 3. Αρμόδιος προπονητής Τζούντο για την είσπραξη  των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους 1 & 2 χρηματικών ποσών είναι ο προπονητής τον οποίο δηλώνει ο αθλητής ως προσωπικό προπονητή του.
 4. Η Ε.Ο. Τζούντο με απόφαση του Δ.Σ.  της και λαμβάνοντας  υπόψη τις οικονομικές δυνατότητές της, θα εξετάζει εκάστοτε την περίπτωση να ανταμείψει τον αρμόδιο Ομοσπονδιακό Προπονητή του αθλητή με ένα ποσό μέχρι του 25 % της αντίστοιχης οικονομικής παροχής προς τον προσωπικό προπονητή του αθλητή της προηγούμενης παραγράφου. Εάν ο προσωπικός προπονητής του αθλητή ταυτίζεται με τον Ομοσπονδιακό τότε ο τελευταίος θα λάβει μόνον την επιβράβευση του προσωπικού προπονητή για τον συγκεκριμένο αθλητή.

Άρθρο 53 – Σχολές – σεμινάρια προπονητών

 1. Σχολές Προπονητών στο άθλημα του Τζούντο λειτουργούν στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
 2. Για τον Ελληνικό χώρο προβλέπεται η λειτουργία Εθνικής Σχολής Προπονητών Τζούντο στο Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας                    ( Ε.Κ.Α.Ε.Τ.).
 3. Οι κατηγορίες των Προπονητών Τζούντο της πιο πάνω Σχολής του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.  ορίζονται με απόφασή του, η δε διάρκεια των μαθημάτων για την ΄΄Γ΄΄  κατηγορία είναι τουλάχιστον οκτώ ( 8 ) μήνες.
 4. Για την αναγνώριση των πτυχίων από Σχολές Προπονητών Τζούντο του Εξωτερικού συγκροτείται με απόφαση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ειδική Πενταμελής Επιτροπή στην οποία μετέχουν από την Ε.Ο. Τζούντο με απόφαση του Δ.Σ. ένας  εκπρόσωπος του Δ.Σ. και ένας πτυχιούχος προπονητής της ανωτάτης κατηγορίας ή ο Ομοσπονδιακός Προπονητής.
 5. Οι Επιθυμούντες να παρακολουθήσουν μαθήματα σε Σχολές Προπονητών Τζούντο στο Εξωτερικό θα πρέπει προηγούμενα να εξετάσουν την δυνατότητα αναγνώρισής τους από το Ε.Κ.Α.Ε.Τ.
 6. Μέχρι τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Προπονητή από το Ε.Κ.Α.Ε.Τ., η Γ.Γ.Α. μπορεί με απόφαση και με δαπάνες τις να λειτουργεί περιοδικές σχολές προπονητών. Η Ε. Ο. Τζούντο μέχρι την λειτουργία της εθνικής σχολής προπονητών του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. υποχρεούται να διοργανώνει σε συνεργασία με την Γ.Γ.Α. κάθε έτος σχολή προπονητών Γ΄ κατηγορίας και κάθε δύο έτη σχολή προπονητών Β΄ και Α΄ κατηγορίας σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο της παρούσης παραγράφου. Η υποχρέωση αυτή της Ομοσπονδίας εξαρτάται από τη σχετική απόφαση της Γ.Γ.Α. για την ίδρυση  και λειτουργία των σχολών αυτών ύστερα από αντίστοιχα αιτήματα  της Ε.Ο. Τζούντο.
 7. Για τη διαρκή επιμόρφωση των Προπονητών Τζούντο η Ομοσπονδία φροντίζει για τη λειτουργία ετησίως σχετικών σεμιναρίων με δικαίωμα παρακολούθησης από όλους τους Προπονητές. Τα Σεμινάρια αυτά περιλαμβάνονται και στο Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα.
 8. Στα Σεμινάρια αυτά το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να ορίζει ένα ενδεικτικό ποσό που θα καταβάλλεται από τους διδασκόμενους, για τη κάλυψη μέρους των δαπανών τους, ενώ μπορεί να προβλέψει και επιδότηση των συμμετεχόντων ως επιπλέον κίνητρο συμμετοχής.
 9. Για τις σχολές Προπονητών Τζούντο που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 2 και 6 εκδίδεται  από το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. και τη Γ.Γ.Α. αντίστοιχα κανονισμός λειτουργίας τους που περιλαμβάνει τα προσόντα των εκπαιδευτών, των υποψηφίων προπονητών,  το επίπεδο σπουδών και άλλα συναφή θέματα.
 10. Δικαίωμα συμμετοχής και φοίτησης στις Σχολές αυτές έχουν όλοι οι Προπονητές Τζούντο που συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό της Σχολής προσόντα.

Άρθρο 54 – Ι. Γενικά περί διαιτησίας του τζούντο

 1. Σύμφωνα  με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο η διαιτησία του αθλήματος του Τζούντο υπάγεται στη Ομοσπονδία Τζούντο  και σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο οι αρμοδιότητες της Διαιτησίας ασκούνται από την Ε.Ο. Τζούντο εφόσον δεν υπάρχει Ομοσπονδία ή σύνδεσμος Διαιτητών Τζούντο.
 2. Η Ε.Ο. Τζούντο έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία και εξουσία στη Διαιτησία του Τζούντο.
 3. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ορίζονται οι Επιτροπές Διαιτησίας  : Κ.Ε.Δ., Ε.Ο.Δ., Π.Ε.Δ. και Ε.Ε.Δ. όπως προβλέπεται στο άρθρο 60 του παρόντος Κανονισμού.
 4. Το Δ.Σ. ύστερα από απόφαση της Ε.Ο.Δ. ορίζει τους Διαιτητές στις προκηρύξεις των επίσημων αγώνων Τζούντο.
 5. Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου του Κανονισμού αυτού αφορούν όλους όσους ασχολούνται με  διαιτητικό έργο, δηλ. Διαιτητές, Παρατηρητές, Χρονομέτρες και Σημειωτές.
 6. Η Διαιτησία του Τζούντο θεωρείται λειτούργημα  και ως εκ τούτου απαιτεί : προσοχή, γνώση, εμπειρία, ικανότητα, αμεροληψία, συνέπεια, ευθύνη και εμφάνιση. Επίσης η σωστή Διαιτησία συμβάλλει στην εξέλιξη του αγωνίσματος του Τζούντο.

Άρθρο 54 – ΙΙ. Κωλύματα οργάνων ασχολούμενων με διαιτητικό έργο

 1. Για να γίνει κάποιος Διαιτητής στο Τζούντο θα πρέπει να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος IV.
 2. Το αυτό ισχύει και για τους Κριτές, Χρονομέτρες. Σημειωτές και Παρατηρητές Διαιτησίας.
 3. Ομοίως τα Μέλη των διαφόρων Επιτροπών Διαιτησίας έχουν την αυτή ως; άνω υποχρέωση.
 4. Οι Διαιτητές, οι Χρονομέτρες, και  οι Βαθμολογητές δεν μπορεί να παρέχουν Διαιτητικό Έργο σε επίσημους  αγώνες εφόσον διατηρούν οι ίδιοι ή η σύζυγος ή τα τέκνα ή οι γονείς τους κατάστημα αθλητικών ειδών.
 5. Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα της Διαιτησίας δεν επιτρέπεται να είναι Μέλη Δ.Σ. ή Ε.Ε.  Σωματείου ή αντιπρόσωποί  του στην Ομοσπονδία.
 6. Επί πλέον των ανωτέρω το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να ορίζει και άλλα κωλύματα που δυνατόν να επηρεάζουν την απόδοση των Διαιτητών.
 7. Εφόσον η απόφαση του Δ.Σ. ορίσει όρια ηλικίας πέραν των οποίων οι διαιτητές δεν μπορούν να παρέχουν Διαιτητικό Έργο, τότε αυτοί οι διαιτητές χάνουν την ιδιότητα του Διαιτητού Τζούντο για το υπόλοιπο της ζωής τους και δεν μπορούν να θεωρηθούν μη εν ενεργεία διαιτητές.
 8. Εθνικός ή Διεθνής Διαιτητής μπορεί με υπεύθυνη δήλωσή του να παραιτηθεί της ιδιότητας του Διαιτητή. Σε αυτή τη περίπτωση ο πρώην διαιτητής δεν θα μπορεί να ασχοληθεί με οποιοδήποτε διαιτητικό έργο του Τζούντο για το υπόλοιπο της ζωής του και συνεπώς δεν θεωρείται μη εν ενεργεία διαιτητής.
 9. Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου  49 ισχύουν και για τους Διαιτητές των παραπάνω παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 55 – Κατηγορίες & προσόντα διαιτητών

  1. Ο υποψήφιος Διαιτητής Τζούντο πρέπει να συγκεντρώνει τα παρακάτω προσόντα:

α. Να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

β. Να έχει μαύρη ζώνη στο Τζούντο ( 1 DAN τουλάχιστον ).

γ. Να είναι εγγεγραμμένος ως Μέλος σε Σύλλογο που διατηρεί τμήμα Τζούντο ή να είναι αθλητής ή Προπονητής στο Τζούντο.

δ. Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το Σεμινάριο για νέους Διαιτητές επιτυγχάνοντας στις σχετικές εξετάσεις που διοργανώνονται για αυτό το λόγο από την Ε.Ο. Τζούντο.

 1. Για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε Διαιτητές το Δ.Σ. με απόφασή του, ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Δ., ορίζει διαφορετική απαίτηση, από αυτή που αναφέρεται στο εδάφιο (β) της προηγούμενης παραγράφου.
 2. Οι κατηγορίες Διαιτητών Τζούντο στην Ε.Ο. Τζούντο είναι οι εξής :

  α. Δόκιμοι Διαιτητές.

  β. Εθνικοί Διαιτητές.

  γ.  Διεθνείς Διαιτητές  Β΄ ( δηλ. EJU ή CONTINENTAL )

  δ.  Διεθνείς Διαιτητές Α΄ ( δηλ. IJF )

Άρθρο 56 – Δόκιμοι διαιτητές τζούντο

 

  1. Για να ονομαστεί κάποιος /α Δόκιμος Διαιτητής θα πρέπει :

α. Να αποφοιτήσει επιτυχώς από το σχετικό Σεμινάριο που διοργανώνεται από την Ε.Ο. Τζούντο.

β. Να επιτύχει στις εν συνεχεία εξετάσεις που είναι γραπτές- προφορικές και πρακτικές. Ο σχετικός βαθμός επιτυχίας ορίζεται από την Κ.Ε.Δ.

 1. Όποιος ονομάζεται Δόκιμος Διαιτητής παραλαμβάνει από την Κ.Ε.Δ. την απόφαση της ονομασίας του ως Δόκιμος Διαιτητής.
 2. Επί ένα ( 1 ) έτος χρησιμοποιείται στην αρχή ως βαθμολογητής, μετά ως χρονομέτρης και αργότερα ως κριτής, σύμφωνα με την εξέλιξή του και σχετική απόφαση της Κ.Ε.Δ.
 3. Μερίμνη του Διαιτητή  θα καταγράφονται στο Βιβλιάριο Διαιτητού, που εκδίδεται  από την Κ.Ε.Δ, οι παρουσίες, τα καθήκοντα και άλλες παρατηρήσεις του Υπεύθυνου Διαιτησίας των Αγώνων,

Άρθρο 57 – Εθνικοί διαιτητές

 1. Ο ονομασθείς και χρησιμοποιηθείς Δόκιμος Διαιτητής καλείται από την Κ.Ε.Δ. να παρακολουθήσει το επόμενο πλήρες Σεμινάριο Διαιτησίας.
 2. Μετά την επιτυχία του στις αντίστοιχες εξετάσεις γραπτές, προφορικές  και πρακτικές, με βαθμό επιτυχίας που ορίζεται από την Κ.Ε.Δ. ονομάζεται Εθνικός Διαιτητής και  παραλαμβάνει  σχετικό Δίπλωμα από την Κ.Ε.Δ.
 3. Μετά την ονομασία του χρησιμοποιείται σε καθήκοντα που ορίζονται από την Κ.Ε.Δ. και  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται κατά την κρίση της.
 4. Παρακολουθεί όλα τα Σεμινάρια Διαιτησίας που γίνονται.
 5. Ενημερώνεται διαρκώς με τις τυχόν επερχόμενες αλλαγές στον Διεθνή Κανονισμό Αγώνων.
 6. Ο Εθνικός Διαιτητής φροντίζει να ενημερώνεται το βιβλιάριό του με τις παρουσίες στην Διαιτησία Αγώνων, τα καθήκοντα και λοιπά στοιχεία.

Άρθρο 58 – Διεθνείς διαιτητές

 1. Ο Εθνικός Διαιτητής  ύστερα από επιτυχημένη παρουσία στο χώρο της Διαιτησίας στην Ελλάδα και πιθανόν στο Εξωτερικό και φυσικά έχοντας παρακολουθήσει όλα τα μέχρι τότε Σεμινάρια  Διαιτησίας  που έχει διοργανώσει η Κ.Ε.Δ., μπορεί να προταθεί για υποψήφιος Διεθνής Διαιτητής Β΄ ( EJU ) από την Κ.Ε.Δ., εφόσον παράλληλα συγκεντρώνει και τα επί πλέον απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται από την EJU ( Αγγλικά, ή Γαλλικά, Ηλικία, κ.λ.π. ) και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο από το Δ.Σ.
 2. Στην συνέχεια η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία είναι αρμόδια για την ονομασία του ως Διεθνή Διαιτητή Β΄, αφού εν τω μεταξύ έχει παρακολουθήσει σχετικό Σεμινάριο στο Εξωτερικό  και επιτύχει  στα ορισθέντα  Τουρνουά και στις εξετάσεις.
 3. Μετά την ονομασία του ως Διεθνής Διαιτητής Β΄ στο Τζούντο καλείται από την EJU σε Διεθνείς Διοργανώσεις και είναι υποχρεωμένος να κάνει τις αναγκαίες παρουσίες.
 4. Η προαγωγή του Διεθνή Διαιτητή Β΄ στην Α΄ Κατηγορία γίνεται όπως ορίζεται  από τη σχετική διαδικασία της IJF.

Άρθρο 59 – Υποχρεώσεις και καθήκοντα διαιτητών

  1. Δεδομένου ότι η Διαιτησία όπως αναφέρεται στη παράγραφο 6 του άρθρου 54 είναι λειτούργημα, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Διαιτητού είναι τα ακόλουθα :

α. Να είναι γνώστης του Κανονισμού Αγώνων και να τον εφαρμόζει πιστά.

β. Να παρακολουθεί όλα τα Σεμινάρια που οργανώνονται από την Κ.Ε.Δ.

γ. Να ενημερώνεται διαρκώς και επακριβώς για τις τυχόν τροποποιήσεις του  Διεθνούς Κανονισμού Αγώνων.

δ. Να διατηρεί την τεχνική κατάρτισή του στο Τζούντο σε άριστο επίπεδο.

ε. Να λαμβάνει μέρος τουλάχιστον σε 3 επίσημες διοργανώσεις της Ομοσπονδίας το χρόνο εφόσον καλείται από την Ε.Ο.Δ.

στ. Να αγωνίζεται με εντεταμένη την προσοχή του στον Αγώνα.

ζ. Να μην επηρεάζεται στις αποφάσεις  του από εξωτερικούς παράγοντες ή γενικά Τρίτους.

η. Κατά τη διάρκεια του Αγώνα να αγωνίζεται  τελείως ανεξάρτητα  και ανεπηρέαστα από τυχόν προσωπικά ή συντεχνιακά  συμφέροντα ή από συμπάθεια ή αντιπάθεια ή ακόμη εμπάθεια προς έναν Αθλητή, ή Παράγοντα ή Σωματείο.

θ. Κατά τη διάρκεια των Αγώνων να παραμένει στη προκαθορισμένη  για τους Διαιτητές θέση και να ασχολείται μόνο με τη Διαιτησία.

ι. Να εκτελεί αμέσως  οποιοδήποτε έργο Διαιτησίας του ανατεθεί από  τον Υπεύθυνο Διαιτησίας ( χρονόμετρα, πίνακες, έλεγχος αθλητών, κ.λ.π. ).

ια. Να αγωνίζεται  πάντα με την επίσημη στολή  που του έχει χορηγηθεί από την Ομοσπονδία.

ιβ. Η συμπεριφορά του κατά την διάρκεια των Αγώνων να είναι τέτοια ώστε νε μη θίγεται  το κύρος της Διαιτησίας, όπως :

 • Να μη δίνει συμβουλές σε αθλητές ( κοουτσάρισμα )
 • Να μη σχολιάζει τις αποφάσεις των συναδέλφων του.
 • Να μην χλευάζει ούτε και να κατακρίνει  αποτελέσματα Αγώνων.
 • Να μην χειροκροτεί ή αντίθετα βρίζει τον αθλητή (του Σωματείου του)  που τυχόν κέρδισε ή έχασε.
 • Να μην διαπληκτίζεται με Αθλητές ή Προπονητές ή Διαιτητές  ή Παράγοντες ή το Κοινό για οποιοδήποτε θέμα στη διάρκεια  των αγώνων.
 • Να μην διαιτητεύει σε αγώνα που αγωνίζεται αθλητής του Σωματείου του οποίου μέλος είναι ο ίδιος ο διαιτητής.
 • Να παραπέμπει τα τυχόν προς αυτόν παράπονα Διαιτησίας στον Υπεύθυνο Διαιτησίας των αγώνων.
 • Να φροντίζει ώστε να μην θίγονται οι συνάδελφοί του  για τις αποφάσεις τους που τυχόν αμφισβητούνται από άλλους παράγοντες ( αθλητές, προπονητές, διαιτητές, σωματειακούς παράγοντες, κ.λ.π. ).
 • Να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Διαιτησίας  την αντικατάστασή  του όταν νιώσει ότι  δεν βρίσκεται  σε καλή σωματική ή ψυχική κατάσταση ή ότι δεν θα μπορέσει να διαιτητεύσει άψογα.
 • Τέλος να ενημερώσει εγκαίρως την Επιτροπή Διαιτησίας αν για κάποιο λόγο δεν θα μπορέσει να λάβει  μέρος σε Αγώνες που ορίστηκε Διαιτητή
 1. Υποχρέωση των Διαιτητών είναι η υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως ισχύει για τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο. Τζούντο σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 4  του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 60 – Τα όργανα της διαιτησίας του τζούντο

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

α. Σκοπός των Επιτροπών Διαιτησίας είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής και ανεξάρτητης διαιτησίας  στο άθλημα του Τζούντο και η πραγματοποίηση της σωστότερης διεξαγωγής των αγώνων αλλά και ο έλεγχος  των προσώπων που παρέχουν διαιτητικό έργο.

β. Τα Μέλη των Επιτροπών Διαιτησίας Κ.Ε.Δ., Ε.Ο.Δ., Π.Ε.Δ. και Ε.Ε.Δ., ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

γ. Η θητεία των Μελών των Επιτροπών Διαιτησίας είναι ίση με αυτή των μελών του Δ.Σ. της Ε.Ο. Τζούντο.

δ. Τα διορισθέντα  μέλη των Επιτροπών αυτών , ειδοποιούνται εγκαίρως και εγγράφως από την Ομοσπονδία.

ε. Μετά το διορισμό τους τα Μέλη των Επιτροπών αυτών, εκτός της Κ.Ε.Δ. συνεδριάζουν  για την εκλογή  του Προεδρείου τους,  και ενημερώνουν σχετικά εγκαίρως την Κ.Ε.Δ. και το Δ.Σ.

στ. Η λειτουργία των Επιτροπών Διαιτησίας όσον αφορά στα θέματα περί σύγκλησης, συνεδρίασης, απαρτίας, πλειοψηφίας, λήψης απόφασης, τήρηση πρακτικών, κ.λ.π., στηρίζεται στα αντίστοιχα ισχύοντα για τα Συμβούλια, Επιτροπές, κ.λ.π. πολυπρόσωπα όργανα.

ζ. Οι Επιτροπές Διαιτησίας Ε.Ο.Δ., Π.Ε.Δ., και Ε.Ε.Δ. αναφέρουν στην Κ.Ε.Δ. κάθε ανωμαλία  στη λειτουργία τους ή έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των μελών τους.

η. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία Επιτροπή Διαιτησίας με εξαίρεση τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Δ. ο οποίος είναι μέλος της Κ.Ε.Δ.

θ. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Κ.Ε.Δ., Ε.Ο.Δ., και Ε.Ε.Δ. είναι οριστικές και δεν προσβάλλονται ενώπιον άλλου οργάνου.

ι. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους από μία Επιτροπή ή μείωσης για οποιοδήποτε λόγο του αριθμού των μελών τους. όπως αυτά ορίζονται στη σύνθεση κάθε Επιτροπής. το Δ.Σ. συμπληρώνει τις Επιτροπές με τα αναγκαιούντα ελλείποντα μέλη.

ια. Οσάκις επιβάλλεται η λήψη απόφασης από τις Επιτροπές Διαιτησίας, η σύγκληση  της συνεδρίασης αυτής πρέπει να γίνεται μέσα σε 5 μέρες από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης ή πρόσκλησης από την Ε.Ο. Τζούντο ή άλλη Επιτροπή.

ιβ. Οι προτάσεις, εισηγήσεις  και αποφάσεις των Επιτροπών Διαιτησίας πρέπει να αποστέλλονται στους αποδέκτες μέσα σε 5 μέρες από τη λήψη τους.

ιγ. Σε περίπτωση ανάγκης απολογίας ή εξέτασης διαιτητών, μαρτύρων κ.λ.π. το χρονικό όριο του προηγουμένου εδαφίου διπλασιάζεται.

 

 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (  Κ.Ε.Δ. )

  α. Συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ., μέσα σε 30 μέρες από την εκλογή του, και
  αποτελείται από 5 Μέλη, που κατά τεκμήριο είναι οι καλύτεροι και παλαιότεροι διαιτητές στο Τζούντο.

  β. Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
  γ. Οι αρμοδιότητες της Κ.Ε.Δ. είναι οι εξής :

  1. Η ενίσχυση του έργου της Ε.Ο. Τζούντο στη σχεδίαση, τη χάραξη και τη  βελτίωση της Διαιτησίας.
  2. Η εισήγηση προς το Δ.Σ. για την οργάνωση σεμιναρίων   ονομασίας και  επιμόρφωσης των διαιτητών.
  3. Η παρακολούθηση του έργου των διαιτητών.
  4. Η επιλογή των διαιτητών.
  5. Η αξιολόγηση των διαιτητών.
  6. Η προαγωγή των διαιτητών στις επόμενες κατηγορίες.
  7. Η επιλογή των παρατηρητών και υπευθύνων διαιτησίας στους πίσημους  αγώνες.
  8. Ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων και η εισήγηση προς το Δ.Σ. για την προώθηση Εθνικών Διαιτητών σε Διεθνείς.
  9. Η κατάρτιση του πίνακα των Ελλήνων Διαιτητών Τζούντο.
  10. Η έκδοση των διπλωμάτων στους Διαιτητές.
  11. Η έκδοση και διαρκής ενημέρωση του βιβλιαρίου των Διαιτητών.
  12. Η διατήρηση φακέλου των Διαιτητών  με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
  13. Η πρόταση προς την Ε.Ο. Τζούντο για τη συγκρότηση των Ε.Ο.Δ., Π.Ε.Δ., Ε.Ε.Δ., όπως προβλέπεται.
  14. Η αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος που ανατίθεται σε αυτή από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

  δ.  Η Κ.Ε.Δ. μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να αποτελείται και από 7 ή 9 ή 11 μέλη, όμως σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να  έχει λιγότερα από  πέντε ( 5 ) Μέλη.

 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ( Ε.Ο.Δ. )

  α. Η Ε.Ο.Δ. είναι υποεπιτροπή της Κ.Ε.Δ. και αποτελείται από τρία Μέλη  ορισθέντα από το Δ.Σ. από πίνακα 6 τουλάχιστον Διαιτητών που εισηγείται η   Κ.Ε.Δ.

  β. Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Δ. πρέπει να είναι ταυτόχρονα και  μέλος της Κ.Ε.Δ.

  γ. Η αρμοδιότητα της Ε.Ο.Δ. είναι ο ορισμός των διαιτητών που θα λαμβάνουν μέρος στους επίσημους αγώνες Τζούντο μετά από σχετική έγκαιρη ειδοποίηση  από την Ε.Ο. Τζούντο.

  δ. Η Ε.Ο.Δ. φροντίζει ώστε όλοι οι ικανοί διαιτητές Τζούντο που αναφέρονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Κανονισμού αυτού και περιλαμβάνονται στον  πίνακα διαιτητών που καταρτίζει η Κ.Ε.Δ. σύμφωνα με τη προηγούμενη  παράγραφο, να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν εκ περιτροπής στους  επίσημους αγώνες.

  ε. Μετά τον ορισμό των Διαιτητών και λοιπών οργάνων Διαιτησίας από την Ε.Ο.Δ.  η  Ομοσπονδία αναγράφει αυτούς στις προκηρύξεις των αγώνων και φροντίζει  για  την ειδοποίησή τους.

  στ. Σε περίπτωση κωλύματος ορισθέντος Διαιτητή, αυτός ειδοποιεί την Ε.Ο.Δ. η οποία μεριμνά για την αντικατάστασή του.

  ζ. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αντικατάστασης ενός Διαιτητή ( ανωτέρα βία, κ.λ.π. ), η Ε.Ο.Δ. φροντίζει να καλύψει το κενό με εφεδρικό  Διαιτητή  που έχει κληθεί εγκαίρως.

  η. Η Ε.Ο.Δ. ορίζει Διαιτητές σε μη επίσημους αλλά εγκεκριμένους από την Ε.Ο.  Τζούντο αγώνες, ύστερα από απόφαση της Κ.Ε.Δ.

 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ( Π.Ε.Δ. )

  α. Η Π.Ε.Δ. είναι υποεπιτροπή της Κ.Ε.Δ. και αποτελείται από 3 Μέλη ορισθέντα από το Δ.Σ. από πίνακα 6 τουλάχιστον διαιτητών που πρότεινε η  Κ.Ε.Δ.

  β. Κύριο έργο της Π.Ε.Δ. είναι η επιβολή πειθαρχικών ποινών στους Διαιτητές για παραβάσεις που αφορούν την άσκηση των αγωνιστικών καθηκόντων τους, στους αγώνες των Εθνικών Πρωταθλημάτων.

  γ. Η Π.Ε.Δ.  αναλαμβάνει τη διαδικασία της τυχόν επιβολής της ποινής κατά  Διαιτητού, μόνο ύστερα από έγγραφη καταγγελία του ενδιαφερόμενου προς την  Ομοσπονδία, το πολύ μέσα σε ένα μήνα από την παράβαση, η οποία και  προσδιορίζεται επακριβώς.

  δ. Μετά την επιβολή της ποινής σε διαιτητή αυτός ειδοποιείται από την Π.Ε.Δ. μέσω της Ομοσπονδίας.

  ε. Οι αποφάσεις της Π.Ε.Δ. επιδέχονται έφεση ενώπιον της Ε.Ε.Δ.
  στ. Παραβάσεις Διαιτητών που δεν αφορούν την περίπτωση του πιο πάνω εδαφίου  β της παρούσης παραγράφου εξετάζονται από το Δ.Σ. με ή χωρίς  πρόταση   της Π.Ε.Δ.

  ζ. Επιβαλλόμενες ποινές από την Π.Ε.Δ., για τις οποίες δεν θα ασκηθεί έφεση, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο επικυρώνονται από το Δ.Σ. εφόσον  τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία.

 4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ( Ε.Ε.Δ. )

  α. Η  Ε.Ε.Δ. αποτελείται από 3 Μέλη οριζόμενα από το Δ.Σ. από πίνακα 6 τουλάχιστον διαιτητών που πρότεινε η  Κ.Ε.Δ.

  β. Ο Πρόεδρος  της  Ε.Ε.Δ. όπως και σε όλες τις Επιτροπές ορίζεται από το Δ.Σ.

  γ. Η  Ε.Ε.Δ. επιλαμβάνεται  των τυχόν εφέσεων που θα ασκηθούν από   Διαιτητές στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή από την Π.Ε.Δ.

  δ. Η άσκηση της έφεσης  του τιμωρηθέντος Διαιτητή γίνεται μέσα σε 5 μέρες   από την κοινοποίηση ή γνώση της απόφασης της επιβολής ποινής από την  Π.Ε.Δ.

  ε. Η πειθαρχική δικαιοδοσία της .Ε.Ε.Δ., όπως και της Π.Ε.Δ. ( εδάφιο β της  προηγούμενης παραγράφου ), εξαντλείται στον έλεγχο των Διαιτητών όσον   αφορά την άσκηση των αγωνιστικών τους καθηκόντων.

  στ. Η επιβαλλόμενη ποινή από την Ε.Ε.Δ. υποχρεωτικά επικυρώνεται  από το Δ.Σ., σύμφωνα με το εδάφιο ( θ ) της 1ης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εκτός εάν κριθεί ότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Σε αυτή τη περίπτωση αναπέμπεται στην Ε.Ε.Δ. για τα περαιτέρω.

Άρθρο 61 – Αποζημιώσεις διαιτητών

 1. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και ύστερα από σχετική πρόταση της Κ.Ε.Δ. ορίζονται τα ποσά των διαφόρων αποζημιώσεων  των Διαιτητών, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικονομικές δυνατότητες της Ομοσπονδίας.
 2. Τα ποσοστά της αποζημίωσης των Διαιτητών των επίσημων αγώνων ορίζονται ως κατωτέρω :

  α. Εθνικοί ή Διεθνείς Διαιτητές,  100 %.

  β. Δόκιμοι Διαιτητές χρησιμοποιούμενοι στο ΤΑΤΑΜΙ, 60 %.

  γ.  Χρονομέτρες και σημειωτές Διαιτητές, 50 %.

  δ.  Διαιτητές χρησιμοποιούμενοι στη Γραμματεία αγώνων, 100%

  ε.  Παρατηρητές Διαιτησίας, 110 %.

  στ.Υπεύθυνος Διαιτησίας, 120 %.

 3. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις αφορούν σε διάρκεια αγώνων μέχρι 6 ωρών. Για μεγαλύτερη διάρκεια αγώνων καταβάλλεται ποσοστό 20 % για κάθε επιπλέον ώρα απασχόλησης.
 4. Διαιτητής που αποβάλλεται από τους αγώνες για αντίστοιχο παράπτωμα δεν δικαιούται καμιάς αποζημίωσης για την ημέρα της τιμωρίας του.
 5. Οι αποζημιώσεις των Διαιτητών που διδάσκουν σε Σεμινάρια ορίζονται ανά ημέρα ή ώρα με απόφαση του Δ.Σ.
 6. Σε μη επίσημους αγώνες αλλά εγκεκριμένους από την Ε.Ο. Τζούντο  oι αντίστοιχες  αποζημιώσεις,  στους Διαιτητές ορίζονται από τον διοργανωτή Σύλλογο με συνεννόηση της Κ.Ε.Δ.
 7. Πέραν των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους αποζημιώσεις, οι Διαιτητές αποζημιώνονται εφόσον προβλέπονται και με  τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καθώς και μεταφοράς με τα μέσα της Ομοσπονδίας.
 8. Η αναφερόμενη στη πιο πάνω παράγραφο 3 διάρκεια των αγώνων της ημέρας ( δηλ. από την έναρξη του πρώτου αγώνα μέχρι τη λήξη του τελευταίου αγώνα ), ορίζεται σε υπηρεσιακό σημείωμα που υπογράφεται από τους Υπεύθυνους Γραμματείας, Διαιτησίας και της Τέλεσης των Αγώνων ή του Αλυτάρχη, και υποβάλλεται στον Ταμία.

Άρθρο 62 – Σεμινάρια διαιτησίας τζούντο

  1. Ο σκοπός των Σεμιναρίων Διαιτητών είναι :

α. Η δημιουργία νέων Διαιτητών.

β. Η διαρκής επιμόρφωση των διαιτητών.

γ. Η ενημέρωση των Διαιτητών σε τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις του  περιεχομένου του Διεθνούς Κανονισμού Αγώνων.

δ. Η προετοιμασία των υποψηφίων Διεθνών Διαιτητών.

ε. Το φρεσκάρισμα των γνώσεων των Κανόνων  πριν από τους αγώνες.

  1. Τα Σεμινάρια Διαιτησίας διοργανώνονται με απόφαση του Δ.Σ.  ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Δ.
  2. Μετά την έγκριση της οργάνωσης των Σεμιναρίων η Κ.Ε.Δ. ετοιμάζει την ύλη και ορίζει τους διδάσκοντες σε αυτά.
  3. Στα Σεμινάρια Διαιτησίας και για τη κάλυψη μέρους των εξόδων λειτουργίας τους, το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να ορίζει ένα ενδεικτικό ποσό που θα καταβάλλεται από τους διδασκόμενους.
  4. Τα Διεθνή Σεμινάρια Διαιτησίας που διοργανώνονται από την EJU  γίνονται :

α. Για υποψήφιους Διεθνείς Διαιτητές.

β. Για ενημέρωση των ήδη Διεθνών Διαιτητών.

γ. Για την προαγωγή Διαιτητών Β΄ σε Α΄.

 1. Η επιλογή των Διαιτητών που θα παρακολουθήσουν Σεμινάρια υποψηφίων Διεθνών Διαιτητών  γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Δ.

Άρθρο 63 – Ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα

 1. Το ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα Τζούντο (καλεντάρι) για το Εσωτερικό και Εξωτερικό καταρτίζεται από το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω :

  α. Την ανάγκη συμμετοχής των αθλητών σε όσο περισσότερους αγώνες κατά το  δυνατόν.

  β. Την πρόταση του Ομοσπονδιακού Προπονητή και του Τεχνικού Συμβούλου ή και του Ειδικού Συνεργάτη.

  γ. Τις προβλεπόμενες διοργανώσεις στο Εξωτερικό.

  δ. Τις Εθνικές και Διεθνείς ανάγκες της Ομοσπονδίας.

  ε. Την διάθεση των αναγκαιούντων κονδυλίων  του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού.

 2. Το εν λόγω ετήσιο πρόγραμμα των προτεινόμενων Αγώνων και συμμετοχών της Ομοσπονδίας, όπως αναφέρεται και στη παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Κανονισμού αυτού. αποτελεί παράρτημα του Προϋπολογισμού που υποβάλλεται  στη Γ.Γ.Α. μέχρι τις 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους.
 3. Μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού όπως  προβλέπεται, αναθεωρείται εφόσον υπάρξει ανάγκη ή επιβληθεί   το ετήσιο Αγωνιστικό πρόγραμμα στα όρια  της έγκρισης του Προϋπολογισμού.
 4. Μετά την αναθεώρηση του προγράμματος όπως ορίζεται στη προηγούμενη παράγραφο, ουδεμία διοργάνωση αγώνων ή συμμετοχή σε αγώνες ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις πέραν όσων αναθεωρήθηκαν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης συμμετοχής ή διοργάνωσης αγώνων ή ακόμη και παράλειψής της στην κατάρτιση, ζητείται προέγκριση της Γ.Γ.Α. αναφέροντας και το τυχόν κονδύλι του Προϋπολογισμού που θα υπαχθεί τέτοια  εκδήλωση ή ζητώντας αντίστοιχη επί πλέον επιχορήγηση.
 6. Στο αγωνιστικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται αναλυτικά εκτός από τους αγώνες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και τα σεμινάρια Διαιτησίας στο Εσωτερικό και Εξωτερικό, τα σεμινάρια Προπονητικής εσωτερικού και εξωτερικού, και η τυχόν δημιουργία Σχολών Προπονητών Τζούντο.
 7. Επίσης περιλαμβάνονται και τα Τεχνικά Συνέδρια Τζούντο που γίνονται από τη EJU και την IJF καθώς και άλλες προγραμματισμένες διεθνείς υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας.
 8. Οι διεθνείς αγώνες Τζούντο μεγάλης σημασίας που γίνονται στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα δεν έχει  όμως υπολογιστεί το κόστος τους σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 65 του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 64 – Επίσημοι αγώνες Τζούντο

 1. Επίσημοι αγώνες Τζούντο σύμφωνα με τον Αθλητικό     Νόμο είναι οι αγώνες   που διοργανώνονται από την Ε.Ο. Τζούντο ή διεξάγονται με την έγκρισή της.
 2. Έτσι Επίσημοι αγώνες Τζούντο θεωρούνται οι πάσης φύσεως αγώνες που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία στην Ελλάδα.
 3. Ομοίως Επίσημοι αγώνες είναι  οι πάσης φύσεως Διεθνείς  αγώνες και Διεθνή Τουρνουά Α και Β που συμμετέχουν οι Εθνικές Ομάδες Τζούντο και γίνονται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
 4. Επίσης οι Ευρωπαϊκοί διασυλλογικοί αγώνες  Τζούντο Ανδρών – Γυναικών (CLUB CUP) που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό με τη συμμετοχή των Πρωταθλητών και Δευτεραθλητών Συλλόγων  των Ομαδικών αγώνων σύμφωνα με τον αντίστοιχο Κανονισμό της EJU θεωρούνται επίσημοι αγώνες.
 5. Οποιασδήποτε άλλης μορφής αγώνες δεν θεωρούνται επίσημοι και επομένως δεν λαμβάνονται  υπόψη για τη συμπλήρωση  των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 3  του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο  65 – Αγώνες στην Ελλάδα

 

  1. Οι επίσημοι Αγώνες Τζούντο των ατομικών και Ομαδικών Πρωταθλημάτων είναι οι εξής :

α. Πανελλήνιοι Αγώνες  όλων των κατηγοριών. ( ατομικοί )

β. Διασυλλογικοί Αγώνες ή Διασυλλογικό Πρωτάθλημα όλων των κατηγοριών. (ατομικοί )

γ. Πανελλήνιοι Ομαδικοί Αγώνες Ανδρών – Γυναικών (ομαδικοί)

δ. Τοπικά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών. ( ατομικοί )

ε. Περιφερειακά Πρωταθλήματα επίσης όλων των κατηγοριών. (ατομικοί )

στ. Άλλοι Αγώνες που θα γίνουν με προκήρυξη της Ομοσπονδίας ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

  1. Οι Διεθνείς Αγώνες που μπορούν να γίνονται στην Ελλάδα με τις Εθνικές Ομάδες Τζούντο είναι οι  παρακάτω :

α. Βαλκανικοί.

β. Μεσογειακοί.

γ. Πανευρωπαϊκοί.

δ. Παγκόσμιοι.

ε. Ολυμπιακοί.

στ. Διεθνή Τουρνουά.

 1. Το Πανευρωπαϊκό Ομαδικό πρωτάθλημα Συλλόγων ( CLUB CUP ) περιγράφεται στο άρθρο 67 του παρόντος Κανονισμού.
 2. Για τη διοργάνωση των αγώνων της προηγούμενης παραγράφου (2) (β), (γ), (δ), (ε) και όσων από τη περίπτωση (στ) κρίνεται ότι έχουν μεγάλη σημασία για τη χώρα μας, συγκροτούνται με Υπουργική απόφαση Οργανωτικές – Εκτελεστικές Επιτροπές με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου.
 3. Στις Επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου ανατίθεται η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή των αγώνων αυτών.
 4. Οι Επιτροπές αυτές καταρτίζουν τον σχετικό Προϋπολογισμό  όπου υπολογίζονται οι πάσης φύσεως δαπάνες για τους αγώνες αυτούς  και με απόφαση  του Υπουργού Αθλητισμού διατίθενται τα απαραίτητα κονδύλια από τη Γ.Γ.Α.. Δηλαδή αυτής της μορφής αγώνες αναγράφονται στο καλεντάρι όμως δεν υπολογίζονται στα κονδύλια του Προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας.
 5. Μετά το πέρας των αγώνων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και μετά την ακολουθούμενη οικονομική εκκαθάριση οι εν λόγω Επιτροπές παύουν να υπάρχουν και το τυχόν προσωπικό που προσλήφθηκε για την διοργάνωση ή στο τέλος για την εκκαθάριση απολύεται αυτοδίκαια.
 6. Στους αγώνες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συμμετέχουν από απόψεως ιθαγένειας ή υπηκοότητας οι αθλητές ως εξής :

  α. Για  τους Πανελλήνιους Αγώνες, και τους Πανελληνίους Ομαδικούς μόνον Έλληνες Υπήκοοι.

  β. Στους υπόλοιπους αγώνες εκτός των Ελλήνων Υπηκόων μπορούν να συμμετέχουν :

  ι.  Κύπριοι Υπήκοοι μέχρι δύο ( 2 ) ανά Σύλλογο.

  ιι. Ομογενείς, μέχρι δύο (2) ανά Σύλλογο.

  iii. Αλλοδαποί, επίσης μέχρι δύο (2) ανά Σύλλογο.

Άρθρο   66 – Αγώνες στο εξωτερικό

 1. Οι αγώνες Τζούντο που γίνονται στο Εξωτερικό με την ευθύνη της Ομοσπονδίας  είναι οι αναφερόμενοι στη παράγραφο 2 του άρθρου 65 του παρόντος Κανονισμού.
 2. Οι ανωτέρω αγώνες περιλαμβάνονται στο ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα  και τα αντίστοιχα κονδύλια τους στον υποβαλλόμενο Προϋπολογισμό στη Γ.Γ.Α.
 3. Η επιλογή της συμμετοχής  των Εθνικών Ομάδων Τζούντο σε Διεθνή Τουρνουά Α ή Β εξαρτάται από τα εξής :

  α. Την ανάγκη προετοιμασίας των Ομάδων.

  β. Τη δυναμικότητα των συμμετεχόντων Κρατών.

  γ. Τον επιτρεπόμενο αριθμό συμμετοχών και κατηγοριών.

  δ. Τις τυχόν παρεχόμενες διευκολύνσεις.

  ε. Το υπολογιζόμενο κόστος της αποστολής.

 4. Οι επιλεγόμενοι Αθλητές ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόταση του Ομοσπονδιακού Προπονητή και μετά από συνεννόηση με τον Υπεύθυνο των Εθνικών Ομάδων και του Τεχνικού Συμβούλου και του Ειδικού Συνεργάτη εφόσον υπάρχουν.

Άρθρο 67 – Πανευρωπαϊκό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα European Club Cup

 

  1. Το Ομαδικό πρωτάθλημα  μεταξύ Ευρωπαϊκών Συλλόγων ( CLUB CUP) δεν περιλαμβάνεται στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Ομοσπονδίας.
  2. Εφόσον  προκηρυχθεί  και διεξαχθεί  από την Ομοσπονδία  το Ομαδικό Πρωτάθλημα Ελλάδος των Κατηγοριών Ανδρών, Γυναικών  οι Πρωταθλήτριες και Δευτεραθλήτριες  Ομάδες Τζούντο έχουν δικαίωμα  να δηλώσουν συμμετοχή  στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  του επόμενου έτους.
  3. Κάνοντας αυτή τη δήλωση τα Σωματεία της προηγούμενης παραγράφου, με ενημέρωση ή μέσω της  Ομοσπονδίας  αναλαμβάνουν πλήρως την υποχρέωση  της τήρησης  των όρων του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού αυτών των Αγώνων.
  4. Το κόστος  των  Αγώνων κατά τη διεξαγωγή τους στην έδρα του Σωματείου περιλαμβάνει :

α. Το κόστος  της διεξαγωγής των Αγώνων που περιέχει :

ι. Τυχόν κόστος μεταφοράς στρωμάτων.

ιι. Τυχόν ενοικίαση επίπλων και διαφόρων υλικών.

ιιι. Διαμονή, διατροφή, μεταφορά, αποζημίωση των μελών της Γραμματείας και άλλου Τεχνικού Προσωπικού.

iv. Το κόστος Γιατρού ( τυχόν μεταφορά, διαμονή, διατροφή, κ.λ.π. )

β. Το κόστος της αποστολής της Ξένης Ομάδας που σημαίνει  τα έξοδα διαμονής, διατροφής, μεταφοράς 10 ατόμων ( 7 αθλητών και 3 συνοδών ) για το πολύ 3 ημερόνυκτα.

γ. Το κόστος των εισιτηρίων των επιλεγέντων από την EJU Διαιτητών από και  προς τη χώρα τους.
δ. Το κόστος διαμονής, διατροφής, μεταφοράς των Διαιτητών επί τρεις ( 3 ) μέρες το μέγιστο.
ε. Το κόστος αποζημίωσης εκτός έδρας των Διαιτητών  όπως ορίζεται από την EJU.
στ. Η δαπάνη δώρων που τυχόν δοθούν στους Ξένους.

 1. Το κόστος των αγώνων όταν διεξαχθούν σε Ξένο Κράτος περιλαμβάνει :

  α. Το κόστος των  εισιτηρίων της Ελληνικής Ομάδας αποτελούμενη από 10 άτομα ( 7 αθλητές και 3 συνοδοί ).

  β.  Το κόστος αποζημίωσης για τα μικροέξοδα στα Μέλη της αποστολής.

  γ.  Η δαπάνη για δώρα που τυχόν θα αγορασθούν για τους αθλητές και παράγοντες της  ξένης ομάδας

 2. Η Ε.Ο. Τζούντο δεν αναλαμβάνει  κανένα από τα αναφερόμενα στις πιο πάνω παραγράφους (4) & (5) έξοδα.
 3. Οι αγώνες αυτοί θεωρούνται επίσημοι, σύμφωνα με τη παράγραφο (4) του άρθρου 64 του παρόντος Κανονισμού και επιχορηγούνται  κατά περίπτωση από τη Γ.Γ.Α.  προς τα ενδιαφερόμενα Σωματεία ύστερα από σχετική αίτησή τους  στην οποία περιλαμβάνουν αναλυτικά  τα προβλεπόμενα έξοδα.
 4. Επειδή η έγκριση της Γ.Γ.Α. και η χορήγηση του προς έγκριση ποσού απαιτεί αρκετό χρόνο θα πρέπει το ενδιαφερόμενο Σωματείο να ξεκινήσει την αλληλογραφία με τη Γ.Γ.Α. πολύ νωρίτερα από τη προβλεπόμενη έναρξη των αγώνων που θα συμμετάσχει.
 5. Τα Σωματεία που θα λάβουν ιδιαίτερη επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. όπως ορίζεται πιο πάνω οφείλουν να υποβάλλουν σχετικό απολογισμό στη Γ.Γ.Α. με κοινοποίηση στην Ε.Ο. Τζούντο.
 6. Η εξακρίβωση της ορθής συμμετοχής των αθλητών του παρόντος άρθρου αποδεικνύεται με τον έλεγχο των Δελτίων και Διαβατηρίων τους.

Άρθρο 68 – Οργάνωση αποστολών

 1. Οποιαδήποτε αποστολή στο Εξωτερικό γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.
 2. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός και η ανάγκη της αποστολής καθώς και το σχετικό κονδύλι του Προϋπολογισμού και φυσικά τα Μέλη της Αποστολής.
 3. Αν πρόκειται για αποστολή Εθνικής Ομάδας ορίζονται οι αθλητές, ο προπονητής, ο Ιατρός ( εφόσον χρειάζεται ), οι τυχόν διαιτητές, και  ο αρχηγός της αποστολής.
 4.  Με την επιστροφή της αποστολής ο υπεύθυνος ή ο αρχηγός της συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. λεπτομερή έκθεση στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα κ.λ.π. γεγονότα, καθώς και οικονομικό απολογισμό συνυποβάλλοντας και τις τυχόν αποδείξεις των δαπανών.
 5. Αν πρόκειται για αποστολή όπου θα χρειαστεί η συμμετοχή της Ομοσπονδίας        ( δια του Αντιπροσώπου ) σε προτάσεις ή και ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα  θα πρέπει να έχει καθοριστεί και ακολουθηθεί η άποψη του Δ.Σ.
 6. Καμία αποστολή στο Εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο  δεν πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενα να έχει αιτηθεί η έγκριση της Γ.Γ.Α., εφόσον έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό.
 7. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη να πραγματοποιηθεί κάποια αποστολή  στο Εξωτερικό και δεν υπάρχει αντίστοιχο κονδύλι στον Προϋπολογισμό η Ε.Ο. Τζούντο υποβάλλει αίτηση με αναλυτικό Προϋπολογισμό δαπανών στη Γ.Γ.Α. για έκτακτη επιχορήγηση φυσικά πολύ πριν δημιουργηθεί η ανάγκη αυτή.
 8. Εφόσον εγκριθεί η έκτακτη επιχορήγηση σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο και πραγματοποιηθεί η αποστολή, η Ε.Ο. Τζούντο υποχρεούται να υποβάλλει ιδιαίτερο απολογισμό για την αποστολή αυτή τον οποίο θα συμπεριλάβει επίσης και στον ετήσιο απολογισμό της στην Γ.Γ.Α.

Άρθρο 69 – Οργάνωση Camping

 1. Tα CAMPING είναι ειδικά κέντρα όπου μεταβαίνουν οι Αθλητές των Εθνικών Ομάδων Τζούντο με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία και απόδοσή  τους λόγω της συνεχούς καθημερινής προπόνησης με άλλες ισχυρές ομάδες.
 2. Στα κέντρα αυτά επιτυγχάνεται και η αύξηση κατά πολύ της φυσικής κατάστασης των αθλητών με την ευχέρεια διαθέσεως κατάλληλων μέσων , χώρων και εγκαταστάσεων.
 3. Η επιλογή των καταλλήλων Camping  γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόταση του Ομοσπονδιακού Προπονητή με την συνεργασία του Ειδικού Συνεργάτη ή/ και του Τεχνικού Συμβούλου εφόσον διατίθενται στην Ομοσπονδία και του υπεύθυνου των Εθνικών Ομάδων.
 4. Για την επιλογή αυτή λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα εξής:

  α. Η ανάγκη προετοιμασίας των Εθνικών Ομάδων λόγω επικείμενων μεγάλων αγώνων τους.

  β. Οι συμμετέχουσες ξένες ομάδες.

  γ. Οι τυχόν παρεχόμενες διευκολύνσεις (διαμονή , διατροφή κλπ)

  δ. Το συνολικό κόστος της αποστολής.

Άρθρο 70 – Οργάνωση μη επισήμων αγώνων

 1. Κάθε αγώνας Τζούντο που δεν περιλαμβάνεται στις παραγράφους (1, 2 και 3) του άρθρου 65 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 66 του παρόντος κανονισμού δεν θεωρείται Επίσημος με την συνέπεια της εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 64  του κανονισμού αυτού.
 2. Τα σωματεία Τζούντο με σκοπό την συμμετοχή των αθλητών τους σε περισσότερους αγώνες διοργανώνουν με ευθύνη τους άλλης μορφής και ονομασίας αγώνες όπως Ημερίδες, Φιλικούς Αγώνες, κλπ καλώντας σε συμμετοχή τους Συλλόγους της αρεσκείας τους.
 3. Για να εγκριθεί η συμμετοχή των Σωματείων και των Αθλητών τους στους μη επίσημους αγώνες της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει ο διοργανωτής Σύλλογος να ενημερώσει εγγράφως την Ε.Ο. Τζούντο και να έχει σχετική απάντηση της Ομοσπονδίας.
 4. Αγώνες που δικαιολογημένα δεν τύχουν της έγκρισης της Ομοσπονδίας απαγορεύεται να γίνουν , διαφορετικά τα Σωματεία και οι Αθλητές Τζούντο που θα συμμετάσχουν σε αυτούς παραβιάζουν τον Αθλητικό Νόμο και τα άρθρα 99 και 100 του παρόντος Κανονισμού με συνέπεια να υποστούν τις κυρώσεις των άρθρων αυτών καθώς και της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ίδιου Κανονισμού.
 5. Με το έγγραφο του διοργανωτή Συλλόγου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου , ο Σύλλογος ζητάει από την Ομοσπονδία τους απαραίτητους Διαιτητές που θα οριστούν από την Ε.Ο.Δ., καθώς και την κάλυψη της Γραμματειακής υποστήριξης.
 6. Το κόστος των Αγώνων της πιο πάνω παραγράφου 2 αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον Διοργανωτή Σύλλογο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  α. Έξοδα μεταφοράς στρωμάτων και άλλων εφοδίων και υλικών.

  β. Δαπάνη αποζημίωσης των Διαιτητών.

  γ. Δαπάνη αποζημίωσης των Μελών της Γραμματείας.

  δ. Δαπάνη αμοιβής του Γιατρού.

  ε. Δαπάνη απονομής των μεταλλίων και Διπλωμάτων.

  στ. Τυχόν έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής των ανωτέρω  οργάνων β-γ-δ.

  ζ. Τυχόν έξοδα του Γυμναστηρίου, ( χώρος, ηλεκτρικό, νερό, εγκαταστάσεις, κ.λ.π.)

 7. Το αναφερόμενο στις πιο πάνω παραγράφους 3 και 5 έγγραφο θα πρέπει να υποβληθεί στην Ομοσπονδία ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία των αγώνων, ώστε να εξεταστεί το θέμα από την Ε.Ο. Τζούντο με ευχέρεια.

Άρθρο 71 – ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ

  1. Οι πάσης φύσεως αγώνες Τζούντο  γίνονται μόνο εφόσον διατίθενται τα ειδικά στρώματα του Τζούντο  (ΤΑΤΑΜΙ).
  2. Τα ΤΑΤΑΜΙ είναι διαστάσεων 2Χ1 ή 1Χ1 μ. και χρώματος πράσινου ή κόκκινου.
  3. Τοποθετούνται στο δάπεδο του γυμναστηρίου με συνολικό αγωνιστικό χώρο 8Χ8 (δηλ. πράσινα 6Χ6 και γύρωθεν κόκκινα 1μ.) ή 9Χ9 (7Χ7 πράσινα και 1μ. κόκκινα) ή 10Χ10 (8Χ8 πράσινα και 1μ. κόκκινα). Επίσης γύρωθεν του αγωνιστικού χώρου υπάρχει χώρος ασφαλείας πλάτους 2 μέτρων τουλάχιστον με ΤΑΤΑΜΙ πράσινα.
  4. Σε 2 έως 4 συνεχόμενους αγωνιστικούς χώρους διατίθεται ενδιάμεσα χώρος ασφαλείας 3 ή 4 μέτρων με ΤΑΤΑΜΙ πράσινα.
  5. Σε εμφανή για τη Διαιτησία και τη Γραμματεία σημεία τοποθετούνται οι ηλεκτρονικοί ή χειροκίνητοι πίνακες βαθμών.
  6. Πέριξ των αγωνιστικών χώρων και σε απόσταση 2 έως 5 μέτρων , ανάλογα με τον διατιθέμενο χώρο του γυμναστηρίου, τοποθετείται  περίφραξη, ώστε και με την συνεχή παρακολούθηση από τα αρμόδια όργανα , να μην εισέρχεται κανείς , πλην των εξουσιοδοτημένων ατόμων , εντός του περιφραγμένου χώρου.
  7. Για την είσοδο οιουδήποτε στον περιφραγμένο χώρο  θα πρέπει να επιδεικνύεται ειδική κάρτα εισόδου που εκδίδεται για το λόγο αυτό  και για τους συγκεκριμένους αγώνες. Εν πάσει περιπτώσει στο χώρο αυτό μπορούν να εισέρχονται εκτός από τα προβλεπόμενα όργανα διεξαγωγής των αγώνων και τα παρευρισκόμενα Μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
  8. Πριν από την είσοδο των αθλητών Τζούντο στον αγωνιστικό χώρο και αμέσως μετά την εκφώνηση των ονομάτων τους από τη Γραμματεία γίνεται έλεγχος της εμφάνισης των αθλητών (JUDOGI, καθαριότης, κ.λ.π.) από ορισθέντα διαιτητή, παραδίδουν τα δελτία τους και παραλαμβάνουν την προβλεπόμενη ζώνη. Μετά τον αγώνα επιστρέφουν την ζώνη και παραλαμβάνουν τα δελτία τους.
  9. Μισή ώρα πριν την προβλεπόμενη έναρξη των αγώνων επιτρέπεται στους αθλητές που θα αγωνιστούν να κάνουν  προθέρμανση  ( ζέσταμα ) εφόσον δεν υπάρχει ξεχωριστός χώρος προθέρμανσης .
  10. Η έναρξη των αγώνων κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας ή το προς τούτου εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή τιμητικά από παρευρισκόμενο όργανο Δημοτικής ή Κρατικής Αρχής.
  11. Μετά το τέλος των αγώνων γίνεται η απονομή των κυπέλλων , μεταλλίων και διπλωμάτων στους νικητές από τους παρευρισκόμενους επίσημους , όπως κάθε φορά καλούνται από τον εκφωνητή, οι οποίοι ανεβαίνουν στο βάθρο με τη φόρμα τους.
  12. Εφόσον πρόκειται για Πανελλήνιους Αγώνες κάθε κατηγορίας :

α. πριν την   κήρυξη έναρξης των αγώνων θα γίνεται παρέλαση όλων των αγωνιζομένων ( κατά Ομάδες ) στο ΤΑΤΑΜΙ,  ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, έπαρση της Σημαίας και εκφώνηση του όρκου του  JUDOKA που  έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ.

β. Στο τέλος των αγώνων αυτών συγκεντρώνονται όλες οι Ομάδες στο ΤΑΤΑΜΙ και αρχίζει η απονομή στους Νικητές. Μετά γίνεται ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και υποστολή της Σημαίας. Κηρύσσεται η λήξη των αγώνων και αποχωρούν οι αθλητές από το ΤΑΤΑΜΙ.

 1. Στο Κεφάλαιο αυτό του Κανονισμού  όπως  και στο Κεφάλαιο “ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ” δεν αναφέρονται  οι Κανόνες  του αγωνίσματος του Τζούντο καθόσον αυτοί οι κανόνες εκδιδόμενοι από την Διεθνή Ομοσπονδία Τζούντο ( IJF ), διδάσκονται στα αντίστοιχα Σεμινάρια  Διαιτησίας και δεν θεωρούνται Μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ο. Τζούντο.

Άρθρο 72 – Προκηρύξεις αγώνων τζούντο

 1. Οι Αγώνες Τζούντο προκηρύσσονται από την Ομοσπονδία με έγγραφο που απευθύνεται προς όλους του Συλλόγους εφόσον πρόκειται για Πανελλήνια Συμμετοχή ή στους τοπικούς Συλλόγους για τους αντίστοιχους αγώνες.
 2. Στην προκήρυξη της Ε.Ο. Τζούντο περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  α. Το είδος των προκηρυσσόμενων  αγώνων.

  β. Τόπος και Γυμναστήριο.

  γ. Ημερομηνία.

  δ. Ώρες ζύγισης , κλήρωσης και έναρξης.

  ε. Η Αγωνόδικος  Επιτροπή.

  στ. Τα μέλη της Γραμματείας.

  ζ. Τα μέλη των ασχολούμενων με διαιτητικό έργο , ύστερα από πρόταση της Ε.Ο.Δ. και Κ.Ε.Δ.

  η. Οι κατηγορίες ηλικιών , βάρους και η διάρκεια των αγώνων.

  θ. Ο ιατρός των αγώνων.

  ι. Τα λοιπά μέλη υποστήριξης των αγώνων.

  ια. Η τελευταία μέρα αποστολής της συμμετοχής από τους Συλλόγους.

 3. Στην προκήρυξη αναφέρονται ακόμη κατά περίπτωση και άλλες βοηθητικές πληροφορίες.
 4. Παράλληλα  με τη σύνταξη της Προκήρυξης των Αγώνων ο αρμόδιος υπάλληλος της Ομοσπονδίας φροντίζει για την αποστολή των απαραιτήτων εγγράφων προς Αστυνομία και Νομαρχία, φροντίζοντας και για τη λήψη της έγκρισης από τις αρχές αυτές. Ο ίδιος  υπάλληλος ενημερώνει και άλλους επηρεαζόμενους φορείς σχετικά με τους υπό διεξαγωγή αγώνες.

Άρθρο 73 – ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Η Αγωνόδικος Επιτροπή είναι το ανώτατο όργανο κατά την διεξαγωγή των Αγώνων Τζούντο.
  2. Η Αγωνόδικος Επιτροπή περιλαμβάνει τους εξής:

α. Τον αλυτάρχη και τον αναπληρωτή του.

β. Τον υπεύθυνο της τέλεσης των αγώνων.

γ. Τον υπεύθυνο της Γραμματείας.

δ. Τον υπεύθυνο της Διαιτησίας.

 1. Ο Αλυτάρχης είναι ο άρχοντας των αγώνων και μεταξύ των καθηκόντων του είναι τα εξής:

  α. Είναι ο γενικός υπεύθυνος της διεξαγωγής των αγώνων.

  β. Φροντίζει για την εφαρμογή των όρων της προκήρυξης και του Κανονισμού των αγώνων.

  γ. Υπογράφει τα Φύλλα Αγώνων.

  δ. Ορίζει την έναρξη και λήξη των αγώνων.

  ε. Μεριμνά για την τάξη και την ασφάλεια των αθλητών , διαιτητών και λοιπών παραγόντων και φιλάθλων.

  στ. Επιλύει τις τυχόν διαφορές μεταξύ των μετεχόντων στους αγώνες.

  ζ. Με τη συνεργασία της Αστυνομίας ή  και των οργάνων της ασφάλειας των αγώνων αποφασίζει για την αποβολή οποιουδήποτε που μπορεί να προξενήσει πρόβλημα στη διεξαγωγή των αγώνων.

  η. Αποφασίζει για την διακοπή των αγώνων σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αποφυγής σοβαρών επεισοδίων.

  θ. Διενεργεί επί τόπου εξετάσεις μαρτύρων σε περιπτώσεις επεισοδίων, συντάσσει σχετικό πόρισμα και το υποβάλλει στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για τα περαιτέρω.

 2. Ο υπεύθυνος τέλεσης των αγώνων ελέγχει την παρουσία όλων των ορισθέντων παραγόντων, βοηθάει στο έργο τον Αλυτάρχη και συντονίζει τις εργασίες της Γραμματείας, Διαιτησίας και των άλλων παραγόντων για την ορθή και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
 3. Ο υπεύθυνος της Γραμματείας φροντίζει για την παρουσία των Μελών των τμημάτων της Γραμματείας ( για κάθε ΤΑΤΑΜΙ ), επιβλέπει το έργο τους και βοηθάει στη λύση των τυχόν προβλημάτων ή αμφιβολιών κατά την καταγραφή των αποτελεσμάτων των αγώνων. Επίσης υπογράφει τα φύλλα αγώνων.
 4. Ο υπεύθυνος Διαιτησίας με τη βοήθεια των Παρατηρητών για το κάθε ΤΑΤΑΜΙ φροντίζει για την παρουσία των αναγκαιούντων  Διαιτητών για τον κάθε αγώνα, τον έλεγχο των Διαιτητών, την παροχή οδηγιών προς αυτούς  και επεμβαίνει όπου κρίνεται αναγκαίο  αυτοδίκαια ή όταν κληθεί από τους Διαιτητές ή Παρατηρητές.

Άρθρο 74 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ / ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ

 1. Οι Σύλλογοι εφόσον αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε αγώνες που προκηρύχτηκαν από την Ε.Ο. Τζούντο υποχρεούνται πριν από την τελευταία αναγραφόμενη μέρα δήλωσης , να αποστείλουν στην Ομοσπονδία την προβλεπόμενη Δήλωση Συμμετοχής.
 2. Στην δήλωση συμμετοχής αναφέρονται τα εξής στοιχεία:

  α. Το ονοματεπώνυμο των αθλητών/τριών.

  β. Ο Αριθμός Μητρώου τους.

  γ. Κατηγορία , ηλικία , βάρος.

  δ. Ο Συνοδός της Ομάδας.

  ε. Υπογραφή , σφραγίδα και ονοματεπώνυμο του αρμόδιου του Συλλόγου.

 3. Ως συνοδός της ομάδας μπορεί να είναι Μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου, ή απλό Μέλος του Σωματείου , ή ο Προπονητής ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο. Αθλητής δεν μπορεί να οριστεί συνοδός της ομάδας.
 4. Ανεξαρτήτως του αριθμού των αθλητών και αθλητριών που θα συμμετάσχουν, μόνον ένας (1) συνοδός θα είναι υπεύθυνος έναντι της Ομοσπονδίας και του Σωματείου.
 5. Αθλητής που δεν αναγράφεται στη Δήλωση Συμμετοχής του Σωματείου δεν μπορεί να αγωνιστεί σε αγώνες Τζούντο.

Άρθρο 75 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑΔΙΩΝ / ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

  1. Η επιλογή του Γυμναστηρίου όπου θα διεξαχθούν οι προκηρυσσόμενοι αγώνες από την Ε.Ο. Τζούντο , ανήκει αποκλειστικώς και μόνο στην Ομοσπονδία.
  2. Ακολουθώντας το Αγωνιστικό Πρόγραμμα το Προεδρείο του Δ.Σ. εγκαίρως έρχεται  σε επαφή με τους Δήμους και άλλες αρχές όπου ανήκουν τα υποψήφια Γυμναστήρια για την εξακρίβωση της διάθεσής τους στις συγκεκριμένες ημερομηνίες των αγώνων.
  3. Για τη επιλογή αυτή λαμβάνονται υπ΄ όψη τα εξής:

α. Η θέση του Γυμναστηρίου.

β. Η επάρκεια του διατιθέμενου για τους αγώνες χώρου.

γ. Η διάθεση χωριστής αίθουσας ή χώρου που θα  επιστρωθεί με ΤΑΤΑΜΙ για τις ανάγκες προθέρμανσης των αγωνιζομένων.

δ. Οι παρεχόμενες διευκολύνσεις και η ύπαρξη συνθηκών ασφαλείας για αθλητές, παράγοντες και θεατές.

ε. Η ευκολία προσέγγισης.

στ. Αναγκαίος χώρος στάθμευσης.

ζ. Αίθουσα για ζύγιση.

η. Αίθουσα για αλλαγή των JUDOGI

θ. Αποχωρητήρια και Ντους

ι. Αναψυκτήριο

ια. Κερκίδες για τους φιλάθλους

ιβ. Ένα μικρό δωμάτιο για έκτακτη ανάγκη

ιγ. Μέσα διανυκτέρευσης , διατροφής , μεταφοράς της περιοχής (εφόσον χρειαστούν)

ιδ. Το υπολογισμένο κόστος

ιε. Διάφορες προτάσεις.

 

 1. Η θέση του Γυμναστηρίου κρίνεται από διάφορους λόγους όπως οι πιο κάτω:

  α. Η εξυπηρέτηση των αθλητών

  β. Η κατά το δυνατόν διεξαγωγή των αγώνων σε διαφορετικές πόλεις με σκοπό την επιτόπια προβολή και ανάπτυξη του Τζούντο.

  γ. Ο μεγάλος αριθμός Συλλόγων στην περιοχή

  δ. Η προσπάθεια ανάπτυξης των Σωματείων Τζούντο στην επιλεγόμενη περιοχή

  ε. Το προσδιοριζόμενο κόστος των προς επιλογή θέσεων των Γυμναστηρίων.

Άρθρο 76 – ΖΥΓΙΣΗ ΤΩΝ JUDOKA

 1. Η ζύγιση των αθλητών Τζούντο ( JUDOKA ) είναι υποχρεωτική για όλους όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή.
 2. Όποιος αθλητής δεν ζυγιστεί δεν μπορεί να συμμετάσχει στους αγώνες.
 3. Η ζυγαριά με τη οποία  θα ζυγιστούν όλοι οι αθλητές της ημέρας, διατίθεται από την Ομοσπονδία.
 4. Η ζύγιση γίνεται από 3/μελή Επιτροπή οριζόμενη στη προκήρυξη και αποτελείται από τους εξής :

  α.  Έναν Διαιτητή που ορίζεται από την Κ.Ε.Δ.

  β.  Ένα μέλος της Γραμματείας των αγώνων.

  γ.  Έναν υπάλληλο της Ομοσπονδίας.

 5. Στη ζύγιση οι μεν αθλητές φοράνε εσώρουχο ή  μαγιό ή JUDOGI οι δε αθλήτριες φορμάκι ή JUDOGI.
 6. Το βάρος αθλητού Τζούντο σε μία κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι ούτε πάνω αλλά ούτε και κάτω από τα προσδιοριζόμενα όρια στην κατηγορία βάρους.
 7. Οι αθλητές Τζούντο έχουν δικαίωμα να ζυγιστούν γυμνοί, ώστε να εξασφαλίσουν το πάνω όριο βάρους, αλλά και μπορεί να τους ζητηθεί να ζυγιστούν γυμνοί, ώστε να αποδειχθεί ότι καλύπτουν το κατώτατο όριο βάρους της κατηγορίας τους. Ειδικά για τις αθλήτριες Τζούντο μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία αυτή μόνον όταν οι αρμόδιοι της ζύγισης είναι μόνον γυναίκες. Δηλαδή οι Επιτροπές ζύγισης  θα πρέπει να έχουν το ίδιο φύλο με τους υπό ζύγιση αθλητές.
 8. Κατά τη συμπλήρωση της κατάστασης των ζυγισθέντων αθλητών κάθε κατηγορίας αναγράφεται επακριβώς η ένδειξη της ζυγαριάς με ακρίβεια τουλάχιστον δεκάτου του κιλού.
 9. Πριν από τη ζύγιση κάθε αθλητού γίνεται έλεγχος του Δελτίου Μητρώου και της ισχύος της Ιατρικής πιστοποίησης καθώς και η δήλωση συμμετοχής του.
 10. Κατά την επίσημη ζύγιση ο αθλητής ζυγίζεται μία και μόνο φορά.
 11. Στις προκηρύξεις των αγώνων Τζούντο ορίζεται επίσης και χρόνος της ανεπίσημης ζύγισης οπότε οι αθλητές δοκιμάζουν το βάρος τους  πριν ακολουθήσει η επίσημη ζύγιση.
 12. Μετά το πέρας της ζύγισης συντάσσονται οι καταστάσεις των αποτελεσμάτων της ζύγισης των συμμετεχόντων αθλητών κατά  κατηγορία, υπογράφεται από τους υπεύθυνους και τον γραφέα και παραδίνεται στην Γραμματεία των Αγώνων για να ξεκινήσει η κλήρωση.
 13. Ανοχή στη ζύγιση μπορεί να ορίζεται  στη προκήρυξη  αλλά μόνο για αγώνες μικρής σημασίας.

Άρθρο 77 – ΚΛΗΡΩΣΗ

 1. Στη προκήρυξη των αγώνων ορίζονται και υπεύθυνοι της ‘‘ΚΛΗΡΩΣΗΣ ’’.
 2. Η Επιτροπή ή οι Υπεύθυνοι ή η Ομάδα Κλήρωσης παραλαμβάνει από την αντίστοιχη της ζύγισης ή της Γραμματείας τις καταστάσεις ζύγισης και έχοντας 2 κλήρους Α και Β και αριθμούς 1 έως 32 ( χωρισμένους σε μονούς  και ζυγούς ) ξεκινάει τη κλήρωση καταγράφοντας σε κατάσταση  τους αθλητές με τους αντίστοιχους κληρωθέντες  αριθμούς.
 3. Σε περίπτωση ύπαρξης της σχετικής μηχανογραφικής υποδομής, η κλήρωση μπορεί  να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο κατά τα πρότυπα και με τα σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο ( EJU )
 4. Τη διαδικασία της κλήρωσης μπορούν να παρακολουθήσουν και οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων Σωματείων.
 5. Στις κατηγορίες με αθλητές μέχρι 5 γίνεται μία κλήρωση οπότε οι αθλητές κληρώνονται αποκτώντας ένα αριθμό από το 1 έως το 5.
 6. Σε κατηγορίες με περισσότερους των 5 αλλά μέχρι 8 χωρίζονται οι αθλητές σε 2 ΟΜΙΛΟΥΣ Α ή Β με κλήρωση μεριμνώντας ώστε οι αθλητές του ίδιου Συλλόγου να μην πέσουν στον ίδιο ΄΄ ΟΜΙΛΟ ΄΄. Στην συνέχεια γίνεται δεύτερη κλήρωση με αριθμό κλήρων τον αριθμό των συμμετεχόντων αθλητών στον κάθε ΄΄ΟΜΙΛΟ΄΄.
 7. Όταν οι αθλητές μιας κατηγορίας είναι πάνω από 8 η κλήρωση γίνεται όπως στη προηγούμενη παράγραφο αλλά οι μεν μονοί αριθμοί γράφονται στον Α΄ ΄ΟΜΙΛΟ’  οι δε ζυγοί κληρώνονται στον Β΄ ΄ ΟΜΙΛΟ ΄ .
 8. Μετά το πέρας της κλήρωσης συντάσσεται κατάσταση με τους αθλητές  και τους αντίστοιχους κληρωθέντες αριθμούς τους.

Άρθρο 78 – ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ

 1. Στο Τζούντο υπάρχουν διάφορα συστήματα αγώνων που εξαρτώνται κυρίως από τον αριθμό των συμμετεχόντων  αθλητών στη κάθε κατηγορία και του διαθέσιμου χρόνου συνολικά.
 2. Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε Επίσημους Αγώνες με δύο (2) ή τρεις (3) το πολύ αθλητές και αθλήτριες ανά κατηγορία όπως θα ορίζεται στη Προκήρυξη.
 3. Για να γίνουν αγώνες σε κάποια κατηγορία θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν δύο (2) αθλητές  από δύο (2) διαφορετικούς Συλλόγους.
 4. Σε κατηγορία όπου οι αγωνιζόμενοι αθλητές είναι από 3 έως 5 χρησιμοποιείται το σύστημα του ενός POOL  δηλαδή όλοι οι αθλητές θα παίξουν μεταξύ τους.
 5. Για αριθμό αθλητών 6 έως 8 χρησιμοποιούμε το σύστημα των 2 POOLS.
 6. Για μεγαλύτερο αριθμό αγωνιζόμενων κάποιας κατηγορίας χρησιμοποιείται το σύστημα του ΔΙΠΛΟΥ ΡΕΠΕΣΑΖ.
 7. Επίσης για μεγάλο αριθμό αθλητών  υπάρχει το σύστημα KNOCK OUT, το ΑΠΛΟ ΡΕΠΕΣΑΖ καθώς και ΜΙΚΤΑ Συστήματα (POOL με ΡΕΠΕΣΑΖ, κ.λ.π.).
 8. Σε περίπτωση που οι Διεθνείς Ομοσπονδίες EJU και IJF υιοθετήσουν και επιβάλλουν άλλους τύπους Συστημάτων Αγώνων, η Ομοσπονδία αυτόματα θα μπορεί να τις υιοθετήσει και εφαρμόσει για τους αγώνες στην Ελλάδα.

Άρθρο 79 – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ POOL( ΑΤΟΜΙΚΟ )

 1. Το σύστημα αυτό θεωρείται το πιο δίκαιο, όμως απαιτεί μεγάλο αριθμό αγώνων σε σχέση με τον αριθμό των αγωνιζομένων.
 2. Βασικό γνώρισμα του συστήματος αυτού είναι ότι καθίσταται απαραίτητη η αναγραφή της βαθμολογίας του νικητή κάθε αγώνα στο Φύλλο Αγώνος, που μπορεί να είναι 10 ή 7 ή 5 ή 3 ή 1 ανάλογα με τις επιτυχίες που είχε έναντι του αντιπάλου του ο οποίος στη προκειμένη περίπτωση θα βαθμολογείται με 0.
 3. Σε κατηγορία με 3 αθλητές θα έχουμε 1ο και 2ο νικητή  και πιθανόν 3ον εφόσον και αυτός έχει πάρει μία νίκη, με 4 ή 5 αθλητές θα έχουμε επίσης και 3ο νικητή, ενώ σε κατηγορία με 6 έως 8 αθλητές θα έχουμε αντί ένα τρίτο δύο ( 2 ) νικητές στην 3η  θέση.
 4. Η θέση στον πίνακα των νικητών ( κατάταξη ) ορίζεται από τον αριθμό των νικών  ( ασχέτως αθροίσματος βαθμών ) ή σε περίπτωση ίσου αριθμού νικών ο συνολικός βαθμός έκαστου και σε περίπτωση ίσου αριθμού βαθμών  υπολογίζεται το αποτέλεσμα του μεταξύ τους αγώνα  ή αν και αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί το βάρος τους οπότε ο ελαφρύτερος προηγείται του βαρύτερου.
 5. Θέση στον πίνακα νικητών σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο 3 καταλαμβάνεται μόνο από αθλητή που έκανε έστω και μία νίκη.
 6. Όταν οι αθλητές μιας κατηγορίας είναι 6 ή 7 ή 8 τότε χρησιμοποιείται το ίδιο σύστημα  αλλά με δύο ( 2 ) POOLS ανά 3 ή 4 αθλητές που παίζουν μεταξύ τους.
 7. Όταν τελειώσουν οι αγώνες και των δύο αυτών POOLS θα προκύψουν δύο κατατάξεις με την σειρά των νικητών εκάστης  ΄΄ΟΜΑΔΑΣ΄΄ ( POOL ). Οι 2 πρώτοι νικητές κάθε POOL θα παίξουν μεταξύ τους ΄΄ χιαστί ΄΄, οπότε  οι νικητές των δύο αγώνων θα παίξουν τελικό, ενώ οι ηττημένοι θα καταλάβουν  τις δύο τρίτες θέσεις.
 8. Εάν ένας αθλητής σε ένα POOL ή σε ένα μέρος  ( ΟΜΑΔΑ ή ΟΜΙΛΟ ) των  2 POOLS δεν παρουσιαστεί ( FUSEN ) ή εγκαταλείψει τον αγώνα         ( KIKEN )  κατά τον πρώτο του  ή ενδιάμεσο αγώνα τότε διαγράφεται από το Φύλλο Αγώνων και οι μέχρι τότε αγώνες του δεν λαμβάνονται υπόψη για αυτόν και τους αντιπάλους του.
 9. Στη περίπτωση όμως που η μη παρουσίαση ή η εγκατάλειψη γίνεται κατά τον τελευταίο μόνο αγώνα στο POOL τότε αυτός παίρνει ΜΗΔΕΝ και ο αντίπαλός του    ’10’.
 10. Στο Παράρτημα  IX του παρόντος Κανονισμού παρουσιάζεται Υπόδειγμα Φύλλου Αγώνος Συστήματος POOL.

Άρθρο 80 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΡΕΠΕΣΑΖ ( ΑΤΟΜΙΚΟ )

 1. Το σύστημα αυτό θεωρείται δικαιότερο από τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο συστήματα.
 2. Στο σύστημα αυτό δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή της βαθμολογίας αλλά μόνον η ανάδειξη του νικητή του κάθε αγώνα.
 3. Οι περιπτώσεις FUSEN  και KIKEN δεν επηρεάζουν τους αγώνες αφού θα υπάρξει νικητής.
 4. Το σύστημα αυτό είναι το πλέον ενδεδειγμένο και αυτό που εφαρμόζεται στους Διεθνείς Αγώνες.  Και εδώ εννοείται ότι ισχύει  η περίπτωση ( δ ) της παραγράφου (1)  του άρθρου 81 του Κανονισμού αυτού.
 5. Στο σύστημα αυτό ξεκινάμε με KNOCK – OUT   οπότε καταλήγουμε στον τελικό ( 1η και 2η θέση ). Για τις τρίτες θέσεις  όμως θα γίνει ΡΕΠΕΣΑΖ με εκείνους που έχασαν στους ημιτελικούς του KNOCK – OUT.

  i. Για κάθε “όμιλο” σχηματίζονται ζευγάρια σε 2 τμήματα από εκείνους που έχασαν στους ημιτελικούς του κάθε “ΟΜΙΛΟΥ”.

  ιι. Το κάθε “ΤΜΗΜΑ” του “ΟΜΙΛΟΥ” παίζοντας όπως στο ΑΠΛΟ ΡΕΠΕΣΑΖ καταλήγει σε νικητή του “ΤΜΗΜΑΤΟΣ” και εξασφαλίζει τουλάχιστον την 7η θέση.

  ιιι. Οι νικητές των 2 τμημάτων βγάζουν νέο νικητή “ΟΜΙΛΟΥ” ο οποίος τώρα εξασφαλίζει τουλάχιστον μία 5η θέση.

  iv. Ο νικητής του ΡΕΠΕΣΑΖ στον “Α” Όμιλο παίζει με τον ηττημένο του ημιτελικού του KNOCK – OUT του “Β”  Ομίλου και αντίστροφα ο νικητής του ΡΕΠΕΣΑΖ του “Β” Ομίλου παίζει με τον ηττημένο του αντίστοιχου ημιτελικού του
  “A” Ομίλου.

  v. Οι νικητές των 2 τελευταίων αγώνων καταλαμβάνουν τις 3ες θέσεις.

  vi. Οι ηττημένοι των ανωτέρω τις 5ες θέσεις.

  vii. Οι ηττημένοι των τμημάτων  ( της πιο πάνω περίπτωσης ii ) καταλαμβάνουν τις 7ες θέσεις.

  viii. Στις επόμενες θέσεις αναζητούμε του νικητές των αρχικών ζευγαριών του KNOCK – OUT  (εφόσον έχουν κάνει νίκες και όχι BYE).

 6. Στα Ελληνικά Πρωταθλήματα υπολογίζονται για τις βραβεύσεις μόνον οι 3 πρώτες θέσεις. Στα Πανευρωπαϊκά και η 5η θέση ενώ στα Παγκόσμια και Ολυμπιακά και η 7η θέση.
 7. Στο Παράρτημα XI του Κανονισμού αυτού εμφανίζεται υπόδειγμα Φύλλου Αγώνος Συστήματος Διπλού ΡΕΠΕΣΑΖ.

Άρθρο 81 – ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ ( ΑΤΟΜΙΚΑ ) 

  1. ΓΕΝΙΚΑ

   α. Όλα τα συστήματα αγώνων Τζούντο εκτός του αναφερθέντος  στο  άρθρο 79 του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται όταν οι  αντίπαλοι  αθλητές είναι πάνω από 8 σε μια κατηγορία.

   β. Στα συστήματα αυτά δεν ενδιαφέρει ο βαθμός παρά μόνον η νίκη.

   γ. Στους αγώνες των συστημάτων αυτών οι περιπτώσεις  FUSEN και  KIKEN GACHI δεν επηρεάζουν την εξέλιξη του συστήματος.

   δ. Στα συστήματα αυτά όταν δεν μπορούν να σχηματιστούν πλήρη ζευγάρια σύμφωνα με το διάγραμμα του συστήματος, λόγω του αριθμού των συμμετοχών, τότε κάποιος ή κάποιοι αθλητές,  ανάλογα με τη κλήρωσή τους  θα  περνάνε στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα   ( BYE ).

  2. ΣΥΣΤΗΜΑ KNOCK OUT

α. Στο σύστημα αυτό οι νικητές παίζουν κατά ζευγάρια. Οι νικητές αυτών γίνονται νέο ζευγάρι και ούτω καθεξής, και καταλήγουμε στα τελευταία 2
ζευγάρια που οι μεν νικητές του παίζουν τελικό, οι δε εναπομείναντες καταλαμβάνουν τις 3ες θέσεις.

β. Θεωρείται το πιο άδικο σύστημα διότι δεν δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον αθλητή που έχασε από την αρχή, πιθανόν από τον καλύτερο.

γ. Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για οποιοδήποτε αριθμό συμμετοχής αθλητών.

  1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΛΟ ΡΕΠΕΣΑΖ

α. Στο σύστημα του Απλού REPECHAGE ακολουθείται το KNOCK OUT  αλλά δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς που έχασαν από εκείνους που θα παίξουν  στον τελικό.
β. Σχηματίζεται το πρώτο ζευγάρι του κάθε ΟΜΙΛΟΥ από αυτούς που πρώτοι έχασαν από τον  νικητή του ΟΜΙΛΟΥ. Ο νικητής του ζευγαριού αυτού  παίζει με τον τρίτο ηττημένο του νικητή του  ΟΜΙΛΟΥ και συνεχίζοντας φτάνουμε σε έναν νικητή που θα  καταλάβει την μία από τις δύο 3ες θέσεις.

γ. Το ίδιο θα συμβεί και για τον άλλο ΟΜΙΛΟ.

δ. Συνήθως χρησιμοποιείται το σύστημα αυτό για κατηγορία με αριθμό αθλητών μέχρι 16.

ε. Στο Παράρτημα Χ του Κανονισμού αυτού παρουσιάζεται  υπόδειγμα φύλλου αγώνος με το σύστημα του απλού ΡΕΠΕΣΑΖ.

 1. ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  α. Μικτό σύστημα είναι συνήθως αυτό που ξεκινάει με POOL και καταλήγει σε KNOCK – OUT ή REPECHAGE ή και αντίστροφα.

  β. Μικτό σύστημα μπορεί να θεωρηθεί και το αναφερόμενο στη παράγραφο 7 του άρθρου 79  του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 82 – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ

 1. Ομαδικοί Αγώνες Τζούντο γίνονται στην Ελλάδα μόνο για τις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών.
 2. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να γίνουν Ομαδικοί Αγώνες και σε άλλες κατηγορίες.
 3. Στους Ομαδικούς Αγώνες δεν υπάρχει Ανοικτή Κατηγορία. Οι λοιπές κατηγορίες ισχύουν σύμφωνα με το άρθρo 39 του παρόντος Κανονισμού.
 4. Κάθε Σύλλογος δηλώνει συμμετοχή με επτά ( 7 ) βασικούς και επτά ( 7 ) αναπληρωματικούς  αθλητές δηλ. συνολικά μέχρι 14 αθλητές ή αθλήτριες το μέγιστον.
 5. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής αθλητών/τριών ώστε να μπορεί να συμμετέχει ένας Σύλλογος στο Ομαδικό Πρωτάθλημα  είναι τέσσερις ( 4 ).
 6. Στη προκήρυξη των Ομαδικών Αγώνων θα αναφέρεται και ο ελάχιστος αριθμός Συλλόγων που θα συμμετέχουν διαφορετικά οι αγώνες αυτοί δεν θα διεξάγονται.
 7. Για τη ζύγιση των αθλητών συντάσσεται χωριστό φύλλο για κάθε συμμετέχοντα Σύλλογο.
 8. Μετά τη ζύγιση ακολουθεί  κλήρωση των Συλλόγων που θα ορίσει τη σειρά αγώνων των Συλλόγων.
 9. Το σύστημα που θα ακολουθηθεί  εξαρτάται από τη συμμετοχή των Συλλόγων και μπορεί να είναι POOL ή  KNOCK – OUT ή ΑΠΛΟ ή ΔΙΠΛΟ ΡΕΠΕΣΑΖ.
 10. Η διάρκεια εκάστου αγώνα είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 39 του Κανονισμού αυτού ( παράγραφοι 4 και 6 ).
 11. Οι αθλητές/τριες μιας κατηγορίας βάρους έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν και στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία βάρους.
 12. Οι Σύλλογοι που θα κληθούν να αγωνιστούν παρατάσσονται στο  ΤΑΤΑΜΙ με όλη  την Ομάδα τους  και μετά το χαιρετισμό ξεκινούν οι αγώνες από τη μικρή κατηγορία βάρους  προς τη μεγαλύτερη.
 13. Οι Προπονητές παραδίδουν στη Γραμματεία κάθε φορά την κατάσταση με τους αθλητές που θα αγωνιστούν με τον αντίστοιχο Σύλλογο χωρίς δικαίωμα αλλαγής των αθλητών τους  κατά την διάρκεια των αγώνων των δύο Συλλόγων.
 14. Οι περιπτώσεις  FUSEN και KIKEN GACHI βαθμολογούνται με 10-0.
 15. Στους Ομαδικούς Αγώνες υπάρχει ισοπαλία ( HIKIWAKE )δηλαδή δεν απαιτείται απόφαση HANTEI.
 16. Στη Γραμματεία τηρείται επί πλέον ιδιαίτερο Φύλλο Αγώνων ( ανά 2 ομάδες ) για τα αποτελέσματα των αθλητών της κάθε Ομάδας ώστε η βαθμολογία που θα συγκεντρωθεί θα αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνων των Συλλόγων του Συστήματος που ακολουθείται.
 17. Νικητής Σύλλογος θεωρείται αυτός που έχει τις περισσότερες ατομικές νίκες και σε περίπτωση ίσων νικών εκείνος που έχει τους περισσότερους βαθμούς.
 18. Σε περίπτωση και ισοβαθμίας τότε γίνεται επανάληψη των αγώνων που έληξαν ισόπαλοι  ( με τους ίδιους αθλητές που έπαιξαν  και στους αρχικούς αγώνες ), που όμως τώρα θα υπάρξει απόφαση  ( HANTEI ).
 19. Αν και πάλι δεν μπορεί να ανακηρυχθεί νικητής Σύλλογος λόγω νέας ισοβαθμίας και μετά την διαδικασία της πιο πάνω παραγράφου 18 τότε ο Υπεύθυνος της Γραμματειακής υποστήριξης με τη Γραμματεία προβαίνουν σε κλήρωση τριών ( 3 ) κατηγοριών βάρους ( που διατίθενται και από του 2 αυτούς Συλλόγους ), και θα επαναληφθούν αγώνες με τους αρχικούς αθλητές και με υποχρεωτική απόφαση ( HANTEI ).
 20. Τον νικητή Σύλλογο ανακηρύσσει ο Διαιτητής μετά το αποτέλεσμα των αγώνων των Ομάδων αυτών όπως καταγράφηκε από τη Γραμματεία.

Άρθρο 83 – Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ

  1. Ο Υπεύθυνος και τα Μέλη της Γραμματείας των Αγώνων ορίζονται με την σχετική προκήρυξη  των Αγώνων αυτών.
  2. Η συγκρότηση της Γραμματείας των αγώνων αποτελείται από τους εξής :

α. Τον υπεύθυνο της Γραμματείας.

β. Τους καταγραφείς των αποτελεσμάτων που είναι όσοι και οι αγωνιστικοί χώροι (ΤΑΤΑΜΙ).

γ. Τους εκφωνητές, ένας για κάθε ΤΑΤΑΜΙ.

δ. Τους αναπληρωματικούς των ανωτέρω.

 1. Ο Υπεύθυνος της Γραμματείας και οι καταγραφείς καλόν είναι  να έχουν γνώσεις διαιτησίας ώστε να μην γίνονται λάθη κατά την ανάγνωση των βαθμολογικών πινάκων.
 2. Η Ε.Ο. Τζούντο με απόφαση του Δ.Σ. φροντίζει  ώστε οι απασχολούμενοι με το έργο της Γραμματείας  να παρακολουθούν σχετικά σεμινάρια από ειδικούς, ώστε να αποκλειστούν περιπτώσεις λαθών ή άγνοιας των Κανόνων.
 3. Στα Σεμινάρια αυτά μπορεί με απόφαση του Δ.Σ., και για τη κάλυψη μέρους των δαπανών λειτουργίας τους, να ορίζεται ένα ενδεικτικό ποσό καταβαλλόμενο από τους ενδιαφερόμενους.
 4. Η Γραμματεία των Αγώνων διαθέτει τα Φύλλα Αγώνων στα οποία θα γραφτούν μερίμνη της τα ονόματα των αθλητών σύμφωνα με την κατάσταση της κλήρωσης, αφού εν τω μεταξύ θα έχουν συμπληρωθεί με τις υπόλοιπες απαραίτητες πληροφορίες για τους αγώνες.
 5. Μετά την συμπλήρωση των Φύλλων Αγώνων  με τα ονόματα των αθλητών και της προβλεπόμενης σειράς των αγώνων, ενημερώνονται ο  Υπεύθυνος Διαιτησίας για τον ορισμό  ανεξάρτητων διαιτητών σε κάθε αγώνα, καθώς και οι υπεύθυνοι  ή προπονητές των Συλλόγων ώστε να μην επισκέφτονται την Γραμματεία κατά την διάρκεια των Αγώνων.
 6. Το κύριο μέλημα της Γραμματείας των Αγώνων είναι η ορθή εκφώνηση των ονομάτων των αθλητών που αγωνίζονται και αυτών που θα αγωνιστούν ακριβώς μετά και η ορθή καταγραφή  και αναγγελία των νικητών.
 7. Στα συστήματα POOL θα πρέπει με προσοχή να καταγράφεται η βαθμολογία των αγωνιζομένων όπως αυτή θα προκύπτει  από τους Πίνακες Βαθμολογίας.
 8. Η Γραμματεία φροντίζει για τη διαγραφή από τα Φύλλα Αγώνων των αθλητών λόγω FUSEN ή KIKEN GACHI όπως προβλέπεται στη παράγραφο 8 του άρθρου 79 του παρόντος Κανονισμού.
 9. Εάν τυχόν υπάρξει πρόβλημα ή αμφιβολία όσον αφορά την  καταγραφή στο Φύλλο Αγώνων του νικητού κάποιου αγώνα, η Γραμματεία θα συμβουλευτεί τον Υπεύθυνο και τους Παρατηρητές Διαιτησίας ή και τα παρόντα μέλη της Κ.Ε.Δ.
 10. Σε συστήματα αγώνων εκτός του συστήματος POOL σημειώνεται ο νικητής όπως δείχνεται από τον Διαιτητή ( χωρίς βαθμό ).
 11. Μετά το πέρας των Αγώνων τα Φύλλα Αγώνων υπογράφονται από τα Μέλη και τον Υπεύθυνο της Γραμματείας των Αγώνων και τον Αλυτάρχη.
 12. Στη συνέχεια η Γραμματεία  ετοιμάζει την κατάσταση των νικητών και συμπληρώνει τα Διπλώματά τους.

Άρθρο 84 – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 1. Κανένας αγώνας Τζούντο είτε επίσημος ή  ανεπίσημος δεν μπορεί να γίνει χωρίς την διαρκεί παρουσία του γιατρού των αγώνων.
 2. Ο γιατρός έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα εφόδια και υλικά για τις πρώτες βοήθειες. Φροντίζει ώστε να διατίθεται φορείο και ειδικός ελεύθερος χώρος για προσωρινή ανάπαυση των τραυματιών. Ακόμη ο Γιατρός με την συνεργασία των τοπικών παραγόντων  μεριμνά για τη διάθεση Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας ή Κλινικής στη περιοχή καθώς και τη δυνατότητα διάθεσης εξοπλισμένου οχήματος πρώτων βοηθειών κατά την διάρκεια των Αγώνων.
 3. Στους αγώνες ορίζεται και υπεύθυνος για τα διάφορα εφόδια και υλικά της Ε.Ο. Τζούντο που χρησιμοποιούνται κατά τους αγώνες, καθώς και για τα Κύπελλα και τα Μετάλλια που θα δοθούν στους νικητές. Ο υπεύθυνος αυτός θα φροντίσει για την επάρκεια των απαραίτητων  υλικών τη σωστή διάταξή τους, και τη συγκέντρωσή τους μετά το τέλος των αγώνων. Θα αναφέρει στο Δ.Σ.  κάθε τυχόν έλλειψη,  απώλεια ή πρόβλημα υλικών  που παρατηρήθηκε κατά τους αγώνες.
 4. Ακόμη στους αγώνες προβλέπεται και η διάθεση προσωπικού ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Το προσωπικό αυτό εκτελεί τις εντολές του Αλυτάρχη με τη συνεργασία του ευρισκόμενου ανωτάτου στελέχους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κατά περίπτωση.

Άρθρο 85 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Μετά το τέλος των αγώνων της ημέρας η γραμματεία ανακοινώνει τα αποτελέσματα των νικητών.
 2. Κατά των αποτελεσμάτων των αγώνων  και όπως προβλέπεται στην προκήρυξή τους, οι ενστάσεις για τα αποτελέσματα αυτά απευθύνονται εγγράφως στη γραμματεία συνοδευόμενες με ένα ποσό που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο. Τζούντο για κάθε ένσταση.
 3. Η ένσταση αυτή  εξετάζεται από την Αγωνόδικο Επιτροπή η οποία μπορεί να βγάλει το αναγκαίο πόρισμα της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης εξετάζοντας το αίτημα σε συνάρτηση με τους Διεθνείς Κανονισμούς των Αγώνων.
 4. Ένσταση κατά των αποφάσεων της Διαιτησίας συγκεκριμένου αγώνος ή αγώνων δεν χωρεί στο άθλημα του Τζούντο εφόσον οι Διαιτητές κατέλθουν από το ΤΑΤΑΜΙ σύμφωνα με το Διεθνή Κανονισμό Διαιτησίας του Τζούντο που εκδίδεται από την IJF, όπου ρητά στο άρθρο 19 αυτού αναφέρεται : ‘’………..δεν  είναι δυνατόν να αλλάξει η απόφαση του Διαιτητή εφόσον εκείνος και οι κριτές εγκαταλείπουν  τον αγωνιστικό χώρο …………… Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με την πλειοψηφία των τριών είναι οριστικές και αμετάκλητες ‘’ .

Άρθρο 86 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

  1. Στους επίσημους αγώνες  η Ε.Ο Τζούντο αναλαμβάνει όλα  τα Πάγια και Γενικά Έξοδα που απαιτούνται για τους αγώνες και που είναι τα εξής :

α. Έξοδα Γυμναστηρίου ( χρήση χώρου, ηλεκτρικό, νερό,  εγκαταστάσεις, κ.λ.π.).

β. Δαπάνη μεταφοράς στρωμάτων.

γ. Δαπάνη μεταφοράς Εφοδίων και Υλικού Διαιτησίας και Γραμματείας.
δ. Δαπάνη μετακίνησης Στελεχών των Αγώνων όπως ορίζεται  κάθε φορά από το Δ.Σ. ( αεροπορικά, θαλάσσια, σιδηροδρομικά, χερσαία εισιτήρια, χρήση ΙΧ)

ε. Δαπάνη αποζημίωσης των Διαιτητών.

στ. Δαπάνη αποζημίωσης των Μελών της Γραμματείας.

ζ. Δαπάνη αποζημίωσης του Ιατρού.

η. Δαπάνη αποζημίωσης των Λοιπών Μελών της Αγωνοδίκου Επιτροπής.

θ. Έξοδα διαμονής σε ξενοδοχεία επιλογής  της Ομοσπονδίας

ι. Δαπάνη διατροφής όπως αυτή ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

ια. Κόστος προμήθειας κυπέλλων, μεταλλίων, διπλωμάτων και τυχόν Πλακετών, αναμνηστικών, διαφημιστικών, διακοσμήσεων, κ.λ.π.

ιβ. Απρόβλεπτα έξοδα.

  1. Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων δαπανών η Ομοσπονδία θα καλύπτει  και μέρος από τα έξοδα των Σωματείων  που συμμετέχουν στους Αγώνες αυτούς τα οποία μπορεί να είναι :

α.   Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα μετάβασης ( νοούνται τα μαζικά μέσα μεταφοράς ), διαμονής ( σε διπλά δωμάτια ) και διατροφής των αθλητών/τριών που θα  πάρουν μετάλλια.

β. Τα ίδια έξοδα για επί πλέον 1 αθλητή και 1 αθλήτρια  και του Συνοδού του Σωματείου αλλά με απόφαση του Δ.Σ. και εφόσον υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες.

 1. Τα έξοδα της δικαιούμενης διατροφής ορίζονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ενώ ο αριθμός των προγευμάτων και γευμάτων που θα πληρωθούν εξαρτάται από την απόσταση του Σωματείου από τη θέση των Αγώνων και την διάρκειά τους.
 2. Η Ε.Ο. Τζούντο θα προσπαθήσει να βοηθήσει  τους Συλλόγους στη μεταφορά και διαμονή τους εφόσον το επιθυμούν και δηλώσουν τις ανάγκες τους εγκαίρως.
 3. Το κάθε Σωματείο που θα λαμβάνει μέρος στους αγώνες αυτούς θα πρέπει να έχει το αναγκαίο ποσό χρημάτων και να φροντίσει να πληρώνει επί τόπου όλα τα υπολογιζόμενα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και διατροφής για όλους του αθλητές και αθλήτριές του και του προπονητή ή και των συνοδών του παίρνοντας αποδείξεις ή τιμολόγια για τις αντίστοιχες προσφερθείσες υπηρεσίες στο όνομα του Σωματείου.
 4. Μετά το τέλος των αγώνων αυτών και σύμφωνα με τα εκδοθέντα αποτελέσματα, ο Ταμίας της Ομοσπονδίας θα εκκαθαρίζει και θα εξοφλεί την οφειλή της σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο ( 2 ) με μετρητά ή επιταγή.

Άρθρο 87 – ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΩΝ DAN

 1. Οι βαθμοί DAN στο Τζούντο στην Ελλάδα είναι οι ανώτερες διαβαθμίσεις στο Τζούντο που απονέμονται από την Ομοσπονδία με απόφαση του Δ.Σ.
 2. Με τη χορήγηση των βαθμών αυτών DAN  από την Ομοσπονδία Τζούντο δημιουργείται ΙΕΡΑΡΧΙΑ  στο Ελληνικό Τζούντο.
 3. Τα DAN χορηγούνται από την Ε.Ο. Τζούντο σύμφωνα με τις απαιτήσεις,  προϋποθέσεις και διαδικασίες που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα του Κεφαλαίου αυτού.
 4. Μετά την απονομή των βαθμών DAN χορηγείται στον ενδιαφερόμενο δωρεάν σχετικό ΔΙΠΛΩΜΑ της Ομοσπονδίας.
 5. Η Ομοσπονδία, με αίτηση και δαπάνη του ενδιαφερόμενου ή με δαπάνη της Ομοσπονδίας ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αιτείται τη χορήγηση αντίστοιχου         ( του αυτού βαθμού ) διπλώματος από την EJU ή και την IJF.
 6. Βαθμοί DAN από ξένες Ομοσπονδίες που δεν είναι μέλη της IJF ή  από Συλλόγους ή άλλους Οργανισμούς της αλλοδαπής δεν αναγνωρίζονται από την Ε.Ο. Τζούντο.
 7. Η Ε.Ο. Τζούντο αναγνωρίζει μόνο το δίπλωμα από την EJU ή άλλη Ηπειρωτική Ένωση Τζούντο ή από την IJF  και για τον βαθμό DAN που αναφέρεται σε αυτό.
 8. Οι αλλοδαποί, ομογενείς αλλά και Έλληνες του Εξωτερικού οι οποίοι είναι γνώστες του αθλήματος είτε ως πρωταθλητές  είτε ως προπονητές και δεν κατέχουν δίπλωμα της προηγούμενης παραγράφου υπόκεινται στην διαδικασία της παραπάνω παραγράφου 3.
 9. Στην αναφερόμενη στη πιο πάνω παράγραφο 2 ΄΄ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΤΟΧΩΝ DAN ΤΖΟΥΝΤΟ΄΄ δεν περιλαμβάνονται όσοι τυχόν τέτοιοι βαθμοί είχαν δοθεί  από τις λειτουργούσες υπό τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Τεχνικές Επιτροπές Τζούντο, εκτός εάν οι κάτοχοί τους είχαν αναγνωρίσει τους βαθμούς τους DAN από την EJU ή την IJF.
 10. Σε περίπτωση που κάτοχοι παλαιών βαθμών DAN επιθυμούν  να αναγνωριστούν από την Ε.Ο. Τζούντο, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Ομοσπονδία η οποία θα εξετάσει τις αιτήσεις κατά περίπτωση.
 11. Με τα άρθρα του Παρόντος Κεφαλαίου επιχειρείται η εναρμόνιση του συστήματος χορήγησης των διαβαθμίσεων DAN με τα ισχύοντα στις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες , την EJU και την  IJF.

Άρθρο 88 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΘΜΩΝ DAN

 

  1. Στο Τζούντο έχουμε δύο ( 2 ) κατηγορίες διαβαθμίσεων DAN :

α.  Τα  Τεχνικά  DAN

β.  Τα  Τιμητικά DAN

 1. Τα Τεχνικά DAN αφορούν στους βαθμούς από 1 έως 7 DAN και τα Τιμητικά από 2 έως 10 DAN.
 2. Τα Διπλώματα που χορηγούνται από την Ε.Ο. Τζούντο είναι διαφορετικού χρώματος  και θ αναφέρεται εάν είναι Τεχνικά ή Τιμητικά DAN.  Κατά την θεώρηση των διπλωμάτων της EJU ή IJF θα αναγράφεται  και εάν είναι ΤΕΧΝΙΚΑ ή ΤΙΜΗΤΙΚΑ (με σχετική σφραγίδα της Ομοσπονδίας).

Άρθρο 89 – ΟΡΓΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ DAN

  1. Για τη εξέταση των υποψηφίων των Αγωνιστικών ή Τεχνικών DAN αρμόδια είναι η Ειδική Εξεταστική Επιτροπή DAN, ύστερα από αίτηση των υποψηφίων, στην οποία αναφέρουν και την ιστορία τους στο Τζούντο.
  2. Η Ειδική Εξεταστική Επιτροπή DAN συγκροτείται  από το Δ.Σ. και αποτελείται από τα κάτωθι Μέλη :

α. Τον παρόντα ή έναν προηγούμενο Ομοσπονδιακό Προπονητή.

β. Έναν από τους συνεργάτες ή Περιφερειακούς Προπονητές.

γ. Έναν υψηλόβαθμο Τεχνικό Τζούντο ικανό στη διδασκαλία και την εξέταση
των υποψηφίων.

 1. Τουλάχιστον ένα άτομο της ανωτέρω Εξεταστικής Επιτροπής DAN θα πρέπει να κατέχει ανώτερο ή τον ίδιο βαθμό αγωνιστικού  DAN με εκείνον του κρινόμενου.
 2. Μετά την γραπτή, προφορική και πρακτική εξέταση των υποψηφίων των Αγωνιστικών DAN, συντάσσεται λεπτομερής έκθεση και πρόταση στην οποία αναφέρονται και οι τυχόν αντιρρήσεις των Μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.
 3. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Δ.Σ. το οποίο εξετάζοντας τον φάκελο εκάστου υποψηφίου, προβαίνει με απόφασή του στην απονομή του προτεινόμενου βαθμού DAN ή την απόρριψή της αναφέροντας και τους λόγους αυτής.
 4. Για την κάλυψη μέρους των δαπανών της Εξεταστικής Επιτροπής, το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις στα Αγωνιστικά ή Τεχνικά DAN.

Άρθρο 90 – ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ DAN

 1. Αρμόδιο όργανο για την απονομή των Μη Αγωνιστικών ( Τιμητικών ) βαθμών DAN στο Τζούντο είναι μόνον το Δ.Σ. της Ε.Ο. Τζούντο.
 2. Για την απονομή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ., ο οποίος υποβάλλει επίσης πλήρες βιογραφικό με τη δραστηριότητα και τη προσφορά του στο άθλημα του Τζούντο.
 3. Η εξέταση των υποβαλλομένων  της προηγούμενης παραγράφου στοιχείων του ενδιαφερόμενου γίνεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη και την γνώμη ενός υψηλόβαθμου σε DAN Αντιπροέδρου ή Μέλους του Δ.Σ. ή παλαιού στελέχους του Τζούντο εισηγούνται αναλόγως στο Δ.Σ.
 4. Μετά τη θετική εισήγηση των ανωτέρω, το Δ.Σ. αποφασίζει για την αιτούμενη απονομή του βαθμού DAN.

Άρθρο 91 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ DAN

  1. ΓΙΑ ΠΡΩΤΟ ( 1ο ) DAN σωρευτικά οι εξής :

α. Ηλικία τουλάχιστον 16 ετών.

β. Παραμονή στο 1ο KYU για έξι μήνες τουλάχιστον ( με συνεχείς προπονήσεις στο διάστημα αυτό ).

γ. Να είναι γνώστης όλων των τεχνικών GOKYO καθώς και των τεχνικών OSAEWAZA.

δ. Να εκτελέσει τις πρώτες 9 τεχνικές NAGE NO KATA σαν  TORI και UKE

ε. Να έχει στοιχειώδεις γνώσεις διαιτησίας.

στ. Να έχει αθλητικό ήθος.

  1. ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ( 2o ) DAN σωρευτικά  οι εξής :

α. Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.

β. Παραμονή στο 1ο DAN επί 2 έτη  τουλάχιστον.

γ. Να έχει συνολικά συμμετάσχει σε 5 επίσημους αγώνες και να  έχει 10 τουλάχιστον  νίκες.

δ. Να γνωρίζει καλά όλες τις τεχνικές GOKYO, OSAE, SHIME & KANSETSU
ε. Να εκτελέσει όλες τις τεχνικές NAGE NO KATA σαν  TORI και UKE σε ικανοποιητικό βαθμό.

στ. Να γνωρίζει τους κανόνες διαιτησίας.

ζ. Να έχει άριστο ήθος

  1. ΓΙΑ ΤΡΙΤΟ ( 3o ) DAN σωρευτικά οι εξής :

α Ηλικία τουλάχιστον 21 ετών.

β. Παραμονή στο 2ο DAN επί 3 έτη  τουλάχιστον.

γ. Να έχει συνολικά συμμετάσχει σε 15 επίσημους αγώνες και να έχει τουλάχιστον 20 νίκες. Αντί των απαιτήσεων του παρόντος εδαφίου μπορεί να είναι ενεργός  προπονητής ή ενεργός JUDOKA επί εξαετία στο 2ο DAN.

δ. Να γνωρίζει όλες τις τεχνικές GOKYO, OSAE, SHIME &   KANSETSU άριστα.

ε. Να εκτελέσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό και τις 15  τεχνικές του NAGE NO KATA σαν TORI και UKE και όλο το ΚΑΤΑΜΕ  ΝΟ ΚΑΤΑ.

στ. Να έχει πολύ καλή γνώση του Κανονισμού Διαιτησίας.

ζ. Να έχει άριστο ήθος.

  1.  ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ( 4o ) DAN σωρευτικά  οι εξής :

α.  Ηλικία τουλάχιστον 25 ετών.

β.  Παραμονή στο 3ο DAN επί 4 έτη  τουλάχιστον.

γ.  Να έχει συνολικά συμμετάσχει σε 20 επίσημους αγώνες και να έχει 25 τουλάχιστον νίκες . Αντί των ανωτέρω μπορεί να είναι ενεργός προπονητής σε Σύλλογο  ή ενεργός JUDOKA επί οκτώ έτη στο 3ο DAN.

δ. Να γνωρίζει άριστα όλες τις τεχνικές GOKYO. OSAE, SHIME & KANSETSU άριστα.

ε. Να εκτελέσει όλο το  NAGE NO KATA και όλο το ΚΑΤΑΜΕ ΝΟ ΚΑΤΑ σαν  TORI και UKE άριστα.

στ. Να έχει άριστες γνώσεις Διαιτησίας.

ζ. Να έχει ικανότητα προπονητικής.

η. Να έχει άριστο ήθος.

  1.  ΓΙΑ  ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ( 5o ) DAN σωρευτικά οι εξής :

α. Ηλικία τουλάχιστον 30 ετών.

β. Παραμονή στο 4ο DAN επί 5 έτη  τουλάχιστον.

γ. Να έχει συνολικά συμμετάσχει σε 30 επίσημους αγώνες και να  έχει 40 τουλάχιστον νίκες. Αντί των ανωτέρω μπορεί να είναι ενεργός προπονητής σε Σύλλογο  ή άλλο φορέα ή ενεργός JUDOKA επί 10 έτη στο 4ο DAN.

δ. Να γνωρίζει άριστα όλες τις τεχνικές GOKYO,  OSAE, SHIME & KANSETSU άριστα.

ε. Να εκτελέσει το  ΚΙΜΕ ΝΟ ΚΑΤΑ. Για τις γυναίκες αντίστοιχα το JU NO KATA.
στ. Να έχει άριστες γνώσεις διαιτησίας.

ζ. Να αποδείξει ικανότητες διδασκαλίας τεχνικών GOKYO.

η. Να έχει άριστο ήθος.

 1. ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΟ ( 6o ) DAN σωρευτικά τα εξής :

  α. Ηλικία τουλάχιστον 40 ετών.

  β. Παραμονή στο 5ο DAN επί 10 έτη τουλάχιστον.

  γ. Να είναι ενεργός προπονητής, ή διαιτητής, ή αθλητής

  δ. Να εκτελέσει το KODOKANKOSHINJITSU

 2. ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ( 7o ) DAN  σωρευτικά τα εξής :

  α.  Ηλικία τουλάχιστον 50 ετών.

  β.  Παραμονή στο έκτο DAN επί 10 έτη τουλάχιστον.

  γ. Να είναι ενεργός Προπονητής, Διαιτητής, ή αθλητής

  δ. να εκτελέσει το KOSHIKINOKATA.

Άρθρο 92 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ  DAN

  1. ΤΑ ΤΙΜΗΤΙΚΑ  DAN

Χορηγούνται μόνον στα πιο κάτω πρόσωπα, εφόσον :

α. Είναι κάτοχοι τουλάχιστον του 1ου Τεχνικού DAN.

β. Έχουν ηλικία πάνω από 40 ετών και

γ. Έχουν συνεχή ενασχόληση με το άθλημα του Τζούντο μέχρι την

ημέρα της απονομής, είτε :

i.   σαν προπονητές ή

ii.  σαν διαιτητές  ή

iii. σαν παράγοντες με την προϋπόθεση ότι έχουν προϋπάρξει αθλητές, ή προπονητές, ή διαιτητές Τζούντο.

 1. Η χορήγηση των Τιμητικών DAN γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.
 2. Τα Τιμητικά DAN χορηγούνται για μια μόνο φορά εκτός της παραγράφου 4 του άρθρου 93 του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 93ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΒΑΘΜΩΝ DAN ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

  1. Αθλητής που υποβάλλει στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δίπλωμα από  τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στα οποία είχε εισαχθεί λόγω 1ης νίκης σε Πρωτάθλημα Ελλάδας στις κατηγορίες  της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του παρόντος Κανονισμού, δικαιούται τον επόμενο βαθμό DAN από αυτόν που κατέχει.
  2. Αθλητής που θα κατακτήσει τουλάχιστον 7η θέση σε Ολυμπιακούς, ή 5η θέση σε Παγκόσμιους, ή 3η  σε Πανευρωπαϊκούς δικαιούται τον επόμενο βαθμό  DAN από αυτόν που κατέχει.
  3. Οι αθλητές των προηγούμενων παραγράφων μετά την ειδική αυτή απονομή ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο παρόν Κεφάλαιο του Κανονισμού.
  4. Παράγοντας του Τζούντο με συνεχή ενασχόληση με το Τζούντο για 30 και πλέον χρόνια και εφόσον ως εκ της θέσεώς του στο Δ.Σ. της Ε.Ο. Τζούντο ή σε άλλους υπερκείμενους φορείς, έχει προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην εν γένει πρόοδο, παρουσία, προβολή, βελτίωση, διάδοση του Τζούντο, εξετάζεται ιδιαίτερα από το Δ.Σ. για την προαγωγή του ως εξής :

α. Εφόσον έχει 30 χρόνια και το βαθμό του 5ου DAN στο 6ο

β. Εφόσον έχει 35 χρόνια και το βαθμό του 6ου DAN στο 7ο

γ. Εφόσον έχει 40 χρόνια και το βαθμό του 7ου DAN στο 8ο

δ. Για κατώτερους βαθμούς DAN χορηγείται το αμέσως επόμενο DAN.

 1. Η χορήγηση των Τιμητικών DAN της προηγούμενης παραγράφου προϋποθέτει προηγούμενη αναγνώριση  της συνεχούς προσφοράς του στο άθλημα του Τζούντο από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Άρθρο  94 – ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

 1. Το Δ.Σ., σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον και τη προσφορά ατόμου στο Δ.Σ. ή άλλους φορείς που δεν υπήρξε αθλητής /τρια του Τζούντο, με απόφασή του μπορεί να χορηγήσει  το βαθμό του Πρώτου Τιμητικού DAN.
 2. Το Δίπλωμα του Τιμητικού αυτού DAN είναι διαφορετικό από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 88 του παρόντος Κανονισμού, έχει τίτλο ΄΄ ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ  1ου DAN ΄΄ και δεν υπόκειται  σε προαγωγές, ούτε και αναγνώριση από την EJU και την IJF.

Άρθρο 95 – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ DAN

 1. Η Ε.Ο. Τζούντο στην προσπάθειά της να βοηθήσει τους υποψήφιους των Αγωνιστικών DAN για την απόκτηση των αιτούμενων βαθμών DAN  διοργανώνει Ειδικά Σεμινάρια για τη διδασκαλία των απαραίτητων γνώσεων για την απόκτηση βαθμού DAN, ή προαγωγή σε επόμενο βαθμό.
 2. Κατά προτίμηση στα Σεμινάρια αυτά διδάσκουν τα αναφερόμενα στη παράγραφο 2 του άρθρου 89 του Κανονισμού αυτού, Μέλη της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής των Αγωνιστικών DAN.
 3. Τα μαθήματα του Σεμιναρίου  έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος άσχετα εάν θα δώσει εξετάσεις για DAN  ή όχι.
 4. Στα Σεμινάρια αυτά και για την κάλυψη μέρους των δαπανών λειτουργίας τους, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ένα ενδεικτικό ποσό που καταβάλλουν  οι εγγραφόμενοι σε αυτά.

Άρθρο 96 – ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ

  1. Για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων της Ε.Ο Τζούντο θεσπίζεται πειθαρχικό δίκαιο για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων στους παραβάτες της Αθλητικής Νομοθεσίας, του Καταστατικού και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.
  2. Όλοι οι ασχολούμενοι ή εμπλεκόμενοι με τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις του Τζούντο ως παράγοντες, αθλητές, προπονητές, διαιτητές, προσωπικό, αλλά και οι παρακολουθούντες τις εκδηλώσεις αυτές οφείλουν να τηρούν τις αρχές του Φιλάθλου πνεύματος.
  3. Ανάλογα με το βαθμό της παράβασης από διάφορα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα προβλέπεται η επιβολή ανάλογης ποινής.
  4. Η χρήση ή η διάθεση ουσιών ή μεθόδων  Φαρμακοδιέργεσης όπως αυτές ορίζονται από τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της Δ.Ο.Ε . καθώς και οι παραβάσεις του Νόμου περί ναρκωτικών από όλους τους αναφερομένους στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού θεωρούνται σοβαρές παραβάσεις και διώκονται αναλόγως.
  5. Επίσης σοβαρές παραβάσεις θεωρούνται και οι εξής :

α. Η ανάρμοστη συμπεριφορά προς Αθλητές, Προπονητές, Διαιτητές, παράγοντες Σωματείων, Μέλη του Δ.Σ. ή Επιτροπών ή του Προσωπικού της Ομοσπονδίας, Μέλη της Αγωνόδικου Επιτροπής  και θεατές ή φιλάθλους.

β. Η απόπειρα ή απειλή  βιαιοπραγίας κατά των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο προσώπων.

γ. Η τέλεση της βιαιοπραγίας κατά των αυτών ως άνω προσώπων.

δ. Η δωροδοκία ή η απόπειρα δωροδοκίας με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα. Αυτή η παράβαση τιμωρείται επί πλέον με φυλάκιση και πρόστιμο και παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π.

ε. Η δημιουργία επεισοδίων και προβλημάτων κατά την διάρκεια των αγώνων.

στ. Η ανήθικη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των αγώνων ή της προπόνησης.

ζ. Η κατάσταση μέθης.

η. Η δημιουργία αφόρητης κατάστασης ώστε να αποβληθεί από τους αγώνες από τα αρμόδια όργανα ασφαλείας ή αστυνομίας.

θ. Η διοχέτευση ή παροχή σε τρίτους ψευδών πληροφοριών για αναπόδεικτες ή δήθεν ατασθαλίες εκ μέρους Μελών του Δ.Σ. ή Επιτροπών της Ομοσπονδίας.

ι. Η επέμβαση ή παρεμπόδιση του έργου της Γραμματείας, Διαιτησίας ή των άλλων Οργάνων της Αγωνοδίκου Επιτροπής.

ια. Οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια του παραβάτη που μπορεί να επιφέρει τη
δίωξή του εφόσον θίγεται ή βλάπτεται το άθλημα του Τζούντο ή ο Αθλητισμός γενικά ή το κύρος της Ε.Ο. Τζούντο.

 1. Όλες οι προβλεπόμενες ποινές πλην των αναφερομένων στο άρθρο 97 του παρόντος Κεφαλαίου καθώς και όσων αναφέρονται διαφορετικά στα επόμενα άρθρα του Κεφαλαίου αυτού, επιβάλλονται από τη Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού.
 2. Οι επιβαλλόμενες από τη Δικαστική Επιτροπή της Ε.Ο. Τζούντο ποινές είναι υποχρεωτικές για το Δ.Σ., το οποίο δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει και πρέπει (αμέσως) να ενεργήσει σύμφωνα με το σχετικό πόρισμά της.
 3. Η διαπίστωση και διερεύνηση της παράβασης προϋποθέτει την εξέταση του παραβάτη, και μαρτύρων και εν γένει διεξαγωγή Διοικητικής έρευνας.
 4. Ουδεμία ποινή επιβάλλεται προτού ο εγκαλούμενος κληθεί  να υποβάλλει σε τακτή προθεσμία μεταξύ δύο και τεσσάρων ημερών έγγραφη απολογία για τις παραβάσεις που διώκεται.
 5. Η δίωξη του παραβάτη γίνεται είτε  αυτεπάγγελτα  από το Δ.Σ. αφότου έλαβε γνώση της παράβασης ή από γνωμάτευση ή πρόταση της Νομικής Υπηρεσίας της Ε.Ο. Τζούντο, ή από καταγγελία προς το Δ.Σ. από οποιονδήποτε θιγόμενο ή όποιον έχει έννομο συμφέρον.
 6. Κατά την επιβολή της ποινής σε βάρος Αθλητή, Προπονητή, Διαιτητή, Παράγοντα κ.λ.π. και λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία τις επιτυχίες, το ήθος, την προσφορά και το ενδιαφέρον στο άθλημα του Τζούντο ή τον Αθλητισμό γενικά, την τυχόν μετάνοιά του και την ένδειξη μη υποτροπής παραβάτη, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα μπορούν να αναστείλουν τις επιβληθείσες ποινές για διάστημα έξι μηνών μέχρι δύο χρόνια.
 7. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές.
 8. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εξετάζεται η περίπτωση οριστικής διαγραφής από τα μητρώα των παραβατών αθλητών ή προπονητών ή διαιτητών.
 9. Μετά την κοινοποίηση της επιβολής της ποινής ο θιγόμενος μπορεί να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα για την επιδίωξη μείωσης ή ακύρωσης της ποινής μέσω των δευτεροβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων όπου αυτά υπάρχουν άλλως του Α.Σ.Ε.Α.Δ.
 10. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής δικαίωσης του τιμωρηθέντος από τα δευτεροβάθμια όργανα  το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τον αποκαταστήσει ανάλογα στην επόμενη συνεδρίασή του.
 11. Τα αθλητικά παραπτώματα εφόσον δεν καταγγελθούν εντός τριμήνου από της τέλεσής τους παραγράφονται, εκτός εκείνων που αφορούν το Φίλαθλο πνεύμα ή αδικήματα του Ποινικού Νόμου.

Άρθρο 97 – ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

  1. Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Καταστατικού οι ποινές κατά Μελών του Δ.Σ. επιβάλλονται αποκλειστικά και μόνον από το Δ.Σ.
  2. Το Δ.Σ. υποχρεούνται να ασχοληθεί και να αποφασίσει για οποιοδήποτε παράπτωμα Μέλους του.
  3. Η καταγγελία του παραπτώματος αυτού γίνεται από κάποιο Σωματείο Μέλος ή από τουλάχιστον 3 Συμβούλους και μόνον εγγράφως.
  4. Οι ποινές που επιβάλλονται είναι :

α. προφορική επίπληξη.

β. Έγγραφη επίπληξη.

γ. Ανάκληση της τυχόν θέσης του στο Δ.Σ.

δ. Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. μετά από γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας της Ομοσπονδίας ή της Δικαστικής Επιτροπής.

 1. Πριν από κάθε επιβολή οποιασδήποτε ποινής ο εγκαλούμενος πρέπει να έχει κληθεί και υποβάλει σε ορισμένη προθεσμία σχετική απολογία. Η απολογία αυτή μπορεί να είναι και προφορική στο Δ.Σ.
 2. Η ανωτέρω διαδικασία θεωρείται εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται στα Μέλη του Δ.Σ.  να κοινοποιούν σε Τρίτους τα παραπάνω.
 3. Ο σχετικός φάκελλος των Μελών του Δ.Σ. τηρείται προσωπικά από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Δ.Σ.
 4. Μέλος του Δ.Σ. που διαχειρίζεται χρηματικά ποσά από τη Γ.Γ.Α. και από πρόθεση τα διαθέτει για διαφορετικό από το προβλεπόμενο σκοπό, παραπέμπεται από το Δ.Σ. στον Εισαγγελέα για να διωχθεί και να τιμωρηθεί  όπως ορίζει ο νόμος, με φυλάκιση ή κάθειρξη ανάλογα με την επιδίωξη ή επιτυχία χρηματικού οφέλους υπέρ του  εαυτού του ή τρίτου.

 

Άρθρο 98 – ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Ο ΤΖΟΥΝΤΟ

 1. Η διαδικασία και η επιβολή ποινών σε βάρος του Υπαλληλικού Προσωπικού της Ομοσπονδίας έχουν περιληφθεί στο άρθρο 27 του εκδοθέντος ήδη Κανονισμού της Ομοσπονδίας για τη ‘‘ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ’’.
 2. Για το λοιπό επί  συμβάσει ειδικό Προσωπικό της Ε.Ο.  Τζούντο διαφόρων ειδικοτήτων κινείται η διαδικασία αυτόματα εφόσον προβλέπεται  σχετικά στα συμβόλαιά τους.
 3. Για τυχόν παραβάσεις που, δεν έχουν προβλεφθεί σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 96 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 99 – ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

  1. Οι παραβάσεις που μπορεί να γίνονται από τα Σωματεία είναι οι εξής :

α. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού καθώς και με τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους που εκδίδονται από  το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

β. Η συμμετοχή άνευ αδείας σε μη εγκεκριμένους από την Ε.Ο Τζούντο αγώνες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

γ. Η κατά τη διάρκεια επισήμων αγώνων αποχώρηση του Σωματείου ή αθλητών του.

δ. Η δημιουργία επεισοδίων και προβλημάτων κατά τη διεξαγωγή των αγώνων από τους παράγοντες, προσωπικό, προπονητές, αθλητές και φιλάθλους του.

ε. Η απαγόρευση ή η με οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση συμμετοχής αθλητών του στην Εθνική Ομάδα.

στ. Η χρησιμοποίηση τιμωρημένου από την Ε.Ο Τζούντο ή  την Ε.ΦΙ.Π. αθλητή του σε επίσημους αγώνες.

ζ. Η ανάρμοστη συμπεριφορά παραγόντων, προσωπικού, προπονητών και αθλητών του προς αντίστοιχους της Ομοσπονδίας  ή των άλλων Σωματείων.

η. Η με οποιονδήποτε τρόπο δημιουργία κωλυμάτων στη λειτουργία της Ομοσπονδίας  ή των Οργάνων της και στην εν γένει ανάπτυξη  του Τζούντο.

θ. Η δημόσια εξύβριση και συκοφάντηση των Μελών του Δ.Σ. ή  των Επιτροπών της Ομοσπονδίας εγγράφως ή και προφορικά.

ι. Η απόπειρα δωροδοκίας των οργάνων που ασχολούνται με Διαιτητικό Έργο (διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες) για την ευνοϊκή μεταχείριση εκ μέρους τους σε αθλητή του Σωματείου ή αντίθετα την δυσμενή διαιτησία σε βάρος του αντιπάλου του.

ια. Η παρότρυνση αθλητή του Σωματείου σε χρήση απαγορευμένων ουσιών ή μεθόδων.

ιβ. Η μη εγκατάλειψη   του αγωνιστικού χώρου από αθλητή του Σωματείου μετά το τέλος του αγώνα και την απόφαση των Διαιτητών.

ιγ. Οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια του Σωματείου που μπορεί κατά τη Νομική έννοια να θεωρηθεί παράβαση του Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού ή προσβολή του αθλητικού πνεύματος.

  1. Οι επιβαλλόμενες ποινές σε Σωματεία εξαρτώμενες από το βαθμό της παράβασης μπορεί να είναι :

α. Έγγραφη επίπληξη προς το Σωματείο.

β. Κοινοποίηση σε όλα τα Σωματεία της Ομοσπονδίας της έγγραφης επίπληξης.

γ. Μηδενισμός σε επίσημο αγώνα.

δ. Αποκλεισμό συμμετοχής σε επίσημο αγώνα.

ε. Αποκλεισμό συμμετοχής σε επίσημους αγώνες επί 3 έως 12 μήνες.

στ. Απαγόρευση οργάνωσης ή συμμετοχής σε τοπικά πρωταθλήματα επί 1 έτος.

ζ. Διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης επί 2 έως 4 μήνες.

η. Περικοπή κάθε οικονομικής επιχορήγησης.

θ. Αποκλεισμός από αγώνες με ταυτόχρονη περικοπή της επιχορήγησης.

ι. Διαγραφή του Σωματείου από την δύναμη της Ε.Ο Τζούντο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Καταστατικό.

ια. Εισήγηση προς τη Γ.Γ.Α. για την ανάκληση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του Σωματείου.

 1. Κατά την επιβολή της ποινής σε Σωματείο λαμβάνονται υπόψη και η ιστορία, οι επιτυχίες, η προσφορά και η εν γένει συνεισφορά του Σωματείου στην διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος του Τζούντο.

Άρθρο 100 – ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

  1. Τα παραπτώματα που μπορεί να επιφέρουν πειθαρχική δίωξη και τιμωρία αθλητή Σωματείου ή Εθνικής Ομάδας είναι τα εξής :

α. Η μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις και εγκυκλίους της Ομοσπονδίας.

β. Η συμμετοχή άνευ Αδείας σε μη εγκεκριμένους από την Ομοσπονδία αγώνες στο Εσωτερικό και Εξωτερικό.

γ. Η αδικαιολόγητη άρνησή του να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ομάδα.

δ. Η άρνησή του να υποβληθεί σε DOPING CONTROL.

ε. Η χρήση ουσίων  ή μεθόδων Φαρμακοδιέγερσης.

στ. Η άρνησή του να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα και την απόφαση των Διαιτητών.

  1. Οι επιβαλλόμενες ποινές σε αθλητές μπορεί να είναι οι ακόλουθες :

α. Έγγραφη επίπληξη στον αθλητή.

β. Κοινοποίηση της έγγραφης επίπληξης σε όλα τα Σωματεία που ανήκουν στην Ομοσπονδία Τζούντο.

γ. Αποκλεισμός συμμετοχής του σε τοπικά  πρωταθλήματα για 1 χρόνο.

δ. Αποκλεισμός συμμετοχής του σε διασυλλογικά   πρωταθλήματα για 1 έως 2 χρόνια.

ε. Αποκλεισμός συμμετοχής του σε πανελλήνια  πρωταθλήματα για 1 έως 3 χρόνια.

στ. Αποκλεισμός συμμετοχής του σε διεθνείς αγώνες  για 1 έως 2 χρόνια.

ζ. Αποκλεισμός συμμετοχής του σε διεθνή πρωταθλήματα για 1 έως 3  χρόνια.

η. Οριστικός αποκλεισμός από όλους τους αγώνες Εσωτερικού και Εξωτερικού και αντίστοιχη διαγραφή του από τα Μητρώα αθλητών της Ομοσπονδίας.

θ. Διακοπή κάθε είδους παροχής από την Ομοσπονδία.

ι. Στέρηση κάθε είδους παροχής από την Πολιτεία και των ευεργετημάτων του Αθλητικού Νόμου.

ια. Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π.

ιβ. Η εισήγηση προς τη Ε.Ο.Ε./ Δ.Ο.Ε. για τον ισόβιο αποκλεισμό του αθλητή από οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση με οποιαδήποτε ιδιότητα σε περίπτωση υποτροπής σε αδικήματα χρήσης απαγορευμένων ουσιών και χρησιμοποίησης απαγορευμένων μεθόδων για την αύξηση της αθλητικής του ικανότητας.

 1. Οι επιβαλλόμενες ποινές σε αθλητές από τα Σωματεία τους ανακοινώνονται στην Ε.Ο Τζούντο εντός μηνός από την έκδοσή τους η οποία υποχρεωτικά τις επικυρώνει εφόσον δεν έχουν προσβληθεί νόμιμα. Μετά την επικύρωσή τους αυτές δεν ανακαλούνται.

Άρθρο 101 – ΠΟΙΝΕΣ  ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

  1. Οι ειδικότερες προβλεπόμενες παραβάσεις που μπορούν να επισύρουν πειθαρχική δίωξη και τιμωρία Προπονητή Σωματείου  ή Εθνικής Ομάδας ή Συνεργατών και Βοηθών τους ή εκλεκτόρων των Εθνικών Ομάδων είναι οι πιο κάτω :

α. Η μη συμμόρφωση με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας.

β. Η παρότρυνση αθλητή του  για την συμμετοχή του σε μη εγκεκριμένο από την Ομοσπονδία αγώνα στο Εσωτερικό  ή στο Εξωτερικό.

γ. Η παρότρυνση αθλητή του να κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών ή μεθόδων Φαρμακοδιέγερσης.

δ. Η παρότρυνση αθλητή του να μην εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα και την απόφαση των Διαιτητών, λόγω διαφωνίας του με αυτή την απόφαση.

ε. Επιπλέον των ανωτέρω παραβάσεων για τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές ισχύουν τα εξής :

i. Η μη συμμόρφωση με τους όρους του συμβολαίου.

ii. Η ανυπακοή προς τους Προϊστάμενούς τους.

iii. Η άνιση μεταχείριση των αθλητών των Εθνικών Ομάδων.

iv. Η φιλική ή εχθρική διάθεση προς ορισμένους αθλητές των Εθνικών Ομάδων.

  1. Οι επιβαλλόμενες ποινές σε Προπονητές γενικά  μπορεί να είναι οι εξής :

α. Έγγραφη Επίπληξη.

β. Κοινοποίηση της Έγγραφης Επίπληξης σε όλα τα Σωματεία του Τζούντο.

γ. Αποκλεισμός παρουσίασής του σε Τοπικά Πρωταθλήματα  μέχρι 3 μήνες.

δ. Αποκλεισμός παρουσίασής του σε Διασυλλογικούς Αγώνες μέχρι 6 μήνες.

ε. Αποκλεισμός παρουσίασής του σε Πανελλήνιους Αγώνες μέχρι 12 μήνες.

στ. Αποκλεισμός παρουσίασής του σε Διεθνής Αγώνες μέχρι 12 μήνες.

ζ. Αποκλεισμός παρουσίασής του σε Διεθνή Πρωταθλήματα μέχρι 12 μήνες.

η. Οριστικός αποκλεισμός του και από όλους τους αγώνες του Εσωτερικού και Εξωτερικού.

θ. Στέρηση του δικαιώματος άσκησης καθηκόντων Προπονητή για διάστημα από 2 έως 12 μήνες.

ι. Διαγραφή από τον κατάλογο των Προπονητών της Ομοσπονδίας.

ια. Πρόταση στη Γ.Γ.Α. για ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Προπονητή.

ιβ. Παραπομπή του Προπονητή στην Ε.ΦΙ.Π.

ιγ. Ειδικά για τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές προβλέπονται επίσης :

i. Περικοπή των αποδοχών του από 1 έως 30 μέρες.

ii. Διακοπή του Συμβολαίου του με την Ομοσπονδία.

iii. Στέρηση του δικαιώματος να προπονεί τις Εθνικές Ομάδες.

Άρθρο 102 – ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

  1. Οι ειδικότερες παραβάσεις που μπορούν να επιφέρουν πειθαρχική δίωξη σε βάρος των  Οργάνων που ασχολούνται με Διαιτητικό Έργο ( Διαιτητές – Εθνικοί & Διεθνείς, Κριτές, Χρονομέτρες & Βαθμολογητές ) είναι τα εξής :

α. Η μη συμμόρφωση με το Καταστατικό και τις αποφάσεις τις Ομοσπονδίας.

β. Η ένδειξη άγνοιας εφαρμογής του Διεθνούς Κανονισμού Αγώνων.

γ. Η διάπραξη σφαλμάτων κατά την εφαρμογή των Κανόνων Διαιτησίας.

δ. Η κατ’ εξακολούθηση διάπραξη σφαλμάτων.

ε. Η μειωμένη απόδοση στους αγώνες.

στ. Η μεροληπτική Διαιτησία προς έναν εκ των αγωνιζομένων για προσωπικούς ή συντεχνιακούς λόγους.

ζ. Οι εσκεμμένες αντικανονικές ενέργειες σε αγώνα.

η. Η άρνηση εκτέλεσης καθηκόντων που του ανατίθενται από την Επιτροπή Διαιτησίας  ή τον Υπεύθυνο Διαιτησίας σε αγώνες.

θ. Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις του Υπευθύνου ή του Παρατηρητή Διαιτησίας.

ι. Το κοουτσάρισμα αθλητών του Συλλόγου του ή της αρεσκείας του σε αγώνες  που έχει οριστεί να απασχοληθεί με Διαιτητικό Έργο.

ια. Ο σχολιασμός και η κριτική για τις αποφάσεις των συναδέλφων του κατά τη διάρκεια των αγώνων.

ιβ. Η ένδειξη διαφωνίας με το αποτέλεσμα ενός αγώνα ( δηλ. αμφισβητεί την απόφαση των τριών)

ιγ. Η έντονη ένδειξη του θαυμασμού του ή και το χειροκρότημα ενός αθλητή που κερδίζει ή αντίθετα ή υβριστική συμπεριφορά του σε εκείνον που έχασε.

ιδ. Ο διαπληκτισμός  με συναδέλφους του ή τρίτους σε θέματα αποτελέσματος αγώνος ή εν γένει διαιτησίας.

ιε. Η αντικανονική ένδυση σε επίσημους αγώνες.

ιστ. Η αδικαιολόγητη απουσία σε αγώνες  ( που γνώριζε τη συμμετοχή του με συνέπεια να μην  αντικατασταθεί) ή η εγκατάλειψη των αγώνων χωρίς ενημέρωση ή άδεια.

ιζ. Η μη παρακολούθηση των απαραίτητων σεμιναρίων στα οποία έχει κληθεί.

ιη. Η άρνηση ή αποφυγή εξετάσεων σε θέματα διαιτησίας που έχει κληθεί σχετικά από την Επιτροπή Διαιτησίας.

ιθ. Η αδιαφορία ή η μη βελτίωσή του στις τεχνικές και ειδικές γνώσεις του αθλήματος και της διαιτησίας Τζούντο.

κ. Η δωροληψία με σκοπό τη μεροληπτική διαιτησία και κατ’ επέκταση την αλλοίωση του αποτελέσματος του αγώνα. Σε αυτή τη περίπτωση ο παραβάτης τιμωρείται με φυλάκιση και πρόστιμο και παραπέμπεται στην Ε.ΦΙ.Π.

κα. Η έγγραφη αποστολή ιδεών, παρατηρήσεων. παραπόνων χωρίς να τηρείται η ιεραρχία  ( δηλ. μέσω της ΚΕΔ).

κβ. Η επικοινωνία ή διοχέτευση προς τα ΜΜΕ απόψεών του για την Διαιτησία χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. ή της ΚΕΔ.

  1. Με σκοπό την βελτίωση του επιπέδου της γνώσης και της ικανότητας, την σωστότερη παρουσία και αμεροληψία στον αγώνα, την αποφυγή σφαλμάτων αλλά και την προστασία του κύρους της Διαιτησίας στο άθλημα του Τζούντο  θεσπίζεται η επιβολή σε βάρος των Οργάνων Διαιτησίας των πιο κάτω ποινών ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων της προηγούμενης παραγράφου :

α. Απλή έγγραφη Επίπληξη.

β. Έγγραφη επίπλήξη  με κοινοποίηση σε όλα τα Σωματεία του Τζούντο.

γ. Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες με καθήκοντα διαιτησίας για ένα μήνα ή τουλάχιστον σε δύο επίσημες διοργανώσεις για τις περιπτώσεις α- η- θ- ιε-ιζ- κα της προηγούμενης παραγράφου.

δ. Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες με καθήκοντα  διαιτησίας επί δύο ( 2 ) μήνες ή τουλάχιστον  επί τέσσερις ( 4 ) επίσημες διοργανώσεις για τις περιπτώσεις β- γ- ε- ια- ιβ- ιστ- ιη- κβ της προηγούμενης παραγράφου.

ε. Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες με καθήκοντα διαιτησίας επί δύο μήνες ή τουλάχιστον  επί έξι συνεχόμενες επίσημες διοργανώσεις για τις περιπτώσεις όπως  δ- στ- ι- ιγ- ιδ- ιθ της προηγούμενης παραγράφου.

στ. Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες με καθήκοντα διαιτησίας επί έξι μήνες ή τουλάχιστον έως δώδεκα συνεχόμενες επίσημες διοργανώσεις για την περίπτωση ζ & κ της προηγούμενης παραγράφου.

ζ. Αποκλεισμός συμμετοχής σε όλους τους αγώνες  με καθήκοντα διαιτησίας έως 12 μήνες για τις περιπτώσεις  της παραγράφου 5 του άρθρου 96 του παρόντος  κανονισμού.

η. Οριστική διαγραφή από το μητρώο Εθνικών Διαιτητών της Ομοσπονδίας.

θ.  Πρόταση προς την EJU  ή και  IJF για τη διαγραφή  από τα μητρώα των Διεθνών Διαιτητών.

ι. Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π.

ια. Αποκλεισμός συνέχισης στους υπόλοιπους αγώνες της ημέρας.

 1. Η απόφαση της επιβαλλόμενης ποινής αποστέλλεται  στο διαιτητή εγγράφως επί αποδείξει, και κοινοποιείται σε όλα τα Σωματεία.
 2. Οι ποινές επιβάλλονται από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή συνεδρίασή του το αργότερο μέσα σε 15 μέρες διαφορετικά θα συγκαλείται εκτάκτως στο αυτό χρονικό διάστημα  ύστερα από εισηγητική έκθεση της ΚΕΔ  και της υποεπιτροπής της ΠΕΔ σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 60  του Κανονισμού αυτού,  και μετά την σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας ή της Δικαστικής Επιτροπής εάν απαιτείται..
 3. Ο τιμωρούμενος Διαιτητής έχει το δικαίωμα της έφεσης στην αρμόδια Ε.Ε.Δ.  μέσα σε πέντε μέρες αφού έλαβε τη σχετική απόφαση της ποινής του σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 60  του παρόντος Κανονισμού.
 4. Εδικά για τη περίπτωση ( ια ) της  παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου λόγω της προβλεπόμενης άμεσης εφαρμογής της ποινής  της διακοπής του διαιτητή από τους υπόλοιπους αγώνες της ημέρας για λόγους όπως των περιπτώσεων β- δ- στ- ζ- ι- της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ή των περιπτώσεων α- β- γ- ε- στ- ζ-ι της παραγράφου 5 του άρθρου 96 του παρόντος Κανονισμού τα παρόντα Μέλη της ΚΕΔ , ΠΕΔ, του Δ.Σ. της Ε.Ο. Τζούντο, ο  υπεύθυνος και οι παρατηρητές Διαιτησίας αποφασίζουν από κοινού για την αποβολή του εν λόγω Διαιτητή. Σε αυτή τη περίπτωση και για την επικύρωση της ποινής εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 Άρθρο 103 – ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

  1. Οι παραβάσεις που μπορούν να επιφέρουν πειθαρχική δίωξη και τιμωρία σε βάρος  φιλάθλων, θεατών αγώνων ή άλλων εκδηλώσεων και εν γένει τρίτων είναι οι εξής:

α. Οι περιπτώσεις α- β- γ- δ- ε- στ- ζ- η- ι- ια της παραγράφου 5 του άρθρου 96 του παρόντος Κανονισμού.

β. Η παράβαση των αρχών του Φιλάθλου Πνεύματος ( παράγραφος 2 του άρθρου 96  του Κανονισμού αυτού ).

γ. Η μη τήρηση των παραδόσεων του Αθλητισμού και του Ολυμπιακού ιδεώδους.

 1. Οι επιβαλλόμενες ποινές :

  α. Απαγόρευση εισόδου στους προπονητικούς χώρους.

  β. Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους.

  γ. Απαγόρευση εισόδου σε όλους τους Αθλητικούς χώρους.

  δ. Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π.

Άρθρο 104 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Το μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού  που αφορά «την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της » που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν 2725/99 και ψηφίστηκε από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του της 30/11/99, έχει ήδη εγκριθεί με την υπ αριθμ 11132 Απόφαση της 7/4/2000 του Υπουργείου Πολιτισμού και δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 540/Β 11/4/2000.
 2. Τα περιεχόμενα του αναφερομένου στη προηγούμενη παράγραφο Κανονισμού αναφέρονται  στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII»  του Κανονισμού αυτού.
 3. Σε προσεχή έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού της Ομοσπονδίας λόγω διόρθωσης  ή τροποποίησης ή ανάγκης νέας προσαρμογής του, θα επιχειρηθεί η κατάρτιση και έκδοση ενός πλήρους Εσωτερικού Κανονισμού που θα  περιλαμβάνει σε ενιαίο κείμενο και τον αναφερόμενο στην ως άνω παράγραφο   (1 ) ήδη  εκδοθέντα  Κανονισμό. Κατά την κατάρτιση αυτή  του Ενιαίου Κειμένου του Εσωτερικού Κανονισμού προβλέπεται νέα αρίθμηση Κεφαλαίων και Άρθρων και πιθανόν αναδιάρθρωση και αναπροσαρμογή του κειμένου αυτού.
 4. Σε περίπτωση που κάποια αναγκαία διάταξη, που αφορά στη λειτουργικότητα, ή τις διαδικασίες, ή τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, δεν προβλέφτηκε στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό και επίσης δεν περιλαμβάνεται   στο Καταστατικό, και δεν αντίκειται στις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, μπορεί  να θεσπίζεται με ιδιαίτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των Μελών του. Η θέσπιση τέτοιων διατάξεων θα θεωρείται ως προσωρινή προσθήκη του Κανονισμού αυτού μέχρι της ενσωμάτωσής τους στο Κείμενό του.
 5. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των άρθρων 38 και  45 του παρόντος Κανονισμού της Ομοσπονδίας  πριν από τις 16/10/2002.

Άρθρο 105 – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει 2 μήνες μετά την υποβολή του στον επί του Αθλητισμού Υπουργό ή από της δημοσιεύσεως της απόφασής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Για τυχόν τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Ομοσπονδίας, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του Κανονισμού αυτού, επιβάλλεται απόφαση του Δ.Σ. και έγκρισή της από  την Γ.Σ. καθώς και έλεγχος της νομιμότητάς της από τον αυτόν ως άνω Υπουργό για όσα άρθρα προβλέπεται η διαδικασία αυτή.
 3. Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης εναρμόνισης του παρόντος Κανονισμού με επιβαλλόμενες από EJU ή IJF αλλαγές στους επί μέρους τεχνικούς όρους, διαδικασίες και κανόνες, ή αλλαγές σε μη ουσιώδεις διατάξεις των περιεχομένων του, το Δ.Σ. με πλήρως δικαιολογημένη απόφασή του και πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των Μελών του, δύναται να προβαίνει στη προσωρινή τροποποίηση των αντιστοίχων διατάξεων του Κανονισμού αυτού μέχρι την προσεχή τροποποίησή του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
 4. Ο Κανονισμός αυτός που περιέχει εκατόν πέντε ( 105 ) άρθρα εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο στις 10/7/2000 και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευσή της στις  9/8/2000.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

α. Με την παρούσα μου σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος /α για Μέλος του Σωματείου ………………………………………

β.  Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του  Ν. 2725/99 κωλύματα για τα Μέλη και συγκεκριμένα :

 1. Είμαι άνω των 18 ετών.
 2. Δεν έχω καταδικαστεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα :
  • βίας στους αθλητικούς χώρους.
  • χρήσης ή διάθεσης ουσιών ή μεθόδων Φαρμακοδιέργεσης.
  • ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
  • κατασκοπείας, ληστείας, κλοπής, υπεξαίρεσης.
  • δόλιας χρεοκοπίας, λαθρεμπορίας, φοροδιαφυγής.
  • δωροδοκίας, δωροληψίας, παραχάραξης.
  • πλαστογραφίας, απιστίας, απάτης, εκβίασης.
  • συκοφαντικής δυσφήμισης.
  • εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  • παράβασης του Νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων.
 3. Δεν έχω παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξης που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
 4. Δεν έχω στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά μου δικαιώματα.
 5. Δεν έχω τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος.
 6. Δεν ήμουν αθλητής / τρια εν ενεργεία εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον.
 7.  Δεν ανήκω στο προσωπικό του Σωματείου με σύμβαση εργασίας, ούτε ανήκα σε αυτό κατά το τελευταίο έτος.
 8. Δεν έχω ήδη συνάψει σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτα ως ομόρρυθμος εταίρος είτε  ως διαχειριστής Ε.Π.Ε.  ή Μέλος Δ.Σ.  Α.Ε., ούτε είχα συνάψει τέτοια σύμβαση κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον

γ. Επίσης βεβαιώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να υποβάλλω στο Δ.Σ. και στη προθεσμία που θα οριστεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό  μου ζητηθεί για την εξακρίβωση των ανωτέρω υπευθύνως δηλουμένων.

δ. Τέλος αναφέρω ότι  γνωρίζω τη διάταξη  βάσει της οποίας οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα κωλύματα διαπιστωθεί οποτεδήποτε χάνω αυτοδίκαια την ιδιότητα  του Μέλους του Σωματείου .

 

Ο/Η υποψήφιος /α   και υπευθύνως δηλών/ούσα.

( Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Διεύθυνση Κατοικίας )

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ Δ.Σ. Η ΤΗΝ Ε.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

α. Με την παρούσα μου σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος /α του Δ.Σ.  ή της Ε.Ε του Σωματείου …………………………………………….
β. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν συντρέχει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3 του Ν. 2725/99 κωλύματα για τα Μέλη και συγκεκριμένα:

 1. Είμαι άνω των 18 ετών.
 2. Δεν έχω καταδικαστεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα:
  • βίας στους αθλητικούς χώρους.
  • χρήσης ή διάθεσης ουσιών ή μεθόδων Φαρμακοδιέργεσης.
  • ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
  • κατασκοπείας, ληστείας, κλοπής, υπεξαίρεσης.
  • δόλιας χρεοκοπίας, λαθρεμπορίας, φοροδιαφυγής.
  • δωροδοκίας, δωροληψίας, παραχάραξης.
  • πλαστογραφίας, απιστίας, απάτης, εκβίασης.
  • συκοφαντικής δυσφήμισης.
  • εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  • παράβασης του Νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων.
 3. Δεν έχω παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξης που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
 4. Δεν έχω στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά μου δικαιώματα.
 5. Δεν έχω τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος.
 6. Δεν ήμουν αθλητής /τρια εν ενεργεία εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον.
 7. Δεν ανήκω στο Προσωπικό του Σωματείου με σύμβαση εργασίας, ούτε ανήκα σε αυτό κατά το τελευταίο έτος.
 8. Δεν έχω ήδη συνάψει σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή έργου με αμοιβή είτε ατομικά  είτε ως ομόρρυθμος εταίρος είτε ως διαχειριστής Ε.Π.Ε. ή  Μέλος Δ.Σ.   Α.Ε. , ούτε είχα συνάψει τέτοια σύμβαση κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον.
 9.  Δεν έχω την ιδιότητα του Διαιτητή στο άθλημα του Τζούντο.
 10. Δεν είμαι έμπορος αθλητικών ειδών ούτε στέλεχος, διαχειριστής, ή Μέλος Δ.Σ. σε αθλητική Α.Ε.  και σε κάθε είδους εμπορική εταιρεία με  αντικείμενο την εμπορία ή την κατασκευή αθλητικών ειδών.

γ. Επίσης βεβαιώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να υποβάλλω στο Δ.Σ. στη προθεσμία που θα οριστεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό  μου ζητηθεί για την εξακρίβωση των ανωτέρω υπευθύνως δηλουμένων.

δ. Τέλος αναφέρω ότι  γνωρίζω τη διάταξη  βάσει της οποίας οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα κωλύματα διαπιστωθεί οποτεδήποτε χάνω αυτοδίκαια την ιδιότητα του Μέλους του Δ.Σ. ή της Ε.Ε.  του Σωματείου.

 

Ο/Η υποψήφιος /α   και υπευθύνως δηλών /ούσα.

( Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Διεύθυνση Κατοικίας )

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ/ΕΕ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

α. Με την παρούσα μου σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος /α για  Μέλος του Δ.Σ ή της Ε.Ε της Ομοσπονδίας Τζούντο.

β. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στα Άρθρα 3 και 21 του Ν. 2725/99 κωλύματα για τα Μέλη και συγκεκριμένα :

 1.  Είμαι άνω των 18 ετών.
 2. Δεν έχω καταδικαστεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για  αδικήματα:
  • βίας στους αθλητικούς χώρους.
  • χρήσης ή διάθεσης ουσιών ή μεθόδων Φαρμακοδιέργεσης.
  • ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
  • κατασκοπείας, ληστείας, κλοπής, υπεξαίρεσης.
  • δόλιας χρεοκοπίας, λαθρεμπορίας, φοροδιαφυγής.
  • δωροδοκίας, δωροληψίας, παραχάραξης.
  • πλαστογραφίας, απιστίας, απάτης, εκβίασης.
  • συκοφαντικής δυσφήμισης.
  • εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  • παράβασης του Νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων
 3. Δεν έχω παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
 4. Δεν έχω στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά μου δικαιώματα.
 5. Δεν έχω τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος.
 6. Δεν ήμουν αθλητής /τρια εν ενεργεία εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον.
 7. Δεν είμαι σήμερα υπάλληλος της Ομοσπονδίας ούτε ήμουν κατά το τελευταίο έτος.
 8. Δεν έχω ήδη συνάψει σύμβαση με την Ομοσπονδία για παροχή υπηρεσιών ή έργου με αμοιβή είτε ατομικά  είτε ως ομόρρυθμος εταίρος είτε ως διαχειριστής Ε.Π.Ε. ή Μέλος Δ.Σ.   Α.Ε. , ούτε είχα συνάψει τέτοια σύμβαση κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον.
 9. Δεν έχω την ιδιότητα του Διαιτητή στο άθλημα του Τζούντο.
 10. Δεν είμαι έμπορος αθλητικών ειδών ούτε στέλεχος, διαχειριστής, ή Μέλος Δ.Σ. σε αθλητική Α.Ε.  και σε κάθε είδους εμπορική εταιρεία με αντικείμενο την εμπορία ή την κατασκευή αθλητικών ειδών.
 11. Είμαι Μέλος Αθλητικού Σωματείου που είναι εγγεγραμμένο στη δύναμη της Ομοσπονδίας Τζούντο πέραν  του έτους από την εγγραφή μου σε αυτό με δικαίωμα να εκλέγω και να  εκλέγομαι.
 12. Δεν είμαι Μέλος Δ.Σ. σε άλλη Αθλητική Ένωση ή Ομοσπονδία.
 13. Δεν είμαι υπάλληλος σε αθλητική Ένωση ή Ομοσπονδία

γ. Επίσης βεβαιώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να υποβάλλω στο Δ.Σ. στη προθεσμία που θα οριστεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό  μου ζητηθεί για την εξακρίβωση των ανωτέρω υπευθύνως δηλουμένων.

δ. Βεβαιώνω ακόμη ότι εάν εκλεγώ Μέλος του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου Αθλητικής Ένωσης ή Αθλητικής Ομοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται ότι παραιτούμαι αυτοδίκαια από το αξίωμα που τυχόν θα έχω στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε της Ομοσπονδίας Τζούντο.

ε. Τέλος αναφέρω ότι  γνωρίζω τη διάταξη  βάσει της οποίας οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα κωλύματα διαπιστωθεί οποτεδήποτε χάνω αυτοδίκαια την ιδιότητα του Μέλους του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή Οργάνου της Ομοσπονδίας Τζούντο.

 

 

Ο/Η υποψήφιος /α   και υπευθύνως δηλών /ούσα.

( Υπογραφή, ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. Διεύθυνση Κατοικίας )

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

α. Με την παρούσα μου σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος /α για Διαιτητής/τρια στο Τζούντο.

β. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 3 του  Ν. 2725/99 κωλύματα για τα Μέλη Σωματείων και συγκεκριμένα :

 1. Είμαι άνω των 18 ετών.
 2. Δεν έχω καταδικαστεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα:
  • βίας στους αθλητικούς χώρους.
  • χρήσης ή διάθεσης ουσιών ή μεθόδων Φαρμακοδιέργεσης.
  • ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
  • κατασκοπείας, ληστείας, κλοπής, υπεξαίρεσης.
  • δόλιας χρεοκοπίας, λαθρεμπορίας, φοροδιαφυγής.
  • δωροδοκίας, δωροληψίας, παραχάραξης.
  • πλαστογραφίας, απιστίας, απάτης, εκβίασης.
  • συκοφαντικής δυσφήμισης.
  • εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  • παράβασης του Νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων.
 3. Δεν έχω παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξης που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
 4. Δεν έχω στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά μου δικαιώματα.
 5. Δεν έχω τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος.

γ. Βεβαιώνω ότι δεν είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής Σωματείου που καλλιεργεί το άθλημα του Τζούντο ούτε  επίσης Αντιπρόσωπος του Σωματείου αυτού στην Ομοσπονδία του Τζούντο.

δ. Δηλώνω ακόμα  ότι δεν διατηρώ κατάστημα αθλητικών ειδών καθώς επίσης ούτε η σύζυγος, τα τέκνα ή οι γονείς μου.

ε. Επίσης βεβαιώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να υποβάλλω στο Δ.Σ. και στη προθεσμία που θα οριστεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό μου ζητηθεί για την εξακρίβωση των ανωτέρω υπευθύνως δηλουμένων.

στ. Τέλος αναφέρω ότι  γνωρίζω τη διάταξη  βάσει της οποίας οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα κωλύματα διαπιστωθεί οποτεδήποτε χάνω αυτοδίκαια την ιδιότητα  του Διαιτητή Τζούντο.

 

 

 

Ο/Η υποψήφιος /α   και υπευθύνως δηλών /ούσα.

( Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Διεύθυνση Κατοικίας )

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

α. Με την παρούσα μου σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος /α για Μέλος Επιτροπής της Ομοσπονδίας στο Τζούντο.

β. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 3 του  Ν. 2725/99 κωλύματα για τα Μέλη Σωματείων και συγκεκριμένα :

 1. Είμαι άνω των 18 ετών.
 2. Δεν έχω καταδικαστεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα:
  • βίας στους αθλητικούς χώρους.
  • χρήσης ή διάθεσης ουσιών ή μεθόδων Φαρμακοδιέργεσης.
  • ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
  • κατασκοπείας, ληστείας, κλοπής, υπεξαίρεσης.
  • δόλιας χρεοκοπίας, λαθρεμπορίας, φοροδιαφυγής.
  • δωροδοκίας, δωροληψίας, παραχάραξης.
  • πλαστογραφίας, απιστίας, απάτης, εκβίασης.
  • συκοφαντικής δυσφήμισης.
  • εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  • παράβασης του Νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων.
  • Δεν έχω παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξης που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
  • Δεν έχω στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά μου δικαιώματα.
  • Δεν έχω τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος.
 3. Είμαι Μέλος Αθλητικού Σωματείου που είναι εγγεγραμμένο στη δύναμη  της Ομοσπονδίας Τζούντο πέραν του έτους από της εγγραφής μου σε αυτό
 4. Δεν είμαι υπάλληλος Αθλητικής Ένωσης ή Ομοσπονδίας.

γ. Επίσης βεβαιώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να υποβάλλω στο Δ.Σ. και στη προθεσμία που θα οριστεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό μου ζητηθεί για την εξακρίβωση των ανωτέρω υπευθύνως δηλουμένων.
δ. Βεβαιώνω ακόμη ότι αν εκλεγώ Μέλος του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου Αθλητικής Ένωσης ή Ομοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης θεωρείται ότι παραιτούμαι αυτοδίκαια από το αξίωμα  που τυχόν θα έχω σε οποιαδήποτε Επιτροπή ή Όργανο  στην Ομοσπονδία του Τζούντο.

ε. Τέλος αναφέρω ότι  γνωρίζω τη διάταξη  βάσει της οποίας οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα κωλύματα διαπιστωθεί οποτεδήποτε χάνω αυτοδίκαια την ιδιότητα  του Μέλους της Επιτροπής της Ομοσπονδίας Τζούντο.

 

 

 

Ο/Η υποψήφιος /α   και υπευθύνως δηλών /ούσα.

( Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Διεύθυνση Κατοικίας )

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ  ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

α. Με την παρούσα μου σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος /α για Προπονητής  Τζούντο του Σωματείου……………………………….

β. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 3 του  Ν. 2725/99 κωλύματα για τα Μέλη Σωματείων και συγκεκριμένα :

 1. Είμαι άνω των 18 ετών.
 2. Δεν έχω καταδικαστεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα:
  • βίας στους αθλητικούς χώρους.
  • χρήσης ή διάθεσης ουσιών ή μεθόδων Φαρμακοδιέργεσης.
  • ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
  • κατασκοπείας, ληστείας, κλοπής, υπεξαίρεσης.
  • δόλιας χρεοκοπίας, λαθρεμπορίας, φοροδιαφυγής.
  • δωροδοκίας, δωροληψίας, παραχάραξης.
  • πλαστογραφίας, απιστίας, απάτης, εκβίασης.
  • συκοφαντικής δυσφήμισης.
  • εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  • παράβασης του Νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων
 3. Δεν έχω παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξης που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
 4. Δεν έχω στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά μου δικαιώματα.
 5. Δεν έχω τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος.

γ. Επίσης βεβαιώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να υποβάλλω στο Δ.Σ. και στη προθεσμία που θα οριστεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό μου ζητηθεί για την εξακρίβωση των ανωτέρω υπευθύνως δηλουμένων.
δ. Τέλος αναφέρω ότι  γνωρίζω τη διάταξη  βάσει της οποίας οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα κωλύματα διαπιστωθεί οποτεδήποτε χάνω αυτοδίκαια την ιδιότητα  του Προπονητή του Τζούντο και απολύομαι από τη θέση που έχω στο Σωματείο χωρίς καμία αποζημίωση.

Ο/Η υποψήφιος /α   και υπευθύνως δηλών /ούσα.

( Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Διεύθυνση Κατοικίας )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………

ΟΝΟΜΑ      : …………………………………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : …………………………

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ………………………..

ΣΩΜΑΤΕΙΟ : …………………………………

 

Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι ο/η ανωτέρω αθλητής / τρια μπορεί χωρίς κίνδυνο βλάβης της υγείας του/της  να μετέχει στις προπονήσεις και στους αγώνες του Σωματείου του/της  στο άθλημα του Τζούντο.

 

Ημερομηνία : ……………………

Ο Ιατρός

( Υπογραφή & Σφραγίδα )

( Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα Ιατρού )

……………………

   (Ονοματεπώνυμο )

 

(Υπογραφή & Σφραγίδα
του Σωματείου )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ :
« ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ »
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΤΟΥ Ν. 2725/99

ΚΕΦ. Α’ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο   1.   Οργάνωση.
Άρθρο   2.   Διάθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας – Όργανα.
Άρθρο   3.   Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Υπηρεσιακών Οργάνων – Διευθυντής.
Άρθρο   4.   Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Τμ. Διοικητικής Μέριμνας.
Άρθρο   5.    Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Τμ. Αγωνιστικών Εκδηλώσεων.
Άρθρο   6.    Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Τμ. Οικονομικού.
Άρθρο   7.    Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Τμ. Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού.
Άρθρο   8.    Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Τμ. Υποστήριξης Εθνικών. Ομάδων.
Άρθρο   9.    Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Τμ. Τύπου & Δημοσίων. Σχέσεων.
Άρθρο 10.    Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Τμ. Νομικής Υποστήριξης.
Άρθρο 11.    Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Τμ. Περιφερειακών Οργανικών Ομάδων.

 

ΚΕΦ. Β΄- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Άρθρο 12.   Κατηγορίες Προσωπικού.
Άρθρο 13.   Κατάταξη τακτικού προσωπικού σε κατηγορίες.
Άρθρο 14.    Οργανωτικές θέσεις τακτικού προσωπικού κατά κατηγορία.
Άρθρο 15.   Διευθυντής – Προσόντα.
Άρθρο 16.   Προϊστάμενοι λοιπών Οργανικών Ομάδων.
Άρθρο 17.   Προϊστάμενος Οργανωτικών Μονάδων – Αναπλήρωση.
Άρθρο 18.   Ατομικοί Φάκελοι Υπαλλήλων – Αξιολόγηση.
Άρθρο 19.   Υποχρεώσεις  Προσωπικού.
Άρθρο 20.   Επίδομα θέσης
Άρθρο 21.   Αποδοχές Προσωπικού.
Άρθρο 22.   Προσλήψεις.
Άρθρο 23.   Τοποθέτηση – Μετακίνηση –Μετάθεση Προσωπικού.
Άρθρο 24.   Ειδικά Τυπικά Προσόντα Διορισμού.
Άρθρο 25.   Ωράριο Εργασίας – Ώρες Εργασίας – Άδειες – Αργίες.
Άρθρο 26.   Καταγγελία Σύμβασης.

 

ΚΕΦ. Γ’ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Άρθρο 27.   Πειθαρχικές Ποινές.
Άρθρο 28.   Τελικές Διατάξεις.

X