Ανακοίνωση σχετικά με την διοργάνωση διεθνών ημερίδων από τα σωματεία

Ανακοίνωση σχετικά με την διοργάνωση διεθνών ημερίδων από τα σωματεία
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στην συνεδρίασή του της 11ης Μαΐου έλαβε την απόφαση, ότι τουλάχιστον εν όσω ασκεί τα καθήκοντά της η σημερινή Διοίκηση, προκειμένου να λαμβάνεται υπ’ όψη η συμμετοχή αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις στην ετήσια δραστηριότητα των σωματείων, ώστε βάσει αυτής να κρίνεται αν το σωματείο στο οποίο ανήκουν έχει δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του επομένου έτους, θα πρέπει το σωματείο να υποβάλλει αίτηση έγκρισης στην Ομοσπονδία, η προκήρυξη της ημερίδας να βγαίνει διά μέσου της Ομοσπονδίας, να απευθύνεται σε αντίστοιχες εθνικές Ομοσπονδίες, η όλη αλληλογραφία να διεξάγεται και οι δηλώσεις συμμετοχής να κατατίθενται από τους συμμετέχοντες δια της Ομοσπονδίας τους απ’ ευθείας στην Ελληνική Ομοσπονδία και τα όργανα των αγώνων επίσης να ορίζονται από την Ελληνική Ομοσπονδία.
Τέλος, θα πρέπει να συμμετέχουν αθλητές από τουλάχιστον τρεις χώρες του εξωτερικού.»
X