Τιμωρία και παραπομπή στην ΕΦΙΠ για οκτώ μέλη της προσωρινής διοίκησης

Τιμωρία και παραπομπή στην ΕΦΙΠ για οκτώ μέλη της προσωρινής διοίκησης

Με έγγραφη επίπληξη καθώς και την παραπομπή τους στην Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, τιμωρήθηκαν οκτώ μέλη της πρώην προσωρινής διοίκησης της ΕΟ Τζούντο, από τo Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με την απόφαση, έξι μέλη της πρώην προσωρινής διοίκησης της Ομοσπονδίας παρατύπως έλαβαν αποφάσεις στο διοικητικό συμβούλιο της 13ης Ιουλίου 2017, αφού δεν υπήρξε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία δεδομένου ότι δύο επιπλέον μέλη του Δ.Σ. δεν παρευρέθηκαν έστω κι αν φέρονται να έχουν λάβει μέρος. Συνεπώς λήφθηκε απόφαση από το Δ.Σ. χωρίς νόμιμη απαρτία και χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις που τάσσει το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και ο νόμος.

«Επειδή ελήφθησαν αποφάσεις από τους παρόντες και υποστηρίχθηκαν στην υλοποίησή τους από αυτούς, παρόλο που οι ίδιοι όφειλαν να γνωρίζουν και γνώριζαν ότι αυτές δεν είναι έγκυρες, η επιτροπή προτείνει προς το Δ.Σ. την επιβολή της ποινής της έγγραφης επίπληξης και της κοινοποίησης αυτής στα σωματεία – μέλη της ΕΟΤ για όλα τα εμπλεκόμενα άτομα, καθώς και την παραπομπή της υπόθεσης στην ΕΦΙΠ, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1εδ. ε και παρ. 2 του Καταστατικού», αναφέρει το σκεπτικό της δικαστικής επιτροπής, το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το ΔΣ.

Επίσης αποφασίστηκε:

– η ΕΟΤ να προσφύγει δικαστικά για τη διεκδίκηση ποσού 8.162,52 ευρώ που φέρεται ότι οφείλει ο κ. Ευάγγελος Σουφλέρης προς την Ομοσπονδία και παράλληλα

– να δοθεί εντολή σε ορκωτούς λογιστές να διενεργήσουν έλεγχο και να πιστοποιήσουν την ακρίβεια τω συναλλαγών που καταγράφονται στον δοσοληπτικό λογαριασμό της προσωπικής καρτέλας του κ. Σουφλέρη και να εκδώσουν σχετικό πόρισμα αφού λάβουν υπόψιν τους, τυχόν πορίσματα προηγούμενων ελέγχων Ορκωτών Λογιστών, αλλά και τις αιτιάσεις του στις δύο απαντητικές του επιστολές.

X