Σεμινάριο «Πρόληψη και ασφαλής αθλητισμός»

Σεμινάριο «Πρόληψη και ασφαλής αθλητισμός»

Διαδικτυακό Σεμινάριο, το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν αθλητές/τριες και προπονητές, με θέμα “Πρόληψη και ασφαλής αθλητισμός”, πραγματοποιείται την προσεχή Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00, από την Επιτροπή Αθλητών και της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα teams microsoft

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzgwYjUxNzAtNGM4Zi00OTE0LTgwNWQtNDlkY2Q3ZDQ2YzEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d 

X