Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Πειραιάς 29/1/2021
Αρ. πρωτ 13001/2021

 

Προς: Τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο. Τζούντο
Θέμα: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο με την από 26 Ιανουαρίου 2021 απόφασή του και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του αθλητικού νόμου (Ν 2725/99) όπως αυτός ισχύει σήμερα (Ν. 4726/2020), τις σχετικές εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Καταστατικό της Ε.Ο. Τζούντο και τον Εσωτερικό Κανονισμό, προκηρύσσει Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί, όπως ορίζει ο νόμος.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ στην Αίθουσα Β΄ του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (ΣΕΦ – Εθνάρχου Μακαρίου 2 Πειραιάς). Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 13:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 • Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
 • Έγκριση Διοικητικού – Οικονομικού Απολογισμού & Ισολογισμού έτους 2019.
 • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2019 και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.
 • Έγκριση Διοικητικού – Οικονομικού Απολογισμού & Ισολογισμού έτους 2020.
 • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2020 και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.
 • Έγκριση Διοικητικού – Οικονομικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 28/2/2021.
 • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 28/2/2021 και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.
 • Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021.
 • Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022.
 • Εκλογή 2 τακτικών & 2 αναπληρωματικών μελών της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, υπό την προεδρεία του Δικαστικού Αντιπροσώπου.
 • Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο.
 • Εκλογή ενός τακτικού & ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου της Ε.Ο. Τζούντο στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                             Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                                   Βαλ. Στεφανίδου

Γενική Συνέλευση 2021

X