Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πειραιάς  6/3/2020
Αρ. πρωτ    12438 /2020

Προς: Όλους τους Συλλόγους της Ε.Ο. Τζούντο
Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 8, του Ν. 2725/99, καλεί τα σωματεία-μέλη της να προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους  εκπροσώπους τους κατά το άρθρο 9 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020, με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2) Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2019 – 31/12/2019.
3) Ισολογισμός  1/1/2019-31/12/2019
4) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5) Ψηφοφορία έγκρισης οικονομικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ  από κάθε σχετική ευθύνη
6) Διοικητικός Απολογισμός 1/1/2019– 31/12/2019
7) Ψηφοφορία έγκρισης διοικητικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.
8) Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021

Η ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας (ΣΕΦ), την ΤΡΙΤΗ 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί την ΤΡΙΤΗ 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την παρ. β΄ του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                                              Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                                                    Βαλ. Στεφανίδου

X