Προς βοήθεια των σωματείων το ΔΣ της Ομοσπονδίας κοινοποιεί τα κάτωθι έγγραφα

Προς βοήθεια των σωματείων το ΔΣ της Ομοσπονδίας κοινοποιεί τα κάτωθι έγγραφα

Καλούμε όλα τα σωματεία να προβούν στην συμπλήρωση και αποστολή των κάτωθι εγγράφων στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της ΕΟΤ.

Τα σωματεία και υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της εμπρόθεσμης συμπλήρωσης και αποστολής των έντυπων.

Τα σωματεία που έχουν το δικαίωμα λόγου και επιθυμούν να μετέχουν παρακαλούμε να συμπληρώσουν τα έντυπα, που τους αφορούν μόνο, και να τα αναμορφώσουν σχετικώς. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της ΕΟΤ.

ΕΟΤ εκλογές 1 (1)

ΕΟΤ Εκλογές 2 (1)

ΕΟΤ Εκλογές 3 (1)

ΕΟΤ Εκλογές 4 (1)

ΕΟΤ Εκλογές 5 (1)

ΕΟΤ Εκλογές 6 (1)

ΕΟΤ Εκλογές 7 (1)

ΕΟΤ Εκλογές 8 (1)

ΕΟΤ Εκλογές 9

ΦΕΚ_719_Β (2)

ΕΟΤ Εκλογές διαβιβαστικό

X