Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (A. G. Leventis Foundation) ενισχύοντας με συνέπεια, και για 21η συνεχή χρονιά, την προσπάθεια αθλητών και αθλητριών με την παροχή κινήτρων διάκρισης στον αθλητισμό, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας, για αθλητικές διακρίσεις του έτους 2019.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν και φέτος, η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative) και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στην προαγωγή των αξιών του Ολυμπισμού και της αριστείας, και ενισχύοντας την αγάπη για τον αθλητισμό στην χώρα μας.

Ο διαγωνισμός για τις Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας για το έτος 2019 προκηρύσσεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  1. Υποτροφίες

          Κατά την αδέσμευτη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, χορηγούνται σαραντα-μία (41) αθλητικές υποτροφίες ετήσιας διάρκειας και ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ έκαστη, σε αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα ή την Κύπρο, που αγωνίζονται σε ατομικά ολυμπιακά αθλήματα.

  1. Δικαίωμα Υποψηφιότητας

          Υποψηφιότητες δύνανται να υποβάλλουν αθλητές και αθλήτριες ατομικών αθλημάτων από την Ελλάδα ή την Κύπρο. Αθλητές στους οποίους χορηγήθηκε υποτροφία στο παρελθόν έχουν τη δυνατότητα να τη διεκδικήσουν ξανά και να τους χορηγηθεί εκ νέου.

           Για την διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης παρακαλούμε δείτε το αρ.4

  1. Υποβολή Υποψηφιότητας

(α)     Διαδικασία υποβολής:

          Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται με την συμπλήρωση της ειδικής αίτησης, που διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος www.agleventisfoundation.org/el

Η αίτηση, η οποία θα περιλαμβάνει και τους όρους δέσμευσης που οφείλει να τηρήσει ο υποψήφιος σε περίπτωση χορήγησης της υποτροφίας, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

(1)       Βιογραφικό σημείωμα (αθλητικό και σπουδών).

(2)       Βεβαίωση της αρμόδιας ομοσπονδίας για το τρέχον έτος περί των αθλητικών επιδόσεων που επικαλείται ο υποψήφιος.

(3)       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει τυχόν υποτροφίες ή χορηγίες που έχει ήδη λάβει.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

(β)     Χρόνος υποβολής:

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές και θα παραλαμβάνονται έως και τη Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019. Υποψηφιότητες που θα υποβληθούν ύστερα από την ημερομηνία αυτή, έστω και αν παραληφθούν, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

(γ)     Τόπος υποβολής:

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη www.agleventisfoundation.org/el  ή μέσω e-mail στο whatandwhy@cosmotemail.gr

Ο φάκελος της υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά  στην διεύθυνση whatandwhy@cosmotemail.gr  ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας W&W, Πατησίων 141, 11251, Αθήνα, έως την 02/12/2019, από τη σφραγίδα του οποίου θα προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης.

(δ) Πληροφόρηση

Η προκήρυξη δημοσιεύεται με:

(1) Καταχωρήσεις στον Τύπο.

(2) Ηλεκτρονική καταχώριση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη

(3) Αναγγελία στις Ομοσπονδίες, στις οποίες έχει αποσταλεί φάκελος με την προκήρυξη καθώς και την αίτηση για τις υποτροφίες

  1. Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

          Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη αναθέτει την κρίση των φακέλων υποψηφιότητας σε ορισθείσα Επιτροπή. Η αξιολόγηση γίνεται κατά κύριο λόγο με βάση τις αθλητικές επιδόσεις του 2019 και την προοπτική επιτυχιών στους επερχόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Βαρύτητα δίνεται στην συμμετοχή των αθλητών/τριών στη Εθνική Ομάδα και στις διακρίσεις σε παγκόσμιο/πανευρωπαϊκό επίπεδο, στην κατηγορία τους. (Προτεραιότητα δίνεται σε αθλητές και αθλήτριες που δεν έχουν χορηγούς ή/και δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.)

  1. Ανακήρυξη Υποτρόφων

Η επιλογή των υποτρόφων θα τεθεί στην αδέσμευτη κρίση της Επιτροπής, που  έχει ήδη ορίσει το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και θα εγκριθεί τελικώς από το Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των υποτρόφων στην Αθήνα κατά την τελετή απονομής των υποτροφιών συνιστά απαραίτητο όρο για τη χορήγηση της υποτροφίας.

  1. Καταβολή Υποτροφιών

Οι υποτροφίες θα καταβληθούν στους επιτυχόντες κατά τη διάρκεια τελετής, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στους βραβευθέντες με επιστολή από το Ίδρυμα.

  1. Ερμηνεία των Όρων του Διαγωνισμού

          Tο Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ερμηνεύει και συμπληρώνει ελεύθερα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

  1. Αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει μία ή/και περισσότερες υποτροφίες σε περίπτωση που κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι οι υποψήφιοι δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι διά μόνης της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του. Για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη παρακαλούμε δείτε το σχετικό πεδίο στην Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας.

Αθήνα, Οκτώβριος 2019

Επιστολή

Αίτηση

Ενημέρωση

X