Κανονισμός μετεγγραφών

Κανονισμός μετεγγραφών
Προς τα σωματεία της Ε.Ο.Τζούντο
 
Eνόψει της μεταγραφικής περιόδου του έτους 2023 σας επισυνάπτουμε τον εγκριθέντα απο τη Γενική Συνέλευση κανονισμό μετεγγραφών προς ενημέρωσή σας.
 
Ο εν λόγω κανονισμός έχει υποβληθεί στη Γ.Γ.Α προς έλεγχο και οριστική έγκριση.
 
X