ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα σωματεία θα πρέπει να προβούν στην τροποποίηση του
καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4726/2020 μέχρι τις 30/06/2022.

Για να δείτε το έγγραφο της Γ.Γ.Α πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

X