ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση | 16/05/2022

ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση | 16/05/2022

Πειραιάς   18/4/2022
Αρ. πρωτ  14341/2022


Προς: Τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο. Τζούντο

Θέμα: Πρόσκληση στην ΕΚΤΑΚΤΗ  Γενική Συνέλευση

Το ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο με την από 18 Απριλίου 2022  απόφασή του, έχοντας υπόψη τον αθλητικό νόμο 2725/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,   προκηρύσσει την ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις  16 ΜΑΙΟΥ  2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 13:00.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, ώρα 14:00 και με τα ίδια ηλεκτρονικά μέσα.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (Ν. 4726/2020 και άρθρο 1 υπ αρ. 72664/2021 ΚΥΑ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4908/11-3-2022). 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  • Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  • Έλεγχος απαρτίας.
  • Τροποποίηση του ισχύοντος  Καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο ήτοι εναρμόνιση με τον αθλητικό νόμο  2725/99 όπως αυτός ισχύει σήμερα καθώς και εναρμόνιση με το Καταστατικό της IJF, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4809/2021

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                             Η Γεν. Γραμματέας

Δημ. Μιχαηλίδης                                                     Βαλ. Στεφανίδου

Πρόσκληση | ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση

X