Ανακοίνωση | Σχολή προπονητών Τζούντο Γ’ κατηγορίας

Ανακοίνωση | Σχολή προπονητών Τζούντο Γ’ κατηγορίας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο καλεί τους υποψήφιους για να παρακολουθήσουν τη σχολή προπονητών Γ’ κατηγορίας, να δηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους (εντός μίας εβδομάδας) στο email της Ομοσπονδίας directorhjf@yahoo.gr , λαμβάνοντας υπόψη τους τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής του υποψηφίου στη σχολή προπονητών είναι:


1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21ετών.

3. α) Να έχει συμμετοχή στο συγκεκριμένο άθλημα, με δελτίο αθλητή, σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας Τζούντο, για τουλάχιστον τρία (3) έτη, (Βάσει του φύλλου Αγώνα)
Τη συμμετοχή βεβαιώνει η ομοσπονδία
ή
β) Να έχει κατακτήσει 1η έως 9η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Παγκόσμιο ή το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όλων των κατηγοριών
ή
γ) Να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή σε ένα από τα παρακάτω μαχητικά αθλήματα: Πάλη, ΣάμποΖιου Ζίτσου, Παγκράτιο, Κουράς και με την προϋπόθεση να έχει υπάρξει αθλητής του τζούντο.

Οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ, απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή στο εν λόγω άθλημα με δελτίο αθλητή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας, για τουλάχιστον δύο (2) έτη, (Βάσει του φύλλου Αγώνα)
Τη συμμετοχή βεβαιώνει η ομοσπονδία.

Οι απόφοιτοι ΙΕΚ με ειδικότητα προπονητή αθλήματος, απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή στο εν λόγω άθλημα με δελτίο αθλητή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας, για τουλάχιστον δύο (2) έτη, (Βάσει του φύλλου Αγώνα)
Τη συμμετοχή βεβαιώνει η ομοσπονδία.

4. Να έχουν Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.

Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, τον διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

X