Σχολικοί Αγώνες: Δικαιολογητικά

1.   ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από το Δ/ντή του Σχολείου. Σε κάθε αθλητική μαθητική ταυτότητα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου. Στην Ταυτότητα αυτή επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του/της μαθητή-τριας η οποία και σφραγίζεται από το Δ/ντή.

α) Η ιατρική βεβαίωση, είτε συμπληρώνεται στην αθλητική μαθητική ταυτότητα, είτε επισυνάπτεται σε αυτή και βεβαιώνει ο μαθητής – αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος σε αγώνες. (όπως τροποποιήθηκε με την &22 της 1755/γ4/9-1-2006 Υπουργικής απόφασης ) Οι ιατρικές βεβαιώσεις πρέπει να έχουν πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή Ιατρού και πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία εξέτασης η οποία δεν θα υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα τέλεσης του αγώνα.
β) Φωτοτυπία της Ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή-τριας και των δύο πλευρών της.

2.  Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου υπογεγραμμένη  από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής και το Δ/ντή, σφραγισμένη και με συμπληρωμένα τα ζητούμενα στοιχεία. Ο Αριθμός απουσιών του μαθητή υπολογίζεται μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν τον αγώνα.

3. Υπεύθυνη Δήλωση γονέα – κηδεμόνα  

4. Δελτίο αθλητή από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δε θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Τζούντο σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα των αγώνων, τα παραπάνω  δικαιολογητικά συμμετοχής.

X