Πρόσκληση σε έκτακτη και τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2725/99 και των άρθρων 9 επ. του Καταστατικού της
Ε.Ο. Τζούντο καθώς και του άρθρου 5 του Εσωτερικού Κανονισμού αυτής, προκηρύσσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών ανάδειξης νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προαναφερομένων άρθρων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ο Τζούντο καθώς και το άρθρο 24 του Ν.2725/99 και τις συναφείς διατάξεις περί υποψηφιοτήτων, εκπροσωπήσεων, κωλυμάτων κτλ.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων, Αρτάκης & Ελλησπόντου, Άνω Λιόσια. Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 18:00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
Λογοδοσία του απερχόμενου ΔΣ (Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 1/1 έως 30/09/2012) – Απαλλαγή του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη
Εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
Αρχαιρεσίες για εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Αρχαιρεσίες για εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2725/99 όπως αυτός ισχύει σήμερα, καλεί τα Σωματεία – Μέλη της να προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους, κατά το άρθρο 9 του καταστατικού, εκπροσώπους τους στην έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέματα:

Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013

Η ανωτέρω έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων, Αρτάκης & Ελλησπόντου στα Άνω Λιόσια. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η έκτακτη
Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 16:00.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλ. Σαμπρής
Αν. Μαρκάκης

X