Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 8, του Ν. 2725/99, καλεί τα σωματεία-μέλη της να προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους  εκπροσώπους τους κατά το άρθρο 9 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2014, με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2) Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2014 – 31/12/2014.
3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4) Ψηφοφορία έγκρισης οικονομικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.
5) Διοικητικός Απολογισμός 1/1/2014- 31/12/2014
6) Ψηφοφορία έγκρισης διοικητικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.
7) Τροποποίηση άρθρων 87-95 Εσωτερικού Κανονισμού σχετικά με την Ιεραρχία και τις διαβαθμίσεις DAN.

Η ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία   της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, την ΤΡΙΤΗ 24 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί την ΤΡΙΤΗ 24 Μαρτίου 2015  και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την παρ. β΄ του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                           Η Γεν. Γραμματέας
 

Ι. Καφενταράκης                                     Μαρ. Νταμοτσίδου

X