Κανονισμός DAN

Κεφάλαιο ΙΓ’ : Ιεραρχία και διαβαθμίσεις Dan στο Tζούντο                       
 
Άρθρο 87 – ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΩΝ DAN
1.    Οι βαθμοί DAN στο Τζούντο είναι οι ανώτερες διαβαθμίσεις μετά το 1ο  Kyu (καφέ Ζώνη)  που απονέμονται από την Ομοσπονδία με απόφαση του Δ.Σ.κατόπιν  εισηγήσεως της Επιτροπής Ιεραρχίας  DAN και επιμόρφωσης όπως διευκρινίζεται παρακάτω.
2.    Με τη χορήγηση των βαθμών DAN  του Τζούντο δημιουργείται και τηρείται η ιεραρχία.                                   Έτσι είθισται παγκοσμίως.
3.    Αποτελούν στοιχείο εξέλιξης και αξιολόγησης  αθλητών και προπονητών .
4.    Οι βαθμοί DAN χορηγούνται από την Ε.Ο. Τζούντο σύμφωνα με τις απαιτήσεις,  προϋποθέσεις και διαδικασίες που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα του Κεφαλαίου αυτού.
5.    Μετά την απονομή των βαθμών DAN χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, Ομοσπονδιακό  αντίστοιχο δίπλωμα  με το ανάλογο οικονομικό αντίτιμο που έχει οριστεί.
6.    Η Ομοσπονδία, μετά από  προαιρετική αίτηση και δαπάνη του ενδιαφερόμενου, αιτείται τη χορήγηση αντίστοιχου  (του αυτού βαθμού) διπλώματος από την EJU ή και την IJF.                                                                      ( Η αίτηση της IJF θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας,και ύψος της δαπάνης καθορίζεται από την Ομοσπονδία).
7.    Οι βαθμοί DAN από ξένες Ομοσπονδίες που δεν είναι μέλη της IJF  ή άλλους Οργανισμούς της αλλοδαπής αξιολογούνται από  την Επιτροπής Ιεραρχίας  DAN και επιμόρφωσης  που  θα εισηγείται ανάλογως στο ΔΣ της Ομοσπονδίας για έγκριση.                                                                       
8.    Η Ε.Ο. Τζούντο αναγνωρίζει μόνο τα διπλώματα από την EJU ή την IJF  και για τον βαθμό DAN που αναφέρεται σε αυτό.
9.    Οι αλλοδαποί, ομογενείς αλλά και Έλληνες του Εξωτερικού οι οποίοι είναι γνώστες του αθλήματος είτε ως πρωταθλητές  είτε ως προπονητές και δεν κατέχουν δίπλωμα της προηγούμενης παραγράφου υπόκεινται στην διαδικασία της παραπάνω παραγράφου 3.
10.    Οι βαθμοί DAN που έχουν χορηγηθεί την περίοδο που το Τζούντο ήταν Θεσμικά υπό την Αιγίδα του ΣΕΓΑΣ υφίστανται.

Άρθρο 88 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΘΜΩΝ DAN
1.    Στο Τζούντο έχουμε δύο (2) κατηγορίες διαβαθμίσεων DAN :
α.  Τα  Τεχνικά/Αγωνιστικά  DAN
β.  Τα  Τιμητικά DAN
2.    Τα Τεχνικά/Αγωνιστικά  DAN αφορούν στους βαθμούς από 1 έως 5 DAN και τα Τιμητικά από 5 και άνω. 
3.    Τα Τεχνικά/Αγωνιστικά (από1ο έως και 5ο) Διπλώματα που χορηγούνται από την Ε.Ο. Τζούντο διαφέρουν ως προς την απεικόνιση των Τιμητικών DAN. 

Άρθρο 89 – ΟΡΓΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ/Τεχνικών –Τιμητικών  DAN
1.    Για τη εξέταση και αξιολόγηση  των υποψηφίων των Αγωνιστικών /Τεχνικών  καθώς και Τιμητικών DAN αρμόδια είναι η Επιτροπή Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης  και το ΔΣ Της Ομοσπονδίας.
2.    Τουλάχιστον ένα άτομο της Εξεταστικής Επιτροπής DAN θα πρέπει να κατέχει ένα βαθμό ανώτερο  με εκείνο του εξεταζομένου και δυο άτομα από τους εξεταστές να κατέχουν τον ίδιο.
3.    Για την κάλυψη  των δαπανών της Εξεταστικής Επιτροπής, το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις στα Αγωνιστικά/ Τεχνικά και τιμητικά  DAN.  

Άρθρο 90 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ  DAN
ΓΙΑ ΠΡΩΤΟ (1ο) DAN  οι εξής :
1.    Ηλικία τουλάχιστον 16 ετών.
2.    Αριθμός Δελτίου Ομοσπονδίας
3.    Παραμονή στο 1ο KYU για έξι μήνες τουλάχιστον με πιστοποίηση του συλλόγου στον οποίο ανήκει ο υποψήφιος.
4.    Δυο Συμμετοχές σε επίσημους αγώνες η θα συμμέτασχει σε TSUKINAMI SHIAI (βλέπε διευκρίνηση)
5.    Να είναι γνώστης όλων των τεχνικών GOKYO καθώς και των τεχνικών OSAE WAZA.
6.    Να εκτελέσει τις πρώτες 9 τεχνικές NAGE NO KATA σαν TORI και  προαιρετικά σαν UKE.
7.    Να έχει στοιχειώδεις γνώσεις διαιτησίας.
Διευκρίνηση:
(i)    Tsoukinami Shiai: Αγωνιστική δραστηριότητα Dan,που θα γίνεται με 3 συνεχείς  αγώνες, κατά την διάρκεια των εξετάσεων ,για άτομα  ηλικίας άνω  των 32 ετών που δεν έχουν την απαραίτητη συμμέτοχη σε επίσημους αγώνες όπως έχει οριστεί. Θα πρέπει ο διαγωνιζόμενος να πετύχει μια νίκη.
(ii)    Επίσης για τους υποψηφίους άνω των 32 ετών που υπόκεινται στις διατάξεις του Tsoukinami Shiai ,αυξάνεται και ο χρόνος παραμονής, από  το  ΠΡΩΤΟ (1ο) DAN και μετά κατά 2 έτη για όλες τις βαθμίδες των DAN.
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ (2o) DAN  οι εξής :
1.    Ηλικία 18 ετών.
2.    Παραμονή στο 1ο DAN επί 2 έτη τουλάχιστον.
3.    Να έχει συνολικά συμμετάσχει σε 5 επίσημους αγώνες , η θα συμμέτασχει σε TSUKINAMI SHIAI  (βλέπε διευκρίνηση).
4.    Να γνωρίζει τις τεχνικές GOKYO, OSAE, SHIME & KANSETSU WAZA                                         
5.    Να εκτελέσει όλες τις τεχνικές  του NAGE NO KATA σαν  TORI και  προαιρετικά σαν  UKE.
6.    Να γνωρίζει τους κανόνες διαιτησίας.
ΓΙΑ ΤΡΙΤΟ (3o) DAN οι εξής :
1.    Παραμονή στο 2ο DAN επί 3 έτη  τουλάχιστον.
2.    Να έχει συνολικά συμμετάσχει σε 10 επίσημους αγώνες , η θα συμμέτασχει σε TSUKINAMI SHIAI (βλέπε διευκρίνηση).
3.    Να γνωρίζει όλες τις τεχνικές GOKYO, OSAE, SHIME & KANSETSU WAZA
4.    Να εκτελέσει το OSAE   WAZA  KΑΤΑΜΕ  ΝΟ ΚΑΤΑ.
5.    Να έχει  γνώση του Κανονισμού Διαιτησίας.
 ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟ (4o) DAN οι εξής :
1.    Παραμονή στο 3ο DAN επί 4 έτη  τουλάχιστον.
2.    Να έχει συνολικά συμμετάσχει σε 15 επίσημους αγώνες , η θα συμμέτασχει σε TSUKINAMI SHIAI (βλέπε διευκρίνιση).
3.    Να γνωρίζει όλες τις τεχνικές GOKYO, OSAE, SHIME & KANSETSU.
4.    Να  γνωρίζει  το  NAGE NO KATA  και  όλο το  KΑΤΑΜΕ ΝΟ ΚΑΤΑ.
5.    Να έχει  γνώσεις Διαιτησίας.
ΓΙΑ  ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ (5o) DAN  οι εξής :
1.    Ηλικία 40 ετών.
2.    Παραμονή στο 4ο DAN επί 5 έτη  τουλάχιστον.
3.    Να έχει συνολικά συμμετάσχει σε 20 επίσημους αγώνες , η θα συμμέτασχει σε TSUKINAMI SHIAI (βλέπε διευκρίνιση).
4.    Να γνωρίζει  όλες τις τεχνικές GOKYO,  OSAE, SHIME & KANSETSU.
5.    Να εκτελεί τις 8 πρώτες τεχνικές του Idori του ΚΙΜΕ ΝΟ ΚΑΤΑ.
6.     Να έχει  γνώσεις διαιτησίας.
 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΟ ( 6o ) DAN  τα εξής :
1.    Ηλικία 50 ετών.
2.    Παραμονή στο 5ο DAN επί 5 έτη τουλάχιστον.
3.    Να είναι ενεργός προπονητής, ή διαιτητής, η  αν συμμετέχει ενεργά σε άλλους τομείς που άπτονται άμεσα του Τζούντο.
4.    Να εκτελεί  όλο το ΚΙΜΕ ΝΟ ΚΑΤΑ.(Idori & Tachiai)
 ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ( 7o ) DAN  τα εξής :
1.    Ηλικία τουλάχιστον 58 ετών.
2.    Παραμονή στο έκτο DAN επί 6 έτη τουλάχιστον.
3.    Να είναι ενεργός Προπονητής, Διαιτητής, η  αν συμμετέχει ενεργά σε άλλους τομείς που άπτονται άμεσα του Τζούντο.
4.    να εκτελεί  όλο το ΚΙΜΕ ΝΟ ΚΑΤΑ.(Idori & Tachiai) και προαιρετικά οποιοδήποτε άλλο κατά από τα εξη.
ΓΙΑ ΤΟ Όγδοο ( 8o ) DAN  τα εξής :
1.    Ηλικία τουλάχιστον 65 ετών.
2.    Παραμονή στο έβδομο DAN επί 7 έτη τουλάχιστον.
3.    Να είναι ενεργός στον Χώρο του Τζούντο
4.    Κατάθεση γραπτής μελέτης με θέμα του Τζούντο που θα ορμισθεί σε συνεργασία του υποψηφίου και την Επιτροπή Ιεραρχίας  Νταν  και επιμόρφωσης.  Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ΑΜΕΑ

Άρθρο   91 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ  DAN
1.    ΤΑ ΤΙΜΗΤΙΚΑ  DAN  ορίζονται ως η προέκταση των τεχνικών/ αγωνιστικών Νταν όπως έχουν ορισθεί .
Χορηγούνται , εφόσον :
·    Τηρούνται οι προϋποθέσεις των Αγωνιστικών /Τεχνικών Dan  όπως έχουν οριστεί
·    Να έχουν συνεχή ενασχόληση και προσφορά  στο  το άθλημα του Τζούντο μέχρι την ημέρα της απονομής, είτε : σαν προπονητές ή σαν διαιτητές, η σαν αθλητές, η άλλους τομείς που άπτονται άμεσα του Τζούντο.
·    Για τους Βαθμούς DAN από 2ο έως και 5ο ,Απονέμεται μόνον μια φόρα, και ο υποψήφιος θα αξιολογείται στο αντίστοιχο Kata.
·    Για τους Βαθμούς DAN 6ο-7ο -8ο απαιτείται Κατάθεση ολοκληρωμενη  γραπτής μελέτης με θέμα του Τζούντο που θα ορισθει από την Επιτροπή Ιεραρχίας  Νταν  και επιμόρφωσης.

Άρθρο 92  – ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ  DAN
1.    Για την απονομή των Τιμητικών βαθμών DAN στο Τζούντο η Επιτροπή Ιεραρχίας  Νταν και επιμόρφωσης  εισηγείται και το Δ.Σ. της Ε.Ο. Τζούντο αποφασίζει.
2.    Για την απονομή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την  Επιτροπή  Ιεραρχίας και Νταν , ο οποίος υποβάλλει  πλήρες βιογραφικό με τη δραστηριότητα και τη προσφορά του στο άθλημα του Τζούντο.

Άρθρο  93  – ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΒΑΘΜΩΝ DAN ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1.Αθλητής που θα κατακτήσει τουλάχιστον 7η θέση σε Ολυμπιακούς, ή 5η θέση σε Παγκόσμιους, ή 3η  σε Πανευρωπαϊκούς δικαιούται τον επόμενο βαθμό  DAN από αυτόν που κατέχει  και  απονέμεται μόνον μια φόρα.
2. Για τους Βαθμούς 6ο -7ο 8ο -χορηγείται για το συνολικο  έργο , σύγχρονη πρόσφορα  συνεχή ενασχόληση με το Τζούντο ,π.χ.  σε άλλους υπερκείμενους φορείς, προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην εν γένει πρόοδο, παρουσία, προβολή, βελτίωση, διάδοση του Τζούντο για 35 και πλέον χρόνια. Η Επιτροπή Ιεραρχίας  Νταν  και επιμόρφωσης  εισηγείται και το Δ.Σ. της Ε.Ο. Τζούντο αποφασίζει.

Άρθρο  94 – ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
1.    Το Δ.Σ., σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον και τη προσφορά ατόμου στο Δ.Σ. ή άλλους φορείς που δεν υπήρξε αθλητής /τρια του Τζούντο, με απόφασή του μπορεί να χορηγήσει  το βαθμό του Πρώτου DAN 1ουΤιμητικού.
2.    Το Δίπλωμα του Τιμητικού αυτού DAN είναι διαφορετικό από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 88 του παρόντος Κανονισμού, έχει τίτλο : ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ  1ου DAN : και δεν υπόκειται  σε προαγωγές και δικαιώματα, ούτε και αναγνώριση από την EJU και την IJF.

Άρθρο 94 –  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΙΜΗΤΙΚΑ  DAN
1.    Η  Ε.Ο. Τζούντο  διοργανώνει  σεμινάρια  για την απόκτηση των αιτούμενων βαθμών DAN ,δυο φορές τον χρονο,το ένα υποχρεωτικό , και το άλλο  προαιρετικό ,σε Αθήνα ,Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Διδάσκεται το Gokyo ,τα τρια Kata (Nage No Kata,Katame No Kata ,Kime No Kata ) και η  Etiquette.Καθώς επίσης διατηρεί και προωθεί το πνεύμα του Τζούντο .
2.    Στα Σεμινάρια αυτά διδάσκουν τα μέλη της επιτροπής Ιεραρχίας Νταν και επιμόρφωσης .
3.    Στα Σεμινάρια αυτά και για την κάλυψη μέρους των δαπανών λειτουργίας τους, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ένα ενδεικτικό ποσό που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες  σε αυτά.

X