ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΛΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΡΤΑΚΗΣ & ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΤΚ13343,

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΗΛ 210-4834031-2, ΦΑΞ 210-4834033

Αθήνα, 21/2/2017
Αρ. πρωτ: 7275/2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο. Τζούντο Αξιότιμοι Κύριοι,

 

Η Προσωρινή Διοίκηση της Ομοσπονδίας, κατόπιν της με αριθμό No 1/23-1-2017 αποφάσεώς του ΔΣ , παρακαλεί να της γνωστοποιήσετε προσκομίζοντας τα αντίστοιχα έγγραφα:

 

α) Τη διεύθυνση του χώρου εκγύμνασης των αθλητών σας, προσκομίζοντας το μισθωτήριο ή παραχωρητήριο ή άλλο έγγραφο νομιμοποιητικό της χρήσης του χώρου για τον σκοπό αυτό, ισχύον για τα έτη από το 2015 έως σήμερα. Συναφώς θέλουμε περιγραφή του χώρου αυτού και ειδική αναφορά στο πόσα tatami διεθέτει. Τα παραπάνω θα υπόκεινται σε έλεγχο εκ μέρους της Ομοσπονδίας, για να διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 6 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.

 

β) τη θεωρημένη σύμβαση με προπονητή που προβλέπεται από το άρθρο 31 παρ. 5 και 6 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει.

Η απάντηση των σωματείων πρέπει να αποσταλεί εντός 15 ημερών από τη λήφη του εγγράφου που σας αποστέλλουμε .

 

Αντικειμενικός σκοπός είναι να διαπιστωθεί εάν πληρούνται βασικές προϋποθέσεις της νόμιμης λειτουργίας των σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας.

Ο έλεγχος αυτών των προϋποθέσεων είναι έργο της Ομοσπονδίας, ως προϊσταμένης αρχής των σωματείων μελών της, και οφείλει να είναι συνεχής και αδιάλειπτος, αφού από της εγγραφής του και μετά, είναι δυνατόν να αλλάξουν πολλά σε κάποιο σωματείο ή ακόμη και κάποιος προηγούμενος έλεγχος να ήταν ένεκα ανθρώπινου λάθους πλημμελής. Ένα μέλος της Ομοσπονδίας, πρέπει να μπορεί να αποδείξει ανά πάσα στιγμή ότι πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται από το Καταστατικό για να διατηρεί την ιδιότητά του αυτή.

Σημειώστε ότι τούτο είναι ανεξάρτητο από την ύπαρξη ή όχι της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης που κάποτε μπορεί να εζήτησε και να έλαβε το σωματείο από την ΓΓΑ. Η αθλητική αναγνώριση παρεμπιπτόντως, παρέχεται από την ΓΓΑ κατόπιν πιστοποίησης προς αυτήν από την εποπτεύουσα οικεία Ομοσπονδία, ότι το σωματείο πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και συναφώς εννοείται, ότι η Ομοσπονδία είναι υπεύθυνη έναντι της ΓΓΑ, για την εξασφάλιση ότι το σωματείο δεν απώλεσε τις προϋποθέσεις διατήρησης της αθλητικής αναγνώρισής του από τότε που την πήρε. Η διατήρηση της αθλητικής αναγνώρισης, αποτελεί συνεπώς ένα επί πλέον λόγο του διενεργούμενου ελέγχου.

 

Ιδιαίτερα το παραπάνω έργο αφορά μία Προσωρινή Διοίκηση, η οποία αναλαμβάνοντας κατόπιν προσωρινής Δικαστικής διαταγής τα καθήκοντά της, έχει αποκλειστικό σκοπό της τον έλεγχο της νομιμότητας σε κάθε τομέα και την παράδοση της Ομοσπονδίας στην επικείμενη Γενική Συνέλευση με καθαρή εικόνα, προκειμένου να διενεργηθούν κανονικές αρχαιρεσίες με νόμιμο τρόπο.

 

Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε την απρόσκοπτη συνεργασία σας στον έλεγχο που κάνουμε. Σε περίπτωση όμως μη συνεργασίας, παρεμπόδισης ή άρνησής σας, θα βρεθούμε στην πολύ δυσάρεστη για μας θέση να παραπέμψουμε την υπόθεσή σας στο αρμόδιο όργανο της Ομοσπονδίας, για να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό. Θέλουμε να πιστεύουμε , ότι δεν θα βρεθούμε ποτέ σε αυτή την θέση.

Με εκτίμηση,

X