Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στη ΓΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

TΗΛ.210-4834031-2, ΦΑΞ 210-4834033

Ολυμπιακό Στάδιο Ανω Λιοσίων

Αρτάκη και Ελλησπόντου, 13343 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

 

Ανω Λιόσια, 28/05/2013

 

Ενημέρωση

 

Αριθμ. 11596/13 (ΦΕΚ 1218 Β/20-5-2013) : Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γ.Γ.Α. και των αρμοδιοτήτων αυτής» (ΦΕΚ 101 Α΄).

β) Του π.δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α΄).

γ) Του άρθρου 52 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

ε) Του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός κ.α.δ.» (ΦΕΚ 121 Α΄) όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α).

ζ) Την υπ’ αριθμ. 76056/Η/04-07-2012, απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ιωαννίδη» (Φ.Ε.Κ. 2091 Β΄).

2. Την ανάγκη προσδιορισμού της σειράς εγγραφής στον ειδικό πίνακα της παρούσας απόφασης των αθλητών που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του ν. 4115/2013, κριτήρια αποτέλεσαν το επίπεδο των αγώνων, οι κατηγορίες ηλικιών των αθλητών-τριών και η σειρά κατάταξης αυτών.

3. Ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πίνακας διακρινομένων αθλητών

1. Οι αθλητές ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων που σημειώνουν τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013, εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Η σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων, με βάση την οποία εγγράφονται οι αθλητές στον ειδικό πίνακα, ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

3. Ο ανωτέρω πίνακας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: α. Προσδιορισμό της κατηγορίας και της αγωνιστικής

διάκρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

β. Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το έτος γέννησης του αθλητή – τριας.

γ. Την ακριβή χρονολογία (ημέρα, μήνας, έτος) πραγματοποίησης της διάκρισης.

 

Άρθρο 2

Προσδιορισμός σειράς προτεραιότητας διακρίσεων αθλητών

 

Η σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων κατά άθλημα, αδιακρίτως αν πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα, ορίζεται ως εξής:

1 1η έως και 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

2 1η έως και 3η νίκη σε Παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών – γυναικών.

3 Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας επίδοσης ανδρών – γυναικών.

4 4η έως και 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες.

5 4η έως και 6η νίκη σε Παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών – γυναικών.

6 1η έως και 3η νίκη σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών – γυναικών.

7 Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών – γυναικών.

8 7η έως και 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

9 7η έως και 8η νίκη σε Παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών – γυναικών.

10 1η έως και 3η νίκη σε Παγκόσμια πρωταθλήματα νέων ανδρών – γυναικών.

11 Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας επίδοσης νέων ανδρών – γυναικών.

12 4η έως και 8η νίκη σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών – γυναικών.

13 1η έως και 3η νίκη σε Παγκόσμια πρωταθλήματα εφήβων – νεανίδων.

14 Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας επίδοσης εφήβων – νεανίδων.

15 1η έως και 3η νίκη σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων ανδρών – γυναικών.

16 Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής επίδοσης νέων ανδρών – γυναικών.

17 1η έως και 3η νίκη σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων – νεανίδων.

18 Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής επίδοσης εφήβων – νεανίδων.

19 4η έως και 6η νίκη σε Παγκόσμια πρωταθλήματα νέων ανδρών – νέων γυναικών.

20 4η έως και 6η νίκη σε Παγκόσμια πρωταθλήματα εφήβων – νεανίδων.

21 1η έως και 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες

22 7η έως και 8η νίκη σε Παγκόσμια πρωταθλήματα νέων ανδρών – νέων γυναικών.

23 7η έως και 8η νίκη σε Παγκόσμια πρωταθλήματα εφήβων – νεανίδων

24 1η έως και 3η νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας

25 4η έως και 8η νίκη σε Ευρωπαϊκό πρωταθλήματα νέων ανδρών – νέων γυναικών.

26 4η έως και 8η νίκη σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων – νεανίδων.

27 1η έως και 3η νίκη σε Παγκόσμια πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων.

28 Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας επίδοσης παίδων – κορασίδων.

29 1η έως και 3η νίκη σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων.

30 Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων – κορασίδων.

31 4η έως και 8η νίκη σε Παγκόσμια πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων.

32 4η έως και 8η νίκη σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων.

33 1η έως και 3η νίκη σε Παγκόσμια Σχολικά πρωταθλήματα.

34 1η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα ανδρών – γυναικών.

35 Επίτευξη ή ισοφάριση Πανελλήνιας επίδοσης ανδρών – γυναικών.

36 2η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα ανδρών – γυναικών.

37 3η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα ανδρών – γυναικών.

38 1η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα νέων ανδρών

– νέων γυναικών.

39 Επίτευξη ή ισοφάριση Πανελλήνιας επίδοσης νέων ανδρών – νέων γυναικών.

40 2η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα νέων ανδρών – νέων γυναικών.

41 3η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα νέων ανδρών – νέων γυναικών.

42 1η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα εφήβων – νεανίδων.

43 Επίτευξη ή ισοφάριση Πανελλήνιας επίδοσης εφήβων – νεανίδων.

44 2η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα εφήβων – νεανίδων.

45 3η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα εφήβων – νεανίδων.

46 1η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων.

47 Επίτευξη ή ισοφάριση Πανελλήνιας επίδοσης παίδων – κορασίδων.

48 2η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα παίδων -κορασίδων

49 3η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα παίδων -κορασίδων

50 1η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες

51 2η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες

52 3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες

 

Άρθρο 3

Εγγραφή αθλητών στον ειδικό πίνακα

 

1. Αθλητές που σημειώνουν τις αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013, εγγράφονται στον ειδικό πίνακα, με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 απαιτείται: Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, στην οποία να περιλαμβάνονται:

α) το Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αθλητή -τριας, καθώς και το έτος γέννησης, β) η κατηγορία και η αγωνιστική διάκριση για την οποία αιτείται εγγραφή στον ειδικό πίνακα (είδος νίκης, επίτευξη ή ισοφάριση προβλεπόμενων επιδόσεων), γ) το άθλημα ή αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε και η χρονολογία επίτευξης, δ) εάν το αγώνισμα διεξήχθη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Ολυμπιακών Αγώνων και για τα αθλήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Παγκόσμιων Ομοσπονδιών, ε) ο αριθμός συμμετοχής χωρών στο αγώνισμα και στη κατηγορία που σημειώθηκε η διάκριση με την Εθνική ομάδα, στ) ο αριθμός των σωματείων περί διακρίσεων που κατακτήθηκαν σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα με το αθλητικό σωματείο και η κατά τις κείμενες διατάξεις αθλητική του αναγνώριση (τόσο του σωματείου με το οποίο διακρίθηκε ο αθλητής όσο και των σωματείων που εμφανίζονται στην τελική κατάταξη), ζ) ο αριθμός συμμετοχών του αθλητήτριας στα ομαδικά αθλήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και η) ότι ο αθλητής δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά ή ποινικά για παράβαση ντόπινγκ

Η ανωτέρω βεβαίωση θα συνοδεύεται:

α) Ακριβές αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, β) αντίγραφο της προκήρυξης του εκάστοτε πρωταθλήματος, γ) αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής στο εκάστοτε πρωτάθλημα, δ) αντίγραφα φύλλα αγώνος επικυρωμένα από την αγωνόδικο επιτροπή και την αθλητική ομοσπονδία, και ε) θεωρημένη τελική κατάταξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2013

 

 

X