Διατήρηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης

EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7, 11523 Αθήνα

Πληροφορίες: Π. Βενετοπούλου

Τηλέφωνο; 213 131 6420

FΑΧ. : 2106496607

 

ΘΕΜΑ Διατήρηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

 

Σχετ:’Εγγραφα μαςμε 10727/17.03.10 και 40637/06.10.10

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού Περί εκκαθάρισης ης σωματειακής βάσης των αθλητικών ομοσπονδιών, σας γνωρίζουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της Πρώτης φάσης ελέγχου των υπο βληθέντων δικαιολογητικών από τα σωματεία ης δύναμής σας για διατήρηση της ειδικής αθλητικής τους αναγνώρισης προέκυψε ότι υφίσταται αριθμός σωματείων τα οποία δεν έχουν υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως, άμεσα ενημερώσετε τα σωματεία σας να υποβάλλουν στο αρμόδιο Τμήμα Σωματείων και Γυμναστηρίων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 (30.09.2011) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (επισυνάπτονται ή βρίσκονται στη διάθεσή σας από την ιστοσελίδα μας www.gga.gov.gr— Αθλητική αναγνώριση — Σωματεία — Ενώσεις — Ομοσπονδίες — ΑΙ).

 

Σας γνωρίζουμε ότι μετά το πέρας της προαναφερόμενης προθεσμίας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα ξεκινήσει διαδικασία ανάκλησης της αθλητικής αναγνώρισης όσων σωματείων δεν ανταποκριθούν.

 

Με την ευκαιρία παρακαλούμε τα Δ.Σ. των αθλητικών ομοσπονδιών να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή προβαίνοντας σε εκκαθάριση της σωματειακής τους βάσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα καταστατικά των ομοσπονδιών, με ενημέρωσή μας για περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς μας.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΜΠΙΤΣΑΞHΣ

 

Επισυνάπτεται:

Έγγραφο με Δικαιολογητικά

για αίτημα διατήρησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης Αθλητικού Σωματείου

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (.pdf)

X