Ανακοίνωση της ΕΟΤ προς τα σωματεία που οφείλουν την τακτική τους επιχορήγηση για τα έτη 2012-2013

Σχετικά με τον απολογισμό που οφείλουν τα σωματεία να υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την τακτική τους επιχορήγηση για τα έτη 2012-2013 σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Α) Για Σωματεία που εισέπραξαν  άνω των 3.000,00 ευρώ είτε μόνο στο άθλημα του Τζούντο είτε αθροιστικά  από όλα τα αθλήματα που καλλιεργούν θα υποβάλλουν:

– Αναλυτική κατάσταση με τα  πρωτότυπα παραστατικά για την επιχορήγηση που έλαβαν, συνοδευόμενη από απόφαση του ΔΣ για την έγκρισή τους.
– Υπεύθυνη Δήλωση του Πρόεδρου του Σωματείου ότι το σωματείο απασχολεί προπονητή (να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του) που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,  για κάθε άθλημα που καλλιεργεί ή μόνο στο Τζούντο.

Β) Για Σωματεία που εισέπραξαν  μέχρι των 3.000,00 ευρώ είτε μόνο στο άθλημα του Τζούντο είτε αθροιστικά  από όλα τα αθλήματα που καλλιεργούν θα υποβάλλουν:
– Απόφαση του ΔΣ του σωματείου όπου να αναφέρεται αναλυτικά ότι η επιχορήγηση διατέθηκε για αθλητικούς σκοπούς.
– Υπεύθυνη Δήλωση του Πρόεδρου του Σωματείου ότι  α) η επιχορήγηση διατέθηκε σε αθλητικούς σκοπούς, β) το σωματείο απασχολεί προπονητή (θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του) που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για κάθε άθλημα που καλλιεργεί ή μόνο στο Τζούντο.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος            Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης       Μαρ. Νταμοτσίδου

X