Ανακοίνωση ΕΟΤ για αναδιοργάνωση Επιτροπής Ιεραρχίας & DAN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της Επιτροπής Ιεραρχίας και DAN παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013, στα γραφεία της Ομοσπονδίας ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο director@hjf.gr

την πρόταση ενδιαφέροντός τους για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω επιτροπή

συνοδευόμενη από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

X