Ανακοίνωση ΕΟΤ: Έκδοση δελτίων αθλητών

Ανω Λιόσια, 31/01/2012

Αριθ. πρωτ. 1457

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς όλα τα σωματεία της Ε.Ο. Τζούντο.

 

Θέμα : έκδοση δελτίων αθλητών.

 

Σε ό,τι αφορά την έκδοση δελτίων αθλητών, ισχύουν τα παρακάτω:

 

1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι τα παρακάτω: πιστοποιητικό Δήμου ή φωτοτυπία ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου επικυρωμένα. Σε περίπτωση διαβατηρίου, πρέπει να αναφέρεται έστω χειρόγραφα με ευθύνη του σωματείου το πατρώνυμο. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βάπτισης.

2. Τρείς (3) φωτογραφίες. Η μία (1) επικολλάται στο πιστοποιητικό του Δήμου ώστε να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία.

3. Ιατρική βεβαίωση ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ από ιατρό παιδίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη. Πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τριάντα (30) ημέρες ΠΡΙΝ από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην Ομοσπονδία.

4. Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η κατάθεση των δικαιολογητικών με διαβιβαστικό έγγραφο του σωματείου στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα ονόματα των προς έκδοση δελτίου αθλητών και αθλητριών. Η κατάθεση γίνεται είτε ταχυδρομικώς, είτε με κούριερ, είτε προσκομίζοντας αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά στα γραφεία της Ε.Ο. Τζούντο. Με την παραλαβή τους, πρωτοκολλούνται άμεσα και η ημερομηνία παραλαβής είναι και η ημερομηνία έκδοσης των δελτίων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δικαιολογητικά που δεν πληρούν τα παραπάνω θα επιστρέφονται άμεσα και θα πρέπει να επανακατατεθούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα λαμβάνουν καινούργιο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία.

 

Σημειώνεται ότι τα δελτία θα παραδίδονται στα σωματεία μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου τριμήνου σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. του 2010 όπου θα θεωρούνται και έγκυρα για συμμετοχή σε αγώνες.

 

Για την Ε.Ο.Τ.

 

Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας

 

Α. Σαμπρής               Α. Μαρκάκης

X